ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/28

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-03-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-03-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-03-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 455/1990 «Σύσταση και αναδιάρθρωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Υπουρ­γείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 174/Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστώνται Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος με έδρα τη Λάρισα και τη Δράμα, αντίστοιχα, που αποτελούν ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, επιπέδου αντιστοίχου Διεύθυνσης και υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
2.  
  Οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος που αναφέρονται στην παραγρ. 1 διαρθρώνονται σε Τμήματα και Γραφείο με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, όπως ορίζεται στις διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 455/1990 για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 2 "Περιφέρεια Δικαιοδοσίας"
1.  
  Η περιφέρεια δικαιοδοσίας των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας και Δράμας καθορίζεται ως ακολούθως: α) Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας: Οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και ο Νομός Κέρκυρας. β) Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Δράμας: Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Άρθρο 3
1.  
 1. Των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας και Δράμας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών Κτηνιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή με ετήσια τουλάχιστον μετεκπαίδευση σε παρεμφερές ως προς το αντικείμενο Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (άρθρο 3, π.δ. 455/1990).
 2. Των Τμημάτων των ανωτέρω Σχολών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού
 3. Του Γραφείου Διοικητικού - Οικονομικού προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ6 Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ4 Διοικητικού - Λογιστικού
2.  
  Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγρ. 1 εφαρμόζονται και για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών και Θεσσαλονίκης του άρθρου 5 του π.δ. 455/1990.
Άρθρο 4 "Κατανομή Προσωπικού"
1.  
  Οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας και Δράμας στελεχώνονται από προσωπικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από το συνολικό αριθμό των οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατανέμεται στις ανωτέρω Σχολές το ακόλουθο προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως: α) Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας αα) Τμήμα Εκπαίδευσης 1) Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού, θέσεις 4 (τέσσερις) 2) Κλάδος ΥΕ3 Εργατών, θέση 1 (μία) ββ) Τμήμα Ενημέρωσης 1) Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού, θέση 1 (μία) γγ) Τμήμα Έρευνας 1) Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού, θέση 1 (μία) δδ) Γραφείο Διοικητικό-Οικονομικό 1) Κλάδος ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού, θέση 1 (μία) 2) Κλάδος ΔΕ4 Διοικητικού-Λογιστικού, θέση 1 (μία) β) Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Δράμας αα) Τμήμα Εκπαίδευσης 1) Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού, θέσεις 4 (τέσσερις) 2) Κλάδος ΥΕ3 Εργατών, θέση 1 (μία) ββ) Τμήμα Ενημέρωσης 1) Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού, θέση 1 (μία) γγ) Τμήμα Έρευνας 1) Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού, θέση 1 (μία) δδ) Γραφείο Διοικητικό- Οικονομικό 1) Κλάδος ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού, θέση 1 (μία) 2) Κλάδος ΔΕ4 Διοικητικού-Λογιστικού, θέση 1 (μία).
Άρθρο 5 "Παράρτημα"
1.  
  Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος το κατωτέρω Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας και Δράμας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 6
1.  
  Η παραγρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 455/1990, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος που έχουν έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αποτελούν ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υπάγονται στη Γενική Διεύ­θυνση Κτηνιατρικής
2.  
  Η παραγρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 455/1990, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2 Η περιφέρεια δικαιοδοσίας των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος, καθορίζεται ως ακολούθως 1 Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών οι περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων πλην του νομού Κέρκυρας. 2 Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.
Άρθρο 7 "Καταργούμενες διατάξεις."
1.  
  Στην παραγρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 455/1990 η φράση «των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος» του δεύτερου στίχου και η φράση «καθώς και των Τμημάτων αυτών» του τρίτου στίχου, αναφορικά με τα Τμήματα των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος, καταργούνται.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις: α) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950/Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/Β΄).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη: α) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 9.360,00 Ευρώ σε ετήσια βάση από τα επιδόματα θέσης Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Προϊσταμένων Τμημάτων των συνιστώμενων Σχολών, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικονομικού έτους 2007 στο Φ.29/110 και με ΚΑΕ 0227, και β) σε βάρος του προϋπολογισμού του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών ύψους 253.000,00 Ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των ανωτέρω Σχολών, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, οικονομικού έτους 2007 στο Φ. 110 και με τους παρακάτω ΚΑΕ: ΚΑΕ 0899 € 100.000,00, ΚΑΕ 1261 € 4.000,00, ΚΑΕ 1299 € 92.000,00, ΚΑΕ 1381 € 6.000,00, ΚΑΕ 7123 € 3.000,00, ΚΑΕ 7124 € 5.000,00, ΚΑΕ 7127 € 40.000,00, ΚΑΕ 7129€ 3.000,00. Ομοίως προβλέπεται και για τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη.
 • Την υπ’ αριθμ. 143/2007 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία