ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/179

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-11-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται δυο (2) Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως: 1) Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2) 3° Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (Α΄79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του υπ’ αριθμ. 161/2000 (Α΄ 145) π.δ.,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 (Α΄98) π.δ.
 • Την υπ’ αριθμ. 251/Υ/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 1944).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).
 • α) Την υπ’ αριθμ. 2940/14.5.2007 γνωμοδότηση της Περ/κης Δ/νσης Π & Δ Εκπ/σης Πελοποννήσου και β) την υπ’ αριθμ. 777/2.3.2007 γνωμοδότηση της Περ/κης Δ/νσης Π και Δ Εκπ/σης Ν. Αιγαίου.
 • α) Την υπ’ αριθμ. 941/22.2.2007 γνωμοδότηση της ΔΔΕ Αργολίδας και β) την υπ’ αριθμ. 1407/22.2.2007 γνωμοδότηση της ΔΔΕ Δωδεκανήσου.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού: Δαπάνη σε βάρος του κρατικού υπολογισμού ύψους 2.960,00 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 8.880,00 ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ 2.960,00 ευρώ (1,080,00 ευρώ επίδομα θέσης και 1.880,00 ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) δαπάνη οικονομικού έτους 2008 θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΦ.19-220ΚΑΕ0227). Η ετήσια δαπάνη 8.880,00 ευρώ (3.240,00 ευρώ για επίδομα θέσης και 5.640,00 για επίδομα ειδικής απασχόλησης) για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με εγγραφή και πρόβλεψη της πίστωσης αυτής στον Κ.Α.Ε. 0227 του Ε.Φ. 19-220 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ. β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Συνολική δαπάνη ύψους 12000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2008 και 5000 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για μεν το οικονομικό έτος 2008 θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των προϋπολογισμών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας και Δωδεκανήσου (Ειδ. Φορ. 190) για δε τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στους ανωτέρω προϋπολογισμούς.
 • Την υπ’ αριθμ. 199/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-12-01 Ίδρυση Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/244
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/251/Υ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/251_Υ 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία