ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/199

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 193/2005 με τίτλο «Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ‘‘Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας Θεόδωρος και Δέσποινα Κυριακίδου” στην Κοινότητα Δροσιάς του Ν. Αττικής».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τροποποιούμε το άρθρο 1 του π.δ. 193/2005 (Α΄ 235), ως εξής: Συνιστάται στο Δήμο Δροσιάς του Νομού Αττικής Δημοτικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα “Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ”
Άρθρο 2 "Το άρθρο 6 του π.δ. 193/2005 (Α΄ 235) αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και τριμελή (3μελή) Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226 έως 238 του ν. 3463/2006.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
 1. Τον Δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη εκπρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, ως Πρόεδρος
 2. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν υποδείξει Σύμβουλο ή εκείνος που έχει υποδειχθεί παραιτήθηκε χωρίς να αντικατασταθεί, εκλέγεται Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 4. Δύο (2) Δημότες με επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τους σκοπούς του Ιδρύματος
 5. Ένα (1) μέλος το οποίο ορίζεται από την δωρήτρια Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και είναι συγγενικό της πρόσωπο, εφ’ όρου ζωής με βαθμό συγγενείας Ε΄ εκ πλαγίου και σε περίπτωση θανάτου ο/η απόγονος αυτού
 6. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ίδρυμα, εφ’ όσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι.
 7. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι θα είναι κάτω των δέκα (10) και δεν θα εκπροσωπούνται, το μέλος αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκπροσωπείται από έναν (1) επί πλέον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας.
 8. Ένα (1) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος να εκλέγεται από το Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος.
3.  
  Η θητεία των μελών είναι διετής
4.  
  Το Ίδρυμα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή από τον Πρόεδρο ή όταν αυτός απουσιάζει ή όταν κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις των άρθρων 226, 227, παρ. 6, και 228 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 205/2007 (Α΄ 231) για τη συγχώνευση των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημοσίας Τάξης σε Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Υφυπουργούς Εσωτερικών» (Β΄ 1950).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).
 • Την υπ’ αριθμ. 17/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δροσιάς.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δροσιάς.
 • Την υπ’ αριθμ. 237/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών». 2005/193 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία