ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/185

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 49/2004 (ΦΕΚ Α΄41) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό των χερσαίων ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ του νομού Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιούμε το π.δ. 49/2004 (ΦΕΚ Α΄41) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό των χερσαίων ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ του νομού Αττικής, όπως εμφανίζεται στο μετά του παρόντος σuνδημοσιευόμενο σχεδιάγραμμα ως εξής: α. Απαγορευμένη Ζώνη (Α.Ζ). ΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ 1987) β. Επιτηρούμενη(Ε.Ζ) ΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ 1987).
Άρθρο 2
1.  
    Προσαρτάται και αποτελεί μέρος του παρόντος το ακόλουθο σχεδιάγραμμα:
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 1 του α.ν. 376/1936 «Περί μέτρων ασφάλειας οχυρών θέσεων» (ΦΕΚ Α΄ 546) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.δ. 397/1947 (ΦΕΚ Α΄ 181). β. Του άρθρου 17 παράγραφος 1 του ν. 2292/95 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας,, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α΄ 35). γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Το υπ’ αριθμ. 60/15.11.2007 πρακτικό του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
  • Από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ191/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία