ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/39

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-04-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-04-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/32/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2007 (ΕΕL141/63 της 2.6.2007) για την τροποποίηση του Παραρτήματος VΙ της Οδηγίας 96/48/ΕΚ (ΕΕL 235 της 17.9.1996) του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και του Παραρτήματος VΙ της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ (ΕΕL 110/1 της 20.4.2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος και τροποποίηση του Παραρτήματος VΙ του άρθρου 23 του Κεφ VΙΙ και του Παραρτήματος VΙ του άρθρου 24 του Κεφ VΙΙΙ του π.δ/τος 159/2007 (Α΄200)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν εναρμονίζεται η Ελληνική Νομοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 2007/32/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2007 (ΕΕL141/63 της 2.6.2007) για την τροποποίηση του Παραρτήματος VΙ της Οδηγίας 96/48/ΕΚ( ΕΕL 235 της 17.9.1996) του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και του Παραρτήματος VΙ της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ (ΕΕL 110/1 της 20.4.2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος».
Άρθρο 2
1.  
  Το Παράρτημα VΙ του άρθρου 23 του Κεφ VΙΙ και το Παράρτημα VΙ του άρθρου 24 του Κεφ. VΙΙ του π.δ/τος 159/2007 (Α΄200) αντικαθίστανται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο έλεγχος «CΕ» είναι η διαδικασία με την οποία κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει και πιστοποιεί ότι το υποσύστημα είναι σύμφωνο - προς τις διατάξεις της παρόντος διατάγματος, - προς άλλες κανονιστικές διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται σύμφωνα με τη συνθήκη, και μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. 2 ΣΤΑΔΙΑ Ο έλεγχος του υποσυστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια - γενικό σχεδιασμό, - κατασκευή του υποσυστήματος, στην οποία συμπεριλαμβάνεται, ιδίως, η εκτέλεση των έργων πολιτικού μηχανικού, η συναρμολόγηση των στοιχείων, η ρύθμιση του συνόλου, - δοκιμές του περατωμένου υποσυστήματος Για το στάδιο σχεδιασμού (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών τύπου) και για το στάδιο παραγωγής, ο κύριος ανάδοχος (ή ο κατασκευαστής) ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα αντιπρόσωπός του δύναται να υποβάλει αίτηση για αξιολόγηση, ως πρώτο στάδιο Στην περίπτωση αυτή (αυτές), η (οι) αξιολόγηση(-εις) έχει(-ουν) ως αποτέλεσμα την έκδοση ενδιάμεσης(-ων) βεβαίωσης(-εων) ελέγχου από τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει επιλέξει ο κύριος ανάδοχος ή ο κατασκευαστής Ο κύριος ανάδοχος (ή ο κατασκευαστής) συντάσσει «δήλωση CΕ ενδιάμεσης συμμόρφωσης υποσυστήματος» για την (τις) αντίστοιχη(-ες) φάση(-εις). 3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο κοινοποιημένος οργανισμός, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο «CΕ», συντάσσει το πιστοποιητικό ελέγχου που προορίζεται για τον αναθέτοντα φορέα ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπό του, ο οποίος, με τη σειρά του, συντάσσει τη δήλωση «CΕ» ελέγχου, η οποία προορίζεται για την Αρχή του άρθρου 15 του π.δ/τος 160/2007 (οδηγία 2004/49/ΕΚ) όπου είναι εγκατεστημένο ή/και τίθεται σε λειτουργία το υποσύστημα Ο αρμόδιος για τον έλεγχο «CΕ» κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σχεδιασμό και την παραγωγή του υποσυστήματος Ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει υπόψη «Ενδιάμεσες Βεβαιώσεις Ελέγχου» (Ε.Β.Ε) και για να εκδώσει πιστοποιητικό «CΕ» ελέγχου - ελέγχει ότι το υποσύστημα - καλύπτεται από τις σχετικές Ε.Β.Ε σχεδιασμού και παραγωγής που χορηγήθηκαν στον κύριο ανάδοχο (ή τον κατασκευαστή) τις οποίες ενδεχομένως είχε ζητήσει από τον κοινοποιημένο οργανισμό για αυτά τα δύο στάδια, ή - αντιστοιχεί, όπως παράγεται, σε όλα τα ζητήματα τα οποία καλύπτει η Ε.Β.Ε σχεδιασμού που χορηγήθηκε στον κύριο ανάδοχο (ή τον κατασκευαστή), την οποία ενδεχομένως ζήτησε από τον κοινοποιημένο οργανισμό μόνον για το στάδιο σχεδιασμού, - ελέγχει ότι καλύπτουν ορθώς την απαίτηση της ΤΠΔ και αξιολογεί τα στοιχεία σχεδιασμού και παραγωγής τα οποία δεν καλύπτονται από την (τις) Ε.Β.Ε για το σχεδιασμό ή/και την παραγωγή που χορηγήθηκαν στον κύριο ανάδοχο (ή τον κατασκευαστή). 4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ο τεχνικός φάκελος, ο οποίος συνοδεύει τη δήλωση ελέγχου, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής - όσον αφορά την υποδομή σχέδια των τεχνικών έργων, πρακτικά παραλαβής των έργων εκσκαφής και οπλισμού, εκθέσεις δοκιμών και ελέγχου των κατασκευών από σκυρόδεμα κ.λπ., - όσον αφορά τα λοιπά υποσυστήματα γενικά και αναλυτικά σχέδια εκτέλεσης των εργασιών, σχέδια ηλεκτρικών και υδραυλικών διαγραμμάτων, διαγράμματα ελέγχου κυκλωμάτων, περιγραφή των συστημάτων πληροφορικής και των αυτοματισμών, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης κ.λπ., - κατάλογο των στοιχείων διαλειτουργικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος τα οποία είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα, - αντίγραφα των δηλώσεων «CΕ» συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος διατάγματος (άρθρο 13 των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ), τα οποία να συνοδεύονται, εάν συντρέχει λόγος, από τα αντίστοιχα στοιχεία υπολογισμού και από αντίγραφο των πρακτικών των δοκιμών και εξετάσεων που έχουν διεξαχθεί από τους κοινοποιημένους οργανισμούς βάσει των κοινών τεχνικών προδιαγραφών, - τυχόν, ενδιάμεση(-ες) βεβαίωση(-εις) ελέγχου (Ε.Β.Ε) και, στην περίπτωση αυτή, την (τις) δήλωση(-εις) ενδιάμεσης συμμόρφωσης υποσυστήματος που συνοδεύει(-ουν) το πιστοποιητικό «CΕ» ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος του ελέγχου της εγκυρότητας από τον κοινοποιημένο οργανισμό, - πιστοποιητικό από τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο «CΕ», συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα στοιχεία υπολογισμού και θεωρημένο από τον οργανισμό αυτόν, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το έργο είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και να αναφέρει, εάν συντρέχει λόγος, τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και δεν έχουν αρθεί Το πιστοποιητικό πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τις εκθέσεις επίσκεψης και λογιστικού ελέγχου, τις οποίες έχει συντάξει ο κοινοποιημένος οργανισμός στο πλαίσιο της αποστολής του, όπως διευκρινίζεται στα σημεία 5.3 και 5.4. του παρόντος. 5 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 5.1 Σκοπός της επιτήρησης «CΕ» είναι να εξασφαλιστεί ότι, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του υποσυστήματος, τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον τεχνικό φάκελο. 5.2 Ο κοινοποιημένος οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο της εκτέλεσης πρέπει να έχει συνεχώς πρόσβαση στα εργοτάξια, στα εργαστήρια κατασκευής, στους χώρους αποθήκευσης και, εάν συντρέχει λόγος προκατασκευής, στις εγκαταστάσεις δοκιμών και, εν γένει, σε όλους τους χώρους που μπορεί να κρίνει αναγκαίους για την εκτέλεση της αποστολής του Ο αναθέτων φορέας ή ο αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα οφείλει να παραδίδει ή να φροντίζει να παραδίδονται στον κοινοποιημένο οργανισμό όλα τα αναγκαία για το σκοπό αυτό έγγραφα, και ιδίως τα σχέδια εφαρμογής και η τεχνική τεκμηρίωση σχετικά με το υποσύστημα. 5.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο εφαρμογής πραγματοποιεί, σε τακτά διαστήματα, ελέγχους (audits), προκειμένου να βεβαιωθεί ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος και των σχετικών οδηγιών Με την ευκαιρία αυτή, χορηγεί έκθεση ελέγχου (audit) στα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εφαρμογή Μπορεί να απαιτεί να παρίσταται στο εργοτάξιο σε ορισμένες φάσεις του έργου. 5.4 Επιπροσθέτως, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στο εργοτάξιο ή στα εργαστήρια κατασκευής Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διενεργεί πλήρεις ή μερικούς ελέγχους(audits) Χορηγεί έκθεση επίβλεψης και, ενδεχομένως, έκθεση ελέγχου στα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εφαρμογή. 6 ΚΑΤΑΘΕΣΗ Ο πλήρης φάκελος που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος κατατίθεται στον αναθέτοντα φορέα ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπό του προς υποστήριξη του πιστοποιητικού ελέγχου το οποίο εκδίδει ο κοινοποιημένος οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο του υποσυστήματος σε κατάσταση λειτουργίας Ο φάκελος επισυνάπτεται στη δήλωση «CΕ» ελέγχου την οποία υποβάλλει ο αναθέτων φορέας στην Αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 15 του π.δ/τος 160/2007 Ο αναθέτων φορέας διατηρεί αντίγραφο του φακέλου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υποσυστήματος Ο φάκελος ανακοινώνεται στα άλλα κράτη μέλη, εφόσον το ζητήσουν. 7 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός δημοσιεύει τακτικά τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά - τις αιτήσεις ελέγχου «CΕ» που παρέλαβε, - τις ενδιάμεσες βεβαιώσεις ελέγχου (ΕΒΕ) που εκδόθηκαν ή απορρίφθηκαν, - τα πιστοποιητικά ελέγχου που εκδόθηκαν ή απορρίφθηκαν. 8 ΓΛΩΣΣΑ Οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικα­σίες ελέγχου «CΕ» συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος, στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Α΄34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄101), και του άρθρου 4 του ν.1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄70) και τροποποιήθηκε τελικά από το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄312) β) του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη» (Α΄136) γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)
 • Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 159/2007 (Α΄200) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/50/ΕΚ (ΕΕL 220/40 της 21.6.2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/48/ΕΚ( ΕΕL 235 της 17.9.1996) του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ (ΕΕL 110/1 της 20.4.2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος»
 • Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/8.10.2007 (ΦΕΚ1982/ 9.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 10/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης, καθώς και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Δ15/Α/Φ.19/19955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Δ15_Α_Φ_19_19955 2007
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2004/50/ΕΚ (ΕΕL 220/40 Οδηγίας της 21.6.2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 96/48/Ε[...]" 2007/159 2007
Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών. 2007/206 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία