ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/168

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-11-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διενέργεια γενικών απογραφών: Οικοδομών - Κτι­ρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών, κατά τα έτη 2010 – 2011.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος θα διενεργηθούν οι απογραφές: α) Γενική απογραφή οικοδομών - κτιρίων κατά το έτος 2010. β) Γενική απογραφή πληθυσμού - κατοικιών κατά το έτος 2011.
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός των γενικών απογραφών του άρθρου 1 είναι η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας, το μέγεθος, τη σύνθεση, τα δημογραφικά, τα οικονομικά, και άλλα χαρακτηριστικά του πληθυσμού
Άρθρο 3
1.  
  Για τις ανάγκες των απογραφών του άρθρου 1, ως αυτοτελής οικισμός ορίζεται: Ένα σύνολο οικοδομών, οι οποίες γειτονεύουν και τα κτίρια των οποίων δεν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από διακόσια (200) μέτρα, αν δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως, και μέχρι χίλια (1000) μέτρα, αν υπάρχει, και περιλαμβάνουν δέκα (10), τουλάχιστον, κατοικίες νοικοκυριών ή μία συλλογική κατοικία ή κατοικίες νοικοκυριών και συλλογικές κατοικίες στις οποίες μπορούν να κατοικήσουν κανονικά πενήντα (50), τουλάχιστον, άτομα, ανεξάρτητα αν αυτά κατοικούν όλο το έτος ή μία μόνο ορισμένη εποχή. Ως αυτοτελείς οικισμοί ορίζονται και οι μικρονησίδες, ανεξάρτητα από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Άρθρο 4
1.  
  Πριν από τη διενέργεια των ανωτέρω απογραφών του άρθρου 1, δύναται να πραγματοποιηθεί δοκιμαστική απογραφή
Άρθρο 5
1.  
  Μετά τη διενέργεια των απογραφών του άρθρου 1, δύναται να διεξαχθεί δειγματοληπτική έρευνα κάλυψης για τον προσδιορισμό του βαθμού επιτυχίας αυτών. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 21 παραγρ. 1 του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος», του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/8.9.2000) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας ΕΣΥΕ» και του π.δ. 1143/1980 (ΦΕΚ 289/τ. Α΄/20.12.1980) «Οργανισμός ΕΣΥΕ».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 63/τ. Α΄/22.4.2005).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παραγρ. 1 του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση της Γ.Γ. ΕΣΥΕ σε Διοικητικές Πηγές κλπ.» (ΦΕΚ 60/9.4.1996 τ. Α) και την παραγρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/28.6.2006).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/τ.Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών», Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του π.δ. προκαλείται δαπάνη ύψους 103.180.165 €, η οποία θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2008 - 2012, ως εξής: 2008 με το ποσό των 4.164.675 € 2009 με το ποσό » 2.033.020 € 2010 με το ποσό » 28.028.160 € 2011 με το ποσό » 65.528.310 € 2012 με το ποσό των 3.426.000 € Η δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τον Ειδικό Φορέα 23-750 και ΚΑΕ 5115.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ133/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εθνικής Αμυνας και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων τ[...]" 1996/2392 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 2006/3470 2006
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3627 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3627 1956
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1143 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1143 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/226 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/226 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών. 2011/1_09.05.2011 2011