ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/187

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ασκείται, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών:
 1. του Δήμου Ασκληπιείου Νομού Αργολίδας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
  • «Παιδικός Σταθμός Δήμου Ασκληπιείου» που υπάγονται στην εποπτεία αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226-244 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
 2. του Δήμου Ιτάνου Νομού Λασιθίου,
 3. του Δήμου Αροανίας Νομού Αχαΐας,
 4. του Δήμου Θεραπνών Νομού Λακωνίας,
 5. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Δάφνης», που υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Δάφνης Νομού Αττικής, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο ανωτέρω στοιχείο (α) διατάξεις και
 6. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
 7. στα) «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αργυρούπολης», στβ) «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας», στγ) «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Αργυρούπολης» και στδ) «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Αργυρούπολης Νομού Αττικής, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις
2.  
  Από τον ανωτέρω έλεγχο, εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), καθώς και αυτές του άρθρου τέταρτου του ίδιου νόμου.
 • Την υπ’ αριθμ. 136/25.6.2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης,
 • Την υπ’ αριθμ. 43/17.4.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασκληπιείου Νομού Αργολίδας.
 • Την υπ’ αριθμ. 32/12.2.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιτάνου Νομού Λασιθίου.
 • Την υπ’ αριθμ. 14/21.1.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αροανίας Νομού Αχαΐας.
 • Την υπ’ αριθμ. 12/17.1.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεραπνών Νομού Λακωνίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 108/27.6.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Νομού Αττικής.
 • Την υπ’ αριθμ. 240/16.12.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργυρούπολης Νομού Αττικής.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία