Συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/72/ΕΚ /22.7.2003

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 «για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων» (ΕΕL 207/18.8.2003).
2.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει για τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες στο εξής ΕΣΕτ, που αναφέρονται ως «ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί» στην Οδηγία 2003/72/ΕΚ, που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Ισχύει επίσης και για τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες, θυγατρικές εταιρίες και σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις μιας ΕΣΕτ που έχουν την έδρα τους ή είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν η ίδια η ΕΣΕτ έχει την έδρα της στην Ελλάδα.
Άρθρο 2 "Ορισμοί("
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος νοούνται ως: α) «Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία»: (ΕΣΕτ) κάθε συνεταιριστική εταιρία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22.7.2003 «περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας». β) «Συμμετέχουσες νομικές οντότητες»: εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, καθώς και των νομικών οντοτήτων που έχουν συσταθεί και διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους και συμμετέχουν άμεσα στη σύσταση μιας ΕΣΕτ. γ) «Θυγατρική» συμμετέχουσας νομικής οντότητας ή μιας ΕΣΕτ: η επιχείρηση επί της οποίας η νομική οντότητα ή η ΕΣΕτ ασκεί δεσπόζουσα επιρροή κατά την έννοια του άρθρου 4 του π.δ/τος 40/1997 «Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/45/ΕΚ/22.9.1994» (ΦΕΚ Α’ 39). δ) «Σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις»: οι θυγατρικές ή εγκαταστάσεις συμμετέχουσας νομικής οντότητας, που πρόκειται να καταστούν θυγατρικές ή εγκαταστάσεις της ΕΣΕτ κατά τη σύστασή της. ε) «Εκπρόσωποι των εργαζομένων»: για τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες που εδρεύουν στην Ελλάδα κατά σειρά προτεραιότητας i) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, ii) εάν δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, τα συμβούλια των εργαζομένων που έχουν αναδειχθεί και λειτουργούν σ’ αυτές σύμφωνα με το ν. 1767/1988 «Συμβούλια Εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις – Κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας» (ΦΕΚ Α’ 63), ή iii) εάν δεν υπάρχουν τέτοια συμβούλια, οι εκπρόσωποι που εκλέγονται από τους εργαζομένους με άμεση εκλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 79) και του άρθρου 4 του ν. 1767/1988. στ) «Όργανο εκπροσώπησης»: το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων που συνιστάται με τις συμφωνίες του άρθρου 4 ή βάσει του προσαρτημένου στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα παραρτήματος, με σκοπό την υλοποίηση της ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους της ΕΣΕτ, των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της που βρίσκονται στην Κοινότητα και, ενδεχομένως, της άσκησης δικαιωμάτων συμμετοχής σε σχέση με την ΕΣΕτ. ζ) «Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα»: ομάδα που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, προκειμένου να διαπραγματευθεί με το αρμόδιο όργανο των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων τη θέσπιση ρυθμίσεων για το ρόλο των εργαζομένων εντός της ΕΣΕτ. η) «Ρόλος των εργαζομένων»: οιοσδήποτε μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής, δια του οποίου οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να ασκήσουν επιρροή στις αποφάσεις που λαμβάνονται εντός μιας επιχείρησης. θ) «Ενημέρωση»: η πληροφόρηση του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους από το αρμόδιο όργανο της ΕΣΕτ για τα ζητήματα που αφορούν την ίδια την ΕΣΕτ και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις εγκαταστάσεις της που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή για τα ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν τις εξουσίες των οργάνων λήψης αποφάσεων σε ένα και μόνο κράτος μέλος, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που να επιτρέπει στους εκπροσώπους των εργαζομένων να εκτιμήσουν εις βάθος τις ενδεχόμενες συνέπειες και, όταν ενδείκνυται, να προετοιμάσουν διαβουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της ΕΣΕτ. ι) «Διαβούλευση»: η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους και του αρμόδιου οργάνου της ΕΣΕτ, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που να επιτρέπει στους εκπροσώπους των εργαζομένων να διατυπώσουν γνώμη, βάσει της ενημέρωσης που τους παρέχεται, για μέτρα που μελετά το αρμόδιο όργανο, τα οποία ενδέχεται να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της ΕΣΕτ. ια) «Συμμετοχή»: η επιρροή του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους στις υποθέσεις μιας νομικής οντότητας, μέσω: - του δικαιώματος να εκλέγουν ή να ορίζουν ορισμένα από τα μέλη του εποπτικού ή διοικητικού οργάνου της νομικής οντότητας, ή, - του δικαιώματος να εισηγούνται ή/και να απορρίπτουν τον ορισμό ορισμένων ή όλων των μελών του εποπτικού ή διοικητικού οργάνου της νομικής οντότητας.
Άρθρο 3
1.  
  Όταν τα διευθυντικά ή διοικητικά όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων καταρτίζουν το σχέδιο σύστασης ΕΣΕτ, λαμβάνουν το συντομότερο δυνατόν τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών περί της ταυτότητας των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και θυγατρικών ή εγκαταστάσεων και περί του αριθμού των εργαζομένων σε αυτές, για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις νομικές οντότητες σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο τους εντός της ΕΣΕτ
2.  
  Για το σκοπό αυτό, ιδρύεται Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα (στο εξής ΕΔΟ), που εκπροσωπεί τους εργαζομένους των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και των σχετικών θυγατρικών ή εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
 1. Κατά την εκλογή ή τον ορισμό των μελών της ΕΔΟ εξασφαλίζεται:
 2. (i) ότι τα μέλη αυτά εκλέγονται ή ορίζονται κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων, που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες και τις σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις χορηγώντας, σε σχέση με ένα κράτος μέλος, μία έδρα για κάθε ποσοστό εργαζομένων, που απασχολούνται στο εν λόγω κράτος μέλος, που ισούται με το 10 % ή κλάσμα αυτού, του αριθμού των εργαζομένων, που απασχολούνται σε όλα τα κράτη μέλη συνολικά, (ii) ότι στην περίπτωση ΕΣΕτ που έχει συσταθεί με συγχώνευση, στα μέλη από κάθε κράτος μέλος προστίθενται όσα ενδεχομένως χρειάζονται για να εξασφαλισθεί ότι η ΕΔΟ θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος, που εκπροσωπεί κάθε συμμετέχοντα συνεταιρισμό, που είναι καταχωρημένος σε Μητρώο και απασχολεί εργαζομένους στο κράτος μέλος αυτό και ο οποίος πρόκειται να πάψει υφιστάμενος ως χωριστή νομική οντότητα ύστερα από την καταχώρηση της ΕΣΕτ εφόσον:
 3. - ο αριθμός των επί πλέον μελών δεν υπερβαίνει το 20% των μελών, που έχουν εκλεγεί ή ορισθεί δυνάμει του σημείου (i), και - η σύνθεση της ΕΔΟ δεν συνεπάγεται διπλή εκπροσώπηση των εν λόγω εργαζομένων.
 4. Εάν ο αριθμός των συνεταιρισμών αυτών υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων επί πλέον εδρών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, οι επιπλέον έδρες κατανέμονται στους συνεταιρισμούς των διαφόρων κρατών μελών κατά τη φθίνουσα τάξη του αριθμού των εργαζομένων τους.
 5. Τα μέλη της ΕΔΟ που εκπροσωπούν τους εργαζομένους σε συμμετέχουσες νομικές οντότητες στην Ελλάδα, εκλέγονται ή ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, κατά σειρά, ως εξής:
 6. i) από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, ii) εάν δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, από τα συμβούλια των εργαζομένων που έχουν αναδειχθεί και λειτουργούν σε αυτές σύμφωνα με το ν. 1767/1988, ή iii) εάν δεν υπάρχουν τέτοια συμβούλια, απευθείας από τους εργαζομένους με άμεση εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 του ν. 1264/1982 και 4 του ν. 1767/1988.
 7. Από κάθε νομική οντότητα αναδεικνύονται 3 εκπρόσωποι, εφόσον απασχολούνται μέχρι 300 εργαζόμενοι, 5 εκπρόσωποι, εφόσον απασχολούνται από 301 έως 1000 εργαζόμενοι, και 7 εκπρόσωποι, εφόσον απασχολούνται πάνω από 1001 εργαζόμενοι.
 8. Οι εκπρόσωποι αυτοί συνέρχονται σε κοινή συνεδρία και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της ΕΔΟ, που αντιστοιχούν στην εκπροσώπηση των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων, που έχουν εργαζομένους στην Ελλάδα.
 9. Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται συμμετοχή τουλάχιστον 1/3 (ένα τρίτο) από κάθε φύλο και εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εργαζομένων του αντίστοιχου φύλου σε κάθε επιχείρηση.
 10. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
 11. Στα μέλη αυτά πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα μέλος που να εκπροσωπεί κάθε συμμετέχουσα νομική οντότητα, η οποία έχει εργαζομένους στην Ελλάδα, χωρίς όμως με τον τρόπο αυτό να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μελών της ΕΔΟ
3.  
  Η ΕΔΟ και τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων καθορίζουν, με γραπτή συμφωνία, τις ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων εντός της ΕΣΕτ. Για το σκοπό αυτό, τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων ενημερώνουν την ΕΔΟ για το σχέδιο και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύστασης της ΕΣΕτ μέχρι την καταχώρησή της.
4.  
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η ΕΔΟ αποφασίζει τη σύναψη της συμφωνίας με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, εφόσον η πλειοψηφία αυτή αντιστοιχεί και στην απόλυτη πλειοψηφία των εργαζομένων. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Ωστόσο, εάν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων οδηγήσει σε μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής, για την απόφαση έγκρισης της συμφωνίας απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της ΕΔΟ, εκπροσωπούσα τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν τους εργαζομένους που απασχολούνται σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη: - στην περίπτωση ΕΣΕτ που θα συσταθεί με συγχώνευση, εάν η συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 25% του συνόλου των εργαζομένων των συμμετεχόντων συνεταιρισμών, ή - στην περίπτωση ΕΣΕτ που θα συσταθεί με άλλο τρόπο, εάν η συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων. Ως «μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής» νοείται αναλογία των μελών των οργάνων της ΕΣΕτ κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ια, η οποία είναι μικρότερη από τη μεγαλύτερη υπάρχουσα αναλογία εντός των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων.
5.  
  Για το σκοπό των διαπραγματεύσεων, η ΕΔΟ μπορεί να ζητήσει εμπειρογνώμονα της επιλογής της, όπως εκπρόσωπο συνδικαλιστικών οργανώσεων του ενδεδειγμένου κοινοτικού επιπέδου, που θα την επικουρήσει στις εργασίες της. Ο εμπειρογνώμονας δύναται να παρίσταται στις διαπραγματευτικές συνεδριάσεις συμβουλευτικώς κατόπιν αιτήσεως της ΕΔΟ, όπου χρειάζεται να προωθηθεί συνοχή και συνέπεια σε κοινοτικό επίπεδο. Η ΕΔΟ μπορεί να αποφασίζει να ενημερώνει τους εκπροσώπους των ενδεδειγμένων εξωτερικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.
6.  
  Η ΕΔΟ μπορεί να αποφασίσει με την πλειοψηφία που προβλέπεται κατωτέρω, να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να περατώσει τις διαπραγματεύσεις, που έχουν ήδη αρχίσει, και να βασιστεί στις διατάξεις περί ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους, που ισχύουν στα κράτη μέλη στα οποία η ΕΣΕτ έχει εργαζομένους. Όταν λαμβάνεται τέτοια απόφαση, η διαδικασία σύναψης συμφωνίας κατά το άρθρο 4 παύει και δεν εφαρμόζεται καμία των διατάξεων του παραρτήματος, που προσαρτάται στο παρόν. Η απαιτούμενη πλειοψηφία προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη μη έναρξη ή την περάτωση διαπραγματεύσεων είναι οι ψήφοι των δύο τρίτων των μελών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των μελών, που εκπροσωπούν εργαζομένους, οι οποίοι απασχολούνται σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη. Στην περίπτωση ΕΣΕτ, που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται, εάν υπάρχει συμμετοχή στον προς μετατροπή συνεταιρισμό. Η ΕΔΟ συγκαλείται εκ νέου μετά από γραπτή αίτηση του 10% τουλάχιστον των εργαζομένων στην ΕΣΕτ, στις θυγατρικές και στις εγκαταστάσεις της ή των εκπροσώπων τους, το νωρίτερο δύο έτη μετά την προαναφερόμενη απόφαση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις νωρίτερα. Εάν η ΕΔΟ αποφασίσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τη διεύθυνση χωρίς, ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε συμφωνία, δεν εφαρμόζεται καμία από τις διατάξεις του παραρτήματος, που προσαρτάται στο παρόν.
7.  
  Τυχόν δαπάνες σχετικά με τη λειτουργία της ΕΔΟ και, γενικότερα, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις αναλαμβάνονται από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες, ώστε η ΕΔΟ να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της δεόντως. Οι συμμετέχουσες νομικές οντότητες αναλαμβάνουν ενδεικτικά τις κατωτέρω δαπάνες: α) εκλογής των μελών της ΕΔΟ, β) οργάνωσης των συναντήσεων της ΕΔΟ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διερμηνείας, διαμονής, οδοιπορικών εξόδων, διατροφής των μελών της και εξόδων εκτύπωσης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της συνάντησης, γ) αμοιβής του διορισμένου από την ΕΔΟ εμπειρογνώμονα προκειμένου να τη βοηθήσει στα καθήκοντά της.
Άρθρο 4
1.  
  Τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και η ΕΔΟ διαπραγματεύονται με πνεύμα συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων στην ΕΣΕτ
2.  
  Με την επιφύλαξη της αυτονομίας των μερών και τηρουμένης της παραγράφου 4, η συμφωνία της παραγράφου 1 μεταξύ των αρμοδίων οργάνων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και της ΕΔΟ καθορίζει:
 1. το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας,
 2. τη σύνθεση, τον αριθμό των μελών και την κατανομή των εδρών του οργάνου εκπροσώπησης, που θα αποτελέσει το συνομιλητή του αρμόδιου οργάνου της ΕΣΕτ στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων της ΕΣΕτ, των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της,
 3. τις αρμοδιότητες και την προβλεπόμενη διαδικασία για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με το όργανο εκπροσώπησης,
 4. τη συχνότητα των συνεδριάσεων του οργάνου εκπροσώπησης,
 5. τους οικονομικούς πόρους και τα υλικά μέσα, που διατίθενται στο όργανο εκπροσώπησης,
 6. εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν μια ή περισσότερες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης, αντί να συστήσουν όργανο εκπροσώπησης, τις ρυθμίσεις εφαρμογής των διαδικασιών αυτών,
 7. εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν ρυθμίσεις περί συμμετοχής, την ουσία αυτών των ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων (ενδεχομένως) του αριθμού των μελών του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου της ΕΣΕτ, τα οποία οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, ορίζουν, προτείνουν ή απορρίπτουν, των διαδικασιών εκλογής, ορισμού, πρότασης ή απόρριψης των μελών αυτών από τους εργαζομένους καθώς και των δικαιωμάτων τους,
 8. την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας και τη διάρκειά της, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας και την οικεία διαδικασία, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση τυχόν δομικών αλλαγών στην ΕΣΕτ και τα υποκαταστήματα και τις εγκαταστάσεις της, που προκύπτουν μετά τη δημιουργία της ΕΣΕτ,
3.  
  Η συμφωνία δεν υπόκειται, εκτός αντιθέτων διατάξεών της, στις διατάξεις αναφοράς του παραρτήματος
4.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 3 στοιχείο α στην περίπτωση ΕΣΕτ που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, η συμφωνία προβλέπει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο για όλα τα στοιχεία του ρόλου των εργαζομένων, με εκείνο που υπήρχε στο συνεταιρισμό ο οποίος θα μετατραπεί σε ΕΣΕτ
5.  
  Η συμφωνία μπορεί να διευκρινίζει τις ρυθμίσεις για το δικαίωμα των εργαζομένων να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις ή στις τμηματικές ή κλαδικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος π.δ/τος και το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1435/2003.
Άρθρο 5
1.  
  Οι διαπραγματεύσεις αρχίζουν μόλις συσταθεί η ΕΔΟ και μπορούν να συνεχιστούν κατά τους έξι μήνες που ακολουθούν
2.  
  Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν παράταση των διαπραγματεύσεων πέραν της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μέχρι ένα έτος συνολικά από τη σύσταση της ΕΔΟ
Άρθρο 6
1.  
  Όπου το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προβλέπει διαφορετικά, για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 5 εφαρμόζονται οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων
2.  
  Ειδικότερα, οι διαπραγματεύσεις αρχίζουν:
 1. είτε με πρωτοβουλία των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων,
 2. είτε με πρωτοβουλία της ΕΔΟ.
 3. Η αίτηση υποβάλλεται στις συμμετέχουσες νομικές οντότητες ή στην έδρα της κεντρικής διοίκησης.
3.  
  Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται στον τόπο που βρίσκεται η καταστατική έδρα ή η κεντρική διοίκηση της ΕΣΕτ
4.  
  Κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων η ΕΔΟ και τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων αποφασίζουν, με αμοιβαία συμφωνία, τους ακριβείς κανόνες που θα διέπουν τη διαδικασία των από κοινού συναντήσεών τους. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία για το θέμα αυτό, θα πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά της πρώτης συνάντησής τους ο τρόπος διεξαγωγής των συναντήσεών τους, με προσδιορισμό του χρόνου και του τόπου που θα πραγματοποιούνται αυτές, του χρόνου γνωστοποιήσεως των θεμάτων της συζητήσεως κατά την πραγματοποίηση των συναντήσεών τους και την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων. Τα πρακτικά των συναντήσεων μεταξύ των δύο μερών θα υπογράφονται από ένα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 7
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος π.δ/τος θεσπίζονται οι αναφερόμενες στο άρθρο 15 (Παράρτημα) διατάξεις αναφοράς σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων. Οι διατάξεις αναφοράς ισχύουν από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο της ΕΣΕτ, εφόσον:.
 1. είτε συμφωνούν τα μέρη να υιοθετήσουν το περιεχόμενο των ρυθμίσεων των διατάξεων αναφοράς
 2. είτε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία εντός της προθεσμίας, που ορίζεται στο άρθρο 5, και - το αρμόδιο όργανο κάθε συμμετέχουσας νομικής οντότητας δεχθεί την εφαρμογή των διατάξεων αναφοράς σε σχέση με την ΕΣΕτ συνεχίζοντας έτσι την καταχώρηση της ΕΣΕτ, και - η ΕΔΟ δεν έχει λάβει την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6
2.  
  Επιπλέον, οι διατάξεις αναφοράς, που θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του Παραρτήματος, εφαρμόζονται μόνον:
 1. στην περίπτωση ΕΣΕτ, που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, εάν οι κανόνες ενός κράτους μέλους σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό ή εποπτικό όργανο εφαρμόζονται σε συνεταιρισμό, που έχει μετατραπεί σε ΕΣΕτ
 2. στην περίπτωση ΕΣΕτ, που έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης:
 3. - εάν υπήρξαν, πριν την καταχώρηση της ΕΣΕτ, σε έναν ή περισσότερους από τους συμμετέχοντες συνεταιρισμούς, μια ή περισσότερες από τις μορφές συμμετοχής, που καλύπτουν τουλάχιστον το 25% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων των συμμετεχόντων συνεταιρισμών, ή - εάν υπήρξαν, πριν την καταχώρηση της ΕΣΕτ, σε έναν ή περισσότερους από τους συμμετέχοντες συνεταιρισμούς, μια ή περισσότερες από τις μορφές συμμετοχής, που καλύπτουν λιγότερο από το 25% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων των συμμετεχόντων συνεταιρισμών, και η ΕΔΟ αποφασίσει σχετικά
 4. στην περίπτωση ΕΣΕτ που έχει συσταθεί με άλλο τρόπο:
 5. - εάν υπήρξαν, πριν την καταχώρηση της ΕΣΕτ, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες, μια ή περισσότερες από τις μορφές συμμετοχής, που καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων, ή - εάν υπήρξαν, πριν την καταχώρηση της ΕΣΕτ, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες, μια ή περισσότερες από τις μορφές συμμετοχής που καλύπτουν λιγότερο από το 50% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων, και η ΕΔΟ αποφασίσει σχετικά.
 6. Εάν στις διάφορες συμμετέχουσες νομικές οντότητες υπήρχαν πλείονες μορφές συμμετοχής, η ΕΔΟ αποφασίζει ποια από αυτές θα καθιερωθεί στην ΕΣΕτ.
 7. Η ΕΔΟ ενημερώνει τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων για τις αποφάσεις που έλαβε βάσει της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 8
1.  
  Σε περίπτωση ΕΣΕτ που έχει συσταθεί αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από μια μοναδική νομική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν στο σύνολό τους τουλάχιστον 50 εργαζομένους σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη από τα οποία το ένα η Ελλάδα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 7
2.  
  Σε περίπτωση ΕΣΕτ που έχει συσταθεί αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από μια μοναδική νομική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν στο σύνολό τους λιγότερους από 50 εργαζομένους, ή απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζομένους μόνο στην Ελλάδα, ο ρόλος των εργαζομένων ρυθμίζεται ως εξής: - στην ίδια την ΕΣΕτ, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της ΕΣΕτ, που εφαρμόζονται σε άλλες οντότητες της ίδιας κατηγορίας, - στις θυγατρικές και εγκαταστάσεις της έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκονται, οι οποίες εφαρμόζονται σε άλλες οντότητες της ίδιας κατηγορίας. Σε περίπτωση μεταφοράς από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος της καταστατικής έδρας μιας ΕΣΕτ, η οποία διέπεται από κανόνες συμμετοχής, συνεχίζει να ισχύει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων.
3.  
  Εάν, μετά την καταχώρηση μιας ΕΣΕτ που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της ΕΣΕτ και των θυγατρικών και εγκαταστάσεών της σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη, ή εάν ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων φθάσει ή ξεπεράσει τουλάχιστον τους 50 σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογίαν οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 7. Στην περίπτωση αυτή, οι όροι «συμμετέχουσες νομικές οντότητες» και «σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις» αντικαθίστανται, αντιστοίχως, από τους όρους «ΕΣΕτ» και «θυγατρικές ή εγκαταστάσεις της ΕΣΕτ».
Άρθρο 9 "Συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις ή στιςτμηματικές ή στις κλαδικές συνελεύσεις.("
1.  
  Εντός των ορίων που προβλέπει το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1435/2003 οι εργαζόμενοι της ΕΣΕτ ή/και οι αντιπρόσωποί τους έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση ή, εάν υπάρχει, στην τμηματική ή κλαδική συνέλευση, με δικαίωμα ψήφου, στις ακόλουθες περιστάσεις: α) όταν το αποφασίζουν τα μέρη στη συμφωνία, που αναφέρεται στο άρθρο 4, ή β) όταν ένας συνεταιρισμός, που διέπεται από ένα τέτοιο σύστημα, μετατρέπεται σε ΕΣΕτ, ή γ) όταν, στην περίπτωση ΕΣΕτ, που ιδρύθηκε κατ’ άλλο τρόπο και όχι με μετατροπή, ένας συμμετέχων συνεταιρισμός διέπεται από ένα τέτοιο σύστημα και: i) τα μέρη δεν μπορούν να επιτύχουν συμφωνία του άρθρου 4 εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 5 και ii) εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο β και το τμήμα 3 του παραρτήματος και iii) ο συμμετέχων συνεταιρισμός, που διέπεται από ένα τέτοιο σύστημα, έχει την υψηλότερη αναλογία συμμετοχής, κατά την έννοια του άρθρου 2 εδάφιο ια, η οποία ισχύει στους συγκεκριμένους συμμετέχοντες συνεταιρισμούς πριν από την καταχώρηση της ΕΣΕτ.
Άρθρο 10
1.  
  Τα μέλη της ΕΔΟ ή του οργάνου εκπροσώπησης, καθώς και οι εμπειρογνώμονες που τους επικουρούν, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν σε τρίτους τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα πλαίσια της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα εν λόγω πρόσωπα ακόμα και μετά τη λήξη της θητείας τους.
2.  
  Το εποπτικό ή διοικητικό όργανο της ΕΣΕτ ή συμμετέχουσας νομικής οντότητας, που έχει την έδρα της στην Ελλάδα, δεν υποχρεούται να χορηγεί πληροφορίες για θέματα που χαρακτηρίζονται απόρρητα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 1767/1988 ή αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων ούτε πληροφορίες, που έχουν ιδιάζουσα σημασία για την ΕΣΕτ (ή τη συμμετέχουσα νομική οντότητα) και των οποίων η διαρροή θα παρεμπόδιζε τη λειτουργία αυτής ή των θυγατρικών και εγκαταστάσεών της ή θα είχε επιβλαβείς συνέπειες για την ανταγωνιστικότητά τους ή θα τους προξενούσε ζημία.
3.  
  Όταν το εποπτικό ή διοικητικό όργανο της ΕΣΕτ ή συμμετέχουσας νομικής οντότητας απαιτεί την τήρηση του απορρήτου ή δεν παρέχει πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να προσφύγουν με αίτησή τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της ΕΣΕτ, το οποίο κρίνει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση που θα εκδοθεί μπορεί να επιβάλλει μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών.
Άρθρο 11 "Λειτουργία του οργάνου εκπροσώπησης και διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους("
1.  
  Το αρμόδιο όργανο της ΕΣΕτ και το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους. Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία μεταξύ του εποπτικού ή του διοικητικού οργάνου της ΕΣΕτ και των εκπροσώπων των εργαζομένων μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημέρωσης ή διαβούλευσης με τους εργαζομένους.
Άρθρο 12
1.  
  Στα μέλη της ΕΔΟ, στα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης, στους εκπροσώπους των εργαζομένων οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης και στους εκπροσώπους των εργαζομένων, που συμμετέχουν στο εποπτικό ή διοικητικό όργανο της ΕΣΕτ και οι οποίοι εργάζονται σ’ αυτήν, στις θυγατρικές ή εγκαταστάσεις της ή σε συμμετέχουσα νομική οντότητα παρέχεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η προστασία που προβλέπεται στους ν. 1264/1982 και 1767/1988, υπό την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2 για την διευκόλυνση των ανωτέρω εκπροσώπων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
2.  
  Στα ίδια πρόσωπα χορηγείται άδεια με αποδοχές για το χρόνο που απαιτείται να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους (συνεδριάσεις κ.λπ.). Αυτό αφορά ειδικότερα τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ΕΔΟ ή του οργάνου εκπροσώπησης, σε κάθε άλλη συνεδρίαση που πραγματοποιείται στα πλαίσια της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ ή σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου, καθώς και την καταβολή του μισθού τους για τα μέλη που αποτελούν τμήμα του προσωπικού της συμμετέχουσας νομικής οντότητας ή της ΕΣΕτ ή των θυγατρικών ή εγκαταστάσεών της κατά τη διάρκεια της απουσίας, που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 13
1.  
  Η διεύθυνση των εγκαταστάσεων μιας ΕΣΕτ και τα εποπτικά ή τα διοικητικά όργανα θυγατρικών και συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων, που εδρεύουν στην Ελλάδα, και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τους ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι ίδιοι οι εργαζόμενοί τους, πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος π.δ/τος, ανεξάρτητα από το εάν η ίδια η ΕΣΕτ έχει την καταστατική της έδρα στην Ελλάδα.
2.  
  Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις με σκοπό να παρακωλύουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που απορρέουν από το παρόν π.δ. και ιδίως: α) να ασκούν επιρροή στους εργαζομένους με απειλές απολύσεων ή άλλα μέσα για την παρεμπόδιση της άσκησης των δικαιωμάτων που αυτό παρέχει, β) να υποστηρίζουν την υποψηφιότητα εργαζομένων με οικονομικά ή άλλα μέσα και γ) να επεμβαίνουν με κάθε τρόπο στη διαδικασία εκλογής των μελών της ΕΔΟ ή του οργάνου εκπροσώπησης, καθώς και να επηρεάζουν το έργο των εμπειρογνωμόνων των εργαζομένων.
3.  
  Σε όποιον παραβαίνει τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και του άρθρου 12 του παρόντος π.δ/τος, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16 παρ. α του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 205), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 14
1.  
  Όταν μία ΕΣΕτ είναι επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή ελέγχουσα επιχείρηση ενός ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ/τος 40/1997, οι διατάξεις του Π.Δ. 40/1997 δεν εφαρμόζονται σ’ αυτές ή στις θυγατρικές τους (ΦΕΚ Α’ 39). Εντούτοις, αν η Ε.Δ.Ο. αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 του παρόντος π.δ/τος να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να περατώσει διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 40/1997.
2.  
  Οι διατάξεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της εταιρίας που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός από τις διατάξεις του παρόντος π.δ/τος, δεν εφαρμόζονται στις ΕΣΕτ στις οποίες έχουν εφαρμογή τα άρθρα 3 έως 7.
3.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν θίγει:
 1. τα υφιστάμενα δικαιώματα σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων, εκτός της συμμετοχής στα όργανα της ΕΣΕτ, τα οποία προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία υπέρ των εργαζομένων της ΕΣΕτ και των θυγατρικών και εγκαταστάσεών της,
 2. τις διατάξεις περί συμμετοχής στα όργανα που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, οι οποίες εφαρμόζονται στις θυγατρικές της ΕΣΕτ ή στις ΕΣΕτ στις οποίες δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 3 έως 7
Άρθρο 15
1.  
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το ακόλουθο, αναφερόμενο στα άρθρα 7 και 8, παράρτημα:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ(προβλεπόμενες στα άρθρα 7 και 8) Τμήμα 1: Σύνθεση του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων Προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος του άρθρου 1 και στις περιπτώσεις του άρθρου 7, ιδρύεται ειδικό όργανο εκπροσώπησης, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: α) Το ειδικό όργανο εκπροσώπησης απαρτίζεται από εργαζομένους της ΕΣΕτ και των θυγατρικών και εγκαταστάσεών της, οι οποίοι έχουν εκλεγεί ή οριστεί από εκπροσώπους των εργαζομένων, ή, ελλείψει αυτών, από το σύνολο των εργαζομένων. Τα μέλη του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης που προέρχονται από ελληνικές νομικές οντότητες ή εγκαταστάσεις στην Ελλάδα εκλέγονται, με τους αναπληρωτές τους, κατά σειρά, ως εξής: i) από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, ii) εάν δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, από τα συμβούλια των εργαζομένων που έχουν αναδειχθεί και λειτουργούν σε αυτές σύμφωνα με το ν. 1767/1988, ή iii) εάν δεν υπάρχουν τέτοια συμβούλια, απευθείας από τους εργαζομένους με άμεση εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 του ν. 1264/1982 και 4 του ν. 1767/1988. Από κάθε νομική οντότητα αναδεικνύονται 3 εκπρόσωποι, εφόσον απασχολούνται μέχρι 300 εργαζόμενοι, 5 εκπρόσωποι, εφόσον απασχολούνται από 301 έως 1000 εργαζόμενοι, και 7 εκπρόσωποι, εφόσον απασχολούνται πάνω από 1001 εργαζόμενοι. Οι εκπρόσωποι αυτοί συνέρχονται σε κοινή συνεδρία και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης, που αντιστοιχούν στην εκπροσώπηση των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων, που έχουν εργαζομένους στην Ελλάδα. Στα μέλη αυτά πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα μέλος που να εκπροσωπεί κάθε συμμετέχουσα νομική οντότητα, η οποία έχει εργαζομένους στην Ελλάδα, χωρίς όμως με τον τρόπο αυτό να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μελών του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης. β) Το ειδικό όργανο εκπροσώπησης υποχρεούται να θεσπίζει κανόνες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο αριθμός των μελών και η κατανομή των εδρών στο ειδικό όργανο εκπροσώπησης προσαρμόζονται στις μεταβολές που επέρχονται εντός της ΕΣΕτ και εντός των θυγατρικών και εγκαταστάσεών της. Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η ισόρροπη συμμετοχή των φύλων. γ) Εφόσον το δικαιολογεί το μέγεθός του, το ειδικό όργανο εκπροσώπησης εκλέγει μεταξύ των μελών του, επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, η οποία περιλαμβάνει το πολύ τρία μέλη, αναθέτοντάς της συγκεκριμένα καθήκοντα. δ) Το ειδικό όργανο εκπροσώπησης θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό. ε) Τα μέλη του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης εκλέγονται ή ορίζονται κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων, που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος από την ΕΣΕτ και τις θυγατρικές ή εγκαταστάσεις της, διαθέτοντας ανά κράτος μέλος μία έδρα για κάθε ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται στο εν λόγω κράτος μέλος, που ισούται με το 10%, ή κλάσμα αυτού, του αριθμού εργαζομένων, που απασχολούνται από αυτές σε όλα τα κράτη μέλη συνολικά. στ) Το αρμόδιο όργανο της ΕΣΕτ ενημερώνεται για τη σύνθεση του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης. ζ) Το αργότερο τέσσερα (4) χρόνια μετά τη σύστασή του, το ειδικό όργανο εκπροσώπησης εξετάζει αν είναι σκόπιμο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμφωνίας που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 7 ή να συνεχιστεί η εφαρμογή των διατάξεων αναφοράς που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το παρόν παράρτημα. Αν αποφασιστεί η διαπραγμάτευση συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 4, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία το άρθρο 3 παράγραφοι 4 έως 7 και τα άρθρα 4 έως 6. Στην περίπτωση αυτή ο όρος «ειδική διαπραγματευτική ομάδα» αντικαθίσταται από τον όρο «ειδικό όργανο εκπροσώπησης». Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία κατά τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης των διαπραγματεύσεων, οι ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν αρχικά, σύμφωνα με τις διατάξεις αναφοράς, συνεχίζουν να εφαρμόζονται. Τμήμα 2: Διατάξεις αναφοράς περί ενημέρωσης και διαβούλευσης Η αρμοδιότητα και οι εξουσίες του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης που έχει συγκροτηθεί σε μια ΕΣΕτ, διέπονται από τους ακόλουθους κανόνες: α) Η αρμοδιότητα του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης περιορίζεται στα ζητήματα, που αφορούν την ίδια την ΕΣΕτ ή οιαδήποτε από τις θυγατρικές ή εγκαταστάσεις της, που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος, ή τα οποία υπερβαίνουν τις εξουσίες των οργάνων, που λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα και μόνο κράτος μέλος. β) Υπό την επιφύλαξη των συνεδριάσεων που συγκαλούνται σύμφωνα με το στοιχείο γ, το ειδικό όργανο εκπροσώπησης δικαιούται να ενημερώνεται και να γνωμοδοτεί και, για το σκοπό αυτό, να συνεδριάζει με το αρμόδιο όργανο της ΕΣΕτ τουλάχιστον μια φορά το χρόνο βάσει τακτικών εκθέσεων που συντάσσει το αρμόδιο όργανο, σχετικά με την πρόοδο των δραστηριοτήτων της ΕΣΕτ και τις προοπτικές της. Οι τοπικές διευθύνσεις ενημερώνονται αναλόγως. Η συνεδρίαση θα αφορά κυρίως τη δομή, την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση, την πιθανή εξέλιξη των εργασιών, της παραγωγής και των πωλήσεων, πρωτοβουλίες, όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την κατάσταση της απασχόλησης και τις πιθανές τάσεις της, τις επενδύσεις, τις ουσιαστικές αλλαγές, όσον αφορά την οργάνωση, την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας ή παραγωγικών διαδικασιών, τις μεταφορές παραγωγής, τις συγχωνεύσεις, τη σύμπτυξη ή το κλείσιμο επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή σημαντικών τμημάτων τους και τις ομαδικές απολύσεις. Το αρμόδιο όργανο της ΕΣΕτ παρέχει στο ειδικό όργανο εκπροσώπησης την ημερήσια διάταξη για συνεδριάσεις του διοικητικού ή, αναλόγως, του διευθυντικού και εποπτικού οργάνου, και αντίγραφα όλων των εγγράφων που υποβλήθηκαν στη γενική συνέλευση των μελών της. γ) Σε εξαιρετικές περιστάσεις που θίγουν ουσιωδώς τα συμφέροντα των εργαζομένων, ειδικότερα στις περιπτώσεις μετεγκαταστάσεων, μεταφορών, κλεισίματος εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων και γενικότερα μετασχηματισμών επιχειρήσεων ή ομαδικών απολύσεων, το ειδικό όργανο εκπροσώπησης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται. Το ειδικό όργανο εκπροσώπησης ή, όταν αποφασίσει σχετικά, ιδιαίτερα για λόγους επείγοντος, η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, δικαιούται να συνεδριάζει, κατόπιν αιτήσεώς του, με το αρμόδιο όργανο της ΕΣΕτ, ή όποιο άλλο καταλληλότερο επίπεδο της διεύθυνσης της ΕΣΕτ που διαθέτει εξουσίες απόφασης, προκειμένου να ενημερωθεί και να γνωμοδοτήσει για τα μέτρα που θίγουν ιδιαιτέρως τα συμφέροντα των εργαζομένων. Όταν το αρμόδιο όργανο αποφασίζει να μην ακολουθήσει τη γνώμη που εξέφερε το ειδικό όργανο εκπροσώπησης, τότε το όργανο αυτό δικαιούται να συνεδριάσει περαιτέρω με το αρμόδιο όργανο της ΕΣΕτ προκειμένου να επιδιωχθεί συμφωνία. Σε περίπτωση που οργανώνεται συνεδρίαση με την επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, τα μέλη του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης που εκπροσωπούν άμεσα θιγόμενους από τα μέτρα αυτά εργαζομένους έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτήν. Οι προαναφερθείσες συνεδριάσεις δεν θίγουν το αποκλειστικό δικαίωμα του αρμοδίου οργάνου της ΕΣΕτ προς λήψη των σχετικών αποφάσεων. δ) Πριν από τις συνεδριάσεις με το αρμόδιο όργανο της ΕΣΕτ, το ειδικό όργανο εκπροσώπησης ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, ενδεχομένως διευρυμένη, σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του στοιχείου γ, δικαιούνται να συνεδριάζουν χωρίς την παρουσία εκπροσώπων του αρμοδίου οργάνου της ΕΣΕτ. ε) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, τα μέλη του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης ενημερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων της ΕΣΕτ και των θυγατρικών ή εγκαταστάσεών της σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης. στ) Το ειδικό όργανο εκπροσώπησης ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης μπορούν να επικουρούνται από εμπειρογνώμονες της επιλογής τους. ζ) Αν είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα μέλη του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης δικαιούνται να απουσιάσουν για εκπαιδευτικούς λόγους χωρίς απώλεια μισθού. η) Τις δαπάνες του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης αναλαμβάνει η ΕΣΕτ, η οποία παρέχει στα μέλη του τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους και τα υλικά μέσα που θα τους επιτρέψουν να εκπληρώνουν καταλλήλως τα καθήκοντά τους. Ειδικότερα, η ΕΣΕτ αναλαμβάνει, εκτός αν έχει συμφωνηθεί άλλως, τα έξοδα οργάνωσης των συνεδριάσεων και διερμηνείας, καθώς και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των μελών του ειδικού οργάνου εκπροσώπησης και της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης. Τμήμα 3: Διατάξεις αναφοράς περί συμμετοχής Η συμμετοχή των εργαζομένων στην ΕΣΕτ διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: α) Στην περίπτωση σύστασης ΕΣΕτ μέσω μετατροπής, εάν οι κανόνες ενός κράτους μέλους σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό ή εποπτικό όργανο εφαρμόζονταν πριν από την καταχώρηση, όλα τα στοιχεία της συμμετοχής των εργαζομένων συνεχίζουν να εφαρμόζονται στην ΕΣΕτ. β) Στις άλλες περιπτώσεις σύστασης ΕΣΕτ, οι εργαζόμενοι της ΕΣΕτ, των θυγατρικών και εγκαταστάσεών της ή/και το ειδικό όργανο εκπροσώπησής τους δικαιούνται να εκλέγουν, να ορίζουν, να προτείνουν ή να απορρίπτουν τον ορισμό ενός αριθμού μελών του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου της ΕΣΕτ ίσου προς το υψηλότερο ποσοστό που εφαρμόζεται στις οικείες συμμετέχουσες εταιρίες πριν από την καταχώρηση της ΕΣΕτ. γ) Εάν καμία από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες δεν διεπόταν από τους κανόνες συμμετοχής πριν από την καταχώρηση της ΕΣΕτ, η ΕΣΕτ δεν υποχρεούται να εισάγει ρυθμίσεις στον τομέα της συμμετοχής των εργαζομένων. δ) Η κατανομή των εδρών στο διοικητικό ή εποπτικό όργανο μεταξύ μελών που εκπροσωπούν εργαζομένους από διάφορα κράτη μέλη ή ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι της ΕΣΕτ μπορούν να προτείνουν ή να απορρίπτουν τα μέλη των οργάνων, αποφασίζεται από το ειδικό όργανο εκπροσώπησης σύμφωνα με την αναλογία των εργαζομένων της ΕΣΕτ που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος. Εάν οι εργαζόμενοι από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη δεν καλύπτονται από αυτό το αναλογικό κριτήριο, το ειδικό όργανο εκπροσώπησης ορίζει ένα μέλος από ένα από αυτά τα κράτη μέλη, ιδίως από το κράτος μέλος όπου έχει την καταστατική έδρα η ΕΣΕτ, εφόσον αυτό ενδείκνυται. ε) Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ή, ενδεχομένως, του εποπτικού οργάνου της ΕΣΕτ που εκλέγονται, ορίζονται ή προτείνονται από το ειδικό όργανο εκπροσώπησης ή, κατά περίπτωση, από τους εργαζομένους, αποτελούν τακτικά μέλη με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως και τα μέλη που εκπροσωπούν τα μέλη της ΕΣΕτ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου.
Άρθρο 16 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 101), και τις διατάξεις του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α’ 70) και τροποποιήθηκε διαδοχικώς με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α’ 101), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α’ 130), 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α’ 261), 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α’ 21) και 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α’ 312).
 • Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22.7.2003 «περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας» (ΕΕL 207/18.8.2003)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).
 • Ότι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
 • Την υπ’ αριθμ. 52/2008. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/94/45/ΕΚ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/94_45_ΕΚ 1994
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2003/72/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/72_ΕΕ 2003
ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1264/19821767 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1264_19821767 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1767 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1767 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2639 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΝΟΜΟΣ 2003/1435 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1435 2003
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/45/ ΕΚ/22.9.94. 1997/40 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία