Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικείμενο"
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις κατάρτισης, τήρησης και εφαρμογής του Μητρώου Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για τις ανάγκες του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α. Αμυντικό Υλικό θεωρείται το υλικό που καθορίζεται στο άρθρο 1, παραγρ. 3 του νόμου 3433/2006 «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 20) και στην υπ’ αριθμ. 121078/6.12.2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός ως «αμυντικών υλικών», αυτών που προορίζονται για στρατιωτικούς σκοπούς και συμβάλλουν στην ασφάλεια και άμυνα της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 3433/2006 (Α΄ 20)» (Β΄ 1850). β. Εγχωρίως κατασκευαζόμενο υλικό θεωρείται το υλικό, το οποίο έχει Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) σε ποσοστό τουλάχιστον 35%, όπως καθορίζεται στο άρθρο 27 παραγρ. 4 και 9 του ν. 3433/2006. γ. Κατασκευαστής: Νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή ενώσεις προμηθευτών (κοινοπραξίες).
Άρθρο 3 "Αρμόδιος Φορέας Μητρώου"
1.  
  Αρμόδιος Φορέας για την κατάρτιση, τήρηση, εφαρμογή και επικαιροποίηση του Μητρώου, ορίζεται η Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών (ΔΑΕΤΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, στην οποία, με βάση το π.δ. 73/2006 (Α΄ 76), έχει συγκροτηθεί το αρμόδιο προς τούτο Τμήμα Αμυντικής Βιομηχανίας.
Άρθρο 4
1.  
  Δικαίωμα εγγραφής-καταχώρησης στο Μητρώο έχουν όλοι οι κατασκευαστές - υποκατασκευαστές, που διαθέτουν παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν αμυντικά υλικά και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις εγγραφής του άρθρου 6, που ακολουθεί
2.  
  Ένωση προμηθευτών (κοινοπραξία) έχει δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο, όταν, εκ των μελών που συγκροτούν την ένωση, οι κατασκευάζοντες αμυντικό υλικό είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο
Άρθρο 5 "Δικαιώματα των κατασκευαστώνπου περιλαμβάνονται στο Μητρώο"
1.  
  Ένας κατασκευαστής μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμό του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας για την προμήθεια αμυντικών υλικών εγχωρίως κατασκευαζομένων ή συμπαραγομένων με ΕΠΑ τουλάχιστον 35%, ή να αναλάβει - με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις - έργο δι’ απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης (ν. 3433/2006, άρθρο 51) , μόνον μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Άρθρο 6 "Απαιτούμενα δικαιολογητικά – στοιχεία εγγραφής"
1.  
  Για να εγγραφεί ένας κατασκευαστής στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού απαιτείται να υποβάλει στη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ, τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία : α. Αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη από το έντυπο ενημερωτικών στοιχείων (ερωτηματολόγιο), που χορηγείται από τη ΔΑΕΤΕ, πλήρως συμπληρωμένο από τον αιτούντα κατασκευαστή. β. Καταστατικό της εταιρείας (εκτός ατομικών επιχειρήσεων). γ. Αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) δ. Αριθμός Μητρώου ασφαλιστικού οργανισμού ε. Ισχύουσα άδεια λειτουργίας στ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του νομίμου εκπροσώπου, διαχειριστή και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ζ. Πιστοποιητικό του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001: 2000 ή οιαδήποτε αναθεωρημένη / επικαιροποιημένη έκδοση αυτού που ισχύει κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης εγγραφής. η. Βεβαίωση εγγραφής του κατασκευαστή στα Μητρώα του οικείου Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. θ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. ι. Αντίγραφα των ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή σε περίπτωση μη κατάρτισής τους αντίγραφα φορολογικών εντύπων, από τα οποία να προκύπτουν τα αναλυτικά στοιχεία της οικονομικής δραστηριότητας του κατασκευαστή. Σε περιπτώσεις κατασκευαστών με διάρκεια λειτουργίας, κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, μικρότερης των τριών ετών, τα προαναφερθέντα οικονομικά στοιχεία υποβάλλονται για το διάστημα λειτουργίας του κατασκευαστή.
Άρθρο 7
1.  
  Ο ενδιαφερόμενος κατασκευαστής θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Να διαθέτει εγκαταστάσεις, προσωπικό, εξοπλισμό και οργάνωση για την παραγωγή και τον έλεγχο της ποιότητας αμυντικών υλικών
 2. Να μην έχει αποκλειστεί προσωρινά ή μόνιμα από τις διενεργούμενες από το ΥΠΕΘΑ προμήθειες
 3. Να διαθέτει στελεχωμένο και ενεργό τμήμα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης
 4. Να διαθέτει ικανό αριθμό τεχνικού επιστημονικού προσωπικού, τόσο σε σχέση με το σύνολο του προσωπικού του, όσο και με τον όγκο, την κρισιμότητα και πολυπλοκότητα των έργων / προγραμμάτων που αναλαμβάνει
 5. Να διαθέτει μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα
 6. Να διαθέτει πιστοποιητικό βιομηχανικής ασφάλειας σε ισχύ, εκδοθέν από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΘΑ
 7. Να εκπληρώνει με συνέπεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις σε ήδη αναληφθέντα και διεκπεραιωθέντα ή/ και σε εν εξελίξει έργα / προγράμματα προμήθειας αμυντικού υλικού
2.  
  Ανασκόπηση της εκπλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων γίνεται ανά διετία για κάθε έναν από τους καταχωρημένους στο Μητρώο κατασκευαστές, προκειμένου να ανανεώνεται η ένταξή τους σε αυτό, σύμφωνα και με το άρθρο 11, παραγρ. 4 του παρόντος.
3.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος, τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις γ΄ έως και ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν προϋποθέσεις αρχικής εγγραφής του κατασκευαστή στο Μητρώο. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα οριζόμενα στο άρθρο 68 παραγρ. 2 του ν. 3433/2006 και στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.120/1/136775/Σ. 486/14.2.2005 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Κύρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ)» (Β΄ 336) προκειμένου περί διαβαθμισμένου υλικού. Τα ως άνω όμως αναφερόμενα (περ. γ΄ - ζ΄ της παραγρ. 1) αποτελούν προϋποθέσεις ανανέωσης της παραμονής του κατασκευαστή στο Μητρώο μετά την πρώτη ανασκόπηση.
4.  
  Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών, που αρχίζουν μετά τρίμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κάθε νέα εγγραφή / καταχώρηση κατασκευαστή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών-στοιχείων εγγραφής του άρθρου 6 και την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων εγγραφής του άρθρου 7 του παρόντος.
Άρθρο 8
1.  
  Στη Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών (ΔΑΕΤΕ) της ΓΔΑΕΕ συγκροτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου (ΓΕΜ), που αποτελείται από επτά μέλη (του Προέδρου της συμπεριλαμβανομένου), πολιτικούς υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή / και αξιωματικούς, ανώτατους ή ανώτερους απόφοιτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν απαλλάσσονται από τα υπόλοιπα καθήκοντά τους
2.  
  Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ και μέλη της οι προϊστάμενοι των τμημάτων Αμυντικής Βιομηχανίας, Εγχώριων Βιομηχανικών Συμμετοχών, Αμυντικής & Τεχνολογικής Ερευνας, Παρακολούθησης των Εγκεκριμένων Προγραμμάτων, της ΔΑΕΤΕ και οι προϊστάμενοι των τμημάτων Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας, Πολιτικής - Διασφάλισης Ποιότητας & Ελέγχου Κλιμακίων, της Διεύθυνσης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΑΩΔΠ). Συμβουλευτικά, εφόσον κατά την κρίση του προέδρου της επιτροπής απαιτηθεί, συμμετέχει ο προϊστάμενος του αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της ΓΔΑΕΕ. Εισηγητής είναι ο προϊστάμενος του αρμόδιου για το Μητρώο γραφείου Αμυντικής Βιομηχανικής Πολιτικής του τμήματος Αμυντικής Βιομηχανίας της ΔΑΕΤΕ. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου της ΓΕΜ τον αντικαθιστά το αρχαιότερο ιεραρχικά μέλος της ΔΑΕΤΕ.
3.  
  Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον από τα μέλη της
4.  
  Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί για τα παρακάτω θέματα:
 1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3433/2006, προς την προτείνουσα Υπηρεσία (ΓΔΑΕΕ), για τον χαρακτηρισμό του παραγόμενου υλικού ως αμυντικού ή μη, στην περίπτωση που αυτό δεν καθορίζεται από το άρθρο 1, παραγρ. 3 του ν. 3433/2006 ούτε και από την υπ’ αριθμ. 121078/6.12.2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 2. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων καταχώρησης του κατασκευαστή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 9 του παρόντος
5.  
  Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής είναι διετής
Άρθρο 9
1.  
  Αφού υποβληθεί η αίτηση εγγραφής ενός κατασκευαστή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, ο Γεν. Δντης της ΓΔΑΕΕ συγκροτεί τριμελή επιτροπή (του Προέδρου της συμπεριλαμβανομένου), η οποία ελέγχει με κάθε πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένης και της επί τόπου επιθεώρησης των γραφείων και εγκαταστάσεων του κατασκευαστή, την πληρότητα, την ακρίβεια και την ισχύ των δικαιολογητικών, την εκπλήρωση των προϋποθέσεων, την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα 6 και 7 του παρόντος. Με το πέρας του ελέγχου η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό με αιτιολογημένη εισήγηση προς το αρμόδιο για το μητρώο τμήμα της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ.
2.  
  Αν δεν υποβληθούν πλήρη στοιχεία από τον αιτούντα κατασκευαστή, η αίτησή του δεν εξετάζεται, έως ότου αυτά συμπληρωθούν
3.  
  Για την καταχώρηση ή μη ενός κατασκευαστή στο Μητρώο γνωμοδοτεί η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου της ΓΔΑΕΕ, μετά από εισήγηση του προϊστάμενου του αρμόδιου για το Μητρώο γραφείου του τμήματος αμυντικής βιομηχανίας της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ, εισήγηση η οποία θα βασίζεται στα στοιχεία που υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν, όπως περιγράφεται στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2
4.  
  Καταχώρηση ή μη ενός κατασκευαστή στο Μητρώο διενεργείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντού της ΓΔΑΕΕ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των ανωτέρω παραγράφων 1, 2 και 3, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης εγγραφής μαζί με τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών. Κατά το πρώτο έτος ισχύος του παρόντος διατάγματος η ανωτέρω προθεσμία καθορίζεται σε δέκα (10) μήνες.
5.  
  Σε περίπτωση που κατασκευαστής δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Γεν. Δντου της ΓΔΑΕΕ μετά από γνωμοδότηση της ΓΕΜ, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής δε συμφωνεί με την απόφαση απόρριψης της αίτησης εγγραφής του στο μητρώο, δικαιούται να ζητήσει από τη ΓΔΑΕΕ εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της την παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, ακολουθούμενης της διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο 10 παρακάτω.
6.  
  Ο κατασκευαστής, του οποίου η αίτηση μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου έχει απορριφθεί, μπορεί να επανέλθει με νεώτερη αίτησή του προς τη ΓΔΑΕΕ, αν θεωρεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις ένταξής του στο Μητρώο, μόνο μετά την πάροδο έξι (6) μηνών τουλάχιστον από την προηγούμενη αίτησή του
Άρθρο 10
1.  
  Με απόφαση του Γενικού Διευθυντού της ΓΔΑΕΕ συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (του Προέδρου της συμπεριλαμβανομένου) από ανώτερους ή ανώτατους αξιωματικούς απόφοιτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πολιτικούς υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΓΔΑΕΕ. Τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε άλλες επιτροπές για το θέμα αυτό. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης της επιτροπής καθορίζεται από τον Πρόεδρό της.
2.  
  Η επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της όλα τα σχετικά στοιχεία που θα της δοθούν από τη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ και τον κατασκευαστή και αφού εξετάσει το όλο θέμα με τον τρόπο που κρίνει καταλληλότερο, αποφαίνεται οριστικά για την ένταξή του ή μη στο μητρώο με αιτιολογημένο πρακτικό της
3.  
  Το πρακτικό της Επιτροπής υπογράφεται από τα μέλη της και υποβάλλεται στο Γενικό διευθυντή της ΓΔΑΕΕ. Η ΓΔΑΕΕ κοινοποιεί στον κατασκευαστή την απόφαση, η οποία δεν υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον άλλου διοικητικού οργάνου.
4.  
  Τυχόν έξοδα (ταξιδιού, εκτός έδρας, ελέγχων κλπ.), που προκαλούνται στα πλαίσια της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, βαρύνουν την εταιρεία που αιτείται την παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.
5.  
  Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής λήγει, με την υποβολή του πορίσματος για το συγκεκριμένο έργο που θα της ανατεθεί
Άρθρο 11
1.  
  Οι εγγεγραμμένοι κατασκευαστές υποχρεούνται να υποβάλλουν άμεσα στη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ κάθε νέο στοιχείο που τροποποιεί ή συμπληρώνει το φάκελό τους, όπως αυτός τηρείται στο Μητρώο. Σε ετήσια βάση και στο τέλος εκάστου έτους, υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ πλήρη φάκελο με τις τροποποιήσεις των στοιχείων τους, εάν υφίστανται. Η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ μπορεί επίσης να ζητά οποτεδήποτε πληροφορίες από τους ίδιους τους κατασκευαστές ή από οποιονδήποτε φορέα που συνεργάζεται με αυτούς, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, καθώς και να πραγματοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο έκτακτους ελέγχους στους εγγεγραμμένους κατασκευαστές, με σκοπό να διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν υποβληθεί και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται, για να είναι ένας κατασκευαστής ενταγμένος στο Μητρώο.
2.  
  Η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ παρακολουθεί την πορεία και την οικονομική και τεχνική κατάσταση των κατασκευαστών που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού και φροντίζει, ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει συσχετισμός της πραγματικής κατάστασης και των τρεχουσών δυνατοτήτων κάθε κατασκευαστή και της εικόνας του στο Μητρώο. Καταχωρεί στην οικεία μερίδα κάθε κατασκευαστή όλα εκείνα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχει υποβάλει για την εγγραφή του. Επίσης καταχωρεί, ύστερα από σχετική πιστοποίηση, κάθε νεώτερο στοιχείο που προκύπτει και που κρίνεται από το φορέα τήρησης του Μητρώου ως απαραίτητο ή χρήσιμο, για να δώσει πλήρη και σαφή εικόνα της κατάστασης και των δυνατοτήτων του κατασκευαστή, όπως είναι π.χ. η δημιουργία νέων προγραμμάτων παραγωγής, η υπογραφή και υλοποίηση συμβάσεων, η επέκταση των δραστηριοτήτων του κατασκευαστή, νέες επενδύσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις, αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ.
3.  
  Η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ προβαίνει στην κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση των κατασκευαστών που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, με βάση τα είδη των παραγομένων προϊόντων και τις δυνατότητές τους
4.  
  Κάθε δύο χρόνια από την εγγραφή ενός κατασκευαστή στο Μητρώο πραγματοποιείται από τη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ κατά την κρίση της επανέλεγχος των όρων και προϋποθέσεων ένταξής του και επακολουθεί η ανανέωση ή όχι της εγγραφής
Άρθρο 12
1.  
  Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ, είτε κατά τον ανά διετία τακτικό έλεγχο, είτε κατά τους έκτακτους ελέγχους, ότι έχουν παύσει να ισχύουν, έστω και εν μέρει, οι προϋποθέσεις εγγραφής-καταχώρησης ενός κατασκευαστή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, ο κατασκευαστής διαγράφεται από το Μητρώο. Η διαγραφή διενεργείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ μετά από γνωμοδότηση της ΓΕΜ.
2.  
  Πριν από τη λήψη της απόφασης διαγραφής και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα καλείται με μέριμνα του αρμοδίου τμήματος της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ ο ενδιαφερόμενος κατασκευαστής να εκθέσει τις απόψεις του, οι οποίες και λαμβάνονται υπόψη στη σχετική εισήγηση προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή. Στην κλήση αυτή περιγράφονται λεπτομερώς όλοι οι λόγοι που οδηγούν τη ΓΔΑΕΕ να προβεί στη διαγραφή του κατασκευαστή. Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, ο οποίος μπορεί μέσα σε 30 ημέρες να ζητήσει την παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.
3.  
  Ο κατασκευαστής που διαγράφηκε από το Μητρώο δεν μπορεί να ζητήσει την επανένταξή του σε αυτό πριν περάσουν δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την απόφαση διαγραφής
4.  
  Στη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ θα τηρείται κατάλογος των διαγραμμένων από το Μητρώο
Άρθρο 13
1.  
  Εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ προβαίνει στην ολοκλήρωση τόσο του ελέγχου, της αξιολόγησης και της καταγραφής των μέχρι τότε ενδιαφερομένων εγχωρίων κατασκευαστών αμυντικού υλικού, όσο και της κατάταξης/ ταξινόμησής τους σε κατηγορίες με βάση το πεδίο δραστηριοτήτων τους και τα είδη των παραγομένων προϊόντων, αποστέλλει δε με το πέρας αυτών στη Διεύθυνση Αμυντικών Προγραμμάτων και Κυρίων Συμβάσεων (ΔΑΠΚΣ) και στη ΔΑΩΔΠ της ΓΔΑΕΕ, καθώς και στις Δνσεις Προμηθειών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων το σχετικό κατάλογο μαζί με κατευθυντήριες οδηγίες υποχρεωτικού χαρακτήρα για τον τρόπο χρήσης και εφαρμογής του
2.  
  Κατά το παραπάνω διάστημα, και για λόγους εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3433/2006, θα γίνεται αξιοποίηση του μέχρι τότε υφιστάμενου καταλόγου Μητρώου σε συμβουλευτική βάση.
Άρθρο 14 "Εναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τα υπ’ αριθμ. 128/2004, 121/2005 και 247/2007 πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-01-14 Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/3
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/120/1/136775/Σ.486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/120_1_136775_Σ_486 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/121078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/121078 2006
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 2006/3433 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέ­σεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2006/73 2006