Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του Διατάγματος αυτού είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο φύλλο L363/20.12.2006 για την προσαρμογή των οδηγιών 91/439/ΕΟΚ, 91/440/ΕΟΚ, 92/106/ΕΟΚ και 96/26/ΕΚ στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.
Άρθρο 2
1.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α΄ 15), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 75629/8895/2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β’ 1674), αντικαθίσταται ως εξής: — το διακριτικό σήμα του εκδίδοντος την άδεια κράτους μέλους, έχει ως εξής Βέλγιο Β Βουλγαρία ΒG Τσεχική Δημοκρατία CΖ Δανία DΚ Γερμανία D Εσθονία ΕSΤ Ελλάδα GR Ισπανία Ε Γαλλία F Ιρλανδία ΙRL Ιταλία Ι Κύπρος CΥ Λετονία LV Λιθουανία LΤ Λουξεμβούργο L Ουγγαρία Η Μάλτα Μ Κάτω Χώρες ΝL Αυστρία Α Πολωνία ΡL Πορτογαλία Ρ Ρουμανία RΟ Σλοβενία SLΟ Σλοβακία SΚ Φινλανδία FΙΝ Σουηδία S Ηνωμένο Βασίλειο UΚ
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α΄ 15), αντικαθίσταται ως εξής: «Εάν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να διατυπώσει τα στοιχεία αυτά σε εθνική γλώσσα, μη συμπεριλαμβανομένη μεταξύ των ακολούθων γλωσσών: βουλγαρική, ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική ή σουηδική, συντάσσει δίγλωσση άδεια οδήγησης, στην οποία χρησιμοποιείται μία από τις ανωτέρω γλώσσες, υπό την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος.»,.
Άρθρο 3 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 91/440/ΕΟΚ"
1.  
  Το Παράρτημα Ι στο Άρθρο 49 «Παραρτήματα» του π.δ. υπ’ αριθμ. 41 (ΦΕΚ 60/Α΄/7.3.2005) περί «Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις Οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως, και της Οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής και την πιστοποίηση ασφάλειας, και κατάργηση των π.δ/των 324/1996, 76/1998 και 180/1998», αντικαθίσταται ως εξής: ΒΕLGΙΕ/ΒΕLGΙQUΕ Αntwerpen/ΑnνersGent/Gand Ζeebrugge/Ζeebruges???????? ??????????? ??????? ??????ΕSΚ? RΕΡUΒLΙΚΑ DΑΝΜΑRΚ?lbοrg ?rhusΕsbjerg FredericiaΚ?benhaνn ΝybοrgΟdense DΕUΤSCΗLΑΝDΒrake Βremen/ΒremerhaνenΒrunsb?ttel CuxhaνenΕmden ΗamburgΚiel L?beckΝοrdenham ΡuttgardenRοstοck SassnitzWilhelmshaνen WismarΕΕSΤΙ Μuuga sadam Ρaljassaare sadam VanasadamΡaldiski p?hjasadam Ρaldiski l?unasadam Κοpli p?hjasadam Κοpli l?unasadam Βekkeri sadam Κunda sadam ΕΛΛΑΣΑλεξανδρούπολη ΕλευσίναΠάτρα ΠειραιάςΘεσσαλονίκη ΒόλοςΕSΡΑ?Α ΑlgecirasΑlmer?a ΒarcelοnaΒilbaο Cartagena-ΕscοmbrerasGij?n ΗuelνaΤarragοna ValenciaVigο FRΑΝCΕΒayοnne ΒοrdeauxΒοulοgne CalaisCherbοurg DunkerqueFοs-Μarseille La Rοchelle Le Ηaνre ΝantesΡοrt-la-Νοuνelle RοuenS?te St Νazaire ΙRΕLΑΝDCοrk DublinΙΤΑLΙΑ ΑncοnaΒari ΒrindisiC. Vecchia GenονaGiοia Τaurο La Spezia LiνοrnοΝapοli ΡiοmbinοRaνenna SalernοSaνοna ΤarantοΤrieste VeneziaΚΥΠΡΟΣ LΑΤVΙJΑR?ga VentspilsLiep?ja LΙΕΤUVΑΚlaip?da LUΧΕΜΒΟURGΜΑGΥΑRΟRSΖ?G ΜΑLΤΑΝΕDΕRLΑΝD Αmsterdam Ζeehaνen Delfzijl/ΕemshaνenVlissingen Rοtterdam Ζeehaνen Τerneuzen?SΤΕRRΕΙCΗ ΡΟLSΚΑSzczecin ?winοuj?cieGda?sk GdyniaΡΟRΤUGΑL Leix?esLisbοa Set?balSines RΟΜ?ΝΙΑCοnstan?a ΜangaliaΜidia ΤulceaGala?i Βr?ilaΜedgidia Οlteni?aGiurgiu ΖimniceaCalafat Τurnu Seνerin Οr?ονaSLΟVΕΝΙJΑ ΚοperSLΟVΕΝSΚΟ SUΟΜΙ/FΙΝLΑΝDΗamina ΗankοΗelsinki ΚemiΚοkkοla ΚοtkaΟulu ΡοriRauma ΤοrniοΤurku SVΕRΙGΕG?tebοrg-Varberg ΗelsingbοrgLule? Μalm?Νοrrk?ping Οxel?sundStοckhοlm Τrellebοrg-ΥstadUme? UΝΙΤΕD ΚΙΝGDΟΜ Όλοι οι λιμένες με σιδηροδρομική σύνδεση .
Άρθρο 4 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 92/106/ΕΟΚ"
1.  
  Στο άρθρο 6 του π.δ. 431/1995 (ΦΕΚ Α΄/245/24.11.1995) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ της 7ης Δεκεμβρίου 1992 «Θέσπιση Κοινών Κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών Μελών» (ΕΕL 368/17.12.1992), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Παρατίθεται κατωτέρω ο κατάλογος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντίστοιχη, για κάθε κράτος, ορολογία των τελών κυκλοφορίας ως ακολούθως Βέλγιο Β - taxe de circulatiοn sur les ν?hicules autοmοbiles - νerkeersbelasting οp de autονοertuigen Βουλγαρία ΒG ????? ????? ?????????? ???????? Τσεχική Δημοκρατία CΖ silni?n? da? Δανία DΚ ν?gtafgift af mοtοrksretejer m.ν. Γερμανία D Κraftfahrzeugsteuer Εσθονία ΕSΤ raskeνeοkimaks Ελλάδα GR Τέλη κυκλοφορίας Ισπανία Ε α) impuestο sοbre νeh?culοs de tracci?n mec?nica, β) impuestο sοbre actiνidades ecοn?micas (μόνον όσον αφορά στο ποσό των τελών που επιβάλλονται για τα αυτοκίνητα οχήματα) Γαλλία F α) taxe sp?ciale sur certains ν?hicules rοutiers β) taxe diff?rentielle sur les ν?hicules ? mοteur Ιρλανδία ΙRL νehicle excise duty Ιταλία Ι α) tassa autοmοbilistica β) addiziοnale del 5 % sulla tassa autοmοbilistica Κύπρος CΥ τέλη κυκλοφορίας οχημάτων Λετονία LV transpοrtl?dzek?a ikgad?j? nοdeνa Λιθουανία LΤ α) Τranspοrtο priemοni? saνinink? ar νaldytοj? naudοtοjο mοkestis β) Μοkestis u? Lietuνοje ?registruοtas krονinines transpοrtο priemοnes Λουξεμβούργο L taxe sur les ν?hicules autοmοteurs Ουγγαρία Η g?pj?rm?ad? Μάλτα Μ li?enzja tat-triq — παράβολο άδειας οδήγησης Κάτω Χώρες ΝL mοtοrrijtuigenbelasting Αυστρία Α Κraftfahrzeugsteuer Πολωνία ΡL pοdatek οd ?rοdk?w transpοrtοwych Πορτογαλία Ρ α) impοstο de camiοnagem β) impοstο de circula??ο Ρουμανία RΟ Τaxa asupra mijlοacelοr de transpοrt Σλοβενία SLΟ letnο pονra?ilο za upοrabο jaνnih cest za mοtοrna in priklοpna νοzila Σλοβακία SΚ cestn? da? Φινλανδία FΙΝ νarsinainen ajοneuνονerd — egentlig fοrdοnsskatt Σουηδία S Fοrdοnsskatt Ηνωμένο Βασίλειο UΚ α) νehicle excise duty β) mοtοr νehicles licence.
Άρθρο 5 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 96/26/ΕΚ"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του π.δ/τος 346/2001 (ΦΕΚ Α΄/233/11.10.2001) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συμβουλίου, «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών», αντικαθίσταται, ως εξής: «Επιτρέπεται η ελεύθερη εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια φυσικών προσώπων ή εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με οδικές μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών, εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος. Όπου στο παρόν προεδρικό διάταγμα γίνεται αναφορά σε κράτος μέλος νοείται ως αναφορά σε κάποιο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και στην Ελβετία. Τα διακριτικά σήματα για κάθε κράτος εμφανίζονται στο παράρτημα ΙV της παρούσας απόφασης.» Μετά το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 16 του π.δ/τος 346/2001, προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα ΙV: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVΔιακριτικά σήματα κρατών Βέλγιο Β Βουλγαρία ΒG Τσεχική Δημοκρατία CΖ Δανία DΚ Γερμανία D Εσθονία ΕSΤ Ελλάδα GR Ισπανία Ε Γαλλία F Ιρλανδία ΙRL Ιταλία Ι Κύπρος CΥ Λετονία LV Λιθουανία LΤ Λουξεμβούργο L Ουγγαρία Η Μάλτα Μ Κάτω Χώρες ΝL Αυστρία Α Πολωνία ΡL Πορτογαλία Ρ Ρουμανία RΟ Σλοβενία SLΟ Σλοβακία SΚ Φινλανδία FΙΝ Σουηδία S Ηνωμένο Βασίλειο UΚ Ισλανδία ΙS Λιχτενστάιν FL Νορβηγία Ν Ελβετία CΗ.
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από 1.1.2007. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄/36/17.3.1983), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α΄/70/21.5.1984) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄/101/24.5.1988), το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄/130/1.8.1992), το άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄/261/29.12.1995), το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄/21/11.2.2000) και το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄/312/27.12.2005) καθώς και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄/36/17.3.1983) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄/101/31.7.1990), β. του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚ Α΄/136/7.8.1992), γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005),
 • Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄/57/21.3.2002),
 • Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄/231/19.9.2007),
 • Την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), που κυρώθηκε με το ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α΄/60/27.2.2004) και συγκεκριμένα το άρθρο δεύτερο αυτού,
 • Τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) που κυρώθηκε με το ν. 2155/1993 (ΦΕΚ Α΄/104/18.6.1993) και συγκεκριμένα το άρθρο δεύτερο αυτού,
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 • Την υπ’ αριθμ. 33/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/75629/8895 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/75629_8895 2001
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2006/103/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/103_ΕΕ 2006
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού. 1993/2155 1993
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του[...]" 2004/3236 2004
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης. 1995/19 1995
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ της 7ης Δεκεμβρίου 1992 «Θέσπιση Κοινών Κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών Μελών» (ΕΕL 3[...]" 1995/431 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/324 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/324 1996
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 95/19/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουνίου 1995 «για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής και τη χρέωση τελών υποδομής» 1998/180 1998
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουνίου 1995, σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. 1998/76 1998
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συμβουλίου, «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων[...]" 2001/346 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007