ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/22

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-03-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-03-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Καλαμίου του Δήμου Σούδας, Νομού Χανίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Τοπικό Διαμέρισμα Καλαμίου του Δήμου Σούδας του Νομού Χανίων μετονομάζεται «Τοπικό Διαμέρισμα Απτέρων». Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114).
  • Το 205/19.9.2007 π.δ. για τη συγχώνευση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Α 231).
  • Τις υπ’ αριθμ. 118/2007 και 17/2006 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σούδας, Νομού Χανίων.
  • Το υπ’ αριθμ. 14/2007 πρακτικό του Συμβουλίου Τοπωνυμιών (θέμα 8°).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β 1950) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
  • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ267/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-03-05 Μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Καλαμίου του Δήμου Σούδας, Νομού Χανίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/40
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία