Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (L 10).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
1.  
  Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται:
 1. ορισμένα προληπτικά μέτρα που αφορούν την επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση της γρίπης των πτηνών καθώς και την αύξηση του επιπέδου ενημέρωσης και προετοιμασίας των κτηνιατρικών και των λοιπών αρχών της χώρας καθώς και της γεωργικής κοινότητας όσον αφορά τους κινδύνους της εν λόγω νόσου,
 2. τα ελάχιστα μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης εστίας γρίπης των πτηνών στα πουλερικά ή σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και την έγκαιρη ανίχνευση της πιθανής εξάπλωσης των ιών της γρίπης των πτηνών στα θηλαστικά,
 3. λοιπά επικουρικά μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης των ιών της γρίπης με προέλευση τα πτηνά σε άλλα είδη, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβριου 2005 «σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της Οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (Ε.Ε. αριθμ. L 10/14.1.2006, σελ. 16).
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να λαμβάνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τον περιορισμό εξάπλωσης της νόσου, πιο αυστηρά μέτρα από τα προβλεπόμενα στο παρόν διάταγμα
Άρθρο 2 "("
1.  
  Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «γρίπη των πτηνών»: οιαδήποτε από τις λοιμώξεις γρίπης που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος 1, 2) «γρίπη των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (ΗΡΑΙ)»: οιαδήποτε από τις λοιμώξεις των πτηνών που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του Παραρτήματος 1, 3) «γρίπη των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας (LΡΑΙ)»: οιαδήποτε από τις λοιμώξεις των πτηνών που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του Παραρτήματος 1, 4) «πουλερικά»: όλα τα πτηνά που εκτρέφονται ή κρατούνται σε αιχμαλωσία για την παραγωγή κρέατος ή αυγών για κατανάλωση, την παραγωγή άλλων προϊόντων, για την αναπαραγωγή θηραμάτων ή για τους σκοπούς προγράμματος αναπαραγωγής για την παραγωγή αυτών των κατηγοριών πτηνών, 5) «άγριο πτηνό»: πτηνό το οποίο ζει ελεύθερα και δεν φυλάσσεται σε καμία εκμετάλλευση όπως ορίζεται στην παράγραφο 8, 6) «άλλο πτηνό σε αιχμαλωσία»: οποιοδήποτε πτηνό εκτός των πουλερικών που κρατείται σε αιχμαλωσία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 περιλαμβανομένων εκείνων που κρατούνται για επιδείξεις, αγώνες, εκθέσεις, συναγωνισμό, αναπαραγωγή ή πώληση, 7) «επισήμως καταχωρημένα εκτρεφόμενα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία»: οποιοδήποτε πουλερικό ή άλλο πτηνό σε αιχμαλωσία το οποίο έχει αναγνωρισθεί επισήμως ως σπάνιας φυλής στο πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 62, 8) «εκμετάλλευση»: οποιαδήποτε γεωργική ή άλλη εγκατάσταση, μεταξύ άλλων εκκολαπτήρια, τσίρκα, ζωολογικοί κήποι, καταστήματα πτηνών συντροφιάς, αγορές πτηνών και πτηνοτροφεία, όπου εκτρέφονται ή φυλάσσονται τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία. Εντούτοις, αυτός ο ορισμός δεν περιλαμβάνει τα σφαγεία, τα μέσα μεταφοράς, τις εγκαταστάσεις και τα κέντρα καραντίνας, τους σταθμούς συνοριακών ελέγχων και τα κτηνιατρικά εργαστήρια και τα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναχαίτιση του ιού της γρίπης των πτηνών, 9) «εμπορκή εκμετάλλευση πουλερικών»: εκμετάλλευση στην οποία φυλάσσονται πουλερικά για εμπορικούς σκοπούς, 10) «μη εμπορική εκμετάλλευση»: εκμετάλλευση στην οποία τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία φυλάσσονται από τους ιδιοκτήτες τους: α) για ιδία κατανάλωση ή χρήση ή β) ως πτηνά συντροφιάς, 11) «διαμέρισμα πουλερικών» ή «διαμέρισμα άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία»: μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις με κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοασφάλειας που περιλαμβάνει έναν υποπληθυσμό πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία με ιδιαίτερο καθεστώς υγείας όσον αφορά τη γρίπη των πτηνών και υπόκειται σε κατάλληλα μέτρα επιτήρησης, ελέγχου και βιοασφάλειας, 12) «σμήνος»: όλα τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε μια μονάδα παραγωγής, 13) «μονάδα παραγωγής»: μονάδα σε μια εκμετάλλευση όπου ο κτηνίατρος της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής είναι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι είναι απολύτως ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη μονάδα στην ίδια εκμετάλλευση όσον αφορά τη θέση της και την καθημερινή διαχείριση των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που φυλάσσονται εκεί, 14) «νεοσσοί μίας ημέρας»: όλα τα πουλερικά ηλικίας κάτω των 72 ωρών που δεν έχουν ακόμη λάβει τροφή, ή οι πάπιες Βαρβαρίας (Cairina mοschata) ή οι διασταυρώσεις τους ηλικίας κάτω των 27 ωρών, είτε έχουν λάβει τροφή είτε όχι, 15) «εγχειρίδιο διαγνωστικής»: το εγχειρίδιο διαγνωστικής που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος, 16) «πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί»: οποιαδήποτε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που παρουσιάζουν κλινικά σημεία ή μεταθανάτιες κακώσεις ή αντιδράσεις σε εργαστηριακές δοκιμές που είναι τέτοιας μορφής ώστε δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία γρίπης των πτηνών, 17) «ιδιοκτήτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κυριότητά του πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, ή είναι επιφορτισμένο με την εκτροφή των ζώων αυτών, με ή χωρίς εμπορικό σκοπό, 18) «αρμόδια αρχή»: η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι κτηνιατρικές αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή κάθε άλλη αρχή στην οποία η πρώτη έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή, 19) «επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος, δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 20) «επίσημη επιτήρηση»: η ενέργεια της προσεκτικής παρακολούθησης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της κατάστασης της υγείας πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή θηλαστικών σε εκμετάλλευση σε συνάρτηση με τη γρίπη των πτηνών, 21) «επίσημη εποπτεία»: οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η αρμόδια κτηνιατρική αρχή προκειμένου να επαληθεύσει ότι πληρούνται ή έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις του παρόντος διατάγματος και οι υποδείξεις της για τον τρόπο εκπλήρωσης των εν λόγω προϋποθέσεων, 22) «θανάτωση»: οποιαδήποτε διαδικασία εκτός της σφαγής που προκαλεί το θάνατο θηλαστικού, πουλερικού ή άλλου πτηνού σε αιχμαλωσία, 23) «σφαγή»: οποιαδήποτε διαδικασία που προκαλεί το θάνατο θηλαστικού ή πουλερικού με αιμορραγία, με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο, 24) «απόρριψη»: η πράξη της συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, εν γένει χειρισμού, μεταποίησης και χρήσης ή απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με: α) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1774/2002 (Ε.Ε. αριθμ. L 273/2002, σελ. 1) και το π.δ. 211/2006 (Ά΄ 211), β) κοινοτική πράξη που εκδίδεται με την κοινοτική διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 64 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, 25) «κοινοτική τράπεζα εμβολίων»: κατάλληλες εγκαταστάσεις που προορίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, για την αποθήκευση των κοινοτικών αποθεμάτων εμβολίων της γρίπης των πτηνών, 26) «εκμετάλλευση επαφής»: μια εκμετάλλευση από την οποία θα μπορούσε να προέλθει ή στην οποία έχει εισαχθεί η γρίπη των πτηνών λόγω της θέσης της, της μετακίνησης των ατόμων, των πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, οχημάτων, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 27) «πιθανή εστία»: μια εκμετάλλευση στην οποία η αρμόδια κτηνιατρική αρχή υποπτεύεται την παρουσία γρίπης των πτηνών, 28) «εστία»: εκμετάλλευση στην οποία έχει επιβεβαιωθεί γρίπη των πτηνών από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, 29) «πρωτογενής εστία»: εστία που δεν συνδέεται επιζωοτιολογικά με προηγούμενη εστία στον ίδιο ή όμορο νομό της χώρας, ή η πρώτη εστία σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, 30) «Διαφοροποίηση των Μολυσμένων από τα Εμβολιασμένα Ζώα (στρατηγική DΙVΑ)»: στρατηγική εμβολιασμού, η οποία επιτρέπει τη διαφοροποίηση μεταξύ εμβολιασμένων/μολυσμένων και εμβολιασμένων/μη μολυσμένων ζώων μέσω της εφαρμογής μιας διαγνωστικής δοκιμής για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του σχετικού ιού και τη χρήση μη εμβολιασμένων πτηνών-δεικτών, 31) «θηλαστικό»: ζώο της τάξης Μammalia, πλην του ανθρώπου, 32) «πτώματα»: πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που πέθαναν ή θανατώθηκαν, τα οποία είναι ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ή μέρη αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ,ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Άρθρο 3 "("
1.  
  Προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας Οι ιδιοκτήτες πουλερικών ή πτηνών υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας τα οποία θεσπίζονται με τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την κοινοτική διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 64 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις αυτές γνωστοποιούνται από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους ιδιοκτήτες πουλερικών ή πτηνών και στις αρμόδιες αρχές.
Άρθρο 4 "Προγράμματα επιτήρησης"
1.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής καταρτίζει προγράμματα επιτήρησης προκειμένου:
 1. να ανιχνεύεται ο επιπολασμός των λοιμώξεων από τους υποτύπους Η5 και Η7 του ιού της γρίπης των πτηνών σε διάφορα είδη πουλερικών,
 2. να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, με βάση τακτικά επικαιροποιημένες αξιολογήσεις κινδύνου, οι απειλές που προέρχονται από τα άγρια πτηνά σε σχέση με οποιονδήποτε ιό της γρίπης των πτηνών
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τίθενται σε εφαρμογή τα προγράμματα επιτήρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τα οποία τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίζει η Επιτροπή της Ε.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 64 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου.
Άρθρο 5 "Κοινοποιήσεις"
1.  
  Η γρίπη των πτηνών είναι νόσος υποχρεωτικής δήλωσης και η υπόνοια παρουσίας της ή η παρουσία της υποχρεωτικώς πρέπει να κοινοποιείται στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές
2.  
  Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ακολούθως αυτή την Επιτροπή της Ε.Ε. για οποιαδήποτε ευρήματα της γρίπης των πτηνών στα σφαγεία, στα μέσα μεταφοράς, στους συνοριακούς σταθμούς κτηνιατρικού ελέγχου και άλλα συνοριακά σημεία της χώρας και στις εγκαταστάσεις καραντίνας ή σε κέντρα που λειτουργούν σύμφωνα με το π.δ. 184/1996 (Ά΄ 137) σχετικά με τις εισαγωγές πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
3.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ε.Ε. την υπόνοια παρουσίας ή την παρουσία γρίπης των πτηνών καθώς και τα αποτελέσματα οποιασδήποτε επιτήρησης του ιού της γρίπης των πτηνών που πραγματοποιείται σε θηλαστικά και γνωστοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος διατάγματος.
4.  
  Στους μη συμμορφούμενους από αμέλεια ή δόλο με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:
 1. Περικοπή τυχόν οικονομικών ενισχύσεων και αποκλεισμός από όλες τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τις απώλειες του ζωϊκού κεφαλαίου και για τα λοιπά έξοδα για τα οποία προβλέπεται αποζημίωση,
 2. Όταν συντρέχει δόλος, διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 23 του 248/1914 (Ά΄ 110), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Ά΄ 242),.
 3. Ποινική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 285 του Π.Κ.
Άρθρο 6 "Επιζωοτιολογική έρευνα"
1.  
  Οι κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διεξάγουν επιζωοτιολογική έρευνα με βάση ερωτηματολόγια, τα οποία καταρτίζονται από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του άρθρου 62 του παρόντος διατάγματος
2.  
  Η επιζωοτιολογική έρευνα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
 1. το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να έχει παρουσιαστεί η γρίπη των πτηνών στην εκμετάλλευση ή άλλες εγκαταστάσεις ή μέσα μεταφοράς,
 2. την πιθανή καταγωγή της γρίπης των πτηνών,
 3. τον εντοπισμό και την αναγνώριση οποιασδήποτε εκμετάλλευσης επαφής,
 4. τις μετακινήσεις πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, προσώπων, θηλαστικών, οχημάτων ή οποιουδήποτε υλικού ή άλλου μέσου με το οποίο θα μπορούσε να έχει εξαπλωθεί ο ιός της γρίπης των πτηνών
3.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων λαμβάνουν υπόψη την επιζωοτιολογική έρευνα προκειμένου να:
 1. λαμβάνουν, εάν χρειάζεται, πρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση της νόσου, σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, και
 2. να χορηγούν παρεκκλίσεις, σύμφωνα με το παρόν διάταγμα
4.  
  Εάν από την επιζωοτιολογική έρευνα προκύπτει ότι η γρίπη των πτηνών ενδέχεται να έχει εξαπλωθεί από ή προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή της Ε.Ε. και τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των πορισμάτων της έρευνας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΙΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ
Άρθρο 7 "Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις ότανυπάρχουν υποψίες εστιών"
1.  
  Σε περίπτωση πιθανής εστίας, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης διενεργεί αμέσως έρευνα στα πλαίσια της οποίας μπορεί να λαμβάνει τα αναγκαία δείγματα παθολογικού υλικού, τα οποία αποστέλλει στα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων ή στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με το εγχειρίδιο της γρίπης των πτηνών και το εγχειρίδιο διαγνωστικής και με απόφασή της θέτει την εκμετάλλευση υπό επίσημη επιτήρηση
2.  
  Με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται τα παρακάτω μέτρα:
 1. η καταμέτρηση των πουλερικών, των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και όλων των κατοικίδιων θηλαστικών ή κατά περίπτωση, η εκτίμηση του αριθμού τους ανάλογα με το είδος των πουλερικών ή το είδος άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία,
 2. η κατάρτιση καταλόγου του κατά προσέγγιση αριθμού πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και όλων των κατοικίδιων θηλαστικών που πάσχουν ήδη από τη νόσο, είναι νεκρά ή ενδέχεται να έχουν μολυνθεί σε κάθε κατηγορία στην εκμετάλλευση.
 3. Ο κατάλογος ενημερώνεται καθημερινά με ευθύνη του κατόχου της εκμετάλλευσης προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εκκολάψεις, οι γεννήσεις και οι θάνατοι κατά τη διάρκεια της περιόδου της πιθανής εστίας και διαβιβάζεται, εφόσον ζητηθεί, στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή,.
 4. η μεταφορά και φύλαξη όλων των πουλερικών και των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία εντός κτιρίου στην εκμετάλλευσή τους.
 5. Όταν αυτό είναι ανέφικτο ή τίθεται σε κίνδυνο η καλή διαβίωσή τους, ο περιορισμός τους σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της ίδιας εκμετάλλευσης, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε άλλες εκμεταλλεύσεις.
 6. Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή τους με άγρια πτηνά,.
 7. η απαγόρευση της εισόδου ή της εξόδου από την εκμετάλλευση σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία,
 8. η απαγόρευση της εξόδου από την εκμετάλλευση πτωμάτων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, κρέατος πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των εντοσθίων («κρέας πουλερικών»), ζωοτροφών πουλερικών («ζωοτροφές»), εργαλείων, υλικών, απορριμμάτων, περιττωμάτων, κοπριάς πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία («κοπριά»), υδαρούς κοπριάς ή χρησιμοποιημένων απορριμμάτων και οτιδήποτε άλλου ενδέχεται να μεταδώσει τη γρίπη των πτηνών, χωρίς την άδειά της, τηρουμένων των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών,
 9. η απαγόρευση της εξόδου αυγών από την εκμετάλλευση,
 10. η μετακίνηση μετά από άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ατόμων, κατοικίδιων θηλαστικών, οχημάτων και εξοπλισμού προς και από την εκμετάλλευση,
 11. η χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και εξόδους των κτιρίων που στεγάζουν πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και της ίδιας της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις οδηγίες της,
3.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης διενεργεί επιζωοτιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος («επιζωοτιολογική έρευνα»)
4.  
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να λαμβάνονται δείγματα παθολογικού υλικού τα οποία αποστέλλονται για εργαστηριακό έλεγχο στα αρμόδια Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων ή Κτηνιατρικά Εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς να λαμβάνονται ορισμένα ή όλα τα μέτρα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 8 "Παρεκκλίσεις από ορισμένα μέτρα πουεφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όταν υπάρχουνυποψίες εστιών Με τις αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται να χορηγεί παρεκκλίσεις:"
1.  
  Από τα μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ) έως ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, με βάση την αξιολόγηση κινδύνου και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών προφυλάξεων και του προορισμού των πτηνών και των προϊόντων που μετακινούνται
2.  
  Από τα μέτρα που προβλέπονται στην περίπτωση η) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος όσον αφορά άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, τα οποία φυλάσσονται σε μη εμπορικούς χώρους
3.  
  Από το μέτρο που προβλέπεται στην περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος προκειμένου να επιτρέψει την αποστολή αυγών:
 1. απευθείας σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγού, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο ΙΙ Τμήμα Χ του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004, την επεξεργασία και τη μεταποίησή τους σύμφωνα με το κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004.
 2. Η άδεια αυτή πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος.
 3. για απόρριψη
Άρθρο 9 "("
1.  
  Διάρκεια των μέτρων που εφαρμόζονται στιςεκμεταλλεύσεις όταν υπάρχουν υποψίες εστιών Τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται στις εκμεταλλεύσεις σε περιπτώσεις πιθανών εστιών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος, διατηρούνται έως ότου η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης βεβαιωθεί ότι έχει εξαλειφθεί η υπόνοια παρουσίας της γρίπης των πτηνών στην εκμετάλλευση, οπότε τα μέτρα αίρονται με απόφαση του ιδίου οργάνου
Άρθρο 10 "("
1.  
  Πρόσθετα μέτρα με βάση επιζωοτιολογική έρευνα Με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της επιζωοτιολογικής έρευνας και ιδίως εάν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή με υψηλή πυκνότητα πουλερικών μπορεί: α) Με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να επιβάλλονται: i) στην εκμετάλλευση τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος διατάγματος. Εντούτοις, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, η επιβολή των εν λόγω μέτρων μπορεί να περιορίζεται μόνο στα πουλερικά ή σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί καθώς και στις μονάδες παραγωγής τους. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνει δείγματα από τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, εάν θανατώνονται, για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί ο κίνδυνος πιθανής εστίας σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. ii) ο καθορισμός προσωρινής ζώνης ελέγχου γύρω από την εκμετάλλευση και ορισμένα ή όλα τα μέτρα της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος κατά περίπτωση, στις εκμεταλλεύσεις εντός της εν λόγω ζώνης. β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επιβάλλονται προσωρινοί περιορισμοί στις μετακινήσεις των πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και αυγών και στη μετακίνηση οχημάτων που χρησιμοποιούνται στον τομέα των πουλερικών σε καθορισμένη περιοχή ή εφ’ όσον η κατάσταση το δικαιολογεί, σε περισσότερους του ενός νομούς ή στο σύνολο της επικράτειας της χώρας. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να επεκταθούν στις μετακινήσεις κατοικίδιων θηλαστικών, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις 72 ώρες, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από τα αποτελέσματα της επιζωοτιολογικής διερεύνησης ή από τις εξελίξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
VΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΗΡΑΙ) ΤΜΗΜΑ 1Εκμεταλλεύσεις, χωριστές μονάδες παραγωγής και εκμεταλλεύσεις επαφής
Άρθρο 11 "Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσειςμε βεβαιωμένα κρούσματα"
1.  
  Σε περίπτωση εστίας γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (ΗΡΑΙ), με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιβάλλονται τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 7 και στις παραγράφους 2 έως 10 του παρόντος άρθρου ως ακολούθως:
2.  
  Η θανάτωση όλων των πουλερικών και των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία της εκμετάλλευσης χωρίς καθυστέρηση υπό την εποπτεία της. Η θανάτωση πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών, ιδίως κατά τη μεταφορά. Με βάση αξιολόγηση του κινδύνου της περαιτέρω εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών, είναι δυνατόν να χορηγούνται παρεκκλίσεις με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ώστε να μην θανατώνονται ορισμένα είδη πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία. Προκειμένου να περιορισθεί η πιθανότητα εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά στην εκμετάλλευση είναι δυνατόν να επιβάλλεται κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο.
3.  
  Η δέσμευση όλων των πτωμάτων και των αυγών και η απόρριψη υπό την εποπτεία της όλων των πτωμάτων και των αυγών στην εκμετάλλευση
4.  
  Η θέση υπό την εποπτεία της των πουλερικών που έχουν ήδη εκκολαφθεί από αυγά τα οποία συλλέχθηκαν από την εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της πιθανής ημερομηνίας εισόδου της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας στην εκμετάλλευση και της εφαρμογής των μέτρων της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος και η πραγματοποίηση ερευνών σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής
5.  
  Η αναζήτηση, η ανίχνευση όταν είναι δυνατόν, η δέσμευση και η απόρριψη υπό την εποπτεία της, του κρέατος των πουλερικών που εσφάγησαν και των αυγών που συλλέχθηκαν από την εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της πιθανής ημερομηνίας εισόδου της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας στην εκμετάλλευση και της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος
6.  
  Η καταστροφή ή η κατάλληλη, σύμφωνα με τις οδηγίες της, επεξεργασία που εξασφαλίζει την καταστροφή του ιού της γρίπης των πτηνών, των υλικών και των αποβλήτων που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, όπως οι ζωοτροφές
7.  
  Η κατάλληλη επεξεργασία με μια ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος της κοπριάς, της υδαρούς κοπριάς και της στρωμνής που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί
8.  
  Η εφαρμογή μιας ή περισσότερων από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος μετά την απόρριψη των πτωμάτων, στα κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγασή τους, στους βοσκότοπους ή στα κτήματα, στον εξοπλισμό που ενδέχεται να μολύνθηκε και στα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πτωμάτων, κρέατος, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς, στρωμνής και κάθε άλλου υλικού ή ουσίας που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί
9.  
  Η απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την εκμετάλλευση άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή κατοικιδίων θηλαστικών χωρίς την άδειά της. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στα κατοικίδια θηλαστικά που έχουν πρόσβαση μόνο στους χώρους όπου διαμένουν άνθρωποι.
10.  
  Σε περίπτωση πρωτογενούς εστίας, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών υποχρεούται να υποβάλει το απομόνωμα του ιού στη διαδικασία εργαστηριακού ελέγχου σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να εντοπισθεί ο γενετικός υπότυπος. Το εν λόγω απομόνωμα ιού, με ευθύνη του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών, αποστέλλεται στο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς το συντομότερο δυνατόν.
Άρθρο 12 "Παρεκκλίσεις"
1.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει λεπτομερείς κανόνες οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του άρθρου 62 του παρόντος διατάγματος, για τη χορήγηση παρεκκλίσεων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 και στα άρθρα 13 και 14 του παρόντος διατάγματος, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών κατάλληλων μέτρων και όρων. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις βασίζονται σε αξιολόγηση κινδύνου.
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή της Ε.Ε. οποιαδήποτε παρέκκλιση χορηγείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 και το άρθρο 14 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 13 "Παρεκκλίσεις σχετικά με ορισμένες εκμεταλλεύσεις"
1.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται με απόφασή της να χορηγεί παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος, όταν παρουσιάζεται εστία γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε μη εμπορική εκμετάλλευση, σε τσίρκο, σε ζωολογικό κήπο, σε κατάστημα πτηνών συντροφιάς, σε πάρκο άγριων ζώων, σε περιφραγμένη περιοχή όπου εκτρέφονται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς που σχετίζονται με τη διατήρηση απειλούμενων ειδών ή επισήμως καταχωρημένων σπάνιων ειδών πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, με την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την καταπολέμηση της νόσου
2.  
  Οταν χορηγείται η παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επιβάλλει στα πουλερικά και στα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία στα οποία αφορά η παρέκκλιση, τα ακόλουθα μέτρα:
 1. τη μεταφορά και φύλαξή τους εντός κτιρίου στην εκμετάλλευσή τους.
 2. Όταν αυτό είναι ανέφικτο ή τίθεται σε κίνδυνο η καλή διαβίωσή τους, επιβάλλεται να περιορίζονται σε κάποιο άλλο μέρος της ίδιας εκμετάλλευσης, ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε άλλες εκμεταλλεύσεις καθώς και να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή τους με άγρια πτηνά,.
 3. την περαιτέρω επιτήρηση και έλεγχο σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και την απαγόρευση μετακίνησής τους μέχρις ότου οι εργαστηριακές δοκιμές καταδείξουν ότι δεν παρουσιάζουν πλέον σημαντικό κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, και
 4. την απαγόρευση μετακίνησης από την εκμετάλλευση καταγωγής τους, εκτός από την περίπτωση σφαγής ή μετακίνησης σε άλλη εκμετάλλευση:
 5. i) που βρίσκεται εντός της επικράτειας της Χώρας, μετά από την άδεια και τις οδηγίες της ή ii) σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., εφόσον εγγράφως συμφωνήσει το κράτος μέλος προορισμού μετά από αίτημα που υποβάλλεται αρμοδίως από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με άδειά της προς την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της δύναται να χορηγεί παρεκκλίσεις από τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος και να εκδίδει άδειες για την απευθείας αποστολή αυγών σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγού, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο ΙΙ Τμήμα Χ του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004, την επεξεργασία και μεταποίηση τους σύμφωνα με το κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004. Οι άδειες αυτές υπόκεινται στους όρους του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 14 "Μέτρα που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εστιώνγρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σεξεχωριστές μονάδες παραγωγής"
1.  
  Σε περιπτώσεις εμφάνισης εστίας γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε εκμετάλλευση η οποία αποτελείται από δύο ή περισσότερες ξεχωριστές μονάδες παραγωγής, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται με απόφασή της να χορηγεί παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος, για τις μονάδες παραγωγής που περιέχουν πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για τα οποία δεν υπάρχει υπόνοια γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο τον έλεγχο της νόσου και εφόσον μετά από αίτημά της, δοθεί σύμφωνη γνώμη από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2.  
  Οι παρεκκλίσεις αυτές χορηγούνται μόνο για δύο ή περισσότερες ξεχωριστές μονάδες παραγωγής όταν διαπιστώνεται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή ότι η εκμετάλλευση, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή, το μέγεθος, τη λειτουργία, το είδος στέγασης, τη διατροφή, την πηγή νερού, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, και τους επισκέπτες της, είναι εντελώς ανεξάρτητη από άλλες μονάδες παραγωγής όσον αφορά την τοποθεσία και την καθημερινή διαχείριση των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που φυλάσσονται εκεί
Άρθρο 15 "Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσειςεπαφής"
1.  
  Με βάση την επιζωοτιολογική έρευνα, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της ορίζει εάν μια εκμετάλλευση θα θεωρηθεί εκμετάλλευση επαφής. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με την απόφαση της παρούσας παραγράφου δύναται να επιβάλλει τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος στις εκμεταλλεύσεις επαφής μέχρις ότου η παρουσία γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας αποκλειστεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής.
2.  
  Με βάση την επιζωοτιολογική εξέταση, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της δύναται να επιβάλει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος διατάγματος στις εκμεταλλεύσεις επαφής και ιδίως εάν οι εκμεταλλεύσεις αυτές βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα πουλερικών. Τα κύρια κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την απόφαση επιβολής των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 11 στις εκμεταλλεύσεις επαφής ορίζονται στο παράρτημα ΙV του παρόντος διατάγματος.
3.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνει δείγματα από πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία όταν θανατώνονται, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία του ιού της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις επαφής, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής
4.  
  Σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, στην οποία θανατώνονται και απορρίπτονται πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και εν συνεχεία επιβεβαιώνεται η ύπαρξη της γρίπης των πτηνών, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της επιβάλλει την εφαρμογή μίας ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος στα κτίρια και στον εξοπλισμό που ενδέχεται να μολύνθηκαν και στα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πτωμάτων, κρέατος, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς, στρωμνής και σε κάθε άλλο υλικό ή ουσία που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί. ΤΜΗΜΑ 2Ζώνες προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρωαπαγορευμένες ζώνες.
Άρθρο 16 "Οριοθέτηση ζωνών προστασίας, επιτήρησης καιπεραιτέρω απαγορευμένων ζωνών σε περιπτώσεις εμφάνισης εστιών γρίπης των πτηνών υψηλήςπαθογονικότητας"
1.  
  Αμέσως μετά την εμφάνιση εστίας γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της οριοθετεί:
 1. ζώνη προστασίας με ακτίνα τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων γύρω από την εκμετάλλευση,
 2. ζώνη επιτήρησης με ακτίνα τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων γύρω από την εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης προστασίας
2.  
  Εάν η εστία γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας επιβεβαιωθεί σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε μη εμπορική εκμετάλλευση, σε τσίρκο, σε ζωολογικό κήπο, σε κατάστημα πτηνών συντροφιάς, σε πάρκο άγριων ζώων, σε περιφραγμένη περιοχή όπου εκτρέφονται άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς που σχετίζονται με τη διατήρηση απειλούμενων ειδών ή επισήμως καταχωρημένων σπάνιων ειδών άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που δεν υπάρχουν πουλερικά, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί, μετά από αξιολόγηση του κινδύνου, να παρεκκλίνει όσο απαιτείται από τις διατάξεις των Τμημάτων 2 έως 4 του παρόντος Κεφαλαίου σχετικά με την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας και επιτήρησης και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές, υπό τον όρο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο τον έλεγχο της νόσου
3.  
  Όταν οριοθετεί τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνει τουλάχιστον υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
 1. την επιζωοτιολογική έρευνα,
 2. τη γεωγραφική θέση, ιδίως τα φυσικά όρια,
 3. την τοποθεσία και τη γειτνίαση των εκμεταλλεύσεων και τον εκτιμώμενο αριθμό πουλερικών,
 4. τις μορφές των μετακινήσεων και του εμπορίου πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία,
 5. τις εγκαταστάσεις και το διαθέσιμο προσωπικό για τον έλεγχο οποιασδήποτε μετακίνησης, εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, των πτωμάτων τους, της κοπριάς, της στρωμνής ή των χρησιμοποιημένων αποβλήτων, ιδιαίτερα εάν τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που πρέπει να θανατωθούν και να απορριφθούν πρέπει να μετακινηθούν από την εκμετάλλευση καταγωγής τους
4.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί με απόφασή της να οριοθετήσει περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες γύρω ή πλησίον των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου
5.  
  Αν μια ζώνη προστασίας, επιτήρησης ή περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη καλύπτει την επικράτεια και άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή της Ε.Ε και την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους με σκοπό τη συνεργασία μαζί τους για την οριοθέτηση της ζώνης.
Άρθρο 17 "Μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες προστασίαςκαι επιτήρησης"
1.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της επιβάλλει την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης:
 1. τη διενέργεια επιζωοτιολογικής διερεύνησης με σκοπό να ανιχνευθεί οτιδήποτε ενδέχεται να εξαπλώσει τον ιό της γρίπης των πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, κρέατος, αυγών, πτωμάτων, ζωοτροφών, αποβλήτων, προσώπων τα οποία ήλθαν σε επαφή με τα μολυσμένα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ή οχημάτων τα οποία σχετίζονται με τον τομέα των πουλερικών,
 2. την υποχρέωση των ιδιοκτητών να παρέχουν στην αρμόδια τοπική ή κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον τους ζητηθεί, οποιαδήποτε σχετική πληροφορία που αφορά τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και τα αυγά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την εκμετάλλευση
2.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εξασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης τα οποία υπόκεινται στους εν λόγω περιορισμούς, γνωρίζουν πλήρως τους περιορισμούς που έχουν θεσπιστεί. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να γνωστοποιούνται μέσω προειδοποιητικών σημειωμάτων, πηγών των μέσων ενημέρωσης όπως ο τύπος και η τηλεόραση ή άλλων κατάλληλων μέσων.
3.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται, όταν αυτό υποδεικνύεται από επιζωοτιολογικές πληροφορίες ή άλλα στοιχεία, με απόφασή της να εφαρμόζει πρόγραμμα προληπτικής εξάλειψης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής σφαγής ή θανάτωσης πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία σε εκμεταλλεύσεις και περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο. Πριν από τη λήψη της απόφασης της παρούσας παραγράφου, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να λάβει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη της.
4.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όταν εφαρμόζονται τα μέτρα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή της Ε.Ε. σχετικά με τα μέτρα αυτά. Σε περίπτωση κατά την οποία μια ζώνη προστασίας, επιτήρησης ή περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη είναι ανάγκη να καλύψει έδαφος ενός ή περισσοτέρων γειτονικών νομών, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ενημερώνει σχετικά τις κτηνιατρικές αρχές των γειτονικών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εισηγείται την έκδοση απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία επιβάλλονται τα προβλεπόμενα μέτρα σε αυτές τις ζώνες. ΤΜΗΜΑ 3Μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες προστασίας.
Άρθρο 18 "("
1.  
  Απογραφή και επισκέψεις από τον επίσημο κτηνίατρο και επιτήρηση Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων στις ζώνες προστασίας: α) τη διενέργεια απογραφής όλων των εκμεταλλεύσεων το συντομότερο δυνατό, β) την πραγματοποίηση επισκέψεων επισήμου κτηνιάτρου σε όλες τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις το συντομότερο δυνατό, για κλινική εξέταση των πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και, εάν είναι αναγκαίο, τη συλλογή δειγμάτων για εργαστηριακές δοκιμές, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. Για τις επισκέψεις αυτές και τα πορίσματά τους τηρείται αρχείο στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Πριν από την άρση της απόφασης επιβολής της ζώνης προστασίας πρέπει να προηγείται επίσκεψη επισήμου κτηνιάτρου στις μη εμπορικές εκμεταλλεύσεις, γ) την άμεση πρόσθετη επιτήρηση σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να εντοπιστεί τυχόν περαιτέρω εξάπλωση της γρίπης των πτηνών στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας.
Άρθρο 19 "("
1.  
  Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις στις ζώνες προστασίας Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων στις εκμεταλλεύσεις στις ζώνες προστασίας: α) τη μεταφορά και φύλαξη εντός κτιρίου στην εκμετάλλευσή τους όλων των πουλερικών και των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία. Όταν αυτό είναι ανέφικτο ή τίθεται σε κίνδυνο η καλή διαβίωσή τους, τον περιορισμό τους σε κάποιο άλλο μέρος της ίδιας εκμετάλλευσης, ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε άλλες εκμεταλλεύσεις. Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή τους με άγρια πτηνά. β) την απόρριψη των πτωμάτων το συντομότερο δυνατό, γ) την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος στα οχήματα και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, κρέατος, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς και στρωμνής και οποιουδήποτε άλλου υλικού και ουσιών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, δ) την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος σε όλα τα μέρη οχημάτων που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό ή άλλα άτομα που εισέρχονται ή εξέρχονται από τις εκμεταλλεύσεις και ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, ε) την απαγόρευση εισόδου ή εξόδου από την εκμετάλλευση χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή κατοικίδιων θηλαστικών. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στα θηλαστικά που έχουν πρόσβαση μόνο στους χώρους όπου διαμένουν άνθρωποι, στους οποίους: i) δεν υπάρχει επαφή με διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, και ii) δεν υπάρχει πρόσβαση σε κλωβούς ή σε περιοχές όπου κρατούνται τα διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, στ) την κοινοποίηση αμέσως οποιασδήποτε υψηλής νοσηρότητας ή θνησιμότητας ή σημαντικής μείωσης των στοιχείων παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις, στην αρμόδια τοπική ή στην κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης η οποία διενεργεί κατάλληλες έρευνες σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ζ) την τήρηση κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας που έχουν ως σκοπό να εμποδίσουν την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών από οποιοδήποτε άτομο εισέρχεται ή εξέρχεται από τις εκμεταλλεύσεις, η) την τήρηση, με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους, αρχείων όλων των προσώπων που επισκέπτονται τις εκμεταλλεύσεις, πλην των κατοικιών, προκειμένου να διευκολυνθούν η επιτήρηση και ο έλεγχος της νόσου. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια τοπική ή την κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Δεν χρειάζεται να τηρούνται τέτοια αρχεία όταν πρόκειται για επισκέπτες εκμεταλλεύσεων όπως οι ζωολογικοί κήποι και τα πάρκα άγριων ζώων, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στους χώρους που κρατούνται τα πτηνά.
Άρθρο 20 "("
1.  
  Απαγόρευση της απομάκρυνσης ή της διασποράς χρησιμοποιημένων απορριμμάτων, κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς από τις εκμεταλλεύσεις Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, απαγορεύει την, χωρίς την άδειά της, απομάκρυνση ή τη διασπορά χρησιμοποιημένων απορριμμάτων, κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις ζώνες προστασίας. Η μεταφορά κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς από εκμεταλλεύσεις μπορεί να επιτρέπεται με άδειά της κάτω από μέτρα βιοασφάλειας προς συγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας ή ενδιάμεσης αποθήκευσης με σκοπό την επεξεργασία για την καταστροφή πιθανής παρουσίας ιών της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1774/2002 (Ε.Ε. αριθμ. L 273/2002, σελ. 1) και το π.δ. 211/2006 (Α΄ 211) ή με κοινοτική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 64 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου και γνωστοποιείται από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 21 "("
1.  
  Εμποροπανηγύρεις, αγορές ή άλλες συγκεντρώσεις και ανανέωση των αποθεμάτων κυνηγιού Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει την απαγόρευση στις ζώνες προστασίας εμποροπανηγύρεων, αγορών, εκθέσεων ή άλλων συγκεντρώσεων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει την απαγόρευση στις ζώνες προστασίας της απελευθέρωσης πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων κυνηγιού.
Άρθρο 22 "Απαγόρευση της μετακίνησης και μεταφοράςπτηνών, αυγών, κρέατος πουλερικών και πτωμάτων"
1.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, απαγορεύει στις ζώνες προστασίας τη μετακίνηση και μεταφορά από εκμεταλλεύσεις σε δρόμους, με εξαίρεση τους ιδιωτικούς δρόμους των εκμεταλλεύσεων ή σιδηροδρομικώς, πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μίας ημέρας, αυγών και πτωμάτων
2.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει την απαγόρευση μεταφοράς κρέατος πουλερικών από σφαγεία, εργαστήρια τεμαχισμού και ψυκτικές αποθήκες, εκτός εάν το κρέας έχει παραχθεί:
 1. από πουλερικά καταγόμενα από περιοχές εκτός των ζωνών προστασίας, τα οποία έχουν αποθηκευτεί και μεταφερθεί χωριστά από το κρέας πουλερικών καταγόμενων από τις ζώνες προστασίας, ή
 2. σε ημερομηνία προγενέστερη κατά τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την πρώτη εκτιμώμενη μόλυνση σε εκμετάλλευση εντός της ζώνης προστασίας, το οποίο από την παραγωγή του αποθηκεύτηκε και μεταφέρθηκε χωριστά από κρέας που παρήχθη μετά από αυτή την ημερομηνία
3.  
  Οι απαγορεύσεις στις παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση οδικής ή σιδηροδρομικής διέλευσης από τη ζώνη προστασίας χωρίς εκφόρτωση ή στάση
Άρθρο 23 "Παρεκκλίσεις για την απευθείας μεταφοράπουλερικών για άμεση σφαγή και για τη μετακίνησηή επεξεργασία κρέατος πουλερικών"
1.  
  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να χορηγεί άδεια για την απευθείας μεταφορά πουλερικών, τα οποία προέρχονται από εκμετάλλευση εντός της ζώνης προστασίας για άμεση σφαγή σε καθορισμένο σφαγείο, με απόφασή της, με την οποία επιβάλλονται τα παρακάτω μέτρα:
 1. η πραγματοποίηση κλινικής εξέτασης των πουλερικών στην εκμετάλλευση καταγωγής από επίσημο κτηνίατρο, εντός 24 ωρών από την αποστολή για σφαγή,
 2. η πραγματοποίηση, κατά περίπτωση, στα πουλερικά εργαστηριακών δοκιμών στην εκμετάλλευση καταγωγής σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής με ευνοϊκά αποτελέσματα,
 3. η μεταφορά των πουλερικών σε οχήματα σφραγισμένα από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή ή υπό την εποπτεία της,
 4. η φύλαξη των πουλερικών από τη ζώνη προστασίας χωριστά από άλλα πουλερικά και η σφαγή τους χωριστά ή σε διαφορετικούς χρόνους από άλλα πουλερικά, κατά προτίμηση στο τέλος μιας εργάσιμης ημέρας.
 5. Πριν από τη σφαγή άλλων πουλερικών, επιβάλλεται στη συνέχεια ο καθαρισμός και η απολύμανση του σφαγείου,.
 6. η λεπτομερής εξέταση από τον επίσημο κτηνίατρο του σφαγείου των πουλερικών στα καθορισμένα σφαγεία κατά την άφιξη και μετά τη σφαγή των πουλερικών,
 7. η απαγόρευση διάθεσης του κρέατος στο ενδοκοινοτικό ή στο διεθνές εμπόριο και η σήμανση του κρέατος με το σήμα καταλληλότητας για το νωπό κρέας που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ του π.δ/τος 178/2005 (Α΄ 229), εκτός εάν υπάρξει άλλη απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 64 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,.
 8. η λήψη, ο τεμαχισμός, η μεταφορά και η αποθήκευση του κρέατος χωριστά από κρέας, το οποίο προορίζεται για το ενδοκοινοτικό ή το διεθνές εμπόριο και η χρησιμοποίησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή του σε προϊόντα με βάση το κρέας που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό ή το διεθνές εμπόριο, εκτός εάν:
 9. i) έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του π.δ/τος 178/2005 (Α΄ 229), ή ii) υπάρχει άλλη απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 64 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 10. Σε περίπτωση, κατά την οποία το σφαγείο προορισμού ανήκει σε περιοχή αρμοδιότητας κτηνιατρικής αρχής διαφορετικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η απόφαση χορήγησης άδειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται μετά την παραλαβή απόφασης της κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προορισμού, με την οποία τα προς σφαγή πουλερικά τίθενται υπό την εποπτεία της και με την οποία επιβάλλονται τα μέτρα των υποπαραγράφων δ) έως και ζ) της παρούσας παραγράφου.
 11. Μετά το τέλος της σφαγής η κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προορισμού με έγγραφό της προς στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αποστολής επιβεβαιώνει τη σφαγή.
2.  
  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να χορηγεί άδεια για την απευθείας μεταφορά πουλερικών από περιοχές εκτός της ζώνης προστασίας για άμεση σφαγή σε καθορισμένο σφαγείο εντός της ζώνης προστασίας και τη μεταφορά στη συνέχεια του κρέατος που έχει προέλθει από αυτά τα πουλερικά, με απόφασή της με την οποία επιβάλλονται τα ακόλουθα μέτρα:
 1. η παραμονή των πουλερικών χωριστά από τα άλλα πουλερικά που κατάγονται από τη ζώνη προστασίας και η σφαγή τους χωριστά ή σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα από τα άλλα πουλερικά,
 2. ο τεμαχισμός, η μεταφορά και η αποθήκευση του κρέρατος των πουλερικών χωριστά από το κρέας των πουλερικών που έχει παραχθεί από άλλα πουλερικά που κατάγονται από τη ζώνη προστασίας,
 3. η απόρριψη των υποπροϊόντων.
 4. Σε περίπτωση κατά την οποία η εκμετάλλευση προέλευσης ή το καθορισμένο σφαγείο προορισμού ανήκει σε περιοχή αρμοδιότητας κτηνιατρικής αρχής διαφορετικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η άδεια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εκδίδεται μετά την παραλαβή απόφασης της κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προορισμού, με την οποία τα πουλερικά τίθενται υπό την εποπτεία της και με την οποία λαμβάνονται τα μέτρα των υποπαραγράφων α) έως και γ) του παρόντος άρθρου.
 5. Μετά το τέλος της σφαγής η κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προορισμού με έγγραφό της προς στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αποστολής επιβεβαιώνει τη σφαγή.
Άρθρο 24 "Παρεκκλίσεις για την απευθείας μεταφορά νεοσσών μίας ημέρας"
1.  
  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να χορηγεί άδεια για την απευθείας μεταφορά νεοσσών μίας ημέρας, που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις εντός των ζωνών προστασίας σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης αυτής, κατά προτίμηση εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, με απόφασή της, με την οποία επιβάλλονται τα παρακάτω μέτρα:
 1. η μεταφορά των πουλερικών σε οχήματα σφραγισμένα από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή ή υπό την εποπτεία της,
 2. η λήψη των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας κατά τη μεταφορά και στην εκμετάλλευση προορισμού,
 3. η παραμονή των πουλερικών, εάν μεταφέρονται εκτός της ζώνης προστασίας ή επιτήρησης, στην εκμετάλλευση προορισμού για τουλάχιστον 21 ημέρες.
 4. Σε περίπτωση, κατά την οποία η εκμετάλλευση προορισμού ανήκει στην αρμοδιότητα κτηνιατρικής αρχής διαφορετικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η άδεια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται μετά την παραλαβή απόφασης της κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προορισμού, με την οποία τα πουλερικά τίθενται υπό την εποπτεία της και με την οποία λαμβάνονται τα μέτρα των υποπαραγράφων α) έως και γ) του παρόντος άρθρου.
2.  
  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να χορηγήσει άδεια για την απευθείας μεταφορά νεοσσών μίας ημέρας που εκκολάφθηκαν από αυγά προερχόμενα από εκμεταλλεύσεις εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης σε οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση που ευρίσκεται κατά προτίμηση εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης υπό την προϋπόθεση ότι το εκκολαπτήριο αποστολής μπορεί να εξασφαλίσει και να τεκμηριώσει με έγγραφη αναφορά του προς την κτηνιατρική αρχή, βάσει της τεχνικής του υποστήριξης και των συνθηκών υγιεινής του κατά την εργασία, ότι δεν έχει υπάρξει κανενός είδους επαφή των αυγών αυτών με άλλα αυγά προς εκκόλαψη ή νεοσσούς μίας ημέρας που προέρχονται από σμήνη πουλερικών εντός των ζωνών αυτών και έχουν επομένως διαφορετική κατάσταση υγείας
Άρθρο 25 "("
1.  
  Παρεκκλίσεις για την απευθείας μεταφοράπουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να χορηγήσει άδεια για την απευθείας μεταφορά πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης αυτής κατά προτίμηση εντός της ζώνης προστασίας ή επιτήρησης στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, με απόφασή της με την οποία επιβάλλονται τα παρακάτω μέτρα: α) η πραγματοποίηση στην εκμετάλλευση καταγωγής από επίσημο κτηνίατρο κλινικής εξέτασης των πουλερικών και των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και ιδίως εκείνων που πρόκειται να μεταφερθούν, β) η πραγματοποίηση στην εκμετάλλευση καταγωγής, κατά περίπτωση, εργαστηριακών δοκιμών στα πουλερικά σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής με ευνοϊκά αποτελέσματα, γ) η μεταφορά των έτοιμων προς ωοτοκία πουλερικών σε οχήματα που σφραγίστηκαν από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή αποστολής ή υπό την εποπτεία της, δ) η παραμονή των πουλερικών στην εκμετάλλευση προορισμού για τουλάχιστον 21 ημέρες εάν μεταφέρονται εκτός της ζώνης προστασίας ή επιτήρησης. Σε περίπτωση, κατά την οποία η εκμετάλλευση προορισμού ανήκει στην αρμοδιότητα κτηνιατρικής αρχής διαφορετικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η άδεια του παρόντος άρθρου εκδίδεται μετά την παραλαβή απόφασης της κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προορισμού, με την οποία τα πουλερικά τίθενται μετά την άφιξή τους υπό επιτήρηση και με την οποία λαμβάνονται τα μέτρα της υποπαραγράφου δ) του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 26 "Παρέκκλιση για την απευθείας μεταφορά αυγώνπρος εκκόλαψη και επιτραπέζιων αυγών"
1.  
  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να χορηγήσει άδεια για την απευθείας μεταφορά αυγών προς εκκόλαψη είτε από οποιαδήποτε εκμετάλλευση σε εκκολαπτήριο που ευρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας είτε από εκμετάλλευση που ευρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας σε οποιοδήποτε εκκολαπτήριο, με απόφασή της με την οποία καθορίζεται το εκκολαπτήριο («καθορισμένο εκκολαπτήριο») και επιβάλλονται τα ακόλουθα μέτρα:
 1. η εξέταση των γονικών σμηνών από τα οποία προέρχονται τα αυγά προς εκκόλαψη σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και δεν υπάρχει υπόνοια γρίπης των πτηνών στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις,
 2. η απολύμανση των αυγών προς εκκόλαψη και της συσκευασίας τους πριν από την αποστολή και εφ’ όσον είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αυγών αυτών,
 3. η μεταφορά των αυγών προς εκκόλαψη σε οχήματα σφραγισμένα από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή ή υπό την εποπτεία της,
 4. η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας στο καθορισμένο εκκολαπτήριο σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας τοπικής ή κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 5. Σε περίπτωση, κατά την οποία το εκκολαπτήριο ανήκει στην αρμοδιότητα κτηνιατρικής αρχής διαφορετικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η άδεια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται μετά την παραλαβή απόφασης της κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προορισμού, με την οποία λαμβάνονται τα μέτρα της περίπτωσης δ) του παρόντος άρθρου.
2.  
  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να χορηγήσει άδεια για την απευθείας μεταφορά αυγών με απόφασή της:
 1. με την οποία καθορίζεται το κέντρο συσκευασίας («το ορισθέν κέντρο συσκευασίας») και επιβάλλεται η συσκευασία των αυγών σε συσκευασία μίας χρήσης και η εφαρμογή όλων των μέτρων βιοασφάλειας,
 2. σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος Χ του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, ή.
 3. για απόρριψη.
 4. Σε περίπτωση, κατά την οποία το κέντρο συσκευασίας ή η μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών ή ο χώρος απόρριψης ανήκει στην αρμοδιότητα κτηνιατρικής αρχής διαφορετικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η άδεια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται μετά την παραλαβή απόφασης της κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προορισμού, με την οποία επιβάλλονται τα μέτρα των περιπτώσεων α) έως και γ) του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 27 "("
1.  
  Παρέκκλιση για την απευθείας μεταφορά πτωμάτων Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να χορηγήσει άδεια για την απευθείας μεταφορά πτωμάτων υπό την προϋπόθεση ότι μεταφέρονται για να απορριφθούν. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο τόπος απόρριψης ανήκει στην αρμοδιότητα κτηνιατρικής αρχής διαφορετικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η άδεια εκδίδεται μετά την παραλαβή απόφασης της κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προορισμού, με την οποία τα πτώματα τίθενται υπό την εποπτεία της.
Άρθρο 28 "("
1.  
  Καθαρισμός και απολύμανση των μέσων μεταφοράς Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει αμελλητί, μετά τη μεταφορά, τον καθαρισμό και την απολύμανση των οχημάτων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές που προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 27 του παρόντος διατάγματος, με μια ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 29 "Διάρκεια των μέτρων"
1.  
  Τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν Τμήμα τηρούνται επί 21 ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης στην εκμετάλλευση που έχει μολυνθεί με μια ή περισσότερες διαδικασίες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος και έως ότου οι εκμεταλλεύσεις που ευρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας ελεγχθούν σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής
2.  
  Όταν τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν Τμήμα δεν χρειάζεται να τηρηθούν πλέον, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στην πρώην ζώνη προστασίας εφαρμόζονται τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 30 του παρόντος διατάγματος, έως ότου να μην χρειάζεται πλέον η εφαρμογή τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 του παρόντος διατάγματος. ΤΜΗΜΑ 4Μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες επιτήρησης.
Άρθρο 30 "("
1.  
  Μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες επιτήρησης Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει στη ζώνη επιτήρησης τα ακόλουθα μέτρα: α) την πραγματοποίηση, το συντομότερο δυνατόν, απογραφής όλων των εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών, β) την απαγόρευση μετακίνησης πουλερικών, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μιας ημέρας και αυγών εντός της ζώνης επιτήρησης χωρίς την άδειά της και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας για να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την οδική ή σιδηροδρομική διέλευση από τη ζώνη επιτήρησης, χωρίς εκφόρτωση ή στάθμευση, γ) την απαγόρευση μετακίνησης πουλερικών, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μίας ημέρας και αυγών σε εκμεταλλεύσεις, σφαγεία και κέντρα συσκευασίας ή σε μονάδες για την παρασκευή προϊόντων αυγών που βρίσκονται εκτός της ζώνης επιτήρησης. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, μπορεί να χορηγήσει άδεια για την άμεση μεταφορά: i) πουλερικών για σφαγή σε καθορισμένο σφαγείο, με σκοπό την άμεση σφαγή σύμφωνα με το στοιχεία α), β) και δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος διατάγματος. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, μπορεί να χορηγήσει άδεια για την απευθείας μεταφορά πουλερικών από περιοχές εκτός της ζώνης προστασίας και επιτήρησης για άμεση σφαγή σε καθορισμένο σφαγείο εντός της ζώνης επιτήρησης και τη μεταφορά στη συνέχεια του κρέατος που έχει προέλθει από αυτά τα πουλερικά, ii) πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε εκμετάλλευση, στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά. Η εκμετάλλευση προορισμού τίθεται υπό επίσημη επιτήρηση, μετά την άφιξη των έτοιμων προς ωοτοκία πουλερικών, και τα έτοιμα προς ωοτοκία πουλερικά παραμένουν στην εκμετάλλευση αυτή για τουλάχιστον 21 ημέρες, iii) νεοσσών μίας ημέρας: σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας και η εκμετάλλευση έχει τεθεί υπό επίσημη επιτήρηση μετά τη μεταφορά, και οι νεοσσοί μίας ημέρας παραμένουν στην εκμετάλλευση προορισμού για τουλάχιστον 21 ημέρες, ή εάν εκκολάφθησαν από αυγά προς εκκόλαψη, τα οποία προέρχονται από εκμεταλλεύσεις πουλερικών που βρίσκονται εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, σε οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση, με την προϋπόθεση ότι το εκκολαπτήριο αποστολής μπορεί να εξασφαλίσει και να τεκμηριώσει με έγγραφη αναφορά του προς την κτηνιατρική αρχή, βάσει της τεχνικής του υποστήριξης και των συνθηκών του βιοασφάλειας κατά την εργασία ότι δεν έχει υπάρξει κανενός είδους επαφή των αυγών αυτών με άλλα αυγά προς εκκόλαψη ή νεοσσούς μίας ημέρας που προέρχονται από σμήνη πουλερικών εντός των ζωνών αυτών και έχουν επομένως διαφορετική κατάσταση υγείας, iν) αυγών προς εκκόλαψη σε καθορισμένο εκκολαπτήριο που βρίσκεται εντός ή εκτός της ζώνης επιτήρησης, εφόσον τα αυγά προς εκκόλαψη και η συσκευασία τους έχουν απολυμανθεί πριν από την αποστολή και εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αυγών αυτών, ν) επιτραπέζιων αυγών σε καθορισμένο κέντρο συσκευασίας, με την προϋπόθεση ότι συσκευάζονται σε συσκευασία μιας χρήσης και ότι εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα από την αρχή αυτή μέτρα βιοασφάλειας, νi) αυγών σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος Χ του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004, η οποία βρίσκεται εντός ή εκτός της ζώνης επιτήρησης. νii) αυγών για απόρριψη, δ) την τήρηση από κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας με σκοπό να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών, ε) τον καθαρισμό και την απολύμανση των οχημάτων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πτωμάτων, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς και στρωμνής, και οποιωνδήποτε άλλων υλικών ή ουσιών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, άμεσα μετά τη μόλυνση με μια ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος, στ) την απαγόρευση εισόδου ή εξόδου πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή κατοικίδιων θηλαστικών από εκμετάλλευση με πουλερικά χωρίς την άδειά της. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στα θηλαστικά που έχουν πρόσβαση μόνο στους χώρους όπου διαμένουν άνθρωποι, στους οποίους: i) δεν υπάρχει επαφή με διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, και ii) δεν υπάρχει πρόσβαση σε κλωβούς ή σε περιοχές όπου κρατούνται τα διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, ζ) την άμεση κοινοποίηση οποιασδήποτε υψηλής νοσηρότητας ή θνησιμότητας ή σημαντικής μείωσης των στοιχείων παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις, στην αρμόδια τοπική ή στην κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία διενεργεί κατάλληλες έρευνες σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, η) την απαγόρευση απομάκρυνσης ή διασποράς χρησιμοποιημένων απορριμμάτων, κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς χωρίς την άδειά της. Η μεταφορά κοπριάς από εκμετάλλευση που βρίσκεται στη ζώνη επιτήρησης μπορεί να επιτραπεί κάτω από μέτρα βιοασφάλειας προς ορισθείσα μονάδα επεξεργασίας ή ενδιάμεσης αποθήκευσης με σκοπό στη συνέχεια την επεξεργασία για την καταστροφή πιθανής παρουσίας ιών της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1774/2002 και το π.δ. 211/2006(Α΄211) ή με κοινοτική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 64 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου και γνωστοποιείται από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θ) την απαγόρευση εμποροπανηγύρεων, αγορών, εκθέσεων ή άλλων συγκεντρώσεων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, ι) την απαγόρευση απελευθέρωσης πουλερικών για την ανανέωση των αποθεμάτων κυνηγιού. Σε περίπτωση, κατά την οποία η εκμετάλλευση προορισμού των πουλερικών ή αυγών της παραγράφου γ) του παρόντος άρθρου ανήκει στην αρμοδιότητα άλλης κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η άδεια της παραγράφου αυτής εκδίδεται μετά την παραλαβή απόφασης της αρχής προορισμού, με την οποία τα πουλερικά ή αυγά τίθενται υπό την εποπτεία της και με την οποία λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα.
Άρθρο 31 "("
1.  
  Διάρκεια των μέτρων Τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν Τμήμα εφαρμόζονται επί 30 ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης στην εκμετάλλευση που έχει μολυνθεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος. ΤΜΗΜΑ 5Μέτρα που εφαρμόζονται σε περαιτέρωαπαγορευμένες ζώνες.
Άρθρο 32 "Μέτρα που εφαρμόζονται σε περαιτέρωαπαγορευμένες ζώνες"
1.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, δύναται να επιβάλει την εφαρμογή ορισμένων ή όλων των μέτρων που προβλέπονται στα Τμήματα 3 και 4 του παρόντος διατάγματος, στο εσωτερικό των περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του παρόντος διατάγματος («οι περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες»)
2.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, δύναται, όταν αυτό υποδεικνύεται από επιζωοτιολογικές πληροφορίες ή άλλα στοιχεία, να εφαρμόζει πρόγραμμα προληπτικής εξάλειψης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής σφαγής ή θανάτωσης πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία σε εκμεταλλεύσεις και περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙV του παρόντος διατάγματος, και που ευρίσκονται σε περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες. Πριν από τη λήψη της απόφασης της παρούσας παραγράφου, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λαμβάνει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη της. Η ανανέωση των αποθεμάτων των εκμεταλλεύσεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3.  
  Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην περίπτωση εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή της Ε.Ε σχετικά. ΤΜΗΜΑ 6Παρεκκλίσεις και πρόσθετα μέτρα βιοασφάλειας.
Άρθρο 33 "Παρεκκλίσεις"
1.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζει τις λεπτομέρειες βάσει των οποίων μπορούν να χορηγούνται οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 23 έως 27 του παρόντος διατάγματος, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων εναλλακτικών μέτρων και προϋποθέσεων. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις βασίζονται σε αξιολόγηση κινδύνου την οποία υποχρεούται να διενεργεί η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία, εφόσον απαιτείται, με την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, δύναται, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στα Τμήματα 3 και 4 του παρόντος διατάγματος σε περιπτώσεις επιβεβαίωσης γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε ένα εκκολαπτήριο
3.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, δύναται να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 18, στο άρθρο 22 και στις περιπτώσεις β), γ) και στ) του άρθρου 30 του παρόντος διατάγματος σε περιπτώσεις εστίας γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε μη εμπορική εκμετάλλευση, τσίρκο, ζωολογικό κήπο, πάρκο άγριων ζώων, περιφραγμένη περιοχή όπου διατηρούνται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για επιστημονικούς σκοπούς ή σκοπούς που συνδέονται με τη διατήρηση απειλούμενων ειδών ή υπάρχουν επισήμως καταχωρημένα σπάνια είδη πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία
4.  
  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των Τμημάτων 4 και 5 του παρόντος διατάγματος, σε περιπτώσεις εστιών γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται, με απόφασή της, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, να επιβάλει ειδικά μέτρα για τις μετακινήσεις περιστεριών αγώνων από, προς και στο εσωτερικό των ζωνών προστασίας και επιτήρησης
5.  
  Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου εγκρίνονται και εφαρμόζονται μόνο με την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο τον έλεγχο της νόσου
6.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όταν χορηγούνται οι παρεκκλίσεις οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή της Ε.Ε σχετικά.
7.  
  Τα πουλερικά (περιλαμβανομένων των νεοσσών μίας ημέρας), τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, τα αυγά προς εκκόλαψη, τα χρησιμοποιημένα απορρίμματα, η κοπριά ή η υδαρής κοπριά που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που έχουν λάβει παρέκκλιση δυνάμει του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας εκτός της χώρας, εκτός εάν επιτραπεί με κοινοτική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 64 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου
Άρθρο 34 "Πρόσθετα μέτρα βιοασφάλειας"
1.  
  Με σκοπό να αποτραπεί η διάδοση της γρίπης των πτηνών, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, δύναται, εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται στα Τμήματα 3, 4 και 5 του παρόντος διατάγματος, να επιβάλει την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης και στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες, καθώς και σε διαμερίσματα πουλερικών και διαμερίσματα άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και κοινοποιεί αυτά στην αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν περιορισμούς των κινήσεων οχημάτων ή ατόμων σχετικά με τον εφοδιασμό σε ζωοτροφές, της συλλογής των αυγών, της μεταφοράς των πουλερικών στα σφαγεία, της συλλογής και της απόρριψης των πτωμάτων και άλλων κινήσεων του προσωπικού, των κτηνιάτρων ή των ατόμων που προμηθεύουν υλικά στο αγρόκτημα.
2.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν επιβάλλονται μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή της Ε.Ε. σχετικά. ΤΜΗΜΑ 7Μέτρα που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις υπόνοιας και επιβεβαίωσης γρίπης των πτηνών υψηλήςπαθογονικότητας (ΗΡΑΙ) σε άλλους χώρους εκτόςτων εκμεταλλεύσεων και σε μέσα μεταφοράς.
Άρθρο 35 "("
1.  
  Διερεύνηση πιθανής παρουσίας γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε σφαγεία και σε μέσαμεταφοράς Εάν υπάρχει υπόνοια ή επιβεβαίωση παρουσίας γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε σφαγεία ή μέσα μεταφοράς, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, θέτει αμέσως σε λειτουργία το μηχανισμό διερεύνησης στην εκμετάλλευση από την οποία προέρχονται τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής
Άρθρο 36 "Μέτρα που εφαρμόζονται στα σφαγεία"
1.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει, σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαίωσης γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε σφαγείο, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, τη θανάτωση ή σφαγή όλων των πουλερικών που βρίσκονται στο σφαγείο το συντομότερο δυνατόν υπό την εποπτεία της. Σε περίπτωση σφαγής των πουλερικών αυτών, το κρέας των πουλερικών και όλα τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τα πουλερικά και το κρέας πουλερικών και τα υποπροϊόντα που προέρχονται από άλλα πουλερικά που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί κατά τη διαδικασία σφαγής και παραγωγής, φυλάσσονται χωριστά και υπό την εποπτεία της έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής.
2.  
  Εάν επιβεβαιωθεί η γρίπη των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, το κρέας των πουλερικών και όλα τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τα πουλερικά και το κρέας πουλερικών και τα υποπροϊόντα που προέρχονται από άλλα πουλερικά που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί κατά τη διαδικασία σφαγής και παραγωγής, απορρίπτονται, το συντομότερο δυνατό, υπό την εποπτεία της αρχής της παραγράφου 1
Άρθρο 37 "Μέτρα που εφαρμόζονται σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και σε μέσα μεταφοράς"
1.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με αποφάσεις τους, επιβάλλουν αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαίωσης γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε συνοριακούς σταθμούς ή σε μεταφορικά μέσα, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, τη θανάτωση, τη σφαγή όλων των πουλερικών και των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που βρίσκονται στο συνοριακό σταθμό ελέγχου ή στο μεταφορικό μέσο ή την τοποθέτηση σε απομόνωση μακριά από πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και τη θέση υπό την εποπτεία τους μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. Εφόσον συντρέχει λόγος, οι εν λόγω αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος. Οι ανωτέρω αναφερόμενες αρχές δύνανται να επιτρέπουν τη μετακίνηση των πουλερικών ή των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία αλλού, όπου θανατώνονται σφάζονται ή τοποθετούνται σε απομόνωση. Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να αποφασίσει να μην θανατωθούν ούτε να σφαγούν εκείνα τα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που βρίσκονται στο συνοριακό σταθμό ελέγχου αλλά δεν έχουν έλθει σε επαφή με πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για τα οποία υπάρχει υπόνοια μόλυνσης.
2.  
  Σε περίπτωση σφαγής των πουλερικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το κρέας των πουλερικών και όλα τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τα πουλερικά αυτά και το κρέας πουλερικών και τα υποπροϊόντα που προέρχονται από άλλα πουλερικά που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί κατά τη διαδικασία σφαγής και παραγωγής, πρέπει να φυλάσσονται χωριστά και υπό την εποπτεία των αρχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής
3.  
  Εάν επιβεβαιωθεί η γρίπη των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, το κρέας των πουλερικών και όλα τα υποπροϊόντα που προέρχονται από αυτά τα πουλερικά και το κρέας πουλερικών και τα υποπροϊόντα που προέρχονται από άλλα πουλερικά που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί κατά τη διαδικασία σφαγής και παραγωγής, απορρίπτονται, το συντομότερο δυνατό, υπό την εποπτεία των αρχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 38 "("
1.  
  Πρόσθετα μέτρα που εφαρμόζονται σε σφαγεία,συνοριακούς σταθμούς ελέγχου ή μέσα μεταφοράς Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή τους, επιβάλλουν αντίστοιχα την εφαρμογή των ακόλουθων πρόσθετων μέτρων εάν υπάρχει υπόνοια ή επιβεβαίωση γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε συνοριακό σταθμό ελέγχου, σε σφαγείο ή σε μέσο μεταφοράς: α) την απαγόρευση εισόδου πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία στο συνοριακό σταθμό ελέγχου, στο σφαγείο ή στο μέσο μεταφοράς επί 24 ώρες τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην περίπτωση β) του παρόντος άρθρου καθαρισμού και απολύμανσης, με μια ή περισσότερες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος. Στην περίπτωση του συνοριακού σταθμού ελέγχου η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα ζώα, β) τον καθαρισμό και την απολύμανση των μολυσμένων κτιρίων, του εξοπλισμού και των οχημάτων, σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος και υπό την εποπτεία του επίσημου κτηνιάτρου, γ) την πραγματοποίηση επιζωοτιολογικής έρευνας, δ) την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος στην εκμετάλλευση καταγωγής των μολυσμένων πουλερικών ή πτωμάτων και στις εκμεταλλεύσεις επαφής, ε) την εφαρμογή των μέτρων του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος στην εκμετάλλευση καταγωγής, εάν δεν υποδείξει κάτι διαφορετικό η επιζωοτιολογική έρευνα και οι περαιτέρω έρευνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του παρόντος διατάγματος, στ) την υποβολή σε εργαστηριακή διαδικασία του απομονώματος του ιού της γρίπης των πτηνών με σκοπό να εντοπιστεί ο υπότυπος του ιού, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΕΣΤΙΑ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (LΡΑΙ) ΤΜΗΜΑ 1Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις μεβεβαιωμένα κρούσματα.
Άρθρο 39 "Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις"
1.  
  Σε περίπτωση εμφάνισης εστίας γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει τα μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α), β), γ), ε), ζ) και η) της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 7 καθώς και στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου βάσει αξιολόγησης κινδύνου και λαμβάνοντας τουλάχιστον υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα V του παρόντος διατάγματος
2.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιβάλλει την εξολόθρευση όλων των πουλερικών στην εκμετάλλευση και όλων των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία των ειδών στα οποία έχει επιβεβαιωθεί γρίπη των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας υπό την εποπτεία της, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών. Η εξολόθρευση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία της εκμετάλλευσης ανάλογα με την αξιολόγηση του κινδύνου που παρουσιάζουν όσον αφορά την περαιτέρω εξάπλωση της γρίπης των πτηνών και σε άλλες εκμεταλλεύσεις επαφής, βάσει επιζωοτιολογικής έρευνας. Πριν από την εξολόθρευση, απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος για κάθε πουλερικό ή άλλο πτηνό σε αιχμαλωσία στην εκμετάλλευση χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3.  
  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η εξολόθρευση των πτηνών πραγματοποιείται σύμφωνα με το π.δ/γμα 327/1996(Α΄221) και η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της καθορίζει εάν τα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία:.
 1. θα θανατωθούν το συντομότερο δυνατόν, ή
 2. θα σφαγούν σε καθορισμένο σφαγείο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
 3. Όταν η εξολόθρευση γίνεται με σφαγή σε καθορισμένο σφαγείο, τα πουλερικά υπόκεινται σε περαιτέρω επιτήρηση και δοκιμές.
 4. Τα πουλερικά απαγορεύεται να μεταφέρονται από την εκμετάλλευση στο καθορισμένο σφαγείο μέχρις ότου η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις έρευνες και τις εργαστηριακές δοκιμές που αποσκοπούν στον καθορισμό του βαθμού της απέκκρισης του ιού από τα πουλερικά και διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και αξιολόγηση κινδύνου, έχει βεβαιωθεί ότι ο κίνδυνος διάδοσης της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας είναι ελάχιστος.
4.  
  Η σφαγή σε καθορισμένο σφαγείο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος μπορεί να διενεργηθεί μόνον υπό τον όρο ότι:
 1. τα πουλερικά αποστέλλονται απευθείας από την εκμετάλλευση στο ορισθέν σφαγείο,
 2. κάθε φορτίο σφραγίζεται πριν από την αποστολή από τον επίσημο κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση ή την έχει υπό την εποπτεία του,
 3. κάθε φορτίο παραμένει σφραγισμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς προς το ορισθέν σφαγείο,
 4. τηρούνται τυχόν περαιτέρω μέτρα βιοασφάλειας που προβλέπει η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
 5. η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προορισμού που είναι υπεύθυνη για το ορισθέν σφαγείο ενημερώνεται και συμφωνεί να παραλάβει τα πουλερικά,
 6. τα οχήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων πουλερικών και κάθε άλλου υλικού ή ουσίας που είναι πιθανόν να έχει μολυνθεί καθαρίζονται και απολυμαίνονται χωρίς καθυστέρηση μετά τη μόλυνση, με μία ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος, και
 7. τα παραπροϊόντα των πουλερικών αυτών στο σφαγείο απορρίπτονται
5.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει την απόρριψη των ακολούθων υλικών υπό την εποπτεία της:
 1. πτωμάτων, και
 2. αυγών προς εκκόλαψη στην εκμετάλλευση
6.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:
 1. τον εντοπισμό, όταν είναι δυνατόν, των αυγών προς εκκόλαψη που συνελέχθησαν από την εκμετάλλευση κατά την περίοδο μεταξύ της πιθανής εισόδου της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας στην εκμετάλλευση και της λήψης των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα και την εκκόλαψή τους υπό επίσημη επιτήρηση,
 2. τη θέση υπό επίσημη επιτήρηση, όταν είναι δυνατόν, των πουλερικών που έχουν ήδη εκκολαφθεί από αυγά που συνελέχθησαν από την εκμετάλλευση κατά την περίοδο μεταξύ της πιθανής εισόδου της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας στην εκμετάλλευση και της λήψης των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα, και τη διενέργεια ερευνών σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής,
 3. τη μεταφορά των αυγών που βρίσκονται στην εκμετάλλευση ή παρήχθησαν στην εκμετάλλευση πριν από την εξολόθρευση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο ότι έχει ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας:
 4. i) σε κέντρο συσκευασίας που ορίζει η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης («το ορισθέν κέντρο συσκευασίας»), υπό τον όρο ότι συσκευάζονται σε συσκευασία μίας χρήσης και ότι εφαρμόζονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που απαιτεί η αρχή αυτή, ii) σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος Χ του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, ή iii) για απόρριψη,.
 5. την υποβολή σε επεξεργασία ή την απόρριψη οποιουδήποτε υλικού ή ουσίας, η οποία είναι πιθανόν να έχει μολυνθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου,
 6. την εφαρμογή μιας ή περισσότερων από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος στην κοπριά, στην υδαρή κοπριά και τη στρωμνή που είναι πιθανόν να έχουν μολυνθεί,
 7. την εφαρμογή άμεσα μιας από τις επεξεργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος μετά την εξολόθρευση, στα κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγαση των πουλερικών ή των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, στον εξοπλισμό που είναι πιθανόν να έχει μολυνθεί και στα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά πτωμάτων, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς και στρωμνής ή άλλου υλικού ή ουσίας που είναι πιθανόν να έχει μολυνθεί,
 8. την απαγόρευση εισόδου ή εξόδου από την εκμετάλλευση κατοικίδιων θηλαστικών χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 9. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στα θηλαστικά που έχουν πρόσβαση μόνο στους χώρους όπου διαμένουν άνθρωποι, στους οποίους:
 10. i) δεν υπάρχει επαφή με διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, και ii) δεν υπάρχει πρόσβαση σε κλωβούς ή σε περιοχές όπου κρατούνται τα διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, Το απομόνωμα του ιού υποβάλλεται σε εργαστηριακές δοκιμές για να εντοπιστεί ο υπότυπος του ιού σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής σε περίπτωση πρωτογενούς εστίας γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας.
 11. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών αποστέλλει το απομόνωμα του ιού στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 του παρόντος διατάγματος, το συντομότερο δυνατόν.
7.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν εφαρμόζονται τα μέτρα των παραγράφων 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή της Ε.Ε σχετικά.
Άρθρο 40 "Παρεκκλίσεις για ορισμένες εκμεταλλεύσεις"
1.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 39, παράγραφοι 2 και 5 περίπτωση β) του παρόντος διατάγματος σε περιπτώσεις εστίας γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας σε μη εμπορική εκμετάλλευση, τσίρκο, ζωολογικό κήπο, κατάστημα πτηνών συντροφιάς, πάρκο άγριων ζώων, περιφραγμένη περιοχή όπου διατηρούνται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για επιστημονικούς σκοπούς ή σκοπούς που συνδέονται με τη διατήρηση απειλούμενων ειδών ή υπάρχουν επισήμως καταχωρημένα σπάνια είδη πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, με την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την καταπολέμηση της νόσου
2.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όταν χορηγείται παρέκκλιση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με απόφασή της επιβάλλει στον ιδιοκτήτη των πουλερικών και των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, στα οποία αφορά η παρέκκλιση, τα ακόλουθα μέτρα:
 1. τη μεταφορά και τη φύλαξή τους εντός κτιρίου στην εκμετάλλευσή τους.
 2. Όταν αυτό είναι ανέφικτο ή τίθεται σε κίνδυνο η καλή διαβίωσή τους, τον περιορισμό σε κάποιο άλλο μέρος της ίδιας εκμετάλλευσης, ούτως ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε άλλες εκμεταλλεύσεις και τη λήψη όλων των ευλόγων μέτρων ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή τους με άγρια πτηνά,.
 3. την υποβολή τους σε περαιτέρω επιτήρηση και έλεγχο σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και την απαγόρευση μετακίνησής τους μέχρις ότου οι εργαστηριακές δοκιμές καταδείξουν ότι δεν παρουσιάζουν πλέον σημαντικό κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, και
 4. την απαγόρευση μετακίνησής τους από την εκμετάλλευση καταγωγής τους, εκτός από την περίπτωση σφαγής ή μετακίνησης, σε άλλη εκμετάλλευση:
 5. i) που βρίσκεται στη Χώρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ή εφ’ όσον η άλλη εκμετάλλευση ανήκει στην αρμοδιότητα άλλης νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, σύμφωνα με τις οδηγίες και της αρχής αυτής, ή ii) σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον συμφωνεί το κράτος μέλος προορισμού.
 6. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ενημερώνει το άλλο κράτος μέλος και διαβιβάζει στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τη σύμφωνη γνώμη του.
3.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται σε περιπτώσεις εστιών γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας σε εκκολαπτήρια, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, να εγκρίνει παρεκκλίσεις από κάποια ή από όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 39 του παρόντος διατάγματος
4.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και συμπεριλαμβάνει στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του άρθρου 62 του παρόντος διατάγματος λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου
5.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή της Ε.Ε. σχετικά με οποιαδήποτε παρέκκλιση εγκρίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου. ΤΜΗΜΑ 2Ξεχωριστές μονάδες παραγωγής και εκμεταλλεύσεις επαφής.
Άρθρο 41 "Μέτρα που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εστιώνγρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας σεξεχωριστές μονάδες παραγωγής"
1.  
  Σε περίπτωση εστίας γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας σε εκμετάλλευση, η οποία αποτελείται από δύο ή περισσότερες ξεχωριστές μονάδες παραγωγής, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του παρόντος διατάγματος για τις μονάδες με υγιή πουλερικά με την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την καταπολέμηση της νόσου
2.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και συμπεριλαμβάνει στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του άρθρου 62 του παρόντος διατάγματος λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές εγγυήσεις που μπορούν να επιτευχθούν και προβλέπουν κατάλληλα εναλλακτικά μέτρα
3.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή της Ε.Ε σχετικά με οποιαδήποτε παρέκκλιση εγκρίνει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 42 "Μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις επαφής"
1.  
  Με βάση την επιζωοτιολογική έρευνα, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, καθορίζει εάν μια εκμετάλλευση θα θεωρηθεί εκμετάλλευση επαφής. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος στις εκμεταλλεύσεις επαφής έως ότου αποκλειστεί η πιθανότητα παρουσίας γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής.
2.  
  Με βάση την επιζωοτιολογική διερεύνηση, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, δύναται να επιβάλλει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 39 του παρόντος διατάγματος στις εκμεταλλεύσεις επαφής και ιδίως εάν οι εκμεταλλεύσεις αυτές βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα πουλερικών. Τα κύρια κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 39 του παρόντος διατάγματος στις εκμεταλλεύσεις επαφής ορίζονται στο παράρτημα ΙV του παρόντος διατάγματος.
3.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει τη λήψη δειγμάτων από τα πουλερικά, όταν θανατώνονται, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση ή ο αποκλεισμός της παρουσίας ιού της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις επαφής σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής
4.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει την εφαρμογή μίας ή περισσότερων από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος σε οιαδήποτε εκμετάλλευση σφάζονται, θανατώνονται ή απορρίπτονται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, και στη συνέχεια επιβεβαιώνεται η ύπαρξη γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, στα κτίρια και στους βοσκότοπους που χρησιμοποιούνται για τη στέγασή τους, στις αυλές των αγροκτημάτων και σε όλο τον εξοπλισμό που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί καθώς και στα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πτωμάτων, κρέατος, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς, στρωμνής και κάθε άλλου υλικού ή ουσίας που ενδέχεται να έχει μολυνθεί. ΤΜΗΜΑ 3Οριοθέτηση απαγορευμένων ζωνών.
Άρθρο 43 "("
1.  
  Οριοθέτηση απαγορευμένων ζωνών σε περιπτώσεις εστιών γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας Αμέσως μετά την εκδήλωση εστίας γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, οριοθετεί απαγορευμένη ζώνη με ακτίνα τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου γύρω από την εκμετάλλευση. Σε περίπτωση, κατά την οποία μια απαγορευμένη ζώνη είναι ανάγκη να καλύψει έδαφος γειτονικών νομών, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ενημερώνει σχετικά τις κτηνιατρικές αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των γειτονικών νομών και την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία εισηγείται την έκδοση απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία επιβάλλονται τα προβλεπόμενα μέτρα σε αυτές τις ζώνες.
Άρθρο 44 "Μέτρα που εφαρμόζονται στην απαγορευμένη ζώνη"
1.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων στην απαγορευμένη ζώνη:
 1. την πραγματοποίηση, το συντομότερο δυνατόν, απογραφής όλων των εμπορικών εκμεταλλεύσεων,
 2. τη διενέργεια δειγματοληψιών και εργαστηριακών δοκιμών στις εμπορικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ακτίνα τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου γύρω από την εκμετάλλευση σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής,
 3. την υποχρέωση έκδοσης άδειας για όλες τις μετακινήσεις πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μίας ημέρας και αυγών στο εσωτερικό της απαγορευμένης ζώνης και την εφαρμογή άλλων μέτρων που κρίνονται κατάλληλα από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 4. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την οδική ή σιδηροδρομική διέλευση χωρίς εκφόρτωση ή στάθμευση,.
 5. την απαγόρευση μετακίνησης πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μίας ημέρας και αυγών από την απαγορευμένη ζώνη, εκτός εάν η αρχή αυτή χορηγήσει άδεια για την άμεση μεταφορά:
 6. i) πουλερικών για σφαγή σε σφαγείο, ii) ζώντων πουλερικών σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση εντός της Χώρας, στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά.
 7. Τα ζώντα πουλερικά παραμένουν εκεί για 21 ημέρες και η εκμετάλλευση τίθεται υπό επιτήρηση από την αρμόδια αρχή μετά την άφιξή τους, iii) νεοσσών μίας ημέρας:
 8. σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης εντός της Χώρας.
 9. Οι νεοσσοί μίας ημέρας παραμένουν εκεί για 21 ημέρες και η εκμετάλλευση τίθεται υπό επιτήρηση από την αρμόδια αρχή μετά την άφιξή τους, ή εάν εκκολάφθησαν από αυγά καταγόμενα από εκμεταλλεύσεις πουλερικών που βρίσκονται εκτός της απαγορευμένης ζώνης, σε οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση, με την προϋπόθεση ότι το εκκολαπτήριο μπορεί να εξασφαλίσει και να τεκμηριώσει εγγράφως στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, βάσει της τεχνικής του υποστήριξης και των συνθηκών του βιοασφάλειας κατά την εργασία, ότι αποκλείεται κάθε είδους επαφή με αυγά προς εκκόλαψη ή νεοσσούς μίας ημέρας που προέρχονται από σμήνη πουλερικών εντός της ζώνης αυτής και έχουν επομένως διαφορετική κατάσταση υγείας, iν) αυγών προς εκκόλαψη σε καθορισμένο εκκολαπτήριο, με την προϋπόθεση ότι υπό την εποπτεία της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής τα αυγά προς εκκόλαψη και η συσκευασία τους έχουν απολυμανθεί πριν από την αποστολή και μέσω των τηρουμένων αρχείων και παραστατικών εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αυγών αυτών, ν) επιτραπέζιων αυγών σε κέντρο συσκευασίας, με την προϋπόθεση ότι συσκευάζονται σε συσκευασία μιας χρήσης και ότι εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μέτρα βιοασφάλειας, νi) αυγών σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος Χ του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, η οποία βρίσκεται εντός ή εκτός της ζώνης απαγόρευσης, νii) αυγών για απόρριψη.
 10. Σε περίπτωση κατά την οποία οι εκμεταλλεύσεις ή εγκαταστάσεις προορισμού ανήκουν σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η απόφαση χορήγησης άδειας της παρούσας παραγράφου εκδίδεται μετά την παραλαβή απόφασης της αρχής προορισμού, με την οποία τα προς σφαγή πουλερικά τίθενται υπό την εποπτεία της και επιβάλλονται τα αντίστοιχα μέτρα,.
 11. την απόρριψη των πτωμάτων,
 12. την τήρηση των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας από κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην απαγορευμένη ζώνη με σκοπό να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών,
 13. τον καθαρισμό και την απολύμανση άμεσα μετά τη μόλυνση με μια ή περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος των οχημάτων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, των ζωοτροφών, της κοπριάς, της υδαρούς κοπριάς και της στρωμνής, και οποιωνδήποτε άλλων υλικών ή ουσιών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί,
 14. την απαγόρευση εισόδου ή εξόδου για κάθε πουλερικό, άλλο πτηνό σε αιχμαλωσία ή κατοικίδιο θηλαστικό από την εκμετάλλευση χωρίς την άδειά της.
 15. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στα θηλαστικά που έχουν πρόσβαση μόνο στους χώρους όπου διαμένουν άνθρωποι, οι οποίοι:
 16. i) δεν έχουν επαφή με διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, και ii) δεν έχουν πρόσβαση σε κλωβούς ή σε περιοχές όπου κρατούνται τα διαμένοντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία,.
 17. την απαγόρευση απομάκρυνσης ή διασποράς χρησιμοποιημένων απορριμμάτων, κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς χωρίς την άδειά της.
 18. Η μεταφορά κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς από εκμετάλλευση, η οποία ευρίσκεται στην απαγορευμένη ζώνη μπορεί να επιτραπεί κάτω από μέτρα βιοασφάλειας προς ορισθείσα μονάδα επεξεργασίας ή ενδιάμεσης αποθήκευσης με σκοπό στη συνέχεια την επεξεργασία για την καταστροφή πιθανής παρουσίας ιών της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002 και το π.δ. 211/2006 (Ά΄ 211) ή σύμφωνα με κοινοτική πράξη που εκδίδεται με την κοινοτική διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 64 της οδηγίας υπ’ αριθμ. 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,.
 19. την απαγόρευση των εμποροπανηγύρεων, των αγορών, των εκθέσεων ή άλλων συγκεντρώσεων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, εκτός εάν εκδοθεί άδεια,
 20. την απαγόρευση απελευθέρωσης πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία για την ανανέωση των αποθεμάτων κυνηγιού
2.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται, με απόφασή της, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, να εισαγάγει περαιτέρω μέτρα εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν τμήμα κατόπιν έγγραφης έγκρισης της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή της Ε.Ε σχετικά.
Άρθρο 45 "("
1.  
  Διάρκεια των μέτρων Τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν τμήμα τηρούνται: α) επί 21 τουλάχιστον ημέρες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης με μια ή περισσότερες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος και εφόσον οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με βάση τις έρευνες και τις εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιούνται στην απαγορευμένη ζώνη σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και την αξιολόγηση κινδύνου, εκτιμήσουν ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας είναι αμελητέος, β) επί 42 ημέρες τουλάχιστον μετά την ημερομηνία επιβεβαίωσης της εστίας και εφόσον οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με βάση τις έρευνες και τις εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιούνται στην απαγορευμένη ζώνη σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και την αξιολόγηση κινδύνου, εκτιμήσουν ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας είναι αμελητέος, ή γ) για κάθε άλλη διάρκεια και υπό τους όρους που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 3 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ
Άρθρο 46 "Παρεκκλίσεις"
1.  
  Σε περίπτωση επιβεβαίωσης γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας σε εκκολαπτήριο, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται, βάσει ανάλυσης κινδύνου, να παρεκκλίνει από ορισμένα ή και από όλα τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 43 και 44 του παρόντος διατάγματος
2.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται, μετά από έγγραφη ενημέρωση και σχετική άδεια της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να χορηγεί παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν Τμήμα σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται εστία γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας σε μη εμπορική εκμετάλλευση, σε τσίρκο, σε ζωολογικό κήπο, σε κατάστημα πτηνών συντροφιάς, σε πάρκο άγριων ζώων, σε περιφραγμένη περιοχή όπου εκτρέφονται πουλερικά ή άλλα πτηνά για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς που σχετίζονται με τη διατήρηση απειλούμενων ειδών ή επισήμως καταχωρημένων σπάνιων φυλών πουλερικών ή άλλων πτηνών, με την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την καταπολέμηση της νόσου
3.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όταν εγκρίνει τις παρεκκλίσεις των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή της Ε.Ε σχετικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΤΗΝΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ.
Άρθρο 47 "Εργαστηριακές δοκιμές και άλλα μέτρα σχετικά με τους χοίρους και άλλα ζώα"
1.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει, εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών σε οιαδήποτε εκμετάλλευση, την πραγματοποίηση των κατάλληλων εργαστηριακών δοκιμών, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, στους χοίρους που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η μόλυνση των χοίρων αυτών από τον ιό της γρίπης των πτηνών κατά το παρελθόν ή τώρα. Απαγορεύεται η μεταφορά των χοίρων από την εκμετάλλευση όσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
2.  
  Εάν από τις εργαστηριακές δοκιμές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαπιστωθούν θετικά ευρήματα ιών γρίπης των πτηνών στους χοίρους, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί με απόφασή της να επιτρέψει τη μεταφορά των χοίρων αυτών σε άλλες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις ή σε καθορισμένα σφαγεία, υπό τον όρο ότι έχει παραλάβει την απάντηση Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων ή Κτηνιατρικού Εργαστηρίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία γνωστοποιείται οτι οι κατάλληλες εξετάσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν, απέδειξαν ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της γρίπης των πτηνών είναι αμελητέος
3.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει τη θανάτωση των χοίρων το συντομότερο δυνατό, στην περίπτωση, κατά την οποία από τις εργαστηριακές δοκιμές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 επιβεβαιώνεται σοβαρή απειλή για την υγεία, υπό την εποπτεία της και με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού της γρίπης των πτηνών, ιδίως κατά τη μεταφορά, και σύμφωνα με π.δ/γμα 327/1996 (Α΄221).
4.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται, με απόφασή της, να επιβάλει, ύστερα από επιβεβαίωση της γρίπης των πτηνών σε μια εκμετάλλευση και βάσει αξιολόγησης κινδύνου, την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου σε οποιαδήποτε άλλα θηλαστικά ευρίσκονται στην εκμετάλλευση, καθώς και να επεκτείνει τα μέτρα αυτά στις εκμεταλλεύσεις επαφής
5.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ενημερώνει σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα μέτρα που έχει λάβει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ακολούθως ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε.
6.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται με απόφασή της, εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του ιού της γρίπης των πτηνών σε χοίρους ή άλλα θηλαστικά σε οιαδήποτε εκμετάλλευση, να επιβάλει την επιτήρηση κάθε εκμετάλλευσης ή εγκατάστασης, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ώστε να εντοπίσει τυχόν περαιτέρω εξάπλωση του ιού της γρίπης των πτηνών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΤΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ.
Άρθρο 48 "("
1.  
  Καθαρισμός, απολύμανση και διαδικασίες για τηνεξάλειψη του ιού της γρίπης των πτηνών Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αντίστοιχα με αποφάσεις τους, επιβάλλουν: α) την υπό την εποπτεία τους διενέργεια καθαρισμού, απολύμανσης και επεξεργασίας των εκμεταλλεύσεων και κάθε άλλου υλικού ή ουσίας εντός αυτών που μολύνθηκε ή είναι πιθανόν να μολύνθηκε από τον ιό της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με: i) τις εντολές του επίσημου κτηνιάτρου, και ii) τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τον καθαρισμό, την απολύμανση και την επεξεργασία που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ του παρόντος διατάγματος, β) την απαγόρευση χρησιμοποίησης από πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία των κτημάτων ή των βοσκοτόπων σε εκμετάλλευση, στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών μέχρις ότου η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κρίνει ότι ο τυχόν ιός της γρίπης των πτηνών έχει εξαλειφθεί ή αδρανοποιηθεί, γ) την διεξαγωγή καθαρισμού, απολύμανσης και επεξεργασίας σφαγείων, οχημάτων, ρυμουλκουμένων ή άλλων μεταφορικών μέσων, συνοριακών σταθμών ελέγχου και κάθε υλικού ή ουσίας που έχει μολυνθεί ή είναι πιθανό να έχει μολυνθεί από τον ιό της γρίπης των πτηνών υπό την εποπτεία τους σύμφωνα με τις υποδείξεις του επίσημου κτηνίατρου, δ) την καταστροφή τυχόν εξοπλισμού, υλικών ή ουσιών που βρίσκονται εντός αυτών, που έχουν μολυνθεί ή ενδέχεται να έχουν μολυνθεί με ιούς της γρίπης των πτηνών και που δεν είναι δυνατόν να καθαριστούν και να απολυμανθούν αποτελεσματικά ή να υποβληθούν σε αποτελεσματική επεξεργασία, ε) τη χρήση εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή της Χώρας απολυμαντικών και των συγκεντρώσεών τους
Άρθρο 49 "Ανασύσταση του σμήνους στις εκμεταλλεύσεις"
1.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της, επιβάλλει τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου, μετά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 39 του παρόντος διατάγματος
2.  
  Η ανασύσταση του σμήνους σε εμπορικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών δεν πραγματοποιείται πριν περάσουν 21 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του τελικού καθαρισμού και της απολύμανσης που προβλέπεται στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος
3.  
  Για μια περίοδο 21 ημερών μετά την ημερομηνία ανασύστασης του σμήνους στις εμπορικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
 1. υποβολή των πουλερικών σε μία τουλάχιστον κλινική εξέταση που πραγματοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο.
 2. Αυτή η κλινική εξέταση ή, εάν διενεργούνται περισσότερες της μιας, η τελική κλινική εξέταση πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το τέλος της προαναφερόμενης περιόδου των 21 ημερών,.
 3. διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής,
 4. έλεγχος των πουλερικών που πεθαίνουν, κατά το στάδιο της ανασύστασης του σμήνους σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής,
 5. τήρηση από κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας με σκοπό να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών,
 6. απαγόρευση, κατά το στάδιο της ανασύστασης του σμήνους, εξόδου σε κάθε πουλερικό από την εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών χωρίς την άδειά της,
 7. τήρηση από τον ιδιοκτήτη αρχείου σχετικά με τα δεδομένα της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων της νοσηρότητας και της θνησιμότητας, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά,
 8. άμεση κοινοποίηση οποιασδήποτε σημαντικής αλλαγής στα δεδομένα παραγωγής, όπως αναφέρεται στην περίπτωση στ), και άλλων ανωμαλιών στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
4.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, δύναται με απόφασή της να επιβάλει τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και σε άλλες εκμεταλλεύσεις εκτός των εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών ή σε άλλα είδη σε εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών
5.  
  Η ανασύσταση του σμήνους των πουλερικών στις εκμεταλλεύσεις επαφής γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας κτηνιατρική αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης βάσει αξιολόγησης κινδύνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.
Άρθρο 50 "Διαδικασίες διάγνωσης και εγχειρίδιο διαγνωστικής"
1.  
  Οι διαδικασίες διάγνωσης, η δειγματοληψία και οι εργαστηριακές δοκιμές για την ανίχνευση παρουσίας γρίπης των πτηνών σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ή του ιού της γρίπης των πτηνών σε θηλαστικά, διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής που εκδίδεται με κοινοτική πράξη σε εφαρμογή κοινοτικής διαδικασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 64 της Οδηγίας 2005/94/ΕΚ, ώστε να εξασφαλιστούν ενιαίες διαδικασίες της εν λόγω διάγνωσης
2.  
  Ο χειρισμός ή η χρησιμοποίηση των ιών της γρίπης των πτηνών, του γενώματός τους, των αντιγόνων τους και των εμβολίων, για σκοπούς έρευνας, διάγνωσης ή παρασκευής, διενεργούνται αποκλειστικά στα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων και στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια, τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διαθέτουν εγγυήσεις για την τήρηση των κατάλληλων απαιτήσεων βιοασφάλειας. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβιβάζει στην Επιτροπή της Ε.Ε πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 και στη συνέχεια επικαιροποιεί τον κατάλογο των εγκεκριμένων χώρων, εγκαταστάσεων ή Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.
Άρθρο 51 "Εργαστήρια αναφοράς"
1.  
  Το εργαστήριο που αναφέρεται στο Παράρτημα VΙΙ (1) του παρόντος διατάγματος αποτελεί το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τη γρίπη των πτηνών («το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς»)
2.  
  Ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών ορίζεται το Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης. Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιεί στην Επιτροπή της Ε.Ε και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τα στοιχεία που το αφορούν καθώς και τις τυχόν επακόλουθες αλλαγές.
3.  
  Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών:
 1. υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο Παράρτημα VΙΙΙ του παρόντος διατάγματος,
 2. είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των προτύπων και των μεθόδων διάγνωσης στη Χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VΙΙΙ του παρόντος διατάγματος και σε συνεργασία με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΧΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 1Γενική απαγόρευση εμβολιασμού
Άρθρο 52 "("
1.  
  Παρασκευή, πώληση και χρήση εμβολίων κατά της γρίπης των πτηνών Η παρασκευή, πώληση και χρήση εμβολίων κατά της γρίπης των πτηνών υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες: α) Απαγορεύεται ο εμβολιασμός κατά της γρίπης των πτηνών σε όλη τη Χώρα, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα Τμήματα 2 και 3 του παρόντος Κεφαλαίου. β) Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) είναι υπεύθυνος για την υπό την εποπτεία του πραγματοποίηση του εν γένει χειρισμού, της παρασκευής, της αποθήκευσης, της προμήθειας, της διανομής και της πώλησης εμβολίων κατά της γρίπης των πτηνών στην επικράτεια της Χώρας. γ) Τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται είναι μόνο τα εγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 282371/2006 (Β΄ 731) απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας των κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα» και τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων» (ΕΕ αριθμ. L 136 της 30.4.2004, σελ. 1). ΤΜΗΜΑ 2Επείγων εμβολιασμός.
Άρθρο 53 "Επείγων εμβολιασμός πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία"
1.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται, με απόφασή της, να επιβάλει τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ως άμεσο μέτρο για να περιορίσει μια εστία, όταν από αξιολόγηση κινδύνου συνάγεται ότι υπάρχει σημαντικός και άμεσος κίνδυνος διάδοσης της γρίπης των πτηνών στο εσωτερικό της Χώρας, σύμφωνα με το παρόν Τμήμα, όταν υφίστανται ένα ή περισσότερα από τα εξής:
 1. μια εστία στη Χώρα,
 2. μια εστία σε κοντινό κράτος μέλος της Ε.Ε., ή.
 3. όταν η γρίπη των πτηνών έχει επιβεβαιωθεί σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σε κοντινή τρίτη χώρα
2.  
  Στην περίπτωση που η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σκοπεύει να διενεργήσει επείγοντα εμβολιασμό, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλει σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού στην Επιτροπή της Ε.Ε. προς έγκριση. Το σχέδιο πρέπει να είναι σύμφωνο προς τη στρατηγική DΙVΑ και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες τουλάχιστον:.
 1. την κατάσταση της νόσου, εξαιτίας της οποίας υποβλήθηκε αίτηση για επείγοντα εμβολιασμό,
 2. τη γεωγραφική περιοχή, στην οποία πρόκειται να διενεργηθεί ο επείγων εμβολιασμός, και τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή καθώς και τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων, στις οποίες θα γίνει ο εμβολιασμός, εάν είναι διαφορετικός,
 3. τα είδη και τις κατηγορίες των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή, κατά περίπτωση, το διαμέρισμα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που πρόκειται να εμβολιαστούν,
 4. τον κατά προσέγγιση αριθμό των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που πρόκειται να εμβολιαστούν,
 5. τη σύνοψη των χαρακτηριστικών του εμβολίου,
 6. την αναμενόμενη διάρκεια της εκστρατείας επείγοντος εμβολιασμού,
 7. τις ειδικές διατάξεις σχετικά με τις μετακινήσεις των εμβολιασμένων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στα Τμήματα 3, 4 και 5 του Κεφαλαίου ΙV και στο Τμήμα 3 του Κεφαλαίου V του παρόντος διατάγματος,
 8. τα κριτήρια βάσει των οποίων αποφασίζεται εάν ο επείγων εμβολιασμός θα διενεργηθεί και στις εκμεταλλεύσεις επαφής,
 9. τα αρχεία τήρησης και καταχώρισης των εμβολιασμένων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία,
 10. τις κλινικές και εργαστηριακές δοκιμές που πρόκειται να διενεργηθούν στις εκμεταλλεύσεις στις οποίες θα γίνει ο επείγων εμβολιασμός και στις άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην περιοχή επείγοντος εμβολιασμού με σκοπό την παρακολούθηση της επιζωοτιολογικής κατάστασης, την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας επείγοντος εμβολιασμού και τον έλεγχο των κινήσεων των εμβολιασμένων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία
Άρθρο 54 "Έγκριση σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού, το οποίο εγκρίνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 64 της οδηγίας υπ’ αριθμ. 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου κατόπιν εξέτασής του από την Επιτροπή της Ε.Ε. σε συνεργασία με την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2.  
  Τυχόν μέτρα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνει η έγκριση του σχεδίου επείγοντος εμβολιασμού σχετικά με τον περιορισμό των μετακινήσεων των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και των προϊόντων τους καθώς και περιορισμοί σχετικά με συγκεκριμένα διαμερίσματα πουλερικών και διαμερίσματα άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και την οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών εφαρμόζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 55 "("
1.  
  Παρεκκλίσεις Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 54 του παρόντος διατάγματος, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατή η διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού πριν από την έγκριση του σχεδίου επείγοντος εμβολιασμού, υπό τους ακόλουθους όρους: α) η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ε.Ε. το σχέδιο και την απόφαση για τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού πριν από την έναρξή του, β) η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφασή της απαγορεύει τη μετακίνηση πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και των προϊόντων τους εκτός εάν η μετακίνηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος ΙΧ του παρόντος διατάγματος, γ) η απόφαση για τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού δεν θέτει σε κίνδυνο την καταπολέμηση της νόσου. ΤΜΗΜΑ 3Προληπτικός εμβολιασμός.
Άρθρο 56 "Προληπτικός εμβολιασμός πουλερικών ή άλλωνπτηνών σε αιχμαλωσία"
1.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται, με απόφασή της, να επιβάλει τη διενέργεια προληπτικού εμβολιασμού σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ως μακροπρόθεσμο μέτρο, σύμφωνα με το παρόν Τμήμα, όταν κρίνει ότι, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, ορισμένες περιοχές της επικράτειας, ορισμένοι τύποι πτηνοτροφίας ή ορισμένες κατηγορίες πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή τα διαμερίσματα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία εκτίθενται στον κίνδυνο της γρίπης των πτηνών
2.  
  Στην περίπτωση που η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σκοπεύει να διενεργήσει προληπτικό εμβολιασμό, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλει σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού στην Επιτροπή της Ε.Ε. προς έγκριση. Το σχέδιο πρέπει να είναι σύμφωνο προς τη στρατηγική DΙVΑ και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες τουλάχιστον:.
 1. σαφή περιγραφή των λόγων που οδηγούν στον προληπτικό εμβολιασμό, καθώς και το ιστορικό της νόσου,
 2. την περιοχή, τον τύπο πτηνοτροφίας ή ορισμένες κατηγορίες πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή τα διαμερίσματα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία στα οποία πρόκειται να διενεργηθεί ο προληπτικός εμβολιασμός και τον αριθμό εκμεταλλεύσεων στην περιοχή αυτήν και τον τύπο εκμεταλλεύσεων προς εμβολιασμό εάν είναι διαφορετικά,
 3. τα είδη και τις κατηγορίες των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή, κατά περίπτωση, το διαμέρισμα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που πρόκειται να εμβολιαστούν,
 4. τον κατά προσέγγιση αριθμό των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που πρόκειται να εμβολιαστούν,
 5. τη σύνοψη των χαρακτηριστικών του εμβολίου,
 6. την αναμενόμενη διάρκεια της εκστρατείας προληπτικού εμβολιασμού,
 7. τις ειδικές διατάξεις σχετικά με τις μετακινήσεις των εμβολιασμένων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στα Τμήματα 3, 4 και 5 του Κεφαλαίου ΙV και στο Τμήμα 3 του Κεφαλαίου V του παρόντος διατάγματος,
 8. τα αρχεία τήρησης και καταχώρισης των εμβολιασμένων πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία,
 9. τις κλινικές και εργαστηριακές δοκιμές που πρόκειται να διενεργηθούν σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής στις εκμεταλλεύσεις στις οποίες θα γίνει ο προληπτικός εμβολιασμός ταυτόχρονα με την επιτήρηση και τη διενέργεια δοκιμών σε κατάλληλο αριθμό άλλων εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στην περιοχή εμβολιασμού ή στα διαμερίσματα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, με σκοπό την παρακολούθηση της επιζωοτιολογικής κατάστασης, την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας προληπτικού εμβολιασμού και τον έλεγχο των κινήσεων των εμβολιασμένων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία
Άρθρο 57 "Έγκριση σχεδίου προληπτικού εμβολιασμού"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού, το οποίο εγκρίνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 64 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, κατόπιν εξέτασής του, από την Επιτροπή της Ε.Ε. σε συνεργασία με την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2.  
  Τυχόν μέτρα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνει η έγκριση του σχεδίου επείγοντος εμβολιασμού σχετικά με τον περιορισμό των μετακινήσεων των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και των προϊόντων τους καθώς και περιορισμοί σχετικά με συγκεκριμένα διαμερίσματα πουλερικών και διαμερίσματα άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και την οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών εφαρμόζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. ΤΜΗΜΑ 4Τράπεζες εμβολίων.
Άρθρο 58 "("
1.  
  Κοινοτική τράπεζα εμβολίων Προκειμένου η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να έχει πρόσβαση στην κοινοτική τράπεζα εμβολίων που είναι δυνατό να συσταθεί με την κοινοτική διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 64 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, υποβάλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή της Ε.Ε.
Άρθρο 59 "Εθνικές τράπεζες εμβολίων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται, στο πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 62 του παρόντος διατάγματος, να δημιουργείται εθνική τράπεζα εμβολίων για την αποθήκευση αποθεμάτων εμβολίων κατά της γρίπης των πτηνών, εγκεκριμένων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 282371/2006 (Β΄ 731) απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία θα χρησιμοποιείται για επείγοντα ή προληπτικό εμβολιασμό.
2.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε περίπτωση δημιουργίας και διατήρησης εθνικής τράπεζας εμβολίων, ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε. σχετικά με τις ποσότητες και τους τύπους των αποθηκευμένων εμβολίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΙ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Άρθρο 60 "("
1.  
  Κοινοτικοί έλεγχοι Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων παρέχουν τη συνδρομή τους στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής της Ε.Ε. που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους για την ομοιόμορφη εφαρμογή της Οδηγίας 2005/94/ΕΚ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 98/139/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. και το άρθρο 45 του Κανονισμού με αριθμό (ΕΚ) 882/2004 (L 165) και συνεργάζονται μαζί τους παρέχοντας κάθε αναγκαία συνδρομή για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
Άρθρο 61 "("
1.  
  Κυρώσεις Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του από οποιοδήποτε όργανο της διοίκησης ή από την Επιτροπή της Ε.Ε., επιβάλλονται κυρώσεις οι οποίες πρέπει να είναι ανάλογες με τη ζημία που προκαλείται και αποτρεπτικές επανάληψης από το ίδιο ή διαφορετικό πρόσωπο. Ειδικότερα επιβάλλονται: α) οι κυρώσεις των άρθρων 3 παράγραφοι 3 και 4 και 11 παράγραφος 2 του π.δ. 178/2005 (Α΄ 229) ή β) διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 κεφάλαιο Α΄ παράγραφοι 3 και 5 και οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 23 κεφάλαιο Β΄ του ν. 248/1914 (Α΄ 110), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242).
Άρθρο 62 "Σχέδια έκτακτης ανάγκης"
1.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το Παράρτημα Χ του παρόντος, στο οποίο καθορίζονται τα εθνικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στην περίπτωση εμφάνισης εστίας της νόσου και υποβάλει το εν λόγω σχέδιο στην Επιτροπή της Ε.Ε. για έγκριση.
2.  
  Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξασφαλίζει την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, προσωπικό και σε κάθε άλλο υλικό αναγκαίο για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη της εστίας. Για το σκοπό αυτό οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας θέτουν στη διάθεση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τον αναγκαίο εξοπλισμό, τον αναγκαίο αριθμό οχημάτων και υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη συνδρομή που κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με έγγραφο και αιτιολογημένο αίτημα του Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την ύπαρξη υπόνοιας, από την επιβεβαίωση της παρουσίας, από την λήψη μέτρων εντός των ζωνών για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών. Το σχέδιο πρέπει να αναφέρει τον αριθμό και τη θέση όλων των εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να αναφέρει τον ανώτατο αριθμό πουλερικών, ανά είδος, που μπορούν να υπάρχουν στις εμπορικές αυτές εκμεταλλεύσεις. Θα πρέπει επίσης να υπολογίζεται η ποσότητα εμβολίου που θα χρειαστεί σε περίπτωση επείγοντος εμβολιασμού.
3.  
  Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει διατάξεις για τη στενή συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Εθνικής Άμυνας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για θέματα υγείας των ζώων, δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικά ζητήματα και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίζεται ορθή κοινοποίηση του κινδύνου στους γεωργούς, στους εργαζομένους του τομέα πουλερικών και στο κοινό
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης το οποίο προηγουμένως εξετάζεται, εγκρίνεται και τροποποιείται από την Επιτροπή της Ε.Ε με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 64 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου προκειμένου να διαπιστωθεί αν το εν λόγω σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου και για να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με τα μέτρα που εφαρμόζουν άλλα κράτη μέλη.
5.  
  Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επικαιροποιεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον ανά πέντε έτη και το υποβάλλει στην Επιτροπή της Ε.Ε για έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 64 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν με τη διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου να εγκρίνονται και να τίθενται σε εφαρμογή, εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, περαιτέρω κανόνες για τη διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής εξάλειψης της γρίπης των πτηνών, όπως διατάξεις σχετικά με τα κέντρα ελέγχου της νόσου, τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τις ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό χρόνο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 63
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφ’ όσον απαιτείται, Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Γρίπη των Πτηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής μπορεί να είναι κτηνίατροι, ιατροί, ορνιθολόγοι και άλλα πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της γρίπης των πτηνών. Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι η απόκτηση και διατήρηση της αναγκαίας εμπειρογνωμοσύνης η οποία απαιτείται για την αξιολόγηση και ανάλυση της κατάστασης και η προσφορά συμβουλών για τα ειδικότερα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64 "("
1.  
  Κατάργηση Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, το π.δ. 31/1995 (Ά΄ 25) καταργείται. Όπου γίνεται αναφορά σε διατάξεις του καταργούμενου διατάγματος θεωρείται ότι γίνεται στο παρόν διάταγμα.
Άρθρο 65 "("
1.  
  Μεταβατικές διατάξεις Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 της Οδηγίας 92/40/ΕΟΚ και βρίσκεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2007 εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2007, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλει στην Επιτροπή της Ε.Ε τροποποιήσεις για το εν λόγω σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να το ευθυγραμμίσει με το παρόν διάταγμα. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τίθεται σε εφαρμογή το εν λόγω τροποποιημένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 64 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
Άρθρο 66 "Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V και VΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι(όπως αναφέρεται στο άρθρο 2) Ορισμός της γρίπης των πτηνών"
1.  
  «γρίπη των πτηνών»: Veterinary Labοratοries Αgency (VLΑ), Νew Ηaw, Weybridge, Surrey ΚΤ 15 3ΝΒ, Ηνωμένο Βασίλειο Η συνεργασία δύναται να περιλαμβάνεται στα πλαίσια ειδικής συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς.
 1. οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης και, ενδεχομένως, τα μέτρα εξολόθρευσης τρωκτικών και εντόμων, εφαρμόζονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής και σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου,
 2. με δείκτη ενδοφλέβιας παθογονικότητας (ΙVΡΙ) στα κοτόπουλα έξι εβδομάδων μεγαλύτερο του 1,2,
 3. τα απολυμαντικά πρέπει είτε να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του παρασκευαστή, εάν υπάρχουν, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου ή/και τις οδηγίες της τοπικής κτηνιατρικής αρχής, εάν υπάρχουν,
 4. η επιλογή των απολυμαντικών και των διαδικασιών απολύμανσης πρέπει να πραγματοποιείται αφού ληφθεί υπόψη η φύση των εκμεταλλεύσεων, των οχημάτων και των αντικειμένων που θα απολυμανθούν,
 5. οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα υλικά απολίπανσης και τα απολυμαντικά πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσματικότητά τους.
 6. Ειδικότερα, πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο παρασκευαστής, όπως η πίεση, η ελάχιστη θερμοκρασία και ο απαιτούμενος χρόνος δράσης,.
 7. ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες:
 8. i) προσεκτική διαβροχή της στρωμνής, των απορριμμάτων και των περιττωμάτων με το απολυμαντικό, ii) πλύση και καθαρισμός με προσεκτικό βούρτσισμα και τρίψιμο του εδάφους, των δαπέδων, των κεκλιμένων διαδρόμων και των τοίχων μετά την απομάκρυνση ή την αποσυναρμολόγηση, εάν είναι δυνατόν, του εξοπλισμού ή των εγκαταστάσεων που διαφορετικά θα εμπόδιζαν τις διαδικασίες αποτελεσματικού καθαρισμού και απολύμανσης, iii) στη συνέχεια, χρησιμοποιείται εκ νέου απολυμαντικό τουλάχιστον για όση ώρα ορίζουν οι οδηγίες του παρασκευαστή,
 9. κατά το πλύσιμο με υγρά υπό πίεση, πρέπει να αποφεύγεται η εκ νέου μόλυνση των σημείων που είχαν προηγουμένως καθαριστεί,
 10. οι εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν το πλύσιμο, την απολύμανση ή την καταστροφή εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, αντικειμένων ή κάθε πράγματος που θα μπορούσε να έχει μολυνθεί,
 11. εάν η νόσος επιβεβαιώθηκε σε εκμετάλλευση, σε σφαγείο ή μεταφορικά μέσα,
 12. οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο της εκμετάλλευσης ή των οχημάτων.
 13. Όταν απαιτείται επίσημη έγκριση, πρέπει να πιστοποιείται από τον εποπτεύοντα επίσημο κτηνίατρο ή από πρόσωπο που τελεί υπό την εποπτεία του,.
 14. τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου που τέθηκαν σε εφαρμογή
2.  
  «γρίπη των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (ΗΡΑΙ)»: λοίμωξη των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία οφειλόμενη:
 1. από όλες τις πρωτογενείς εστίες γρίπης των πτηνών,
 2. i) κατά τη θανάτωση των πουλερικών ή των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφεύγεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο η διασπορά του ιού της γρίπης των πτηνών Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την προσωρινή εγκατάσταση εξοπλισμού απολύμανσης, την προμήθεια προστατευτικής ενδυμασίας, ντους, την απολύμανση του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού, των εργαλείων και των εγκαταστάσεων και τη διακοπή της λειτουργίας του εξαερισμού, ii) τα πτώματα των πουλερικών ή των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικό, iii) οιαδήποτε μεταφορά πτωμάτων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν από την εκμετάλλευση για απόρριψη διεξάγεται με κλειστά, υδατοστεγή οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια υπό την εποπτεία της και κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωση του ιού της γρίπης των πτηνών, iν) μόλις απομακρυνθούν τα πτώματα των πουλερικών ή των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία για να καταστραφούν, τα τμήματα της εκμετάλλευσης στα οποία στεγάζονταν και κάθε άλλο τμήμα άλλων κτιρίων, της αυλής κλπ. που μολύνθηκε κατά τη θανάτωση, τη σφαγή ή τη μετά σφαγή εξέταση, πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικά, η χρήση των οποίων είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος, ν) οι ιστοί ή το αίμα που μπορεί να έχουν διαχυθεί κατά τη θανάτωση ή κατά τις μετά τη σφαγή εξετάσεις πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να απορρίπτονται μαζί με τα θανατωθέντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, νi) το απολυμαντικό πρέπει να παραμένει στην απολυμαινόμενη επιφάνεια επί 24 τουλάχιστον ώρες,.
 3. να συμβάλλει ενεργώς στη διάγνωση των εστιών της νόσου στην Κοινότητα λαμβάνοντας απομονώματα των ιών γρίπης που προέρχονται από πτηνά για επιβεβαιωτική διάγνωση, χαρακτηρισμό και επιζωοτιολογικές μελέτες και να λαμβάνει απομονώματα ιών από πρωτογενείς εστίες που υποβάλλονται από τρίτες χώρες από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα βάσει της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.
 4. i) η κόπρος και οι χρησιμοποιηθείσες στρωμνές πρέπει να απομακρύνονται και να υφίστανται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 σημείο α), ii) το λίπος και οι ακαθαρσίες απομακρύνονται από όλες τις επιφάνειες, με χρησιμοποίηση απολυμαντικού υλικού και οι επιφάνειες καθαρίζονται με νερό, iii) μετά το πλύσιμο με κρύο νερό, πρέπει να γίνεται εκ νέου ψεκασμός με απολυμαντικό, iν) μετά από επτά ημέρες, όλες οι εκμεταλλεύσεις καθαρίζονται με απολιπαντικό υλικό, στη συνέχεια πλένονται με νερό, γίνεται ψεκασμός με απολυμαντικό και πλένονται εκ νέου με νερό
 5. i) ανάλυση της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων για τον καθορισμό της συναγόμενης αλληλουχίας αμινοξέων στη θέση τομής του μορίου της αιμοσυγκολλητίνης, ii) καθορισμό του δείκτη ενδοφλέβιας παθογονικότητας (ΙVΡΙ), iii) προσδιορισμός των αντιγονικών χαρακτηριστικών, iν) φυλογενετική ανάλυση για την υποβοήθηση των επιζωοτιολογικών ερευνών,.
 6. για κάθε κατηγορία πτηνών σε αιχμαλωσία, την προσδιορισθείσα νοσηρότητα και τον εκτιμώμενο αριθμό των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία στα οποία επιβεβαιώθηκε η γρίπη των πτηνών,
 7. να εκπονεί το πρόγραμμα και τα έγγραφα εργασίας και την ετήσια συνάντηση των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς,
 8. να συνδράμει στη διενέργεια ελέγχων για γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη, παρέχοντας αντιδραστήρια, στο πλαίσιο του προγράμματος και των εγκεκριμένων διαδικασιών δοκιμασίας, και να εκπονεί συνοπτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων,
 9. να εξετάζει τις πιθανές ζωονοσογόνες επιπτώσεις των ιών της γρίπης των πτηνών και να συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια στον τομέα της γρίπης που προσβάλλει τον άνθρωπο,
 10. να αναπτύξει, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, σχέδιο κρίσης και έκτακτης ανάγκης που θα περιλαμβάνει πρόβλεψη για τη συνεργασία με το εργαστήριο αναφοράς του ΔΓΕ και του FΑΟ για την γρίπη των πτηνών και, εφόσον ενδείκνυται, με άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια εντός της Κοινότητας.
 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ(όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3) Καθήκοντα και αρμοδιότητες του εθνικούεργαστηρίου αναφοράς.
3.  
  «γρίπη των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας (LΡΑΙ)»: Για το σκοπό αυτό:. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ(όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2) Κοινοποίηση της νόσου και περαιτέρωεπιζωοτιολογική ενημέρωση.
 1. η κόπρος και η χρησιμοποιηθείσα στρωμνή:
 2. i) είτε υφίστανται επεξεργασία με ατμό σε θερμοκρασία τουλάχιστον 70° C, ii) είτε καταστρέφονται με καύση, iii) είτε θάβονται σε βάθος τέτοιο ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση από άγρια πτηνά ή άλλα ζώα, είτε iν) στοιβάζονται, ψεκάζονται με απολυμαντικό και να διατηρούνται επί τουλάχιστον 42 ημέρες,
 3. ελέγχει την ποιότητα όλων των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται από αυτά,
 4. i) σε κέντρο συσκευασίας που ορίζει η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή («το ορισθέν κέντρο συσκευασίας»), υπό τον όρο ότι συσκευάζονται σε συσκευασία μιάς χρήσης και ότι εφαρμόζονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που απαιτεί η αρμόδια αρχή, ή ii) σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος Χ του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004,.
 5. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται σε κλειστά, υδατοστεγή οχήματα ή περιέκτες υπό την εποπτεία της, ούτως ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωση του ιού της γρίπης των πτηνών.
 6. οι νεοσσοί μίας ημέρας:
 7. i) προέρχονται από αυγά προς εκκόλαψη που πληρούν τους όρους του στοιχείου α), ii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν διαμένουν πουλερικά,
 8. διατηρεί απομονώματα ιών της γρίπης των πτηνών από εστίες εκδήλωσης και κάθε άλλου ιού γρίπης που προέρχεται από πτηνά και ανιχνεύεται στη Χώρα,
 9. i) έχουν εμβολιασθεί κατά της γρίπης των πτηνών, εάν αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα εμβολιασμού, ii) έχουν εξεταστεί, με ευνοϊκά αποτελέσματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν διαμένουν πουλερικά,
 10. συνεργάζεται με τα εθνικά εργαστήρια στον τομέα της γρίπης που προσβάλλει τον άνθρωπο.
 11. i) εξετάζονται με ευνοϊκά αποτελέσματα πριν τη φόρτωση σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ii) αποστέλλονται κατευθείαν σε ορισθέν σφαγείο για άμεση σφαγή
4.  
  Δυνατότητα όλων των τοπικών κέντρων ελέγχου της νόσου να έρχονται γρήγορα σε επαφή με τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μία εστία Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε. όταν εφαρμόζεται αυτή η παρέκκλιση και της παρέχει στοιχεία για τις ειδικές διαδικασίες.
 1. τα αυγά προς εκκόλαψη:
 2. i) μεταφέρονται απευθείας στο εκκολαπτήριο προορισμού, ii) υποβάλλονται σε ιχνηλασία εντός του εκκολαπτηρίου,
 3. κάθε πληροφορία σχετικά με την πιθανή προέλευση της γρίπης πτηνών ή, εφόσον επιβεβαιωθεί, την πραγματική προέλευσή της,
 4. i) σε κέντρο συσκευασίας που ορίζει η αρμόδια αρχή («το ορισθέν κέντρο συσκευασίας»), υπό τον όρο ότι συσκευάζονται σε συσκευασία μίας χρήσης και ότι εφαρμόζονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που απαιτεί η αρμόδια αρχή, ή ii) σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος Χ του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004.
 5. οι νεοσσοί μίας ημέρας τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν διαμένουν πουλερικά,
 6. στην περίπτωση ανίχνευσης της γρίπης των πτηνών σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, το γενετικό τύπο του υπεύθυνου ιού,
 7. i) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν διαμένουν πουλερικά, ii) εμβολιάζονται στην εκμετάλλευση προορισμού, εάν αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα εμβολιασμού,
 8. στην περίπτωση που τα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία θανατώθηκαν ή εσφάγησαν σε εκμετάλλευση επαφής ή σε εκμεταλλεύσεις που περιέχουν πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες μόλυνσης από την γρίπη των πτηνών, πληροφορίες σχετικά με:
 9. i) την ημερομηνία θανάτωσης ή σφαγής και τον εκτιμώμενο αριθμό των πουλερικών ή των άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία κάθε κατηγορίας που θανατώθηκαν ή εσφάγησαν σε κάθε εκμετάλλευση, ii) την επιζωοτιολογική σχέση μεταξύ της πηγής της λοίμωξης και κάθε εκμετάλλευση επαφής ή τους άλλους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκαν υπόνοιες για την παρουσία της γρίπης των πτηνών, iii) στην περίπτωση που τα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία στις εκμεταλλεύσεις επαφής δεν θανατώθηκαν ή δεν εσφάγησαν, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ελήφθη η απόφαση μη θανάτωσης ή σφαγής τους
5.  
  Ύπαρξη του εξοπλισμού και των υλικών που απαιτούνται για την ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων ελέγχου της νόσου Η απαγόρευση αυτή ισχύει για τουλάχιστον 12 μήνες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ(όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1) Κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τη γρίπη των πτηνών. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται να εγκρίνει τη μεταφορά αυγών από εκμετάλλευση η οποία υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 3 και του άρθρου 13 παράγραφος 3 του παρόντος διατάγματος σε μονάδα εγκεκριμένη για την παρασκευή προϊόντων αυγού σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004 («ορισθείσα μονάδα»), με τους ακόλουθους όρους: 1) για να επιτρέπεται η μετακίνησή τους από την εκμετάλλευση προέλευσης, τα αυγά πρέπει να αποστέλλονται απευθείας από την ύποπτη εκμετάλλευση στην ορισθείσα μονάδα. Κάθε φορτίο πρέπει να σφραγίζεται πριν από την αποστολή από τον επίσημο κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την ύποπτη εκμετάλλευση ή υπό την εποπτεία του και πρέπει να παραμένει σφραγισμένη για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς προς την ορισθείσα μονάδα, 2) η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταγωγής που είναι υπεύθυνη για την εκμετάλλευση προέλευσης των αυγών υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προορισμού της ορισθείσας μονάδας για την πρόθεση να της αποσταλούν τα αυγά, 3) η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προορισμού που είναι υπεύθυνη για την ορισθείσα μονάδα με απόφασή της επιβάλλει:.
 1. τα αυγά προς εκκόλαψη:
 2. i) προέρχονται από εμβολιασμένο ή μη εμβολιασμένο σμήνος αναπαραγωγής το οποίο έχει εξεταστεί, με ευνοϊκά αποτελέσματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ii) έχουν απολυμανθεί πριν την αποστολή σύμφωνα με μέθοδο εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή, iii) μεταφέρονται απευθείας στο εκκολαπτήριο προορισμού, iν) υποβάλλονται σε ιχνηλασία εντός του εκκολαπτηρίου,
 3. τα αυγά προέρχονται από εμβολιασμένο ή μη εμβολιασμένο σμήνος ωοτοκίας το οποίο έχει εξεταστεί, με ευνοϊκά αποτελέσματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής παρακολούθησης και μεταφέρονται:
 4. i) σε κέντρο συσκευασίας που ορίζει η αρμόδια αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης («το ορισθέν κέντρο συσκευασίας»), υπό τον όρο ότι συσκευάζονται σε συσκευασία μίας χρήσης και ότι εφαρμόζονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που απαιτεί η αρμόδια αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ή ii) σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αυγών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος Χ του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004, όπου υποβάλλονται σε χειρισμούς και επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004,.
 5. είτε την καταστροφή είτε τον καθαρισμό και την απολύμανση της συσκευασίας που χρησιμοποιείται για τα αβγά, ούτως ώστε να καταστραφούν όλοι οι ιοί της γρίπης των πτηνών,
 6. i) δεν έχουν εμβολιαστεί, ii) προέρχονται από αυγά προς εκκόλαψη που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο στοιχείο α) του σημείου 2, στο στοιχείο α) του σημείου 3 ή στο στοιχείο α) του σημείου 4, iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν διαμένουν πουλερικά,
 7. τα ζώντα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία:
 8. i) δεν έχουν εμβολιαστεί, ii) έχουν εξεταστεί, με ευνοϊκά αποτελέσματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν διαμένουν πουλερικά,
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV(όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 2 και το άρθρο 42 παράγραφος 2) Κύρια κριτήρια και παράγοντες κινδύνου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη απόφασης ναεφαρμοστούν μέτρα στις εκμεταλλεύσεις επαφής και σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες.
 10. Ενδεικτικά κριτήρια Υπέρ της εξολόθρευσης Κατά της εξολόθρευσης Κλινικά σημεία παρουσίας της γρίπης των πτηνών στις εκμεταλλεύσεις επαφής.
 11. Δεν υπάρχουν κλινικά σημεία παρουσίας της γρίπης των πτηνών στις εκμεταλλεύσεις επαφής ούτε επιδημιολογική σχέση.
 12. Υψηλή ευπάθεια των κυρίαρχων ειδών εκμεταλλεύσεων πουλερικών.
 13. Χαμηλή ευπάθεια των κυρίαρχων ειδών πουλερικών.
 14. Μετακινήσεις πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία από χώρους στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών σε εκμεταλλεύσεις επαφής, μετά τον πιθανό χρόνο εισαγωγής του ιού σε αυτές τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις.
 15. Δεν υπάρχει γνωστή μετακίνηση πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία από χώρους στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών σε εκμεταλλεύσεις επαφής, μετά τον πιθανό χρόνο εισαγωγής του ιού σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις.
 16. Γεωγραφική θέση των εκμεταλλεύσεων επαφής σε μια περιοχή με υψηλή πυκνότητα πουλερικών.
 17. Γεωγραφική θέση των εκμεταλλεύσεων επαφής σε περιοχή με χαμηλή πυκνότητα πουλερικών.
 18. Παρουσία της νόσου για ορισμένο χρονικό διάστημα με πιθανή εξάπλωση του ιού από χώρους στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών πριν από την εφαρμογή των μέτρων εξάλειψης.
 19. Η νόσος υπάρχει αλλά με περιορισμένη εξάπλωση του ιού από χώρους στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών πριν από την εφαρμογή των μέτρων εξάλειψης.
 20. Γεωγραφική θέση εκμεταλλεύσεων επαφής εντός ακτίνας 500 μέτρων (1) από χώρους στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών Γεωγραφική θέση εκμεταλλεύσεων επαφής σε ακτίνα μεγαλύτερη των 500 μέτρων (1) από χώρους στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών.
 21. Οι εκμεταλλεύσεις επαφής συνδέονται με περισσότερους από έναν χώρους εκμεταλλεύσεων στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών Οι εκμεταλλεύσεις επαφής δεν συνδέονται με χώρους εκμεταλλεύσεων στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών.
 22. Η επιδημία δεν τελεί υπό έλεγχο και ο αριθμός των χώρων εκμεταλλεύσεων στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη γρίπης των πτηνών αυξάνεται.
 23. Η επιδημία τελεί υπό έλεγχο.
 24. (1) Σε περίπτωση πολύ ψηλής πυκνότητας πουλερικών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μεγαλύτερη απόσταση.
 25. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V(όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1) Κριτήρια για την απόφαση εφαρμογής μέτρων σεεκμεταλλεύσεις λόγω γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας Όταν λαμβάνεται απόφαση σχετικά με τη μετακίνηση πουλερικών ή αυγών και την εξολόθρευση των πτηνών των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:.
 26. τα πουλερικά προς σφαγή:
 27. i) εξετάζονται με ευνοϊκά αποτελέσματα πριν τη φόρτωση σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ii)αποστέλλονται κατευθείαν σε ορισθέν σφαγείο για άμεση σφαγή
 28. το δρομολόγιο της μεταφοράς,
 29. τις ενδείξεις σχετικά με τη διασπορά,
 30. τυχόν κινδύνους για τη δημόσια υγεία,
 31. περαιτέρω μεταποιήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων,
 32. τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο και τυχόν άλλες επιπτώσεις.
 33. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ(όπως αναφέρεται στο άρθρο 48) Αρχές και διαδικασίες για τον καθαρισμό, τηναπολύμανση και την επεξεργασία εκμεταλλεύσεων.
6.  
  Για το κρέας που προέρχεται από πουλερικά που παρέμειναν στην περιοχή εμβολιασμού εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
 1. για το κρέας που λαμβάνεται από εμβολιασμένα πουλερικά, τα πουλερικά:
 2. i) έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο που είναι σύμφωνο με τη στρατηγική DΙVΑ, ii) έχουν ελεγχθεί και υποβληθεί σε δοκιμές με αρνητικά αποτελέσματα σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, iii) έχουν υποβληθεί σε κλινικό έλεγχο από επίσημο κτηνίατρο εντός 48 ωρών πριν από τη φόρτωση και, ανάλογα με την περίπτωση, τα τυχόν πτηνά δείκτες της εκμετάλλευσης έχουν εξεταστεί από τον επίσημο κτηνίατρο, iν) έχουν αποσταλεί απευθείας σε ορισθέν σφαγείο για άμεση σφαγή,
 3. για κρέας που λαμβάνεται από μη εμβολιασμένα πουλερικά τα οποία αποστέλλονται προς σφαγή, τα πουλερικά πρέπει να υποβάλλονται σε παρακολούθηση σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής
7.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να επιτρέπει τη μετακίνηση πτωμάτων ή αυγών από τις εγκαταστάσεις προς καταστροφή
8.  
  Στις μετακινήσεις αυγών που συσκευάζονται και κρέατος που προέρχεται από πουλερικά που έχουν σφαγεί σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα δεν εφαρμόζονται άλλοι περιορισμοί Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για την ταχεία μεταφορά δειγμάτων. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει επίσης να περιγράφει την ικανότητα του εργαστηρίου να διενεργεί δοκιμές και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την αντιμετώπιση εστίας της νόσου.
9.  
  Εκπονείται σχέδιο εμβολιασμού το οποίο καλύπτει διάφορα σενάρια και το οποίο περιέχει ένδειξη των πληθυσμών πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία που ενδέχεται να πρέπει να εμβολιαστούν, εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας εμβολίου και της διαθεσιμότητάς της ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ(όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1) Κριτήρια για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:.
10.  
  Θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για την καταχώριση των εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών στην επικράτεια, με την επιφύλαξη άλλων σχετικών διατάξεων που καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία στον εν λόγω τομέα
11.  
  Θέσπιση διατάξεων σχετικά με την αναγνώριση των επισήμως καταχωρημένων σπάνιων φυλών πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία
12.  
  Θέσπιση διατάξεων για την ταυτοποίηση των περιοχών με υψηλή πυκνότητα πουλερικών
13.  
  Θέσπιση διατάξεων για να εξασφαλίζονται οι νομικές εξουσίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης
Άρθρο 67 "("
1.  
  Έναρξη ισχύος Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη 1η Ιουλίου 2007. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101). β) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 (Α΄ 110) «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23/24.1.1936 «Περί συμπληρώσεως του ν. 248/1914» (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). δ) Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57)».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 285/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/282371 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/282371 2006
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2005/94/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/94_ΕΕ 2005
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΝΟΜΟΣ 2004/726 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/726 2004
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της γρίππης των ορνίθων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1995/31 1995
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα Ι του Παραρτήματος Γ του π.δ/τος 420[...]" 1996/184 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/327 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου και τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 200[...]" 2005/178 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 2006/211 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία