ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/178

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-11-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 102/2000 Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρας- Αθηνών- Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) (Α΄99).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα αναφερόμενα στην παρ. 1 περ. α΄, γ΄ και ε΄, του άρθρου 3 του υπ’ αριθμ. 102/2000 (Α΄99) Προεδρικού Διατάγματος «Τμήμα Κατασκευής Έργων Θήβας», «Τμήμα Κατασκευής Έργων Λάρισας» και «Τμήμα Κατασκευής Έργων Πάτρας» καταργούνται σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2.  
  Το αναφερόμενο στην παρ. 1 περ. στ΄, του άρθρου 3 του υπ’ αριθμ. 102/2000 (Α΄99) Προεδρικού Διατάγματος «Τμήμα Κατασκευής Έργων Θεσσαλονίκης» καταργείται σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 2
1.  
  Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ), που ορίστηκε με την παρ. 3 άρθρο 1 του υπ’ αριθμ. 102/2000 (Α΄99) Προεδρικού Διατάγματος παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος και εν συνεχεία για δύο (2) έτη.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 ν. 1418/1984 (Α΄ 23). β. Του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του υπ’ αριθμ. 63/2005 (Α΄ 98) π. δ/τος «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Β΄ 1948) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται επί του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων δαπάνη από τη λειτουργία της ΕΥΔΕ ύψους 210.000 € για το τρέχον οικονομικό έτος, 195.000 € για το έτος 2009 και 90.000 € για το έτος 2010, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις των οικείων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και με κοινοτική συγχρηματοδότηση.
 • Το υπ’ αριθμ. ΚΔ/ΦΔ000/ΟΡ/οικ.11043/26.2.2008 έγγραφο της ΕΥΔΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 245/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία