Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων"
1.  
  Οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) που συστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3492/2006 είναι οι εξής: α. Διεύθυνση Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού β. Διεύθυνση Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΕΚΟ, Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων γ. Διεύθυνση Υποστήριξης και Επικοινωνίας.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Ελέγχου"
1.  
  Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που μνημονεύονται στα εδάφια α και β του προηγούμενου άρθρου είναι οι ακόλουθες: α. Ο έλεγχος στη διαχείριση του προϋπολογισμού των φορέων αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν: αα) όλα τα χρηματικά ποσά τα οποία εγκρίνονται ή χορηγούνται, δαπανώνται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους εγκρίθηκαν ή χορηγήθηκαν, ββ) κατά την πραγματοποίηση των δαπανών τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι αρχές της δημοσιονομικής δέσμευσης, της νομικής δέσμευσης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, γγ) λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της είσπραξης των εσόδων και δδ) όλα τα έσοδα εισπράττονται και εμφανίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. β. Ο έλεγχος των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκειά τους. γ. Η λήψη ή η εισήγηση των κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων αρμοδιότητάς τους, ώστε να συμβάλλουν: αα) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων τους, ββ) στη σύννομη και αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων που δαπανούν και γγ) στην καταπολέμηση της απάτης, της δωροδοκίας, καθώς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντά τους. δ. Η επιβολή των προβλεπόμενων από τα άρθρα 3 και 16 έως 21 του ν. 3492/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄210), κυρώσεων. ε. Η συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. στ. Η πρόταση στην Επιτροπή Εποπτείας για τη λήψη σχετικών μέτρων, εφόσον διαπιστωθεί ότι απαιτούνται βελτιώσεις των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων αρμοδιότητάς τους. ζ. Η αποστολή προτάσεων στη Διεύθυνση Υποστήριξης και Επικοινωνίας για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων. η. Η υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων και διενέργεια έκτακτων ελέγχων. θ. Η σύνταξη σχεδίων αποφάσεων συγκρότησης ομάδων ελέγχου και η μέριμνα για την έκδοσή τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006. ι. Η διενέργεια ελέγχου ή συμπληρωματικού ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων των φορέων αρμοδιότητάς τους, καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας τους, για τον εντοπισμό και την αποτροπή φαινόμενων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς. ια. Ο έλεγχος των εκκαθαριστών για την ορθή απεικόνιση των αποδοχών των υπαλλήλων του φορέα τους, καθώς και για την ακρίβεια του ύψους των επί μέρους ποσών που λαμβάνουν, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και ο καταλογισμός σε βάρος των υπαλλήλων που έλαβαν αχρεωστήτως τα σχετικά ποσά. Σε περίπτωση αδυναμίας καταλογισμού των αχρεωστήτως λαβόντων, λόγω θανάτου ή άλλης αιτίας, γίνεται καταλογισμός σε βάρος του εκκαθαριστή, εφόσον ενήργησε με δόλο ή βαρεία αμέλεια. ιβ. Η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των έργων του φορέα. ιγ. Η εξακρίβωση της τήρησης των οικείων διαχειριστικών κανόνων και διαδικασιών, καθώς και της ορθής λογιστικής απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης του φορέα. ιδ. Η αξιολόγηση της επίδοσης του ελεγχόμενου φορέα με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. ιε. Ο έκτακτος ή συμπληρωματικός έλεγχος στη διαχείριση παγίων προκαταβολών του φορέα αρμοδιότητάς τους, καθώς και των δημόσιων υπολόγων (άρθρο 54 του ν. 2362/1995) και δημόσιων διαχειρίσεων. ιστ. Οι επιτόπιοι έλεγχοι στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα ή στους χώρους εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του έργου του. ιζ. Η σύνταξη και η μέριμνα για την έκδοση της προβλεπόμενης από την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3492/2006 απόφασης νομιμοποίησης ή άρσης των αναγκαίων προσωρινών μέτρων που λαμβάνονται αυτεπάγγελτα από τους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές. ιη. Η διαβίβαση, με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, των σχετικών στοιχείων στις αρμόδιες αρχές, σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί από τους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές πράξεις που μπορούν να επισύρουν ποινική ευθύνη ή κρίνεται ότι απαιτείται διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.). ιθ. Ο έλεγχος της έκθεσης που συντάσσεται από τους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές ή τις ελεγκτικές ομάδες, ως προς την πληρότητά της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 9 του άρθρου 17 του ν. 3492/2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η θεώρησή της από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και η γνωστοποίησή της στον ελεγχόμενο φορέα, καθώς και στα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη. κ. Η διαβίβαση των αντιρρήσεων των ελεγχόμενων φορέων καθώς και των προσώπων κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη, στους αρμόδιους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές, προκειμένου να συνταχθεί επ’ αυτών σχετική εισήγηση. κα. Η διαβίβαση της έκθεσης ελέγχου, των αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί κατά της έκθεσης από τους ελεγχόμενους φορείς και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 3492/2006, καθώς και των σχετικών εισηγήσεων των αρμόδιων Δημοσιονομικών Ελεγκτών, στην Επιτροπή Αντιρρήσεων (ΕΠ.ΑΝ.) προς εξέταση. κβ. Η διαβίβαση των πράξεων καταλογισμού που έχουν εκδοθεί σε βάρος οργάνων διοίκησης του φορέα, στο αρμόδιο για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων όργανο του ελεγχόμενου φορέα, ύστερα από έκθεση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε., προκειμένου να κινηθεί σχετική πειθαρχική διαδικασία. κγ. Η κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου, των αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί από τους ελεγχόμενους φορείς ή τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 3492/2006 πρόσωπα, της απόφασης της ΕΠ.ΑΝ., των αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και των πράξεων καταλογισμού, στη Διεύθυνση Υποστήριξης και Επικοινωνίας της Γ.Δ.Δ.Ε., προκειμένου να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των φορέων προς τα ανωτέρω και την εκτέλεση των ληφθέντων μέτρων. κδ. Η κοινοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί επιδόσεως του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, των αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και των πράξεων καταλογισμού στον φορέα στον οποίο επιβάλλεται δημοσιονομική διόρθωση και στους καταλογιζόμενους για τη συμμόρφωσή τους. κε. Η διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο με εντολή του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε. των νέων στοιχείων που προέκυψαν από τον έλεγχο, προκειμένου να κρίνει αν συντρέχει νόμιμος λόγος ανάκλησης της θεώρησης του χρηματικού εντάλματος με το οποίο πληρώθηκε μη νόμιμη δαπάνη και τυχόν ενέργεια καταλογισμού σε βάρος των υπευθύνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 3492/2006.
Άρθρο 3
1.  
  Η Διεύθυνση Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Α΄-Ελέγχων, β) Τμήμα Β΄-Ελέγχων, γ) Τμήμα Γ΄-Ελέγχων.
2.  
  Τμήμα Α΄-Ελέγχων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 αρμοδιότητες στις Υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα εποπτευόμενα από τους ανωτέρω φορείς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Υπηρεσιών αυτών, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Εκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. και κάθε άλλο Νομικό Πρόσωπο και Οργανισμό που εποπτεύεται από την αυτοδιοικούμενη Εκκλησία της Ελλάδος (ν. 590/1977, Φ.Ε.Κ. Α΄146).
3.  
  Τμήμα Β΄-Ελέγχων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 αρμοδιότητες στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα εποπτευόμενα από τους ανωτέρω φορείς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πλην των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Υπηρεσιών αυτών
4.  
  Τμήμα Γ΄-Ελέγχων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 αρμοδιότητες στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, στις Περιφέρειες, στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στα εποπτευόμενα από τους ανωτέρω φορείς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Υπηρεσιών αυτών.
Άρθρο 4
1.  
  Η Διεύθυνση Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΕΚΟ, Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Α΄-Ελέγχων, β) Τμήμα Β΄-Ελέγχων, γ) Τμήμα Γ΄-Ελέγχων.
2.  
  Τμήμα Α΄-Ελέγχων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 αρμοδιότητες στους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως η έννοια αυτών προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄81), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3.  
  Τμήμα Β΄-Ελέγχων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 αρμοδιότητες:
 1. στις Δημόσιες Επιχειρήσεις όπως η έννοια αυτών προσδιορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄314), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά,.
 2. στους Δημόσιους Οργανισμούς όπως η έννοια αυτών προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
4.  
  Τμήμα Γ΄-Ελέγχων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 αρμοδιότητες:
 1. στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στα οποία το Δημόσιο συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού τους κεφαλαίου, καθώς και στα Ν.Π.Ι.Δ. ή τα Φυσικά Πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται τακτικά ή έκτακτα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., περιλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, εφόσον η χρηματοδότηση ή η επιχορήγηση υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος,.
 2. στα Ν.Π.Ι.Δ. που ιδρύονται από το Κράτος ή τα Νομικά Πρόσωπα που ιδρύονται από τους φορείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού,.
 3. στα Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία ιδρύονται από το Δημόσιο ή τα Νομικά Πρόσωπα, που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 3α του παρόντος άρθρου και αποτελούν συνδεδεμένες με αυτά εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42Ε παράγραφο 5 του κ.ν. 2190/1920 (Φ.Ε.Κ. Α΄37), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και στις συνδεδεμένες με τις εταιρείες αυτές άλλες εταιρείες,.
 4. στους φορείς που δανειοδοτούνται με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ή διαχειρίζονται κοινωνικούς πόρους, οι οποίοι εισπράττονται βάσει διάταξης νόμου, στις επιχειρήσεις με τις οποίες το δημόσιο συνδέεται με σύμβαση για το μέρος που αφορά την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών και στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδίως τα ιδρύματα, σχολές, συλλόγους και σωματεία, που επιδιώκουν την εκπλήρωση αγαθοεργών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών σκοπών και επιχορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο από το κράτος, από Ν.Π.Δ.Δ. και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των Τμημάτων Α΄ και Β΄,.
 5. σε οποιονδήποτε άλλο φορέα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3492/2006.
Άρθρο 5
1.  
  Η Διεύθυνση Υποστήριξης και Επικοινωνίας διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Α΄-Παρακολούθησης Αποτελεσμάτων Ελέγχων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, β) Τμήμα Β΄-Παρακολούθησης Αποτελεσμάτων Ελέγχων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΕΚΟ, Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων, γ) Τμήμα Γ΄-Σύνταξης και Εφαρμογής Ελεγκτικών Προτύπων.
2.  
  Τμήμα Α΄-Παρακολούθησης Αποτελεσμάτων Ελέγχων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού Το Τμήμα αυτό ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες στους φορείς που ελέγχονται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού:.
 1. Παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων και της εκτέλεσης των ληφθέντων μέτρων που αφορούν τις αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων και τις πράξεις καταλογισμού που εκδίδονται από τη Γ.Δ.Δ.Ε.
 2. Παροχή οδηγιών στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του σχετικά με την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους
 3. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων υλοποίησης που λαμβάνονται από τους φορείς σε συμμόρφωση με τα συμπεράσματα των Δημοσιονομικών Ελεγκτών, παροχή οδηγιών στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου και παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής τους
 4. Ενημέρωση της Επιτροπής Εποπτείας προκειμένου να προβεί στη λήψη πρόσθετων μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων στις συστάσεις των Δημοσιονομικών Ελεγκτών
 5. Εισήγηση για τη διενέργεια ή μη εκτάκτων ελέγχων ύστερα από καταγγελίες, δημοσιεύματα, πληροφορίες και βάσιμες υπόνοιες για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες ή ύστερα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα, για τους φορείς αρμοδιότητάς του
 6. Συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
 7. Σύνταξη της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3492/2006 ετήσιας έκθεσης ελέγχου, υποβολή αυτής για έγκριση στην Επιτροπή Εποπτείας, αποστολή της στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και καταχώρηση περίληψης αυτής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
3.  
  Τμήμα Β΄-Παρακολούθησης Αποτελεσμάτων Ελέγχων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΕΚΟ, Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με το Τμήμα Α΄ στους φορείς που ελέγχονται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΕΚΟ, Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων.
4.  
  Τμήμα Γ΄-Σύνταξης και Εφαρμογής Ελεγκτικών Προτύπων Το Τμήμα αυτό ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
 1. Έκδοση των κανονισμών λειτουργίας της Γ.Δ.Δ.Ε. και διενέργειας ελέγχων και ερευνών καθώς και του κώδικα δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών.
 2. Διαμόρφωση προτύπων και μεθοδολογικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και σύνταξη προδιαγραφών οργάνωσης, εσωτερικής λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των Υπουργείων, Περιφερειών και λοιπών φορέων στο πλαίσιο προστασίας των οικονομικών τους συμφερόντων
 3. Συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
 4. Σύνταξη σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίζεται η μέθοδος και η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων
 5. Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων
 6. Κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006.
 7. Σύνταξη σχεδίου της κατ’ άρθρο 15 παρ. 6 του ν. 3492/2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με το περιεχόμενο των ελέγχων και τον τρόπο άσκησης αυτών.
 8. Σύνταξη σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά το άρθρο 17 παρ. 9 του ν. 3492/2006, με την οποία θα καθορίζονται:
 9. αα) λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο, τη διαδικασία, τον τρόπο και την έκταση των ελέγχων, καθώς και το περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου και ββ) ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης και πράξεων καταλογισμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 10. Σύνταξη σχεδίου κανονισμού επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3492/2006.
Άρθρο 6 "Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων"
1.  
  Των Διευθύνσεων του παρόντος προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικών και των Τμημάτων υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων Δημοσιονομικών, Μηχανικών, Γεωτεχνικών και Πληροφορικής, καθώς και των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Διευθύνσεων ασκούνται στους φορείς που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 3 του ν. 3492/2006 κοινής υπουργικής απόφασης.
2.  
  Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υπηρεσιακών Μονάδων της Γ.Δ.Δ.Ε. και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 3 του ν. 3492/2006 κοινής υπουργικής απόφασης οι Διευθύνσεις Ελέγχου ασκούν, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρ. 24 του ως άνω νόμου, όλες τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1.Γ του άρθρου 3 του π.δ. 211/1996 (Φ.Ε.Κ. Α΄166).
3.  
  Μέχρι τη σύσταση των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 μονάδων εσωτερικού ελέγχου ασκούνται από τις Διευθύνσεις Ελέγχου και οι κάτωθι αρμοδιότητες:.
 1. Η άσκηση τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών που υπάγονται στον φορέα,
 2. Η άσκηση οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο φορέα,
 3. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην αρμόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄247).
 4. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2362/1995.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. Α΄210). β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (Φ.Ε.Κ. Β΄1950).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 10.725 € για το τρέχον οικονομικό έτος και 11.700 € για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί, κατά μεν το τρέχον οικονομικό έτος, από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Ειδ. Φορέας 23-110 ΚΑΕ 0215), κατά δε τα επόμενα οικονομικά έτη, από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω Προϋπολογισμό.
 • Την υπ’αριθμ. 8/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/3492 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/3492 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις. 2006/3492 2006
Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων 1996/211 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτωνδημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις 2012/4081 2012