ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/23

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Κέντρου Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών στην Ακαδημία Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στην Ακαδημία Αθηνών Κέντρο Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών (Κ.Ε.Θ.Ε.Μ.) σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.
2.  
  Ο σκοπός του Κ.Ε.Θ.Ε.Μ. πραγματοποιείται:.
 1. με τη διενέργεια ερευνών στην περιοχή των θεωρητικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών.
 2. Αρμόδιο όργανο το οποίο θα καθορίζει τα επιστημονικά θέματα προς έρευνα καθώς και τα Προγράμματα στα οποία θα εντάσσονται, είναι η Εφορευτική Επιτροπή του Κέντρου, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Επόπτη του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου σχετικά με τεχνικές και λεπτομερειακές ρυθμίσεις.
 3. με την επιστημονική συνεργασία και την ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων, πληροφοριών και πορισμάτων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος με επιστημονικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 4. με την έκδοση επιστημονικών δημοσιευμάτων που εκπονούνται από τους ερευνητές του Κ.Ε.Θ.Ε.Μ. μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές.
3.  
  Στο Κ.Ε.Θ.ΕΜ. που συνιστάται με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, και 5 του άρθρου 1 του ν. 1894/1990.
Άρθρο 2 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Συνιστώνται στην Ακαδημία Αθηνών για τις ανάγκες του Κ.Ε.Θ.Ε.Μ. οι ακόλουθες θέσεις: Μία θέση (1) θέση Διευθυντή για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 1894/1990. Πέντε (5) θέσεις ερευνητών κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 1514/1985. Μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού και Μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (Σχεδιασμού Λογισμικού και Εφαρμογών). Προσόντα διορισμού στις προαναφερόμενες θέσεις διοικητικού προσωπικού ΤΕ Κατηγορίας είναι τα οριζόμενα από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 3 "Εσωτερικός κανονισμός"
1.  
  Μέσα σε ένα (1) έτος από την σύσταση του Κ.Ε.Θ.Ε.Μ. εκδίδεται με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 10 του ν.1894/1990 ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α΄110) και του άρθρου 25 του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (Α΄13). β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362 /Υ252 /28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄1948).
 • Την υπ’ αριθμ Υ251/28.9.2007 κοινή, απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 1944).
 • Την σύμφωνη γνώμη της Ολομελείας της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρίαση 9.3.2006).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους 265.000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατά έτος προς τούτο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ.19-610).
 • Την υπ’ αριθμ. 254/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Υ251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Υ251 2007
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία