ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/172

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-11-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1790 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνεται, από την 18η Δεκεμβρίου 2007, ημερομηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1790 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, η ισχύς του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 250/2005, «Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 299), το οποίο είχε παραμείνει σε ισχύ, βάσει του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 109/2006, «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1546 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 109), του οποίου η ισχύς παρατάθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, βάσει του άρθρου Μόνου του Προεδρικού Διατάγματος 172/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 184) και του οποίου η ισχύς παρατάθηκε εκ νέου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007, βάσει του άρθρου Μόνου του Προεδρικού Διατάγματος 239/2007 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1723 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 280).
Άρθρο 2
1.  
  Παραμένουν σε ισχύ, από την 18η Δεκεμβρίου 2007, ημερομηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1790 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, οι διατάξεις του άρθρου 6 του Προεδρικού Διατάγματος 250/2005 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1483 (2003) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 299), μεταξύ άλλων και σε σχέση με κεφάλαια ή άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που περιγράφονται στο άρθρο 7 του προαναφερθέντος Προεδρικού Διατάγματος, υπό την επιφύλαξη της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 109/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1546 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 109). Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στην ίδια δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε. όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Την υπ’ αριθμ. 189/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 1.2.2008 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών Φ. 3210Α/3/ΑΣ 153 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1790 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών περί Ιράκ» (Α΄ 21).
 • Το π.δ. 250/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 299).
 • Το π.δ. 109/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1546 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 109).
 • Το π.δ. 172/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 184).
 • Το π.δ. 239/2007 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1723 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 280).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/250 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1546 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/109 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/172 2006
Περί εφαρμογής της απόφασης 1723 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2007/239 2007