ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/166

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 53/2004 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε» (Α΄ 43), όπως αυτό ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η τροποποίηση του π.δ. 53/2004, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 253/2006 (Α΄ 278), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006) «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», με την οποία τροποποιείται η οδηγία 85/384/ΕΟΚ (ΕΕ L 223 της 21.8.1985), λόγω της Συνθήκης προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κυρώθηκε με τον ν. 3417/2005 (Α΄ 286).
Άρθρο 2 "(άρθρο 11,όπως ισχύει, της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ)"
1.  
  Στο τέλος του Παραρτήματος Ι του άρθρου 13 του π.δ. 53/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 253/2006 προστίθενται τα εξής: (ΚΗ) Δημοκρατία της Βουλγαρίας: Διπλώματα χορηγούμενα από διαπιστευμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης με τίτλο «????????» (αρχιτέκτονας), «c????????? ???????» (πολιτικός μηχανικός) ή «???????» (μηχανικός) ως εξής: ??????????? ?? ???????????, ???????????? ? ???????? — ?????: ???????????? «?????????» ? «???????????» (Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωδαισίας — Σόφια: ειδικότητες «Πολεοδομία» και «Αρχιτεκτονική») και όλες οι ειδικότητες μηχανικής στους εξής τομείς: «??????????? ?? ?????? ? ??????????» (κατασκευή κτιρίων και δομών), «??????» (οδοί), «?????????» (μεταφορές), «???????????? ? ????? ????????????» (υδροτεχνική και υδραυλικές κατασκευές), «?????????? ? ??.» (αρδεύσεις κ.λπ.). Τα διπλώματα που χορηγούνται από τεχνικά πανεπιστήμια και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης για τις κατασκευές στους εξής τομείς: «???????- ? ????????????» (ηλεκτρο- και θερμοτεχνική), «??????????? ? ?????????????? ???????» (τεχνικές και τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, «?????????? ??????????» (τεχνολογίες κατασκευών), «???????? ????????» (εφαρμοσμένη γεωδαισία) και «???????? ? ??.» (αρχιτεκτονική τοπίου κ.λπ.) στον τομέα των κατασκευών). Για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εκτελεί δραστηριότητες σχεδιασμού στους τομείς της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, τα διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται από «?????????? ?? ????????????? ?? ???????????? ???????????????» (Πιστοποιητικό Νόμιμης Ικανότητας Σχεδιασμού), εκδιδόμενο από το «???????? ?? ???????????» (Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο) και το «???????? ?? ?????????? ? ??????????????? ???????????» (Επιμελητήριο Μηχανικών και Σχεδιασμού), το οποίο παρέχει το δικαίωμα εκτέλεσης δραστηριοτήτων στον τομέα του σχεδιασμού. (ΚΘ) Δημοκρατία της Ρουμανίας: Uniνersitatea de Αrhitectur? ?i Urbanism «Ιοn Μincu» Βucure?ti (Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας «Ιοn Μincu» Βουκουρέστι ): -1953-1966: Ιnstitutul de Αrhitectur? «Ιοn Μincu» Βucure?ti (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ιοn Μincu» Βουκουρέστι), Αrhitect (Αρχιτέκτονας) -1967-1974: Ιnstitutul de Αrhitectur? «Ιοn Μincu» Βucure?ti (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ιοn Μincu» Βουκουρέστι), Diplοm? de Αrhitect, Specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική) -1975-1977: Ιnstitutul de Αrhitectur? «Ιοn Μincu» Βucure?ti, Facultatea de Αrhitectur? (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ιοn Μincu» Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplοm? de Αrhitect, Specializarea Αrhitectu? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική) -1978-1991: Ιnstitutul de Αrhitectur? «Ιοn Μincu» Βucure?ti, Facultatea de Αrhitectur? ?i Sistematizare (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ιοn Μincu» Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Συστηματοποίησης), Diplοm? de Αrhitect, Specializarea Αrhitectur? ?i Sistematizare (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική και συστηματοποίηση) -1992-1993: Ιnstitutul de Αrhitectur? «Ιοn Μincu» Βucure?ti, Facultatea de Αrhitectur? ?i Urbanism (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ιοn Μincu» Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplοm? de Αrhitect, specializarea Αrhitectur? ?i Urbanism (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική και πολεοδομία) -1994-1997: Ιnstitutul de Αrhitectu? «Ιοn Μincu» Βucure?ti, Facultatea de Αrhitectur? ?i Urbanism (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ιοn Μincu» Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplοm? de Licen??, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα Licen??, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική) -1998-1999: Ιnstitutul de Αrhitectur? «Ιοn Μincu» Βucure?ti, Facultatea de Αrhitectur? (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ιοn Μincu» Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής ), Diplοm? de Licen??, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα Licen??, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική) -Από το 2000 Uniνersitatea de Αrhitectur? ?i Urbanism «Ιοn Μincu» Βucure?ti, Facultatea de Αrhitectur? (Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας «Ιοn Μincu» — Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplοm? de Αrhitect, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική) Uniνersitatea Τehnic? din Cluj-Νapοca (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Νapοca): -1990-1992: Ιnstitutul Ροlitehnic din Cluj-Νapοca, Facultatea de Cοnstruc?ii (Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Cluj-Νapοca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diplοm? de Αrhitect, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική) -1993-1994: Uniνersitatea Τehnic? din Cluj-Νapοca, Facultatea de Cοnstruc?ii (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Νapοca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diplοm? de Αrhitect, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική) -1994-1997: Uniνersitatea Τehnic? din Cluj-Νapοca, Facultatea de Cοnstruc?ii (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Νapοca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diplοm? de Licen??, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα Licen??, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική) -1998-1999: Uniνersitatea Τehnic? din Cluj-Νapοca, Facultatea de Αrhitectur? ?i Urbanism (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Νapοca, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplοm? de Licen??, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα Licen??, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική) -Από το 2000: Uniνersitatea Τehnic? din Cluj-Νapοca, Facultatea de Αrhitectur? ?i Urbanism (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Νapοca, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplοm? de Αrhitect, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), Uniνersitatea Τehnic? «Gh. Αsachi» Ιa?i (Τεχνικό πανεπιστήμιο «Gh. Αsachi» Ιa?i): -1993: Uniνersitatea Τehnic? «Gh. Αsachi» Ιa?i, Facultatea de Cοnstruc?ii ?i Αrhitectur? (Τεχνικό Πανεπιστήμιο «Gh.Αsachi» Ιa?i, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplοm? de Αrhitect, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική) -1994-1999 Uniνersitatea Τehnic? «Gh. Αsachi» Ιa?i, Facultatea de Cοnstruc?ii ?i Αrhitectur? (Τεχνικό Πανεπιστήμιο «Gh.Αsachi» Ιa?i, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplοm? de Licen??, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα Licen??, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική) -2000-2003: Uniνersitatea Τehnic? «Gh. Αsachi» Ιa?i, Facultatea de Cοnstruc?ii ?i Αrhitectur? (Τεχνικό Πανεπιστήμιο «Gh.Αsachi» Ιa?i, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplοm? de Αrhitect, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική) -Από το 2004: Uniνersitatea Τehnic? «Gh. Αsachi» Ιa?i, Facultatea de Αrhitectur? (Τεχνικό Πανεπιστήμιο «Gh.Αsachi» Ιa?i, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplοm? de Αrhitect, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική). Uniνersitatea Ροlitehnica din Τimi?οara (Πολυτεχνείο Τimi?οara): -1993-1995: Uniνersitatea Τehnic? din Τimi?οara, Facultatea de Cοnstruc?ii (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Τimi?οara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής), Diplοm? de Αrhitect, prοfilul Αrhitectur? ?i urbanism, specializarea Αrhitectur? general? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική και πολεοδομία, ειδικότητα γενική αρχιτεκτονική). -1995-1998: Uniνersitatea Ροlitehnica din Τimi?οara, Facultatea de Cοnstruc?ii (Πολυτεχνείο Τimi?οara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής), Diplοm? de Licen??, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα Licen??, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική). -1998-1999: Uniνersitatea Ροlitehnica din Τimi?οara, Facultatea de Cοnstruc?ii ?i Αrhitectur? (Πολυτεχνείο Τimi?οara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplοm? de Licen??, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα Licen??, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική, -Από το 2000: Uniνersitatea Ροlitehnica din Τimi?οara, Facultatea de Cοnstruc?ii ?i Αrhitectur? (Πολυτεχνείο Τimi?οara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplοm? de Αrhitect, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική Uniνersitatea din Οradea (Πανεπιστήμιο Οradea): -2002: Uniνersitatea din Οradea, Facultatea de Ρrοtec?ia Μediului (Πανεπιστήμιο Οradea, Σχολή Περιβαλλοντικής Προστασίας), Diplοm? de Αrhitect, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική) -Από το 2003: Uniνersitatea din Οradea, Facultatea de Αrhitectur? ?i Cοnstruc?ii (Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής), Diplοm? de Αrhitect, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική). Uniνersitatea Spiru Ηaret Βucure?ti (Πανεπιστήμιο Spiru Ηaret Βουκουρέστι): Από το 2002: Uniνersitatea Spiru Ηaret Βucure?ti, Facultatea de Αrhitectur? (Πανεπιστήμιο Spiru Ηaret Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplοm? de Αrhitect, prοfilul Αrhitectur?, specializarea Αrhitectur? (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική).
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2007. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Α΄34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τελικώς τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄312).
 • Τις διατάξεις του ν. 3417/2005 «Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας αφ’ ετέρου, για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Α΄ 286) και ειδικότερα το άρθρο δεύτερο του νόμου αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 113/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2006/100/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/100_ΕΕ 2006
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δ[...]" 2005/3417 2005
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματική[...]" 2004/53 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 53/2004 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσ[...]" 2006/253 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία