ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/43

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-04-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-04-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο χρόνος εργασίας του αγρονομικού προσωπικού ανεξάρτητα από βαθμό, θέση και Υπηρεσία που υπηρετεί, κατά την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, είναι ο ακόλουθος:
 1. Οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες για τους διευθυντές, διοικητές και τμηματάρχες των Υπηρεσιών, καθώς και για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία.
 2. Το ωράριο αυτό, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε Υπηρεσίας, δύναται να κατανέμεται σε πρωινή ή απογευματινή αλλαγή (βάρδια), μέσα στα προβλεπόμενα όρια εργασίας κάθε ημέρα.
 3. Τριάντα πέντε ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές υπηρεσίες, ιδίως ως σκοποί αγρονομικών καταστημάτων, οδηγοί και πληρώματα υπηρεσιακών οχημάτων ή ενεργούν αγρονομικούς ελέγχους, περιπολίες και κάθε άλλη υπηρεσία που αφορά την αποστολή της Ελληνικής Αγροφυλακής
2.  
  Οι ώρες εργασίας, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, κατανέμονται συνεχόμενες στις πέντε εργάσιμες ημέρες. Ο προϊστάμενος κάθε Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της Υπηρεσίας του, καθορίζει και τα συστήματα εργασίας.
3.  
  Κατ’ εξαίρεση όσων καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική παροχή εργασίας και πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν κατά την κρίση των προϊσταμένων των οικείων Υπηρεσιών. Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στην περίπτωση αυτή είναι, κατ’ ανώτατο όριο, σαράντα πέντε ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (α) και σαράντα δύο ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1. Το προσωπικό μπορεί να διατίθεται σε υπηρεσία και την Κυριακή, έβδομη ημέρα εργασίας, καθώς και άλλη ημέρα αργίας. Στις περιπτώσεις αυτές αφήνεται ελεύθερο υπηρεσίας, για ανάπαυση (ρεπό) άλλη ημέρα της εβδομάδας, με κυλιόμενη σειρά, όταν είναι δυνατή η τήρησή της. Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται ο συνυπολογισμός των ημερησίων αναπαύσεων σε διάστημα δύο εβδομάδων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας ημερήσιας ανάπαυσης. Οι διευθυντές, διοικητές και τμηματάρχες των Υπηρεσιών κάνουν χρήση της ημερήσιας ανάπαυσης, αφού αναφέρουν στον άμεσο προϊστάμενό τους, ο οποίος δύναται να διατάξει την αναβολή λήψης αυτής, μόνον όταν τούτο επιβάλλεται, για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, που αφορούν και την Υπηρεσία που προΐσταται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος κάνει χρήση της ημερήσιας ανάπαυσης το αργότερο εντός εβδομάδας από την άρση του κωλύματος και σε ημέρα της επιλογής του, κατόπιν ενημέρωσης του άμεσου προϊσταμένου του.
4.  
  Αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχισθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου εργασίας, είτε από τη φύση της, είτε από ειδικές συνθήκες, δεν διακόπτεται, αλλά συνεχίζεται για όσο χρόνο απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης.
5.  
  Ο χρόνος εργασίας των γυναικών αγρονομικών υπαλλήλων, που είναι μητέρες, οποιαδήποτε υπηρεσία και αν εκτελούν, περιορίζεται κατά δύο ώρες την ημέρα αν έχουν παιδιά μέχρι δύο ετών και κατά μία ώρα αν έχουν παιδιά από δύο μέχρι τεσσάρων ετών. Αντί της χρήσης του μειωμένου ωραρίου, οι μητέρες αγρονομικοί υπάλληλοι δικαιούνται να λάβουν την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις άδεια ανατροφής παιδιού. Αν για τις μητέρες υπαλλήλους του δημοσίου καθορίζεται ευνοϊκότερο ωράριο εφαρμόζεται και στις μητέρες αγρονομικούς υπαλλήλους.
6.  
  ΄Ολες οι υπηρεσίες που εκτελούνται από το αγρονομικό προσωπικό ανεξαρτήτως βαθμού, θέσης και χρονικών ορίων, καταγράφονται σε βιβλίο που τηρεί για το σκοπό αυτό κάθε Υπηρεσία
Άρθρο 2 "Υποχρεώσεις αγρονομικού προσωπικού"
1.  
  Το αγρονομικό προσωπικό, κατά το χρόνο που δεν έχει διατεθεί σε υπηρεσία: α. Ενημερώνει τους αρμόδιους της Υπηρεσίας του για τον τόπο και τρόπο ανεύρεσής του σε περίπτωση ανάγκης. β. Σπεύδει στην Υπηρεσία του, όταν αντιληφθεί ότι υπάρχουν έκτακτα γεγονότα ή άλλα περιστατικά που επιβάλλουν την παρουσία του. γ. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή του (άρθρο 4 παρ. 3 ν. 3585/2007). δ. Παρέχει τη συνδρομή του στους συναδέλφους του, όταν αυτή θεωρείται αναγκαία. ε. Λαμβάνει, με προσωπική του ευθύνη, γνώση της υπηρεσίας που διατίθεται την επόμενη ημέρα.
Άρθρο 3
1.  
  Το πολιτικό προσωπικό προσέρχεται στην υπηρεσία του και αναχωρεί σύμφωνα με το ωράριο εργασίας, που ισχύει κάθε φορά για τις Δημόσιες Υπηρεσίες
2.  
  Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, το πολιτικό προσωπικό, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των Αγρονομικών Υπηρεσιών:
 1. Ακολουθεί το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών που υπηρετεί, όταν το έργο που του έχει ανατεθεί είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της αποστολής των Υπηρεσιών αυτών
 2. Δύναται να καλείται για υπηρεσία της αρμοδιότητάς του, εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι και κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, καθώς και την έκτη και έβδομη ημέρα της εβδομάδας, κατά την κρίση του τμηματάρχη ή διοικητή ή διευθυντή της Υπηρεσίας του, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α΄- 148) και το άρθρο 53 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παρ. 10 του ίδιου νόμου και με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 3528/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» ( Α΄- 26).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Τις διατάξεις του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29.12.1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των Δημοσίων εν γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων αυτής» (Α΄- 126).
 • Το άρθρο 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄- 231).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄- 241).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 47/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-04-24 Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/72
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1157 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1157 1981
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. 2007/3585 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία