ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/47

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών και Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού - ΄Ιδρυση Β΄ Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού και άλλες δια­τάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών και το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών μετονομάζονται σε Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών και Α΄ Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών, αντίστοιχα
2.  
  Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π. δ/τος 1/2001 (Α΄- 1), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών
3.  
  Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23Γ του π. δ/τος 1/2001, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του π. δ/τος 2/2004 (Α΄- 1), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Α΄ Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών
Άρθρο 2
1.  
  Το Αστυνομικό Τμήμα Ολυμπιακού Χωριού που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του π. δ/τος 155/2005 (Α΄- 213) μετονομάζεται σε Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού.
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του π. δ/τος 1/2001 προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως εξής:
 1. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού
Άρθρο 3
1.  
  Ιδρύεται Β΄ Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού με έδρα το Δήμο Αχαρνών και υπάγεται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23Γ του π. δ/τος 1/2001, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του π. δ/τος 2/2004, προστίθεται περίπτωση ιη΄ ως εξής:
 1. Β΄ Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού
Άρθρο 4 "Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Για τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας του προηγουμένου άρθρου, καθώς και για όλα τα συναφή με τη λειτουργία της θέματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23ΣΤ και 23Ζ του π. δ/τος 1/2001, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 2 του π. δ/τος 2/2004 και του άρθρου 38 του π. δ/τος 1/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του π. δ/τος 2/2004.
Άρθρο 5
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του π. δ/τος 1/2001, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του π. δ/τος 107/2005 (Α΄- 162) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του π. δ/τος 137/2006 (Α΄- 155),αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Β΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με έδρα το Δήμο Αχαρνών και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών Τμημάτων Αγίων Αναργύρων, ΄Ανω Λιοσίων, Α΄ Αχαρνών, Β΄ Αχαρνών, Ιλίου, Ζεφυρίου, Καματερού και Πετρούπολης
2.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π. δ/τος 1/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Ο Αστυνομικός Σταθμός Θρακομακεδόνων, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού
Άρθρο 6 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παράγραφος 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Τα άρθρα 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί δημο­σίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
 • Το άρθρο 1 του π. δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ - 231).
 • Το άρθρο 1 του π. δ/τος 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ - 241).
 • Την 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ - 1948).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 150.000,00 Ευρώ, περίπου, για το έτος 2008 και 100.000,00 Ευρώ, περίπου, για το έτος 2009 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι προαναφερόμενες δαπάνες κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 1699, 0813, 0823, 0824, 0831, 0832, 0861, 0869, 0875, 0899, 1111, 1211, 1231, 1311, 1321, 1329, 1431, 1511, 1512, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729, 1919 και 1924 του εκτελούμενου Π/Υ του Υπουργείου Εσωτερικών [Ε.Φ. 07-210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»], ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες του έτους 2009 και επομένων ετών από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους Κ.Α.Ε. 0813, 0823, 0824, 0831, 0832, 0861, 0869, 0875, 0899, 1111, 1211, 1231, 1321, 1329, 1511, 1512, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725 και 1924 των αντίστοιχων κατ’ έτος Π/Υ εξόδων του ιδίου ως άνω φορέα.
 • Την υπ’ αριθμ. 39/2008 Γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις (Α΄- 1). 2004/2 2004
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α~- 12), π.δ. 1/2001 (Α~- 1) και του π.δ.161/1988 (Α~- 74) και άλλες διατάξεις. 2005/107 2005
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού. 2005/155 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία