ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/192

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-11-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του «Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιείται το π.δ. της 17.11.1930 (ΦΕΚ Α΄ 377) περί συστάσεως στο Δήμο Χανίων νομικού προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων», όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 453/1983 (ΦΕΚ Α΄171), ως εξής: Το ίδρυμα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226 έως 238 του ν. 3463/2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, που είναι ο Δήμαρχος, ή άλλο, αιρετό ή μη, πρόσωπο που ορίζεται αυτόν, και από δέκα μέλη, τα οποία εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα από τα μέλη του εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρος. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται δύο (2) τουλάχιστον Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο ένας από τους οποίους προέρχεται από τη μειοψηφία, καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται σε αυτό περισσότεροι από δέκα εργαζόμενοι. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από πρόσωπα, τα οποία έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με τον σκοπό του ιδρύματος, ή από πρόσωπα που είναι χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύματος. Κατά τα λοιπά ισχύει το π.δ. της 17.11.1930 περί συστάσεως του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 453/9.11.1983. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Εσωτερικών.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 226, 227, παρ. 6, και 228 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 Α΄114).
  • Τις διατάξεις του π.δ/τος της 17.11.1930, περί συστάσεως του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 453/9.11.1983.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
  • Το υπ’ αριθμ. 205/2007 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄231) για τη συγχώνευση των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημοσίας Τάξης σε Υπουργείο Εσωτερικών.
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Υφυπουργούς Εσωτερικών» (ΦΕΚ Β΄ 1950).
  • Την υπ’ αριθμ. 47/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων.
  • Την υπ’ αριθμ. 134/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-12-15 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του «Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/252
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/453 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/453 1983
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία