ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/174

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-11-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/τ.Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση κλάδου Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου"
1.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών συνιστώνται κλάδοι: α) ΤΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου και β) ΔΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου.
Άρθρο 2
1.  
  Στον κλάδο ΤΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου μεταφέρονται ογδόντα πέντε (85) κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών και στον κλάδο ΔΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου μεταφέρονται πενήντα (50) κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής:
 1. τριάντα πέντε (35) θέσεις, κατηγορίας ΤΕ, στην ειδικότητα Πλοιάρχων,
 2. τριάντα πέντε (35) θέσεις, κατηγορίας ΤΕ, στην ειδικότητα Μηχανικών,
 3. δεκαπέντε (15) θέσεις, κατηγορίας ΤΕ, στην ειδικότητα Τηλεπικοινωνιακών και
 4. πενήντα (50) θέσεις, κατηγορίας ΔΕ, στην ειδικότητα Ναυτών, τροποποιουμένων αναλόγως των άρθρων 130 και 131 του π.δ. 284/1988, όπως ισχύουν.
2.  
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 130 του π.δ. 284/1988, όπως ισχύει, διαμορφώνεται ως προς τους κλάδους, τις ειδικότητες κατά κλάδο, τις θέσεις κατά ειδικότητα και τις θέσεις κατά κλάδο της κατηγορίας ΤΕ του προσωπικού που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο ως εξής:
 2. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣΚΛΑΔΩΝ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου Πλοιάρχων 35 Μηχανικών 35 Τηλεπικοινωνιακών 15 Τελωνειακών 491.
 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 131 του π.δ. 284/1988, όπως ισχύει, διαμορφώνεται ως προς τους κλάδους, τις ειδικότητες κατά κλάδο, τις θέσεις κατά ειδικότητα και τις θέσεις κατά κλάδο της κατηγορίας ΔΕ του προσωπικού που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ως εξής:
 4. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣΚΛΑΔΩΝ Τελωνειακών 1944 Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου Ναυτών 50.
3.  
  Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου, ανά ειδικότητα, ορίζονται ως εξής: Ι. Κατηγορία ΤΕ α) ειδικότητα Πλοιάρχων Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού [Α.Ε.Ν.-πρώην Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν)] της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πιστοποιητικό Πλοιάρχου Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (π.δ. 243/1998-Α΄ 181, όπως ισχύει) ή Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.-πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, πιστοποιητικό Πλοιάρχου Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) και εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην αντίστοιχη ειδικότητα σε πλωτά μέσα (άρθρο 26 του π.δ. 50/2001-Α΄39, όπως ισχύει) ή Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.-πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, πιστοποιητικό Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) και εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε πλωτά μέσα (άρθρο 26 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει).
 1. ειδικότητα Μηχανικών Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.- πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πιστοποιητικό Μηχανικού Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) ή Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.- πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, πιστοποιητικό Μηχανικού Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) και εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην αντίστοιχη ειδικότητα σε πλωτά μέσα (άρθρο 26 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει) ή Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.- πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, πιστοποιητικό Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) και εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε πλωτά μέσα (άρθρο 26 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει).
 2. ειδικότητα Τηλεπικοινωνιακών Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ραδιοτηλεγραφητή (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) ή Πτυχίο ή δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητών ανώτερων ημεδαπών Σχολών ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 3. ΙΙ.
 4. Κατηγορία ΔΕ ειδικότητα Ναυτών Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 (Α΄ 46) ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και πιστοποιητικό ναύτη (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει).
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107) και β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (Β΄ 1950/3.10.2007).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 232/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-11-25 Τροποποίηση του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/τ.Α΄).
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/235
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΝΟΜΟΣ 1983/1346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1346 1983
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. 1998/243 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία