ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/196

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 305/1992 (ΦΕΚ 152/Α΄/9.9.1992) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του π.δ 305/1992 (ΦΕΚ Α΄ 152) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π. δ 242/2007 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος κρίνονται τακτικά και έκτακτα. Οι τακτικές κρίσεις ενεργούνται το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και δεν μπορούν να παραταθούν πέραν της 20ης Φεβρουαρίου του ιδίου έτους. Αναβολή αυτών επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος το πολύ μέχρι δύο μήνες από την έκδοση της απόφασης. Έκτακτες κρίσεις ενεργούνται όταν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 18, 31 παρ.8, 34 παρ.4, 36, 37, 38, 42 και 45 του παρόντος διατάγματος .
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 και οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 14 του π.δ 305/1992 (ΦΕΚ Α΄152) όπως τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 242/2007 (Α΄285), αντικαθίστανται ως ακολούθως: Άρθρο 13 1 Οι τακτικές εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται την 20η Νοεμβρίου κάθε έτους, οι δε έκτακτες μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις και με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει μήνας από την προηγούμενη σύνταξη τακτικής ή έκτακτης έκθεσης ικανότητας. 1 Σε περίπτωση μετάθεσης ή τοποθέτησης του αξιολογούμενου ή του αξιολογούντα. 2 Σε κάθε άλλη περίπτωση διακοπής για οποιονδήποτε λόγο της υπηρεσιακής εξάρτησης που συνδέει τον αξιολογούντα με τον αξιολογούμενο, εφόσον η διακοπή διήρκεσε ή θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα (1) μήνα Διακοπή υπηρεσιακής εξάρτησης υπάρχει και στην περίπτωση που ως Διοικητής ή Προϊστάμενος μιας Υπηρεσίας τοποθετείται αξιωματικός ανώτερος ή αρχαιότερος του υπηρετούντος, χωρίς αυτός να μετακινηθεί Κατ’ εξαίρεση, αν η διακοπή της υπηρεσιακής εξάρτησης πρόκειται να συμπέσει με το δεύτερο δεκαήμερο Νοεμβρίου, συντάσσεται έκτακτη έκθεση ικανότητας, έστω και αν η διακοπή της εξάρτησης διαρκέσει λιγότερο από ένα (1) μήνα .
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 14
1.  
  Το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου κάθε έτους, οι Υπηρεσίες που τηρούν το δεύτερο ατομικό βιβλιάριο των αξιωματικών αποστέλλουν τα βιβλιάρια, αυτεπάγγελτα, στους αρμόδιους συντάκτες για τη λήψη των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας
2.  
  Οι τακτικές εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται την 20η Νοεμβρίου κάθε έτους εις απλούν και ιδιοχείρως από τους αξιολογούντες
3.  
  Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 του π.δ 305/1992 (ΦΕΚ Α΄152) αντικαθίστανται ως εξής: 2 Τα Συμβούλια κρίσεων συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους Αυτά συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τους, για την ενέργεια των τακτικών ετήσιων κρίσεων και την κατάρτιση των πινάκων των κρινόμενων ή όχι αξιωματικών και ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, για την ενέργεια εκτάκτων κρίσεων»« 3 Το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, το Ανώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος καταρτίζει πίνακες κρινόμενων και παραλειπομένων κατ’ έτος αξιωματικών Οι πίνακες που καταρτίζονται υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στον Υπουργό Εσωτερικών για έγκριση και στη συνέχεια κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες του Σώματος για ενημέρωση των ενδιαφερομένων αξιωματικών, με διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος
4.  
  Οι γνωματεύοντες υποβάλλουν τις εκθέσεις ικανότητας στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα δε ατομικά βιβλιάρια των αξιωματικών επιστρέφονται στις Υπηρεσίες από τις οποίες είχαν αποσταλεί στους συντάκτες» 1 Κατώτερο Συμβούλιο Απαρτίζεται από έναν (1) Αντιστράτηγο του Πυροσβεστικού Σώματος, ως πρόεδρο και δύο (2) Αρχιπυράρχους - Πυράρχους Γενικών Καθηκόντων ως μέλη Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, αντίστοιχα ένας Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) Αρχιπύραρχοι-Πύραρχοι Γενικών Καθηκόντων».« 2 Ανώτερο Συμβούλιο Απαρτίζεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ως πρόεδρο, τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και έναν Υποστράτηγο Γενικών Καθηκόντων, ως μέλη Ως αναπληρωματικά μέλη του Υπαρχηγού και του Υποστρατήγου Γενικών Καθηκόντων ορίζονται αντιστοίχως ομοιόβαθμοί τους.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258). β. Της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 274/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. 1992/305 1992
Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων και Ανακριτικών του Πυροσβεστικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις. 1998/16 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/266 2000
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τροποποίηση διατάξεων του υπ’ αριθμ. 305/9.9.1992 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 152/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2007/242 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία