ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/193

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-12-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θέση σε κυκλοφορία νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € με αφορμή τον εορτασμό της 10ης επετείου της Ο.Ν.Ε και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τίθενται σε κυκλοφορία νέα αναμνηστικά μεταλλικά κέρματα κυκλοφορίας των 2 € με αφορμή τον εορτασμό της 10ης επετείου από την δημιουργία της ΟΝΕ (1999-2009)
2.  
  Τα κέρματα αυτά τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 4.000.000 τεμαχίων με την παράσταση της εθνικής όψης, διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής, αλλά με κοινό σχέδιο για όλα τα κράτη-μέλη. Η παράσταση επί της κοινής όψης είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2008.
3.  
  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2 €, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ. Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράστασης που επελέγη, στις 25.2.2008, από Ειδική Επιτροπή - κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ των κρατών της ευρωζώνης, είναι: Περιμετρικά στο Δακτύλιο του κέρματος φέρονται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Επάνω και εντός του πυρήνα του κέρματος αναγράφονται περιμετρικά οι λέξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στο κέντρο του πυρήνα, εντός ακανόνιστου δακτυλίου, που παραπέμπει σε αρχαία κοπή νομίσματος, εμφανίζεται σχέδιο ανθρώπου σε πρωτόγονη μορφή με το σύμβολο του ευρώ. Δεξιά στη μέση περίπου του πυρήνα αποτυπώνονται το σήμα ( ανθέμιο) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου και κάτω δεξιά αποτυπώνονται τα αρχικά του καλλιτέχνη ( Γ.Σ). Στο κάτω μέρος του σχεδίου του κέρματος αναγράφονται περιμετρικά τα αρχικά ΟΝΕ ( Οικονομική Νομισματική Ένωση) και η χρονολογία 1999-2009. Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 της από 3/6/2005 Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2005/491 ΕΚ).
Άρθρο 2
1.  
  Τις ποσότητες του εν λόγω κέρματος, το Ελληνικό Δημόσιο θα παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το προϊόν από τη διάθεση των κερμάτων θα μεταφέρεται σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 3
1.  
  Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απεικονίζεται η νέα παράσταση της εθνικής όψης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2 € ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 10ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕ.
Άρθρο 4
1.  
  Η κυκλοφορία των υφισταμένων κερμάτων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Η ισχύς αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 • Τα από 12.11.2007 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τα οποία εγκρίθηκε η έκδοση ενός αναμνηστικού κέρματος κυκλοφορίας 2 ευρώ με κοινό σχέδιο για όλα τα κράτη της ευρωζώνης στην εθνική όψη του νομίσματος με σκοπό τον εορτασμό της 10ης Επετείου από την δημιουργία της ΟΝΕ.
 • Τις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν (ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σελ. 6), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 423/1999 της 22.2.1999 (ΕΕ L 52 της 27.2.1999, σελ. 2)
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3 και παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ Α’ 242)
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι΄ής ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων.» (ΦΕΚ Α’ 203)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/3.10.2007 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’ 1948).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ/τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2009, φορέας 23-200, ΚΑΕ 3326, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 800.000 € περίπου.
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. 2001/2948 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/488 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/488 1974
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία