ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/29

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-03-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Το Επιμελητήριο Μαγνησίας Ν.Π.Δ.Δ, αποτελεί υποχρεωτική αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική και επαγγελματική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Νομού Μαγνησίας. 2.Σκοπός του Επιμελητηρίου Μαγνησίας είναι: α) η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρειά του μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας, καθώς και η οικονομική πρόοδος αυτής, β) η γνωμοδότηση για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, στην πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της Εθνικής Οικονομίας, γ) η γνωμοδότηση και η παροχή πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο. Άρθρο 2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Μαγνησίας λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: Α) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Β) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Γ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Δ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Άρθρο 3 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων του Επιμελητηρίου ως εξής: Α) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1.Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Επιμελητηριακών Θεμάτων – Ενημέρωσης – Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων ανήκουν: 1)Η μελέτη κάθε θέματος που αφορά το εμπόριο, τη μεταποίηση και τον τομέα των υπηρεσιών ή γενικά για την οικονομία για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου. 2)Η παρακολούθηση κάθε θέματος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα. 3)Η παρακολούθηση των κοινοτικών και μη προγραμμάτων που ενδιαφέρουν το Επιμελητήριο προκειμένου να συμμετέχει σαν φορέας υλοποίησης αλλά και εκείνων που απευθύνονται στις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου με σκοπό την ένταξη και χρηματοδότησή τους. 4)Η μελέτη, η αντιμετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά το εμπόριο, τη μεταποίηση και τον τομέα των υπηρεσιών της περιφέρειας του Επιμελητηρίου και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, νόμων και κανονιστικών γενικά πράξεων, καθώς και η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. 5)Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής, βιομηχανικής, επαγγελματικής και βιοτεχνικής κίνησης, η συγκέντρωση και η μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης στο μηνιαίο Δελτίο του Επιμελητηρίου που μπορεί να εκδίδει. 6)Η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν από το εμπόριο, τη μεταποίηση και τον τομέα των υπηρεσιών. 7)Η ενημέρωση για τη ζήτηση Ελληνικών προϊόντων και η υιοθέτηση μεθόδων για την πραγματοποίηση εμπορικών επαφών και συνεργασιών με σκοπό την προώθησή τους στις ξένες αγορές. 8)Η επιμέλεια για την δημιουργία και έκδοση ειδικών κατά περίπτωση ενημερωτικών φυλλαδίων. 9)Η κατάρτιση του προγράμματος, της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου ως συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής του εμπορίου, της μεταποίησης και του τομέα των υπηρεσιών. 10)Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών μέσα στο Επιμελητήριο, για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. 11)Η κατατόπιση των μελών του Επιμελητηρίου και των ενδιαφερομένων αλλοδαπών για τις υφιστάμενες συνθήκες προς το σκοπό της άσκησης εμπορίας στο χώρο της δικαιοδοσίας του Επιμελητηρίου και της δημιουργίας μικτών επιχειρήσεων. 12)Η έρευνα και η μελέτη θεμάτων που έχουν σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές και το λιμάνι του Βόλου με σχετική εισήγηση στους αρμόδιους φορείς. 13)Η καταγραφή των επιτόπιων εμπορικών συνηθειών και των εμπορικών και επαγγελματικών εθίμων. 14)Η έκδοση βιβλίων και άλλων εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και οικονομικού κυρίως περιεχομένου. 15)Η μέριμνα για τη διοργάνωση ή τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε εκδηλώσεις (πολιτιστικές, κοινωνικές, εθνικές) και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας. 16)Η μέριμνα για την απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 17)Αναλαμβάνουν ύστερα από αίτηση μέλους ή υποψηφίου μέλους να υποβάλουν ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτήματα και δικαιολογητικά για λογαριασμό των μελών η υποψήφιων μελών. 18)Η παροχή προς τα μέλη ή τα υποψήφια μέλη του Επιμελητηρίου αλλά και την πολιτεία πληροφοριών για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και άλλα συναφή θέματα. 19)Η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα, η μελέτη των τάσεων και εξελίξεων της εθνικής οικονομίας και η υποβολή σχετικών προτάσεων για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 20)Η επιμέλεια της προπαρασκευής για συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και σε εμπορικές αποστολές. 21)Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. 22)Η παρακολούθηση και καταγραφή των θεσμικών μεταβολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συσχέτιση αυτών με τους ανάλογους θεσμούς που να ισχύουν στην Ελλάδα. 23)Η μέριμνα για την οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης επιχειρηματικών στελεχών, για την ενημέρωσή τους σε επίκαιρα θέματα, την εφαρμογή και διάδοση των σύγχρονων μεθόδων έρευνας και αγοράς, κόστους, διαφήμισης, τυποποίησης και διάθεσης των προϊόντων, αύξησης της παραγωγικότητας και γενικά της οργάνωσης των επιχειρήσεων με σύγχρονες θέσεις και μεθόδους λειτουργίας. 24)Η παρακολούθηση και μελέτη ζητημάτων σχέσεως εργοδοτών και εργατοϋπαλλήλων, η μελέτη της ελληνικής και ξένης νομοθεσίας σε θέματα αγοράς εργασίας. 25)Η προβολή του έργου του Επιμελητηρίου δια των Μ.Μ.Ε., εντύπων, ηλεκτρονικών και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου. 26)Η επιμέλεια για τις εκδόσεις του Επιμελητηρίου και η αποστολή αυτών στα μέλη του και τους Οργανισμούς. 27)Η έκδοση ενημερωτικών δελτίων τύπου επί των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου. 28)Η παρακολούθηση του ημερήσιου, περιοδικού, οικονομικού, ξένου και ηλεκτρονικού τύπου και η ενημέρωση των Υπηρεσιών για δημοσιεύματα σχετικά με τις αρμοδιότητές τους. 29)Η επιμέλεια για την οργάνωση των εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, την υποδοχή και φιλοξενία ξένων αποστολών. 1) Η μέριμνα για την διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του Επιμελητηρίου και του εμπλουτισμού της με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σε συνεργασία με το Διοικητικό Τμήμα. 30)Η συνεργασία και η ανάπτυξη σχέσεων και ανταλλαγών με άλλα Επιμελητήρια της Χώρας, Ελληνικά Επιμελητήρια του εξωτερικού, εθνικές και διεθνείς επιμελητηριακές ενώσεις. Β) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Τμήματος ανήκουν: 1)Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. 2)Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές προσωπικού. 3)Η μέριμνα για την διακρίβωση των αναγκών και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας. 4)Η μέριμνα για τη διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του Επιμελητηρίου και του εμπλουτισμού της με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σε συνεργασία με το Τμήμα Επιμελητηριακών Θεμάτων – Ενημέρωσης – Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων. 5)Η διακίνηση της αλληλογραφίας, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. 6)Η μέριμνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτογραφιών, ή φωτοτυπιών εγγράφων ή δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. 7)Η συγκέντρωση και παράδοση προς τα μέλη ή προς τα υποψήφια μέλη του Επιμελητηρίου πιστοποιητικών ή εγγράφων που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα που υπέβαλαν σχετικά αιτήματα, τα οποία εκδίδονται από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, από δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού. 8)Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) ή άλλων εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία. 9)Η μέριμνα για την φύλαξη και καθαρισμό της Υπηρεσίας. 10)Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων–Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών, κ.λπ. 11)Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας. 12)Η μέριμνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου. Γ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Στην αρμοδιότητα του Οικονομικού Τμήματος ανήκουν: 1)Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του Προϋπολογισμού και η σύνταξη του Απολογισμού και Ισολογισμού του Επιμελητηρίου. 2)Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. 3)Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού εφοδίου, αναλώσιμου ή μη, ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η ανάθεση εκτέλεσης εργασιών του Επιμελητηρίου. 4)Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου από συνδρομές των μελών, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήσεις, επιχορηγήσεις και κάθε είδους οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων ή άλλων διεθνών οργανισμών. 5)Η καταβολή κάθε συνδρομής και οικονομικής ενίσχυσης προς εθνικούς, διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις. 6)Η είσπραξη των προσόδων από την περιουσία του Επιμελητηρίου ή από την άσκηση κάθε μορφής δραστηριότητας. 7)Η μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων από τις δραστηριότητες προσώπων που εγγράφονται στο Εμπορικό Μητρώο ή άλλο Μητρώο που τυχόν τηρεί το Επιμελητήριο. 8)Η μέριμνα για την είσπραξη των δικαιωμάτων για την έκδοση κάθε μορφής πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων καθώς και τα δικαιώματα από την διεξαγωγή διαιτησίας και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και δειγματοληψίας. 9)Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, κλπ.) 10)Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. 11)Η μέριμνα για την στέγαση της Υπηρεσίας. 12)Η μέριμνα για την διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. Δ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου, ανήκουν: 1)Η τήρηση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσή τους, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. 2)Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές. 3)Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας Ασφαλιστικού Συμβούλου, Ασφαλιστικού Πράκτορα, Μεσίτη Ασφαλιστικού Συμβούλου και Δόκιμου Ασφαλιστικού Συμβούλου καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. 4)Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. 5)Η έκδοση πιστοποιητικών Προελεύσεως και βεβαιώσεων τιμών. 6)Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και επίλυσης εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 7)Η θεώρηση του ομοίου και γνησίου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου. Ε) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών ανήκει: 1.Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας καθώς και στατιστικών εφαρμογών. 2.Η μέριμνα για την διαρκή ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Επιμελητηρίου και η διαρκής αναβάθμιση του λογισμικού για την καλύτερη λειτουργία όλης της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου και την αμεσότερη εξυπηρέτηση των μελών του. Άρθρο 4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Θέσεις 7 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ειδικ. Επιστήμης των Η/Υ Θέση 1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Θέσεις 5 Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Θέση 1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων Θέσεις 12 (εκ των οποίων 2 θέσεις με ειδικότητα Εισπράκτορα) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιμελητών Θέση 1 Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Θέση 1 Άρθρο 5 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Συστήνονται δυο (2) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μία (1) κλάδου ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων και μία (1) ΥΕ Επιμελητών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 89/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου. - Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Μια (1) θέση Νομικού ειδικού σε θέματα Εμπορικού Δικαίου Μια (1) θέση Οικονομολόγου ειδικού σε θέματα Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου. Άρθρο 6 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 (Α΄ 315), το π.δ. 44/2005 (Α΄ 63) και το π.δ. 116/2006 (Α΄ 115) και ισχύει κάθε φορά. Πρόσθετα προσόντα πρόσληψης θα καθορίζονται κάθε φορά με τη σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Επιμελητηρίου. Άρθρο 7 1.Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και εν ελλείψει αυτού, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 2.Των Τμημάτων του Επιμελητηρίου, πλην του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει αυτών του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3.Του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει αυτού, υπάλληλος ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει αυτού υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Άρθρο 8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά κλάδους και κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το π.δ. 441/1990 (ΦΕΚ 170/Α΄) περί «Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Μαγνησίας» και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα της οργάνωσης των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου και της διάρθρωσης των θέσεων του προσωπικού αυτού. Άρθρο 9 Παράρτημα σύνθεσης υπηρεσιακών μονάδων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ ΛΟΓΙΣΤΙΚ. ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Υ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤ. ΧΡΟΝΟΥ Υ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2 1 2 5 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 1 1 3 5 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 2 1 4 1 8 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 1 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 8 6 12 1 1 2 1 1 32 Άρθρο 10 Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107 Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3ζ παρ. 1 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) που προστέθηκαν με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και Εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950 /Β΄/2007).
  • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/Β΄/2007).
  • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/8.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ1982/Β/2007).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ύψους 16.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
  • Την υπ’ αριθμ. 212/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-03-31 Οργανισμός Επιμελητηρίου Μαγνησίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/54
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Δ15/Α/Φ.19/19955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Δ15_Α_Φ_19_19955 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία