ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/35

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-04-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 (Α΄/125) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 69/1988 και 91/1991».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης"
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ/τος 166/96 (Α΄/125) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ/τος 54/1997 (Α΄/49), προστίθενται περιπτώσεις στ έως ιβ ως ακολούθως: στ) Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Κόρινθος - Πάτρα -Πύργος - Τσακώνα. ζ) Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη. η) Αυτοκινητόδρομος «Ιονία Οδός», Τμήματα Αντίρριο - Ιωάννινα, Αθήνα - Μαλιακός και Σχηματάρι - Χαλκίδα. θ) Νέα Οδικά Αστικά Έργα Αττικής όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση στ) του π.δ/τος 340/2002 Α΄ 283, τα οποία από τούδε και στο εξής θα αναφέρονται Αυτοκινητόδρομος «Νέα Οδικά Έργα Αττικής». ι) Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, (Ε65). ια) Αυτοκινητόδρομος Ράχες Μαλιακού - Κλειδί Ημαθίας. ιβ) Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 2
1.  
  Στο άρθρο 2 του π.δ. 166/1996 (Α΄ 125) προστίθεται παρ. 3 ως εξής : “3. Στη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συνιστάται Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης. Η Γενική Διεύθυνση εποπτεύει τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 του παρόντος υπηρεσίες. Επιπλέον συντονίζει τη δράση όλων των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων αρμοδίων για τα αναφερόμενα, στο άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ/τος 54/1997 (Α΄/49), καθώς και στο άρθρο 1 του παρόντος, έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης, με σκοπό τη διαχείριση κρίσιμων θεμάτων που απαιτούν την ενιαία αντιμετώπιση ως προς την Εφαρμογή Συμβατικών Ρυθμίσεων από τον Παραχωρησιούχο, τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και τον Κατασκευαστή με διατύπωση έγκαιρης συναίνεσης ή αντίρρησης. Τα θέματα αυτά είναι, ιδίως, τα εξής:.
 1. Θέματα μελέτης - κατασκευής:
 2. α.α. Ασφαλιστήρια συμβόλαια (έλεγχος, συναίνεση). β.β. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης μελετών - κατα­σκευών κ.λπ. (κατάθεση και συναίνεση). γ.γ. Διαχείριση – επίλυση διαφορών (τεχνική πραγματογνωμοσύνη, διαιτησία). δ.δ. Διαχείριση των θεμάτων που οδηγούν σε διαφορές, αθέτηση υποχρεώσεων Δημοσίου, καθυστερήσεις από κινδύνους που έχει αναλάβει το Δημόσιο (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, άδειες, αποτελέσματα ή και καθυστέρηση αρχαιολογικών ερευνών, ανωτέρα βία, παράδοσης του χώρου εκτέλεσης έργου, ενεργειών για επίταξη ή παράδοση χώρων από ιδιοκτήτες στην περίπτωση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης). ε.ε. Συμπληρωματικές εργασίες (αιτίες που οδηγούν σε συμπληρωματικές εργασίες). στ.στ.
 3. Τροποποίηση συμβατικών υποχρεώσεων. ζ.ζ. Θέματα που προκύπτουν από τα στοιχεία στα υφιστάμενα τμήματα του έργου παραχώρησης, στα οποία το Δημόσιο έχει διατηρήσει την ευθύνη. θ.θ. Συναίνεση για την ανάθεση μελετών και κατασκευής.
 4. Θέματα λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης:
  • Διαχείριση επεξεργασμένων περιοδικών αναφορών ατυχημάτων, απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κ.λπ.
  • Έλεγχος κατάστασης τοπικών οδών (εκτός του έργου παραχώρησης) που δημιουργούν υποχρεώσεις στο Δημόσιο, συνεννόηση με υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη συντήρησης αυτών
  • Έλεγχος κατάστασης έργων στα οποία το Δημόσιο έχει διατηρήσει την ευθύνη της επάρκειας και αποτελούν στοιχεία του έργου παραχώρησης”
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 3 του π.δ. 166/96 (Α΄ 125) προστίθεται παρ. 6, ως εξής: “6. Στη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης υπάγονται:.
 1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Νομικών Προσώπων, που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση θ΄ τουπ.δ. 69/1988 (Α΄ 28), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 166/1996 (Α΄ 125).
 2. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων που έχουν συσταθεί με το π.δ. 4/2008 (Α΄ 13) και έχουν αντικείμενο την παρακολούθηση των έργων με συμβάσεις παραχώ-ρησης και ειδικότερα:.
  • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου
  • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων Παραχώρησης Αττικής και Ιόνιας Οδού
  • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη Λειτουργία και Συντήρηση Έργων Παραχώρησης”
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 3 του π.δ. 166/1996 (Α΄ 125) προστίθεται παρ. 7, ως εξής: “7. Στη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Στη Διεύθυνση Εποπτείας Νομικών Προσώπων και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών”.
Άρθρο 5 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 78 παράγραφος 1 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) “Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”. β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 6 και 8 παρ. 2 του ν. 2026/1992 (Α΄ 43), αναριθμήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102) και κωδικοποιήθηκε στην παρ. 3 του άρθρου 52 του ανωτέρω κώδικα.
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο” (Β΄ 1950).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών” (Β΄ 1948).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους 28.000 € περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος προς τούτο στον προϋπολογισμό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ειδ. Φ. 31-120 / ΚΑΕ ομάδας 0200).
 • Την γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 31/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/69 1988
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991. 1996/166 1996
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 (ΦΕΚ 125). 1997/54 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση (ΕΥΔΕ/ΟΑΠ). 2002/340 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης. 2008/4 2008