ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/189

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μακεδνών Ν. Καστοριάς, της Κοινότητας Αμαξάδων Ν. Ροδόπης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Τυμπακίου Ν. Ηρακλείου, Λαππαίων Ν. Ρεθύμνης και Οινοφύτων Ν. Βοιωτίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ασκείται, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών:
 1. του Δήμου Μακεδνών Νομού Καστοριάς,
 2. της Κοινότητας Αμαξάδων Νομού Ροδόπης,
 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
  • «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Τυμπακίου», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Τυμπακίου Νομού Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239-242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
  • «Δημοτικό Γυμναστήριο Επισκοπής» και
 4. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
  • «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Οινοφύτων»,
  • «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αγίου Θωμά»
  • «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγίου Θωμά»,
  • «Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Κλειδιού» και
  • «Δημοτικό Ωδείο Οινοφύτων», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Οινοφύτων Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο ανωτέρω στοιχείο (δ) διατάξεις
2.  
  Από τον ανωτέρω έλεγχο, εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), καθώς και αυτές του άρθρου τέταρτου του ίδιου νόμου.
 • Την υπ’ αριθμ. 220/21.8.2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης,
 • Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α’ 231).
 • Την υπ’ αριθμ. 34/12.3.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μακεδνών Νομού Καστοριάς.
 • Την υπ’ αριθμ. 40/5.3.2007 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμαξάδων Νομού Ροδόπης.
 • Την υπ’ αριθμ. 10/3.5.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαππαίων Νομού Ρεθύμνης.
 • Την υπ’ αριθμ. 64/27.2.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυμπακίου Νομού Ηρακλείου.
 • Την υπ’ αριθμ. 40/13.3.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οινοφύτων Νομού Βοιωτίας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 • Το γεγονός όχι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία