Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιομηχανικού Σχεδιασμού, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε συνεργαζόμενοι με άλλους επιστήμονες, στις διάφορες φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικών συστημάτων. Επίσης, υλοποιούν τα παραπάνω με την αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να ασχοληθούν με:.
 1. την απεικόνιση ιδεών για νέα προϊόντα ή βελτιώσεις προϊόντων
 2. το σχεδιασμό του προϊόντος με την αξιοποίηση τεχνολογίας πληροφορικής και την προετοιμασία του απαραίτητου ψηφιακού υλικού για τη μαζική παραγωγή του
 3. την αισθητική, εργονομία, λειτουργικότητα και χρηστικότητα του προϊόντος που σχεδιάζεται, ώστε να έχει απήχηση στο καταναλωτικό κοινό
 4. την επιλογή των υλικών κατασκευής και μεθόδων παραγωγής του προϊόντος που αναπτύσσεται
 5. την κοστολόγηση του προϊόντος και την έρευνα για την οικονομικά βιώσιμη μαζική παραγωγή του
 6. την παραγωγή πρωτοτύπων του προϊόντος
 7. την έρευνα, ανάπτυξη, χρήση, συντήρηση και εμπορία συστημάτων CΑD/CΑΜ/CΑΕ και Παραγωγής Πρωτοτύπων
 8. το σχεδιασμό και ανάπτυξη παραγωγικών συστημάτων που απαιτούνται για τη δημιουργία των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων
 9. την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση επιχειρήσεων σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, κέντρων προτυποποίησης και αναπαραγωγής αντικειμένων/προϊόντων
2.  
  Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος έχουν επιπλέον δικαίωμα:
 1. εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
 2. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 3. απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 4. συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 παρ. 2 εδ. γ΄ και του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. γ του ν. 1404/1983 (Α΄ 173). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α, β, θ του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), καθώς και του άρθρου 13 παρ. 49 εδ. β΄ του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). δ) Της υπ’ αριθμ. 20514/Ε5/24.2.2006 (Β΄ 297) απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίστηκε το Περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. ε) Της υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (Β΄ 1944) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». στ) Της υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ. 19/19955/8.10.2007 (Β΄ 1982) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 4/20.6.2006.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ227/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/20514/Ε5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/20514_Ε5 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Δ15/Α/Φ.19/19955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Δ15_Α_Φ_19_19955 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Υ251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Υ251 2007
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία