ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/195

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Κάστρου - Κυλλήνης Νομού Ηλείας, Ανατολικής Μάνης και Νιάτων Νομού Λακωνίας, Απολλωνίων Νομού Λευκάδας, Εστιαιώτιδας Νομού Τρικάλων, Ζερβοχωρίων και Τορώνης Νομού Χαλκιδικής και Μαστιχοχωρίων Νομού Χίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Κάστρου - Κυλλήνης Νομού Ηλείας και Γλυφάδας Νομού Αττικής, του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής για την Ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου, καθώς και του Συνδέσμου Καθαριότητας «ΑΛΜΩΠΙΑ» Νομού Πέλλας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ασκείται, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών:
 1. του Δήμου Κάστρου - Κυλλήνης Νομού Ηλείας, καθώς και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης», που υπάγεται στην εποπτεία αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 2. του Δήμου Ανατολικής Μάνης Νομού Λακωνίας,
 3. του Δήμου Νιάτων Νομού Λακωνίας,
 4. του Δήμου Απολλωνίων Νομού Λευκάδας,
 5. του Δήμου Εστιαιώτιδας Νομού Τρικάλων,
 6. του Δήμου Ζερβοχωρίων Νομού Χαλκιδικής
 7. του Δήμου Τορώνης Νομού Χαλκιδικής
 8. του Δήμου Μαστιχοχωρίων Νομού Χίου,
 9. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
 10. θ1. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γλυφάδας», θ2. «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Γλυφάδας», θ3. «Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας» θ4. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Γλυφάδας» και θ5. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Γλυφάδας», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Γλυφάδας Νομού Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226 - 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,.
 11. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής για την Ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου», που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 245-251 του ίδιου Κώδικα, καθώς και
 12. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Καθαριότητας “ΑΛΜΩΠΙΑ”» Νομού Πέλλας, που διέπεται από τις προαναφερόμενες στο στοιχείο (ι) διατάξεις
2.  
  Από τον ανωτέρω έλεγχο, εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Την υπ’ αριθμ. 251/19.6.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας Νομού Αττικής.
 • Την υπ’ αριθμ. 63/20.8.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης Νομού Λακωνίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 135/8.8.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νιάτων Νομού Λακωνίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 89/12.7.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Απολλωνίων Νομού Λευκάδας.
 • Την υπ’ αριθμ. 121/5.7.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εστιαιώτιδας Νομού Τρικάλων.
 • Την υπ’ αριθμ. 105/11.9.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζερβοχωρίων Νομού Χαλκιδικής.
 • Την υπ’ αριθμ. 97/19.6.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τορώνης Νομού Χαλκιδικής.
 • Την υπ’ αριθμ. 153/16.7.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαστιχοχωρίων Νομού Χίου.
 • Την υπ’ αριθμ. 1/10.5.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής για την Ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου.
 • Την υπ’ αριθμ. 15/6.9.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Καθαριότητας «ΑΛΜΩΠΙΑ» Νομού Πέλλας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 221/21.8.2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, αποφασί-ζουμε:
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), καθώς και αυτές του άρθρου τέταρτου του ίδιου νόμου.
 • Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
 • Την υπ’ αριθμ. 102/29.6.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κάστρου - Κυλλήνης Νομού Ηλείας.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία