Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμήματος Τ.Ε.Ι.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αλλάζει γνωστικό αντικείμενο το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Παραρτήματος Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και μετατρέπεται σε Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης.
2.  
  Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ), καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος καλύπτει όλα τα επί μέρους εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία της Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ), όπως Τραπεζική, Βιομηχανική, Διεθνής Εμπορία και Διαφήμιση (Μάρκετινγκ), Εμπορία και Διαφήμιση (Μάρκετινγκ) μη κερδοσκοπικών οργανισμών, Οργανοδιοικητική της Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ), Έρευνα της Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ), Έρευνα Αγοράς, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διαφήμιση, Πωλήσεις, Δημόσιες Σχέσεις. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών στην Επιστήμη της Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) και στα επί μέρους επιστημονικά πεδία του, όπως οι ανωτέρω αναφερόμενοι εξειδικευμένοι τομείς του, αλλά και στη Διαφήμιση, στην Έρευνα Αγοράς, στην Τεχνική των Πωλήσεων και στις Δημόσιες Σχέσεις. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, που αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, μαθήματα ειδικής υποδομής, τα οποία αποτελούν τη βάση της Επιστήμης της Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ), μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση του σπουδαστή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σ΄ ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
3.  
  Οι σπουδαστές του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων δύνανται, ύστερα από σχετική αίτησή τους που υποβάλλεται εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος να ενταχθούν στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., άλλως συνεχίζουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και τους απονέμεται πτυχίο από το Τμήμα αυτό. Με την ίδια απόφαση του ως άνω Συμβουλίου καθορίζονται το εξάμηνο ένταξης, τα μαθήματα απαλλαγής από το πρόγραμμα του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης και οποιοδήποτε σχετικό θέμα. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) καθώς και το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων εντάσσεται αυτοδικαίως στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Για τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 147/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 113). Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης έχει και την εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων μέχρι την οριστική λήξη του.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης και η εισαγωγή των πρώτων σπουδαστών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173), όπως αντικαταστάθηκε με το εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 152), και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 69), καθώς και του άρθρου 71 παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 167). β. Του άρθρου 25 παρ. 1 εδ α του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε με την περ. β της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄114) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3404/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 260). γ. Του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. γ του ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 152). δ. Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α, β, και θ του ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141). ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98). στ. Του υπ’ αριθμ. 147/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄113) Προεδρικού Διατάγματος «Ίδρυση Παραρτημάτων Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους».
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1948) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1944) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίες ελήφθησαν στις συνεδριάσεις της 6/2.2.2007 και 8/6.6.2007.
 • Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 50/28.9.2006, 52/15.2.2007 και 54/24.5.2007 αποσπάσματα πρακτικών καθώς επίσης και την υπ’ αριθμ. 419/30.3.2007 απόφαση του Συμβουλίου του ίδιου Τ.Ε.Ι..
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 11/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-04-02 Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμήματος Τ.Ε.Ι.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/56
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Υ251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Υ251 2007
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
Ίδρυση Παραρτημάτων Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι. και ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους». 1998/147 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005