ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/198

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών Προμαχώνα Νομού Σερρών και Ορμένιου Νομού ΄Εβρου, καθώς και μεθοριακής διάβασης Εξοχής Ν. Δράμας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι Συνοριακοί Σταθμοί Προμαχώνα Ν. Σερρών και Ορμένιου Ν. Έβρου.
2.  
  Τα σημεία αυτά δεν καταργούνται ως σημεία συνοριακής διέλευσης και εξακολουθούν να λειτουργούν υπό τη μορφή αυτή για την άσκηση των ελέγχων στο πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν που κυρώθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία με το ν. 2514/1997 (ΦΕΚ Α΄ 140/1997) και την οποία δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως η Δημοκρατία της Βουλγαρίας.
3.  
  Η μεθοριακή διάβαση Εξοχής Δράμας εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημείο συνοριακής διέλευσης για την άσκηση των ανωτέρω ελέγχων. Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 231/2007).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3613/2007 με το οποίο προστέθηκε περίπτωση η΄ στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α΄ 263/2007).
 • Την υπ’ αριθμ. 20814/7.6.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης, «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών» (ΦΕΚ 796/Β΄/2001).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
 • Την υπ’ αριθμ. 7001/9/25-ιβ/2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 818/Β΄/2005) για τον καθορισμό Μεθοριακής Διάβασης Εξοχής Ν. Δράμας ως σημείο εισόδου - εξόδου από τη χώρα.
 • Το π.δ. 2/1986 «Καθορισμός του μεθοριακού σταθμού Ορμένιου – Έβρου σαν σημείο εισόδου – εξόδου επιβατών εξωτερικού και ίδρυση υπηρεσίας ελέγχου διαβατηρίων Ορμένιου – Έβρου» (ΦΕΚ Α΄ 1/1986).
 • Το π.δ. της 26.11.1929 «Περί καθορισμού σημείου εσόδου και εξόδου επιβατών εξωτερικού εν τοις συνόροις της χώρας και λιμένων των θαλασσίως ταξιδευόντων» (ΦΕΚ Α΄ 427/1929) και την υπ’ αριθμ. 23/27/56κε/24.1.1963 απόφαση του επί των Εσωτερικών Υπουργού «Μετονομασία Τμήματος Ελέγχου Διαβατηρίων Κούλας – Δ.Χ. Σερρών».
 • Το ν. 2514/1997 (ΦΕΚ Α΄ 140/1997), με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία Σένγκεν.
 • Το ν. 3417/2005 (ΦΕΚ Α΄ 286/2005), με τον οποίο κυρώθηκε η Συνθήκη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950/2007).
 • Την υπ’ αριθμ. 7004/3/44/30.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Χηνοφώτη» (ΦΕΚ Β΄ 1974/2007).
 • Την εν τοις πράγμασι λειτουργία των Συνοριακών Σταθμών Προμαχώνα, Εξοχής και Ορμένιου.
 • Τη Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 46/2008 του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών.
 • Το γεγονός ότι με τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ125/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 237/1998).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 4 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄230/2006).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1963/23/27/56ΚΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/23_27_56ΚΕ 1963
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/20814 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/20814 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/7001/9/25-ΙΒ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/7001_9_25-ΙΒ 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/7004/3/44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/7004_3_44 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Κύρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Ε[...]" 1997/2514 1997
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δ[...]" 2005/3417 2005
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/2 1986
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία