ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/188

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Θρακομακεδόνων Νομού Αττικής, Τροπαίων Νομού Αρκαδίας, Κροκεών Νομού Λακωνίας και Μουσούρων Νομού Χανίων, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Μουσούρων Νομού Χανίων και Ναυπλίου Νομού Αργολίδας”

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ασκείται, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών:
 1. του Δήμου Θρακομακεδόνων Νομού Αττικής,
 2. του Δήμου Τροπαίων Νομού Αρκαδίας,
 3. του Δήμου Κροκεών Νομού Λακωνίας,
 4. του Δήμου Μουσούρων Νομού Χανίων και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Αλικιανού» που υπάγεται στην εποπτεία αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239-242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
 5. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου», που υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Ναυπλίου Νομού Αργολίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 του ίδιου Κώδικα
2.  
  Από τον ανωτέρω έλεγχο, εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), καθώς και αυτές του άρθρου τέταρτου του ίδιου νόμου.
 • Την υπ’ αριθμ. 217/20.8.2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης,
 • Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
 • Την υπ’ αριθμ. 31/2.3.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων Νομού Αττικής.
 • Την υπ’ αριθμ. 75/28.6.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τροπαίων Νομού Αρκαδίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 90/30.5.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κροκεών Νομού Λακωνίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 73/18.6.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουσούρων Νομού Χανίων.
 • Την υπ’ αριθμ. 181/7.5.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου Νομού Αργολίδας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία