ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/30

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-03-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Άμισθων Προξενικών Αρχών στη Βραζιλία και στην Ισπανία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Άμισθου Προξενείου με έδρα τη Βαρκελώνη"
1.  
  α) Συνιστάται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Βαρκελώνη (Βarcelοna) της Ισπανίας. β) Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Άμισθου Προξενείου με έδρα τη Βαρκελώνη εκτείνεται στις αυτόνομες κοινότητες (cοmunidad autοn?ma) Αrag?n, Catalu?a και Cοmunidad Fοral de Νaνarra της Ισπανίας.
Άρθρο 2 "Σύσταση Άμισθου Προξενείου με έδρα το Ρίο Ιανέιρο"
1.  
  α) Συνιστάται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Ρίο Ιανέιρο (Riο de Janeirο) της Βραζιλίας. β) Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Άμισθου Προξενείου με έδρα το Ρίο Ιανέιρο εκτείνεται στην πολιτεία (estadο) Riο de Janeirο της Βραζιλίας.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 50 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
 • Τη γνώμη των Πρεσβειών της Ελλάδας με έδρα: α) τη Μαδρίτη, όπως διατυπώθηκε στο Φ. 609-ΒΑΡ/ΑΣ 1199/24.10.2007 τηλεαντιγράφημα, και β) τη Μπραζίλια, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 001/ΑΣ 782/10.12.2007 τηλεαντιγράφημα.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 30/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-04-02 Σύσταση Άμισθων Προξενικών Αρχών στη Βραζιλία και στην Ισπανία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/56
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία