ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/2

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-01-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-01-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά έδρας του Δήμου Αροανίας, Νομού Αχαΐας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η έδρα του Δήμου Αροανίας, Νομού Αχαΐας, μεταφέρεται από τον οικισμό «Ψωφίς» του Τοπικού Διαμερίσματος Ψωφίδας στον οικισμό «Τριποτάμου» του ιδίου τοπικού διαμερίσματος
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3463/ 2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄114)
 • Το π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄231).
 • Την ΔΙΔΚ/ Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (Β΄ 1950).
 • Την υπ’ αριθμ. 51/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αροανίας, με την οποία προτείνεται ομόφωνα η μεταφορά της έδρας του Δήμου από τον οικισμό Ψωφίς, του Τοπικού Διαμερίσματος Ψωφίδας στον οικισμό Τριποτάμου του Τοπικού Διαμερίσματος Ψωφίδας του ιδίου Δήμου, για τους λόγους που λεπτομερώς αναφέρονται σε αυτήν.
 • Το υπ’ αριθμ. Φ111/ Γ7- 70/ 9783/12.9.2003 έγγραφο της ΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, οι οποίες κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ191/ 2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-01-09 Μεταφορά έδρας του Δήμου Αροανίας, Νομού Αχαΐας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/2
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία