ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/46

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-04-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 92/1991 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/1991) «Σύσταση Διεύθυνσης Επιθεώρησης, Τμημάτων, τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 320/1988 «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 149/Α΄)»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 92/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
  Στα Τμήματα Γραμματείας Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και Γραμματείας Μετατάξεων και Επανακρίσεων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Μηχανικών και εν ελλείψει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄). γ) Του άρθρου 3 παρ. 2 και του άρθρου 10 παρ. 2 του π.δ. 92/1991 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/1991) «Σύσταση Διεύθυνσης Επιθεώρησης, Τμημάτων, τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 320/1988 «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 149/Α΄). δ) Του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 3174/2003 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα». ε) Του άρθρου 15 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου μόνου του π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών» (ΦΕΚ 1950/Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/ Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/ Β΄).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 278/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα. 2003/3174 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/320 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/92 1991
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία