ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/190

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-11-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θέσπιση γενικού πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης πληρωμάτων ποντοπόρων πλοίων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 “περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα” (L 80).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τα πληρώματα των πλοίων προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 «περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (ΕΕL 80/23.3.2002).
2.  
  Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις ναυτεργασιακές πρακτικές καθορίζονται οι πρακτικές λεπτομέρειες ενημέρωσης και διαβούλευσης, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους
3.  
  Κατά τον καθορισμό ή την εφαρμογή των πρακτικών λεπτομερειών ενημέρωσης και διαβούλευσης, ο πλοιοκτήτης και οι εκπρόσωποι των ναυτικών, εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας, σεβόμενοι αμοιβαία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τους τόσο τα συμφέροντα του πλοίου όσο και εκείνα των ναυτικών
Άρθρο 2 "("
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος: α) ως «πλοίο» νοείται το ποντοπόρο πλοίο υπό Ελληνική σημαία. β) ως «πλοιοκτήτης» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αμέσως ή εμμέσως δι’ εκπροσώπου, συνάπτει συμβάσεις ναυτικής εργασίας με ναυτικούς που απασχολούνται στο πλοίο του. γ) ως «ναυτικός» νοείται ο εργαζόμενος σε πλοίο ως πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος αυτού. δ) ως «εκπρόσωποι των ναυτικών» νοούνται ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και η Διοίκηση αυτής, σύμφωνα με το καταστατικό της.
Άρθρο 3 "("
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται σε πλοία που απασχολούν τουλάχιστον 50 ναυτικούς. Τα κατώτατα όρια του αριθμού των απασχολούμενων στο πλοίο ναυτικών καθορίζονται σύμφωνα με τις περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος απαιτήσεις.
Άρθρο 4 "Πρακτικές λεπτομέρειες ενημέρωσης και διαβούλευσης"
1.  
  Σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1, η ενημέρωση και διαβούλευση καλύπτουν τη διαβίβαση στοιχείων από τον πλοιοκτήτη στους εκπροσώπους των ναυτικών και την ανταλλαγή απόψεων ή/ και διαλόγου μεταξύ τους, επί πιθανών εξελίξεων όσον αφορά τη δραστηριοποίηση του πλοίου και την οικονομική κατάσταση του πλοιοκτήτη, εφόσον οι εξελίξεις αυτές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα:
 1. την μερική ή συνολική, μόνιμη απώλεια θέσεων εργασίας ναυτικών, ή
 2. την εφαρμογή διαφορετικών όρων αμοιβής και εργασίας στο πλοίο
2.  
  Η ενημέρωση και διαβούλευση πραγματοποιείται:
 1. κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόμενο,
 2. με βάση τα στοιχεία που παρέχει ο πλοιοκτήτης και τη γνώμη που έχουν δικαίωμα να διατυπώσουν οι εκπρόσωποι των ναυτικών,
 3. κατά τρόπον ώστε οι εκπρόσωποι των ναυτικών να μπορούν να συναντήσουν τον πλοιοκτήτη ή εκπρόσωπό του και να λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση στη γνώμη που ενδεχομένως διατύπωσαν,
 4. με κυρίαρχη επιδίωξη την επίτευξη συμφωνίας ως προς τις ενέργειες, όσον αφορά τις αποφάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του πλοιοκτήτη.
 5. Η ενημέρωση και διαβούλευση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μετά την πάροδο 30 ημερών από την παραλαβή από τους εκπροσώπους των ναυτικών των στοιχείων που διαβιβάζει ο πλοιοκτήτης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3.  
  Οι οικείες εφοπλιστικές οργανώσεις και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα και μέσω συμφωνίας, πρακτικές λεπτομέρειες ενημέρωσης και διαβούλευσης. Οι συμφωνίες αυτές μπορούν, τηρουμένων των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος Διατάγματος, να προβλέπουν πρακτικές λεπτομέρειες ενημέρωσης και διαβούλευσης διαφορετικές από αυτές των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 5
1.  
  Οι εκπρόσωποι των ναυτικών και οι εμπειρογνώμονες που ενδεχομένως τους επικουρούν δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν στους ναυτικούς ή σε τρίτους στοιχεία που τους διαβιβάσθηκαν ή ανακοινώθηκαν ρητά ως εμπιστευτικά από τον πλοιοκτήτη, χάριν προστασίας των νομίμων συμφερόντων του πλοίου ή του πλοιοκτήτη. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους.
2.  
  Σε ειδικές περιπτώσεις και υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η νομοθεσία περί προστασίας του απορρήτου, ο πλοιοκτήτης, φέροντας το βάρος της απόδειξης, δεν υποχρεούται να διαβιβάσει ή να ανακοινώσει στοιχεία ή να προβεί σε διαβουλεύσεις, όταν η φύση τους είναι τέτοια που, αντικειμενικώς, θα εμπόδιζαν σοβαρά τη λειτουργία του πλοίου ή θα έθιγαν την οικονομική του εκμετάλλευση
3.  
  Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, σε περίπτωση που ο εργοδότης απαιτεί εμπιστευτικότητα ή δεν παρέχει πληροφορίες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν με σχετική αίτησή τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο του λιμένος νηολόγησης του πλοίου, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
Άρθρο 6
1.  
  Καταγγελίες περί μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη και των εκπροσώπων των ναυτικών, όπως ορίζονται στο παρόν Διάταγμα, διερευνώνται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εντός 7 εργασίμων ημερών από την έγγραφη κατάθεση καταγγελίας, ο ανωτέρω Διευθυντής εγγράφως καλεί τον καταγγελλόμενο, ο οποίος εντός 15 εργασίμων ημερών γνωστοποιεί εγγράφως τις απόψεις του και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας ο ανωτέρω Διευθυντής μπορεί να καλέσει σε ακρόαση τον καταγγέλοντα και τον καταγγελλόμενο, μαζί ή χωριστά. Σε κάθε περίπτωση η διερεύνηση ολοκληρώνεται εντός 60 εργασίμων ημερών από την υποβολή της καταγγελίας.
2.  
  Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική δίωξη, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του ως άνω Διευθυντού, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) όπως ισχύει, που αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).
 • Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το άρθρο 1 του ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43).
 • Την υπ’ αριθμ. 379/ 25.7.2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 25/2008 και 170/2008 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3141 1955
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις. 2018/4532 2018