Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών -Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου
Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με τον τίτλο Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου, η οποία είναι κεντρική υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με αρμοδιότητα την εποπτεία και επίβλεψη της μελέτης και κατασκευής κατά την κατασκευαστική περίοδο των συμβάσεων παραχώρησης των κατωτέρω έργων: • Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα. • Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη.
2.  
  Η ΕΥΔΕ Μελετών - Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου ασκεί τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα που παρακολουθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων παραχώρησης
3.  
  Έδρα της ΕΥΔΕ Μελετών - Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται οκταετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος π.δ/τος.
Άρθρο 2
1.  
  Η ΕΥΔΕ αποτελείται από:
 1. Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα
 2. Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδου Λεύκτρο - Σπάρτη
 3. Γραφείο Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας
 4. Γραμματεία
2.  
  Αντικείμενο του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα και του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδου Λεύκτρο - Σπάρτη, είναι:
 1. Ο έλεγχος μελετών ως προς την τήρηση συμβατικών ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών, χώρων εκτέλεσης έργου).
 2. Έγκαιρη ενημέρωση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τα συμβατικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.
 3. Η τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων σε όλες τις φάσεις του έργου
 4. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής
 5. Ο έγκαιρος εντοπισμός θεμάτων που οδηγούν σε διαφορές, αθέτηση υποχρεώσεων του Δημοσίου, καθυστερήσεις από κινδύνους που έχει αναλάβει το Δημόσιο και ειδικότερα:
  • Συντονισμός ως προς τις μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα έργου
  • Άδειες
  • Αποτελέσματα ή και καθυστέρηση αρχαιολογικών ερευνών
  • Ανωτέρα βία (συνθήκες, διάρκεια, επιπτώσεις οικονομικές ή και τεχνικές)
  • Παράδοση του χώρου εκτέλεσης έργου κατά τις επιταγές της Σύμβασης Παραχώρησης (συντέλεση απαλλοτριώσεων κ.λπ.).
  • Ενέργειες για επίταξη ή παράδοση χώρων από τους ιδιοκτήτες στην περίπτωση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης
 6. Ενέργειες για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών (Β.Π.Ε.) από τον ανεξάρτητο μηχανικό με έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών ή και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εντολή εκτέλεσης πρόσθετων δοκιμών και ερευνών για επιβεβαίωση της αρτιότητας του έργου πριν από την έναρξη λειτουργίας του (Τοπικά Έργα και Έργα Παραχώρησης).
 7. Ενέργειες που απαιτούνται για τη διαθεσιμότητα χώρου όσον αφορά:
  • Τα υφιστάμενα τμήματα
  • Τα τμήματα σε κατασκευή από το Δημόσιο ααα.
  • Μέριμνα έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης εργασιών (Β.Π.Ε.). βββ.
  • Προετοιμασία παράδοσης - παραλαβής με τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύνταξη πρωτοκόλλου.
  • Τα νέα τμήματα ααα.
  • Επίταξη ακινήτων στην περίπτωση μη συντέλεσης της απαλλοτρίωσης. βββ.
  • Διαδικασία παράδοσης των ακινήτων από τους ιδιοκτήτες.
 8. Η καταγραφή δικτύων που χρειάζονται μετατόπιση από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και η παρακολούθηση ενεργειών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών
 9. Η διαβίβαση, υποβολή στοιχείων σε αρχαιολογικές υπηρεσίες, ο εντοπισμός θέσεων για αρχαιολογικές τομές, η άμεση ενεργοποίηση των αρχαιολογικών υπηρεσιών, η έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων που απαιτούν γνωμοδοτήσεις, αλλαγή σχεδιασμού και τυχόν συμπληρωματικές εργασίες
 10. Ο εντοπισμός και η καταγραφή των αδειών που απαιτούνται σε κάθε σύμβαση και η παρακολούθηση υποβληθέντων φακέλων
 11. Η παραλαβή μελετών και ο έλεγχος επιβεβαίωσης τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων στις υποβληθείσες μελέτες και στο πιστοποιητικό έγκρισης του ανεξάρτητου μηχανικού (εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, προδιαγραφές - τεχνικές απαιτήσεις, όρια εκτέλεσης έργου)
 12. Η παρακολούθηση κατασκευών μέσω των μηνιαίων αναφορών - εκθέσεων προόδου ως προς:
  • την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες,
  • την τήρηση των συμβατικών απαιτήσεων ως προς τις προδιαγραφές και τρόπο κατασκευής,
  • τον ποιοτικό έλεγχο,
  • την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής εργαζομένων και χρηστών,
  • την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων,
  • την εξασφάλιση οδικής ασφάλειας σε όλες τις διαδικασίες μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης,
  • την ανταπόκριση στην περίπτωση παραπόνων ή και δικαστικών διεκδικήσεων χρηστών ή εργαζομένων κ.λπ. και τον έγκαιρο εντοπισμό εμποδίων που απαιτούν επίλυση.
 13. Η ανάθεση μελετών ή και κατασκευής έργων που απαιτούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δημοσίου.
 14. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τα Τμήματα επικουρούνται και με κλιμάκια στο χώρο των έργων.
3.  
  Αντικείμενο του Γραφείου Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας είναι:
 1. Η επιμέλεια οργάνωσης της ΕΥΔΕ
 2. Η εκτέλεση πληρωμών
 3. Ο χειρισμός διοικητικών και οικονομικών θεμάτων
Άρθρο 3
1.  
  Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών εκτός του Γραφείου Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας που προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Ο ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ασκεί τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων της ΕΥΔΕ, ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τα συμβατικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα Κατασκευών και Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 80855/5439/6.8.1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573/ Β΄, παρ. 2 στοιχείο γ και στοιχείο δ) ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της ΕΥΔΕ, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνουν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του άρθρου 2 του παρόντος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 87 του υπαλληλικού κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄/26).
4.  
  Η αναπλήρωση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ σε θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος που δεν ασκεί αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το ίδιο έργο σύμφωνα με το άρθρο 2
Άρθρο 4
1.  
  Το προσωπικό της ΕΥΔΕ καθορίζεται σε 80 υπαλλήλους που κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ - Πολιτικών Μηχανικών 20 - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2 - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 - Μηχανολόγων Μηχανικών 2 - Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 7 - Διοικητικού – Οικονομικού 6 - Γεωλόγων 2 - Γεωπόνων – Δασολόγων 2 - Πληροφορικής 2 - Μηχανικών Περιβάλλοντος 4 Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΘΕΣΕΙΣ - Μηχανικών Πολιτικών 6 - Πληροφορικής 1 - Διοικητικού - Λογιστικού 1 - Εργοδηγών 3 Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΘΕΣΕΙΣ - Τεχνικού 7 - Προσωπικού Η/Υ 5 - Διοικητικού - Λογιστικού 6 Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ - Πολιτικών Μηχανικών (ειδικευμένων σε θέματα 2 διαχείρισης έργων με παραχώρηση) - Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών (ειδικευμένου 1 σε θέματα διαχείρισης έργων με παραχώρηση)ΣΥΝΟΛΟ: 80.
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μετακίνηση μονίμων ή με σύμβαση υπαλλήλων που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή την χρήση και λειτουργία των έργων ή όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό ανάλογων προσόντων, με ειδικό προσωπικό απαιτουμένων ειδικοτήτων, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 679/1977, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών -Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Αττικήςκαι Ιόνιας Οδού
Άρθρο 5
1.  
  Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με τον τίτλο Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Αττικής και Ιονίας Οδού, η οποία είναι κεντρική υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρμοδιότητα την προετοιμασία και διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών, καθώς επίσης την εποπτεία και επίβλεψη της μελέτης και κατασκευής κατά την κατασκευαστική περίοδο των συμβάσεων παραχώρησης των κατωτέρω έργων: • Αυτοκινητόδρομος «Ιόνια Οδός», Τμήματα Αντίρριο - Ιωάννινα, Αθήνα - Μαλιακός, και Σχηματάρι - Χαλκίδα. • Νέα Οδικά Αστικά Έργα Αττικής όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση στ) του π.δ/τος 340/2002 Α΄ 283, τα οποία από τούδε και στο εξής θα αναφέρονται Αυτοκινητόδρομος «Νέα Οδικά Έργα Αττικής».
2.  
  Η ΕΥΔΕ Μελετών - Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Αττικής και Ιονίας Οδού ασκεί τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα που παρακολουθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων παραχώρησης
3.  
  Έδρα της ΕΥΔΕ Μελετών - Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Αττικής και Ιονίας Οδού ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται οκταετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος π.δ/τος.
Άρθρο 6
1.  
  Η ΕΥΔΕ αποτελείται από:
 1. Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνιας Οδού», (Αντίρριο - Ιωάννινα, Αθήνα - Μαλιακός, Σχηματάρι - Χαλκίδα)
 2. Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου «Νέα Οδικά Έργα Αττικής»
 3. Γραφείο Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας
 4. Γραμματεία
2.  
  Αντικείμενο του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνιας Οδού», (Αντίρριο - Ιωάννινα, Αθήνα - Μαλιακός, Σχηματάρι - Χαλκίδα) και του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου «Νέα Οδικά Έργα Αττικής», είναι:
 1. Η μέριμνα για την εκπόνηση και έγκριση των τευχών δημοπράτησης των συμβάσεων παραχώρησης, η δημοπράτηση αυτών και η σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης
 2. Ο έλεγχος μελετών ως προς την τήρηση συμβατικών ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών, χώρων εκτέλεσης έργου)
 3. Η τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων σε όλες τις φάσεις του έργου
 4. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής
 5. Ο έγκαιρος εντοπισμός θεμάτων που οδηγούν σε διαφορές, αθέτηση υποχρεώσεων Δημοσίου, καθυστερήσεις από κινδύνους που έχει αναλάβει το Δημόσιο και ειδικότερα:
  • Συντονισμός ως προς τις μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα έργου
  • Άδειες
  • Αποτελέσματα ή και καθυστέρηση αρχαιολογικών ερευνών
  • Ανωτέρα βία (συνθήκες, διάρκεια, επιπτώσεις οικονομικές ή και τεχνικές)
  • Παράδοση του χώρου εκτέλεσης έργου κατά τις επιταγές της Σύμβασης Παραχώρησης (συντέλεση απαλλοτριώσεων κ.λπ.) και συσχετισμός χρονοδιαγράμματος των γεωγραφικών ενοτήτων και των εργασιών κάθε γεωγραφικής ενότητας.
  • Ενέργειες για επίταξη ή παράδοση χώρων από τους ιδιοκτήτες στην περίπτωση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης
 6. Ενέργειες για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών (Β.Π.Ε.) από τον ανεξάρτητο μηχανικό με έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών ή και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εντολή εκτέλεσης πρόσθετων δοκιμών και ερευνών για επιβεβαίωση της αρτιότητας του έργου πριν από την έναρξη λειτουργίας του (Τοπικά Έργα και Έργα Παραχώρησης).
 7. Ενέργειες που απαιτούνται για τη διαθεσιμότητα χώρου όσον αφορά:
  • Τα υφιστάμενα τμήματα
  • Τα τμήματα σε κατασκευή από το Δημόσιο ααα.
  • Μέριμνα έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης εργασιών (Β.Π.Ε.). βββ.
  • Προετοιμασία παράδοσης - παραλαβής με τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύνταξη πρωτοκόλλου.
  • Τα νέα τμήματα ααα.
  • Επίταξη ακινήτων στην περίπτωση μη συντέλεσης της απαλλοτρίωσης. βββ.
  • Διαδικασία παράδοσης των ακινήτων από τους ιδιοκτήτες.
 8. Η καταγραφή δικτύων που χρειάζονται μετατόπιση από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και η παρακολούθηση ενεργειών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών
 9. Η διαβίβαση, υποβολή στοιχείων σε αρχαιολογικές υπηρεσίες, ο εντοπισμός θέσεων για αρχαιολογικές τομές, η άμεση ενεργοποίηση των αρχαιολογικών υπηρεσιών, η έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων που απαιτούν γνωμοδοτήσεις, αλλαγή σχεδιασμού και τυχόν συμπληρωματικές εργασίες
 10. Ο εντοπισμός και η καταγραφή των αδειών που απαιτούνται σε κάθε σύμβαση και η παρακολούθηση υποβληθέντων φακέλων
 11. Η παραλαβή μελετών και ο έλεγχος επιβεβαίωσης τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων στις υποβληθείσες μελέτες και στο πιστοποιητικό έγκρισης του ανεξάρτητου μηχανικού (εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, προδιαγραφές - τεχνικές απαιτήσεις, όρια εκτέλεσης έργου)
 12. Η παρακολούθηση κατασκευών μέσω των μηνιαίων αναφορών - εκθέσεων προόδου όσον αφορά:
  • την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες,
  • την τήρηση των συμβατικών απαιτήσεων ως προς τις προδιαγραφές και τρόπο κατασκευής,
  • τον ποιοτικό έλεγχο,
  • την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής εργαζομένων και χρηστών,
  • την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων,
  • την εξασφάλιση οδικής ασφάλειας σε όλες τις διαδικασίες μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης,
  • την ανταπόκριση στην περίπτωση παραπόνων ή και δικαστικών διεκδικήσεων χρηστών ή εργαζομένων κ.λπ. και τον έγκαιρο εντοπισμό εμποδίων που απαιτούν επίλυση.
 13. Η ανάθεση μελετών ή και κατασκευής έργων που απαιτούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δημοσίου.
 14. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τα Τμήματα επικουρούνται και με κλιμάκια στο χώρο των έργων.
3.  
  Αντικείμενο του Γραφείου Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας είναι:
 1. Η επιμέλεια οργάνωσης της ΕΥΔΕ
 2. Η εκτέλεση πληρωμών
 3. Ο χειρισμός διοικητικών και οικονομικών θεμάτων
Άρθρο 7
1.  
  Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών εκτός του Γραφείου Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας που προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Ο ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ασκεί τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων της ΕΥΔΕ, ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τα συμβατικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα Κατασκευών και Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 80855/5439/6.8.1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573/Β΄, παρ. 2 στοιχείο γ και στοιχείο δ) ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της ΕΥΔΕ, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνουν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του άρθρου 6 του παρόντος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 87 του υπαλληλικού κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄/26).
4.  
  Η αναπλήρωση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ σε θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος που δεν ασκεί αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το ίδιο έργο σύμφωνα με το άρθρο 6
Άρθρο 8
1.  
  Το προσωπικό της ΕΥΔΕ καθορίζεται σε 80 υπαλλήλους που κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ - Πολιτικών Μηχανικών 19 - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2 - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 - Μηχανολόγων Μηχανικών 1 - Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 6 - Διοικητικού - Οικονομικού 6 - Γεωλόγων 2 - Γεωπόνων - Δασολόγων 2 - Πληροφορικής 2 - Μηχανικών Περιβάλλοντος 3 Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΘΕΣΕΙΣ - Μηχανικών Πολιτικών 6 - Πληροφορικής 1 - Διοικητικού - Λογιστικού 1 - Εργοδηγών 5 Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΘΕΣΕΙΣ - Τεχνικού 10 - Προσωπικού Η/Υ 5 - Διοικητικού - Λογιστικού 6 Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ - Πολιτικών Μηχανικών (ειδικευμένου σε θέματα 1 διαχείρισης έργων με παραχώρηση) - Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών (ειδικευμένου 1 σε θέματα διαχείρισης έργων με παραχώρηση)ΣΥΝΟΛΟ: 80.
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μετακίνηση μονίμων ή με σύμβαση υπαλλήλων που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή την χρήση και λειτουργία των έργων ή όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό ανάλογων προσόντων, με ειδικό προσωπικό απαιτουμένων ειδικοτήτων, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 679/1977, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Λειτουργίας καιΣυντήρησης Έργων Παραχώρησης
Άρθρο 9
1.  
  Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με τον τίτλο Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης, η οποία είναι κεντρική υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των συμβάσεων παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης των κατωτέρω έργων: • Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη. • Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα. • Νέα Οδικά Έργα Αττικής (π.δ. 340/2002 Α΄ 283) και παλαιά Οδικά Έργα της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνα – Σταυρός – Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (π.δ. 151/2001 Α΄ 126), τα οποία από τούδε και στο εξής θα αναφέρονται Αυτοκινητόδρομος «Νέα Οδικά Έργα Αττικής». Αυτοκινητόδρομος «Ιόνια Οδός», Τμήματα Αντίρριο - Ιωάννινα, Αθήνα - Μαλιακός, και Σχηματάρι - Χαλκίδα. • Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.
2.  
  Η ΕΥΔΕ Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης ασκεί τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων παραχώρησης
3.  
  Έδρα της ΕΥΔΕ Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται δεκαετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος π.δ/τος.
Άρθρο 10
1.  
  Η ΕΥΔΕ αποτελείται από:
 1. Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη
 2. Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα
 3. Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου «Νέα Οδικά Έργα Αττικής»
 4. Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνιας Οδού», (Αντίρριο - Ιωάννινα, Αθήνα - Μαλιακός και Σχηματάρι - Χαλκίδα)
 5. Τμήμα Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου
 6. Τμήμα Νομικής Στήριξης
 7. Γραφείο Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας
 8. Γραμματεία
2.  
  Αντικείμενο του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη, του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα, του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου «Νέα Οδικά Έργα Αττικής», του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνιας Οδού», (Αντίρριο - Ιωάννινα, Αθήνα - Μαλιακός και Σχηματάρι - Χαλκίδα) και του Τμήματος Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, είναι:
 1. Παραλαβή εγχειριδίων λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης που υποβάλλονται στο Δημόσιο μετά την έγκριση από τον ανεξάρτητο μηχανικό, καθώς και η έγκαιρη εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ σε περίπτωση μη τήρησης συμβατικών απαιτήσεων
 2. Παρακολούθηση εφαρμογής εγχειριδίων λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης και περιοδικός έλεγχος
 3. Αναφορές στην περίπτωση ατυχημάτων
 4. Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις περιπτώσεις κατασκευών, συντήρησης, των δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων αναγκαίων συνθηκών
 5. Αποτελέσματα επιθεώρησης - συντήρησης
 6. Αναφορές ως προς την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων
 7. Έσοδα και κυκλοφοριακοί φόρτοι στους σταθμούς διοδίων
 8. Επίβλεψη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων (στη λειτουργία και συντήρηση) και ειδικότερα θεμάτων που ο κίνδυνος έχει διατηρηθεί από το Δημόσιο
 9. Συγκέντρωση στοιχείων από ατυχήματα, διενέργεια ελέγχου της αιτίας
 10. Ανταπόκριση σε παράπονα χρηστών και τρίτων
 11. Συγκέντρωση κυκλοφοριακών στοιχείων και εσόδων από σταθμούς διοδίων και έλεγχος
 12. Εισήγηση για ανάθεση μελετών ή και κατασκευής έργων για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δημοσίου.
 13. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τα Τμήματα επικουρούνται και με κλιμάκια στο χώρο των έργων.
3.  
  Αντικείμενο του Τμήματος Νομικής Στήριξης είναι:
 1. Η νομική στήριξη της Διεύθυνσης σε θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαχείριση των συμβάσεων παραχώρησης
 2. Η συλλογή ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των συμβάσεων παραχώρησης
 3. Η παροχή πληροφοριών και η ενημέρωση
 4. Η έκδοση σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών
4.  
  Αντικείμενο του Γραφείου Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας είναι:
 1. Η επιμέλεια οργάνωσης της Διεύθυνσης
 2. Η εκτέλεση πληρωμών
 3. Ο χειρισμός διοικητικών και οικονομικών θεμάτων
Άρθρο 11
1.  
  Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών, εκτός του Νομικού Τμήματος Νομικής Στήριξης και του Γραφείου Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας που προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Νομικών σπουδών). Ο ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ασκεί τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής για την λειτουργία και συντήρηση των έργων της ΕΥΔΕ, ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τα συμβατικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα Κατασκευών και Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 80855/5439/6.8.1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573/ Β΄, παρ. 2 στοιχείο γ και στοιχείο δ) ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της ΕΥΔΕ, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνουν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του άρθρου 10 του παρόντος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 87 του υπαλληλικού κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄/26).
4.  
  Η αναπλήρωση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ σε θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος που δεν ασκεί αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το ίδιο έργο σύμφωνα με το άρθρο 10
Άρθρο 12
1.  
  Το προσωπικό της ΕΥΔΕ καθορίζεται σε 80 υπαλλήλους που κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ - Πολιτικών Μηχανικών 17 - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2 - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 - Μηχανολόγων Μηχανικών 1 - Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 2 - Διοικητικού - Οικονομικού 5 - Γεωλόγων 2 - Γεωπόνων - Δασολόγων 2 - Πληροφορικής 2 - Μηχανικών Περιβάλλοντος 2 Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΘΕΣΕΙΣ - Μηχανικών Πολιτικών 9 - Πληροφορικής 2 - Διοικητικού - Λογιστικού 2 - Εργοδηγών 5 Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΘΕΣΕΙΣ - Τεχνικού 10 - Προσωπικού Η/Υ 6 - Διοικητικού - Λογιστικού 7 Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ - Πολιτικών Μηχανικών (ειδικευμένου σε θέματα 1 διαχείρισης έργων με παραχώρηση) - Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών (ειδικευμένου 1 σε θέματα διαχείρισης έργων με παραχώρηση)- Νομικών (ειδικευμένου σε θέματα Δημοσίου Δικαίου 1 συμβάσεων Δημοσίων Έργων) ΣΥΝΟΛΟ: 80.
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μετακίνηση μονίμων ή με σύμβαση υπαλλήλων που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή την χρήση και λειτουργία των έργων ή όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό ανάλογων προσόντων, με ειδικό προσωπικό απαιτουμένων ειδικοτήτων, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 679/1977 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994. Η στελέχωση του Τμήματος Νομικής Στήριξης γίνεται με πτυχιούχους νομικών σπουδών.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 13 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων"
1.  
  Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε άλλες Υπηρεσιακές Μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και αφορούν μελέτη - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση των έργων με παραχώρηση, που υπάγονται στην δικαιοδοσία των ΕΥΔΕ του παρόντος, ασκούνται πλέον από την αντίστοιχη ΕΥΔΕ
Άρθρο 14 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την ισχύ του παρόντος διατάγματος καταργούνται τα π.δ/τα 151/2001 (ΦΕΚ Α΄/126), 98/2006 (ΦΕΚ Α΄/100) και 340/2002 (ΦΕΚ Α΄/283).
Άρθρο 15
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει τρεις μήνες μετά από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), “Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων” όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 αρ. 23 ν. 1418/1984 (Α΄ 23). β) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). δ) Του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. ε) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 • Το υπ’ αριθμ. ΔΟ/Ο/87/1/Φ.1330/12.11.2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του τακτικού προϋπολογισμού: Ετήσια πρόσθετη δαπάνη ύψους 3.200 € για το τρέχον οικονομικό έτος, 3840 € για καθένα των ετών 2009 και 2010, 9.060 € για το έτος 2011 και 14.280 € για καθένα των ετών 2012-2016 η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ε.Φ.: 31-120, ΚΑΕ 0215). β) Επί του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.): Ετήσια δαπάνη από την λειτουργία των συνιστωμένων ΕΥΔΕ για καθένα των ετών 2008-2016 η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις των οικείων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και με κοινοτική συγχρηματοδότηση {Επιχειρησιακά Προγράμματα «Οδικοί ΄Αξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (Γ΄ Κ.Π.Σ.) και «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας» 2007-2013 [Εθνικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013]}.
 • Την γνωμοδότηση αριθμ. 3/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/80855/5439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/80855_5439 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των Έργων «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού» και «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου» (ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ). 2001/151 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005