ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/194

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα στην κατηγορία των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων, οργανικές θέσεις κατά βαθμό ως εξής:
 1. Μία (1) θέση Υποστρατήγου
 2. Πέντε (5) θέσεις Αρχιπυράρχων
 3. Δέκα (10) θέσεις Πυράρχων (παραγωγικής σχολής)
 4. Είκοσι (20) θέσεις Αντιπυράρχων (παραγωγικής σχολής)
 5. Είκοσι (20) θέσεις Επιπυραγών (παραγωγικής σχολής)
2.  
  Καταργούνται τρεις (3) θέσεις Υποπυραγών Γενικών Καθηκόντων Παραγωγικής Σχολής
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258). β. Των άρθρων 48 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98). γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231). δ. Της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 6.800 ευρώ περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος και 40.500 ευρώ περίπου για κάθε επόμενο έτος. Η εν λόγω δαπάνη έτους 2008 θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών Ε.Φ. 07-220 «Πυροσβεστικό Σώμα» (ΚΑΕ Ομάδος 0400) ενώ οι δαπάνες του έτους 2009 και των επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την υπ’ αριθμ. 273/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία