ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/167

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0018-12-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση π.δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Α΄- 143).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 2 του π.δ/τος 131/2006 ( Α΄-143) προστίθενται περιπτώσεις 6 και 7 ως εξής: 6 Ασυνόδευτος ανήλικος, ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής ηλικίας κάτω των 18 ετών, ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για τη φροντίδα του, σύμφωνα με το νόμο ή το έθιμο που εφαρμόζεται στον τόπο προέλευσης, για όσο χρόνο δεν τελεί υπό την ουσιαστική φροντίδα ενός τέτοιου προσώπου, ή ο ανήλικος που αφέθηκε ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στην Ελλάδα».« 7 Αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης αίτησης οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα» είναι οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι υπεύθυνες για να κινήσουν τη διαδικασία και να εξετάσουν το αίτημα παροχής ασύλου, ήτοι Τα Τμήματα Ασύλου των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα Τμήματα Ασφαλείας των Κρατικών Αερολιμένων και οι Υποδιευθύνσεις καθώς και τα Τμήματα Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων .
Άρθρο 2
1.  
  Το στοιχείο ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 131/2006 τροποποιείται ως ακολούθως: ζ. διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση και ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, προκειμένου να επιτευχθεί η είσοδος ή διαμονή στη Χώρα Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί για τον σκοπό αυτό, ιδίως όταν τα μέλη της οικογένειας αγνοούν θέματα που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση των ετέρων μελών αυτής ή συντρέχουν περιστάσεις από τις οποίες πιθανολογείται ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ συμβίωση μεταξύ των μελών της οικογένειας.
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του π.δ. 131/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως :
  Για τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και αφορούν οικογενειακή επανένωση υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη Χώρα, πλην των προσφύγων, επιτρέπεται η άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α΄- 45), όπως ισχύει. Κατά των αποφάσεων που αφορούν οικογενειακή επανένωση προσφύγων, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοσή της .
Άρθρο 4
1.  
  Μετά το άρθρο 12 του π.δ/τος 131/2006 προστίθεται Κεφάλαιο VΙ και άρθρα 13 -18, ως εξής : «ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ.
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 13 του π.δ. 131/2006 αναριθμείται σε άρθρο 19.
Άρθρο 6 "Καταργούμενες διατάξεις."
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ.61/1999 (Α΄ - 63).
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 13.7.2006, με εξαίρεση τα άρθρα 4 και 6, η ισχύς των οποίων αρχίζει από 3.10.2005. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 13
1.  
  Αλλοδαπός ο οποίος έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε, για λόγους οικογενειακής επανένωσης, υπό τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 4, την είσοδο και εγκατάσταση μαζί του των αναφερόμενων στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου προσώπων και επιπλέον :.
 1. των ενήλικων άγαμων τέκνων αυτού ή του συζύγου του, εφόσον αυτά δεν μπορούν αντικειμενικά να καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω της κατάστασης της υγείας τους,
 2. των γονέων του, εφόσον οι τελευταίοι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του πρόσφυγα συνοικούσαν και συντηρούνταν από αυτόν πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα και στερούνται της απαραίτητης οικογενειακής υποστήριξης στη χώρα καταγωγής και
 3. του εκτός γάμου συντρόφου του, με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση μακράς διαρκείας δεόντως αποδεδειγμένη
2.  
  Εάν ο πρόσφυγας είναι ασυνόδευτος ανήλικος επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση :
 1. με τους εξ αίματος πρώτου βαθμού ανιόντες του, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προβλεπόμενων στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 προϋποθέσεων και.
 2. με το νόμιμο επίτροπο ή άλλο μέλος της οικογένειάς του, εφόσον ο ανήλικος δεν έχει εξ αίματος ανιόντες ή αυτοί δεν μπορούν να εντοπισθούν
Άρθρο 14
1.  
  Ο πρόσφυγας για την έλευση των αναφερόμενων στο άρθρο 13 μελών της οικογένειάς του στην Ελλάδα υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης της αίτησης ασύλου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση στην οποία δηλώνει ρητά ότι επιθυμεί την έλευση των μελών της οικογένειάς του στην Ελλάδα
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή, από το οποίο να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός των προς έλευση προσώπων με τον πρόσφυγα, καθώς και η ηλικία τους.
 3. Εφόσον ο πρόσφυγας δεν μπορεί να προσκομίσει τα παραπάνω έγγραφα, οι αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης ασύλου λαμβάνουν υπόψη τους άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
 4. Απόφαση απόρριψης της αίτησης δεν μπορεί να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην μη ύπαρξη των εν λόγω δικαιολογητικών.
 5. Ακριβές αντίγραφο των ταξιδιωτικών εγγράφων του μέλους ή των μελών της οικογένειας
 6. Εφόσον η αίτηση για οικογενειακή επανένωση αφορά τους γονείς απαιτείται επιπλέον :
 7. i) βεβαίωση δημόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης με την οποία αποδεικνύεται ότι ο πρόσφυγας διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας ως προς το σύνολο των κινδύνων που προβλέπονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργαζομένων ημεδαπών, η οποία να καλύπτει και τα μέλη της οικογένειάς του που θα συντηρούνται από αυτόν, ή ii) εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής αρχής ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται από το σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας.
 8. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε γονέα και τέκνο και iii) επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή σύμβαση μίσθωσης κατοικίας θεωρημένη από δημόσια οικονομική υπηρεσία ή άλλο επικυρωμένο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ο πρόσφυγας διαθέτει κατάλυμα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του ιδίου και της οικογένειάς του.
2.  
  Εφόσον η αίτηση για οικογενειακή επανένωση αφορά τον εκτός γάμου σύντροφο του πρόσφυγα, λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης αυτής ιδίως η ύπαρξη κοινού τέκνου, η προηγούμενη συγκατοίκηση και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο
3.  
  Εφόσον η αίτηση οικογενειακής επανένωσης δεν υποβλήθηκε εντός τριών μηνών από την αναγνώριση του πρόσφυγα απαιτείται επιπροσθέτως η υποβολή των προβλεπόμενων από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 δικαιολογητικών σε κάθε περίπτωση, εκτός αν πρόκειται για ασυνόδευτο ανήλικο
4.  
  Οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 1 ελέγχουν τα δικαιολογητικά και υποβάλλουν αυτά μαζί με τις προτάσεις τους στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τη διακρίβωση της ύπαρξης οικογενειακής σχέσης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να καλούν τον πρόσφυγα και το μέλος ή τα μέλη της οικογένειάς του σε συνέντευξη και να ενεργούν οιαδήποτε άλλη σχετική έρευνα κρίνεται αναγκαία.
5.  
  Η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αποφαίνεται επί της αιτήσεως οικογενειακής επανένωσης και κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η διακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της οικογενειακής επανένωσης προσκρούει σε αντικειμενικές δυσκολίες δικαιολογείται η εξέταση αιτήματος μέσα σε δύο (2) μήνες μετά τη συμπλήρωση του εννεαμήνου. Κατά την εξέταση της αίτησης λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον των ανήλικων τέκνων.
Άρθρο 15
1.  
  Η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διαβιβάζει την απόφαση για την οικογενειακή επανένωση, μέσω της Υπηρεσίας Διεκπεραίωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οικεία ελληνική προξενική αρχή, η οποία χορηγεί την απαιτούμενη θεώρηση εισόδου με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απαγόρευσης εισόδου του άρθρου 8 του ν.3386/2005 (Α΄- 212). Στη θεώρηση αναγράφεται ο σκοπός άφιξης του αλλοδαπού, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης για την οικογενειακή επανένωση.
2.  
  Τα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα, που εισήλθαν στη Χώρα υπό τις διατυπώσεις της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από την άφιξή τους να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή εφόσον είναι ανήλικοι δια του αιτούντος την έλευσή τους, αίτηση στις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης του τόπου διαμονής τους για χορήγηση άδειας διαμονής. Η άδεια αυτή χορηγείται ατελώς και είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου.
3.  
  Η διάρκεια της άδειας διαμονής που χορηγείται σε μέλος της οικογένειας δεν δύναται να υπερβαίνει εκείνη της άδειας διαμονής του πρόσφυγα. Κατά την ανανέωση, η άδεια διαμονής των μελών ακολουθεί την τύχη της άδειας διαμονής του πρόσφυγα.
4.  
  Για τη χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη της οικογενείας του πρόσφυγα ενημερώνεται ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
Άρθρο 16 "("
1.  
  Τα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα που ευρίσκονται νόμιμα στη Χώρα, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον πρόσφυγα όπως αυτά προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 17 "(Άρθρα 6, 16 και 17 Οδηγίας 2003/86/ΕΚ)Απόρριψη αίτησης οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα, ανάκληση ή μη"
1.  
  ανανέωση άδειας παραμονής των μελών της οικογένειάς του Η αίτηση οικογενειακής επανένωσης που υποβάλλεται από πρόσφυγα απορρίπτεται και η άδεια παραμονής για τους ίδιους λόγους δεν χορηγείται ή ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, στις περιπτώσεις του άρθρου 9, καθώς επίσης και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο πρόσφυγας ή ο εκτός γάμου σύντροφός του έχει συνάψει γάμο ή διατηρεί σταθερή σχέση μακράς διαρκείας με άλλο πρόσωπο
Άρθρο 18 "("
1.  
  Πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης με τον πρόσφυγα δικαιούνται, κατόπιν αίτησής τους να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαμονής στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄- 34), όπως το άρθρο 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 (Α΄- 70) και το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ - 312) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄- 101).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 1975/1991 (Α΄- 184), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2452/1996 (Α΄- 283).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ - 98), καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α΄ - 38).
 • Το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄- 231).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄- 241).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 204/2007 και 201/2008 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και τρόπος συνεργασίας με τον εκπρόσωπο της ΄Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 1999/61 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης 2006/131 2006
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007