ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/176

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-11-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-11-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 225/1995 (Α΄ 130) - θέσπιση παροχών επιδοτούμενου παραθερισμού στους συνταξιούχους κύριας ασφάλισης του Ταμείου Νομικών, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η πρώτη παράγραφος του εδαφίου «γ) που προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 3 του ν.δ. 4114/1960 (Α΄ 164), με το άρθρο 1 του π.δ. 225/1995 (Α΄ 130) αντικαθίσταται ως εξής: γ» Η εφαρμογή προγράμματος επιδοτούμενου παραθερισμού, με αντικείμενο την παροχή σε συνταξιούχους κύριας ασφάλισης, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα και στους συζύγους των, σε αριθμό μέχρι και δύο χιλιάδων (2.000) ατόμων, κάθε έτος, εκ περιτροπής, της δυνατότητος μετάβασης και φιλοξενίας, σε Ελληνικά τουριστικά θέρετρα ή λουτροπόλεις της επιλογής τους, επί μία εβδομάδα και με δαπάνες, καλυπτόμενες κατά ποσοστό 80% από το Ταμείο και κατά ποσοστό 20% από τους εντασσόμενους στο πρόγραμμα.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του προεδρικού διατάγματος αυτού, αρχίζει από την πρώτη του επόμενου, της δημοσίευσής του μήνα. Στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.3 του ν. 2042/1992 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις» (Α 75).
 • Την υπ’ αριθμ. 162/16.7.2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
 • Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
 • Το π.δ/γμα 206/2007 (Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ/τος 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 • Το π.δ/γμα 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας».
 • Την υπ’ αριθμ. 14789/297/5.6.2007 οικονομική έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών που διατυπώθηκε κατά την υπ’ αριθμ. 4230/21/2.2007 συνεδρίασή του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 10η/30.8.2007 συνεδρίασή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος, δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ προκαλείται επιβάρυνση ετήσια στο Ταμείο Νομικών 150.000,00 € περίπου η οποία θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α. 2639.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4114 1960
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/225 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/225 1995
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών. 2007/206 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία