ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/184

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι επτά (7) οργανικές θέσεις των Εφετών, οι δύο (2) των Προέδρων Πρωτοδικών και οι δέκα πέντε (15) των Πρωτοδικών Παρέδρων των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας που συστήθηκαν από 1.3.2008 με τις διατάξεις του άρθρου 43 περ. Δ΄ του ν. 3659/2 [...]"
1.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν δέκα (110)
2.  
  Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι οκτώ (28) Γ) Πρωτοδικών-Παρέδρων.
3.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10)
4.  
  Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι οκτώ (28)
5.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7). Β) Προέδρων Πρωτοδικών.
6.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7)
7.  
  Δύο (2) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαρίσης, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε ένδεκα (11)
8.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5)
9.  
  Δύο (2) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκαοκτώ (18)
10.  
  Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7)
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. α΄ περ. β΄β΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104).
 • Του άρθρου 43 περ. Δ΄ του ν. 3659/2008 «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 77).
 • Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Β. Την υπ’ αριθ. 2127/13.6.2008 γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων αφού έλαβε υπόψη τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας. Γ. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Δ. Την υπ’ αριθ. 246/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία