ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/173

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-11-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ Α΄1).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 1/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός: Εξήντα τέσσερις (64) θέσεις, εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) είναι προσωποπαγείς (άρθρο 25 παρ. 2 του π.δ. 57/2007) » 2α.Μεταφέρονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. οκτώ (8) θέσεις διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του άρθρου 18 παρ. 2 του π.δ. 1/2008 (ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μερικής απασχόλησης – π.δ. 164/2004 και ν. 3320/2005), μία (1) από κάθε ένα από τα ακόλουθα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης: Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΑΜΙΑ) Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ) ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ). 1)Η παρ 2 του άρθρου 18 του π.δ. 1/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «2Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανά Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχουν ως κατωτέρω: Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΕ Μηχανικών: Μία (1) προσωποπαγής θέση (άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 3200/2003). ΤΕ Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Μία (1) τακτική θέση (π.δ. 164/2004 και ν. 3320/2005). ΔΕ Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Μία (1) τακτική θέση (π.δ. 164/2004 και ν. 3320/2005). ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - μερικής απασχόλησης: Μία (1) τακτική θέση (π.δ. 164/2004 και ν. 3320/2005). Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ). ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων-μερικής απασχόλησης: Μία (1) τακτική θέση (π.δ. 164/2004 και ν. 3320/2005). Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ). ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων-μερικής απασχόλησης: Μία (1) τακτική θέση (π.δ. 164/2004 και ν. 3320/2005). Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΤΡΑ). ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων-μερικής απασχόλησης: Μία (1) τακτική θέση (π.δ. 164/2004 και ν. 3320/2005). 3Το πρώτο εδάφιο, η περίπτωση α) και η υποπερίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 19, αντικαθίστανται ως εξής:« 3Το σύνολο των θέσεων του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού είναι εκατόν είκοσι τέσσερις (124) θέσεις με την ακόλουθη ανάλυση: Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας: εκατόν είκοσι τρεις (123) θέσεις εκ των οποίων: Ενενήντα έξη (96) τακτικές θέσεις (με απόσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.2 εδάφιο 3 του π.δ. 57/2007 και το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3613/2007) με εργασιακή σχέση μονίμου υπαλλήλου » 4α.Από τις είκοσι πέντε (25) νέες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας του άρθρου 16 παρ. 2 ν. 3613/2007), κατανέμονται ως ακολούθως: 1)Είκοσι (20) θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία. 2)Πέντε (5) θέσεις, ανά μία (1) σε κάθε ένα από τα πιο κάτω Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης: Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ) Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ), 2)Η παρ. 4 του άρθρου 19 του π.δ. 1/2008, αντικαθίσταται ως εξής: «4Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ανά Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχουν ως κατωτέρω: Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας: έξι (6) θέσεις Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας: Τέσσερις (4) θέσεις Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΑΜΙΑ) Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας: Τέσσερις (4) θέσεις Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ) Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας: Τέσσερις (4) θέσεις Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας: Τέσσερις (4) θέσεις ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας: Τέσσερις (4) θέσεις Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ) Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας: Τέσσερις (4) θέσεις Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας: Τέσσερις (4) θέσεις Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας: Τέσσερις (4) θέσεις Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας: Πέντε (5) θέσεις ΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας: Τέσσερις (4) θέσεις ΙΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΤΡΑ) Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας: Πέντε (5) θέσεις » Άρθρο 2 Τροποποίηση σύνθεσης υπηρεσιακών μονάδων Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α μπορεί να τροποποιείται η σύνθεση προσωπικού υπηρεσιακής μονάδας του ΕΚΔΔΑ, για την αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν κυρίως από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων ή την εκτέλεση ειδικών εργασιών της υπηρεσιακής μονάδας, εκτός των περιπτώσεων που η τροποποίηση αυτή συνεπάγεται ανακατανομή θέσεων μεταξύ της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών ή μεταξύ περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Άρθρο 3 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΣύνθεσηςΥπηρεσιακών ΜονάδωνΤο Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων του άρθρου 24 του π.δ. 1/2008, αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Π.Σ.Υ.Μ.) ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ν. Π.Δ.Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Κλάδος ΠΕ Ιατρών Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού με Σχέση Εργασίας Ιδ.Δικ.Αορ.Χρ. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Κλάδος ΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κλάδος ΔΕ Τεχνικός με ειδικότητα Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κλάδος ΔΕ Τεχνικός με ειδικότητα Οδηγών Οχημάτων Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων Κλάδος ΥΕ Φυλάκων υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας Νομικός Σύμβουλος Δικηγόρος με Έμμισθη Εντολή ΠΕ Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΤΕ Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΔΕ Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΠΕ - Βοηθητικό Προσ. Τεχνικής Στήριξης Εκπ. Προγ/των (μερικής απασχόλησης) ΤΕ - Βοηθητικό Προσ. Τεχνικής Στήριξης Εκπ. Προγ/των (μερικής απασχόλησης) ΔΕ - Βοηθητικό Προσ. Τεχνικής Στήριξης Εκπ. Προγ/των (μερικής απασχόλησης) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2 2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΣΔΔ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΣΔΔ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΝΕΠ 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΕΠ 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 11 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΣΤΑ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 39 6 2 1 1 4 3 7 29 2 1 3 3 9 5 2 1 71 1 1 3 2 1 1 3 14 215 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός 28 11 39 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 6 6 Κλάδος ΠΕ Ιατρών 2 2 Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 1 1 Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού με Σχέση Εργασίας Ιδ.Δικ.Αορ.Χρ. 1 1 Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 4 4 Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 3 3 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 6 1 7 Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 29 29 Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 2 2 Κλάδος ΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 1 1 Κλάδος ΔΕ Τεχνικός με ειδικότητα Κτιριακών Εγκαταστάσεων 3 3 Κλάδος ΔΕ Τεχνικός με ειδικότητα Οδηγών Οχημάτων 3 3 Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 9 9 Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος 5 5 Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων 2 2 Κλάδος ΥΕ Φυλάκων 1 1 ΠΕ Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 3 3 ΤΕ Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 2 2 ΔΕ Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 1 1 ΠΕ - Βοηθητικό Προσ. Τεχνικής Στήριξης Εκπ. Προγ/των (μερικής απασχόλησης) 1 1 ΤΕ - Βοηθητικό Προσ. Τεχνικής Στήριξης Εκπ. Προγ/των (μερικής απασχόλησης) 3 3 ΔΕ - Βοηθητικό Προσ. Τεχνικής Στήριξης Εκπ. Προγ/των (μερικής απασχόλησης) 14 14 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 128 14 142 Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας 60 11 71 Νομικός Σύμβουλος 1 1 Δικηγόρος με Έμμισθη Εντολή 1 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 190 25 215 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 1 3 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 1 Κλάδος ΠΕ Μηχανικών με σχέση εργασίας Ιδιωτ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου 1 1 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2 2 Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 4 4 Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων 2 2 ΤΕ Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με σχέση εργασίας Ιδιωτ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου 1 1 ΔΕ Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με σχέση εργασίας Ιδιωτ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου 1 1 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μειωμένης Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδι. Δικαίου αορίστου χρόνου 1 1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας 6 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1 1 2 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 1 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1 1 Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1 1 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μειωμένης Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδι. Δικαίου αορίστου χρόνου 0 0 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας 4 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΑΜΙΑ) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 2 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 1 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1 1 Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 3 3 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μειωμένης Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδι. Δικαίου αορίστου χρόνου 0 0 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας 4 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1 1 2 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 1 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1 1 Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2 2 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μειωμένης Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδι. Δικαίου αορίστου χρόνου 1 1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας 4 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 2 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 1 Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 3 3 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1 1 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μειωμένης Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδι. Δικαίου αορίστου χρόνου 0 0 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας 4 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 2 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 1 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1 1 Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2 2 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μειωμένης Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδι. Δικαίου αορίστου χρόνου 0 0 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας 4 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 1 3 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 1 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1 1 Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2 2 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μειωμένης Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδι. Δικαίου αορίστου χρόνου 0 0 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας 4 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 2 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 1 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1 1 Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2 2 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μειωμένης Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδι. Δικαίου αορίστου χρόνου 0 0 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας 4 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1 0 1 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 1 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2 2 Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 3 3 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μειωμένης Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδι. Δικαίου αορίστου χρόνου 0 0 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας 4 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 0 2 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 1 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1 1 Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 3 3 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μειωμένης Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδι. Δικαίου αορίστου χρόνου 1 1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας 5 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 2 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 1 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2 2 Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 3 3 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μειωμένης Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδι. Δικαίου αορίστου χρόνου 0 0 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας 4 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΤΡΑ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 2 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 1 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2 2 Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 3 3 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής Στήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μειωμένης Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδι. Δικαίου αορίστου χρόνου 1 1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας 5 5 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΕΠ 140 5 145 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 330 30 360 Άρθρο 4 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 107). β. Των άρθρων 44 παρ.2 και 45 παρ. 1 του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), (ΦΕΚ Α΄ 59)». γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). δ. Της αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1948).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται, κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΚΔΔΑ (νπδδ επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό), εφάπαξ δαπάνη ύψους 12.000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Κέντρου (ΚΑΕ 0713 και 0723).
  • Την υπ’ αριθμ. 244/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 2007/57 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία