ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/52

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-05-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-05-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 68 του π.δ/τος 141/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 309/2001 (Α΄ 209), αντικαθίσταται ως εξής:
  Η διάθεση προσωπικού για τη φρούρηση ευπαθών στόχων, είτε αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, είτε κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, καθώς και ο προσδιορισμός του είδους αυτής καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνωμοδότηση της προβλεπόμενης από την παράγραφο 6 του άρθρου 70 επιτροπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των φρουρών και η υπηρεσία από την οποία διατίθεται το προσωπικό για προστατευτική φύλαξη. Δεν απαιτείται η έκδοση της ως άνω απόφασης για τις περιπτώσεις α΄, β΄ και ε΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 70. Η διάθεση των άλλων φρουρών καθορίζεται από τον διοικητή της καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας, ενώ η σύνθεση της κάθε φρουράς είναι ανάλογη προς τον αριθμό των σκοπιών και τη σπουδαιότητα της αποστολής της .
Άρθρο 2
1.  
  Οι παράγραφοι 6, 7, και 8 του άρθρου 70 του ιδίου ως άνω π.δ/τος αναριθμούνται σε παραγράφους 11, 12 και 13, αντιστοίχως και στο ίδιο άρθρο προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10, ως ακολούθως: 6 Στις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων συγκροτείται επιτροπή η οποία συνεδριάζει αφενός μεν για την εξέταση κάθε περίπτωσης λήψης μέτρων προστασίας ευπαθούς στόχου, αφετέρου δε ανά εξάμηνο για την επανεξέταση της αναγκαιότητας διατήρησης, ενίσχυσης ή μείωσης των μέτρων προστασίας ευπαθών στόχων που έχουν ληφθεί Η επιτροπή αυτή συγκροτείται για χρονικό διάστημα ενός έτους για μεν τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, για δε τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας με απόφαση του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται κατά περίπτωση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, ενώ ως πρόεδρος ορίζεται ο ανώτερος ή αρχαιότερος των αξιωματικών που συμμετέχουν σ’ αυτή. 7 Η ως άνω επιτροπή απαρτίζεται 1 Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, από πέντε (5) αξιωματικούς που ανά ένας προέρχεται από το Επιτελείο της, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων, τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας. 2 Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, από τέσσερις (4) αξιωματικούς που ανά ένας προέρχεται από το Επιτελείο της, τη Διεύθυνση Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Ασφάλειας και την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος. 3 Στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας, από τρεις (3) αξιωματικούς που ανά ένας προέρχεται από το Επιτελείο της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης και το κατά τόπο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και Υπηρεσία Ασφαλείας. 8 Η επιτροπή συγκεντρώνει, ταξινομεί και εξετάζει τις προτάσεις των Υπηρεσιών και τα υποβαλλόμενα αιτήματα και ακολούθως καταρτίζει έκθεση εκτίμησης κινδύνου, για καθένα από αυτά Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή και στη συνέχεια διαμέσου της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τίθενται υπόψη του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για τη λήψη σχετικής απόφασης Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, τα μέτρα προστασίας στόχων διατάσσονται άμεσα από τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας και στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική διαδικασία. 9 Υποχρεωτικά φρουρούνται 1 Οι κατοικίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, επί 24ώρου βάσεως, από την Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας και την Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων, αντίστοιχα. 2 Οι κατοικίες των Αρχηγών των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, επί 24ώρου βάσεως, από αστυνομικούς της προσωπικής τους ασφάλειας. 3 Οι κατοικίες των Υπουργών, επί 24ώρου βάσεως ή ορισμένες ώρες του 24ώρου, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου του οποίου προΐστανται οι παραπάνω Υπουργοί, καθώς και τυχόν ζητημάτων που εμπίπτουν στις εν λόγω αρμοδιότητες και απασχολούν την επικαιρότητα. 4 Οι κατοικίες των πρώην Προέδρων Δημοκρατίας, των πρώην Πρωθυπουργών, καθώς και των αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών για ορισμένες ώρες του 24ώρου ή επί 24ώρου βάσεως εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφαλείας. 5 Τα κεντρικά κτίρια στέγασης των Υπουργείων, επί 24ώρου βάσεως. 6 Τα μη κεντρικά κτίρια των Υπουργείων, καθώς και τα κτίρια εποπτευομένων από αυτά οργανισμών, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφαλείας και για ορισμένες ώρες του 24ώρου. 7 Τα κεντρικά Γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και τα κτίρια στέγασης των διπλωματικών αποστολών για ορισμένες ώρες του 24ώρου ή επί 24ώρου βάσεως εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφαλείας Οι ειδικοί λόγοι ασφαλείας των περιπτώσεων δ΄, στ΄ και ζ΄ αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 68. 10 Επιπλέον, η Ελληνική Αστυνομία 1 Διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για τη φρούρηση των δικαστικών κτιρίων, εφόσον κρίνεται ότι τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τη διοίκηση των δικαστηρίων δεν επαρκούν. 2 Επιτηρεί, με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, τα κτίρια στέγασης των γενικών γραμματειών περιφέρειας, των νομαρχιών και των δημαρχείων και κάθε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή φορέα Σε περίπτωση που ειδικοί λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν τη φρούρησή τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του παρόντος διατάγματος .
Άρθρο 3
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 144 του π.δ/τος 141/1991 αντικαθίσταται ως εξής: Απαγορεύεται στους μεταγόμενους να παραλαμβάνουν μαζί τα τέκνα τους κατά τη μεταγωγή, με εξαίρεση τις μητέρες που επιτρέπεται να έχουν μαζί τους τα ηλικίας μέχρι τριών (3) ετών τέκνα τους .
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 156 του π.δ/τος 141/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ/τος 309/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 156
  1.  
   Συνοδείες ασφαλείας για την προστασία προσώπων παρέχονται υποχρεωτικά
  1. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της οικογενείας του.
  2. Στον Πρωθυπουργό.
  3. Στον Πρόεδρο της Βουλής, στα μέλη της Κυβέρνησης και στους Αρχηγούς αναγνωρισμένων, κατά τον Κανονισμό της Βουλής, κομμάτων.
  4. Στους βουλευτές και ευρωβουλευτές.
  5. Στους Αρχηγούς και τα επίσημα πρόσωπα ξένων Κρατών, όταν επισκέπτονται τη Χώρα μας.
  6. Στον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  7. Στους Προϊσταμένους του Πρωτοδικείου, του Εφετείου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
  8. Στους εισαγγελείς, ανακριτές και δικαστές που χειρίζονται ειδικές υποθέσεις, κατόπιν σχετικής διάταξης του αρμοδίου Εισαγγελέα Εφετών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.2928/2001 (Α΄- 141).
  9. Η λήψη των μέτρων αυτών παύει έξι (6) μήνες μετά τη διεκπεραίωση της υπόθεσης που τα παραπάνω πρόσωπα χειρίζονται ή παρατείνεται για έξι (6) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη νέα διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα.
  2.  
   Συνοδεία ασφαλείας δύναται να παρέχεται και σε άλλα πρόσωπα, για τα οποία συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφαλείας.
  3.  
   Στα πρόσωπα της προηγουμένης παραγράφου η συνοδεία ασφαλείας παρέχεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 70. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η υπηρεσία που διαθέτει την συνοδεία ασφαλείας, ο αριθμός των διατιθέμενων, κατά περίπτωση, αστυνομικών και των τυχόν συνοδευτικών οχημάτων ή άλλων μέσων.
  4.  
   Αρμόδιες Υπηρεσίες για την παροχή συνοδευτικής ασφαλείας είναι
  1. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων (Γ.Δ.Α.Ε.), για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της οικογενείας του που συνοικούν με αυτόν, τους πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας, τους Αρχηγούς Κρατών και των προσωπικοτήτων ξένων Κρατών που επισκέπτονται επίσημα τη Χώρα μας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ/τος 30/2005 (Α΄ 50).
  2. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Κυβέρνησης της Γ.Δ.Α.Ε. για τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ/τος 30/2005.
  3. Το 1ο Τμήμα Προστασίας Πολιτικών Προσώπων της Υπηρεσίας Προστασίας Επισήμων (Υ.Π.Ε.) της Γ.Δ.Α.Ε., για τα μέλη της Κυβέρνησης, τους Αρχηγούς Κομμάτων, τους βουλευτές και ευρωβουλευτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 6 του π.δ/τος 30/2005.
  4. Το 2ο Τμήμα Προστασίας Ξένων Επισήμων της Υ.Π.Ε. της Γ.Δ.Α.Ε. για τους ξένους επισήμους κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη Χώρα μας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 6 του π.δ/τος 30/2005.
  5. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής, Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας, ανάλογα με την κατά τόπο αρμοδιότητα, για τους διαπιστευμένους στη Χώρα μας Αρχηγούς και τα λοιπά μέλη των ξένων διπλωματικών αποστολών, καθώς και για τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1, περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ και 2 του παρόντος άρθρου, πρόσωπα.
  5.  
   Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις, όταν τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου κινούνται στην περιφέρειά τους και εφόσον δεν έχει προηγηθεί σχετική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνουν οίκοθεν άπαντα τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας τους και παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες συνοδευτικής ασφαλείας των προσώπων αυτών.
  6.  
   Για τους αστυνομικούς και τα συνοδευτικά οχήματα ή άλλα μέσα που διατίθενται για την ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής εφαρμόζονται όσα αντιστοίχως προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του π. δ/τος 30/2005. Ο αριθμός των διατιθέμενων αστυνομικών και συνοδευτικών οχημάτων ή άλλων μέσων, σε καθένα από τα λοιπά πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επομένης παραγράφου, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο, ως ακολούθως.
  1. Για την ασφάλεια του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης διατίθενται μέχρι πενήντα (50) αστυνομικοί, τέσσερα (4) συνοδευτικά αυτοκίνητα και τέσσερις (4) μοτοσικλέτες.
  2. Οι ανωτέρω αστυνομικοί αναλαμβάνουν και τη φρούρηση της κατοικίας και του γραφείου του.
  3. Για την ασφάλεια των λοιπών αρχηγών πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή διατίθενται μέχρι είκοσι (20) αστυνομικοί, δύο (2) συνοδευτικά αυτοκίνητα και δύο (2) μοτοσικλέτες.
  4. Οι ανωτέρω αστυνομικοί αναλαμβάνουν και τη φρούρηση των κατοικιών τους.
  5. Για την ασφάλεια των Υπουργών διατίθενται μέχρι οκτώ (8) αστυνομικοί, ένα (1) συνοδευτικό αυτοκίνητο και μία (1) μοτοσικλέτα.
  6. Για την ασφάλεια των αναπληρωτών Υπουργών διατίθενται μέχρι έξι (6) αστυνομικοί και ένα (1) συνοδευτικό όχημα και για την ασφάλεια των Υφυπουργών μέχρι τέσσερις (4) αστυνομικοί, χωρίς συνοδευτικό όχημα.
  7. Κατ’ εξαίρεση, για την ασφάλεια του Υφυπουργού Εσωτερικών που είναι αρμόδιος για θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης διατίθενται πέντε (5) αστυνομικοί και ένα (1) συνοδευτικό όχημα.
  8. Για την ασφάλεια των Γενικών Γραμματέων, δεν διατίθενται αστυνομικοί και οχήματα.
  9. Στις περιπτώσεις, όμως, που συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφαλείας, διατίθενται μέχρι δύο (2) αστυνομικοί.
  10. Κατ’ εξαίρεση, για την ασφάλεια του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης διατίθενται δύο (2) αστυνομικοί και ένα (1) συνοδευτικό όχημα.
  11. Για την ασφάλεια βουλευτών, πρώην Υπουργών, διατίθενται μέχρι δύο (2) αστυνομικοί για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη της υπουργικής τους θητείας.
  12. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού διατίθεται ο προβλεπόμενος για βουλευτές αριθμός αστυνομικών.
  13. Κατ’ εξαίρεση, διατίθενται μέχρι δύο (2) αστυνομικοί σε βουλευτές, πρώην Υπουργούς Δημόσιας Τάξης, για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την βουλευτική τους ιδιότητα.
  14. Η διάθεση των αστυνομικών παύει μετά την παρέλευση έτους από της λήξεως της βουλευτικής τους θητείας.
  15. Για την ασφάλεια των βουλευτών του νομού Αττικής και των ευρωβουλευτών διατίθεται ένας (1) αστυνομικός, ενώ για την ασφάλεια των λοιπών βουλευτών δύο (2) αστυνομικοί.
  16. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους βουλευτές του νομού Αττικής και τους ευρωβουλευτές, εφόσον υφίστανται ειδικοί λόγοι ασφαλείας διατίθεται και δεύτερος αστυνομικός για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
  17. Για την ασφάλεια των πρώην πρωθυπουργών, είτε κατέχουν την ιδιότητα του βουλευτή είτε όχι, διατίθεται ανάλογος αριθμός αστυνομικών, ο οποίος όμως δεν υπερβαίνει αυτόν των εν ενεργεία Υπουργών.
  18. Στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, για προσωπική ασφάλεια στελεχών του, διατίθενται μέχρι δεκαπέντε (15) αστυνομικοί και στα γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για τον ίδιο σκοπό, διατίθενται μέχρι δέκα (10) αστυνομικοί.
  19. Στα γραφεία των λοιπών κομμάτων, για την ασφάλεια των στελεχών τους, δεν διατίθενται αστυνομικοί.
  20. Για την ασφάλεια του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους διατίθενται, σε καθέναν, μέχρι τέσσερις (4) αστυνομικοί και ένα (1) συνοδευτικό όχημα.
  21. Για την ασφάλεια των Προϊσταμένων του Πρωτοδικείου, του Εφετείου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης διατίθενται μέχρι δύο (2) αστυνομικοί και ένα (1) συνοδευτικό όχημα, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους.
  22. Επίσης, για την ασφάλεια εισαγγελέων, ανακριτών και δικαστών που χειρίζονται ειδικές υποθέσεις, διατίθενται μέχρι δύο (2) αστυνομικοί και ένα (1) συνοδευτικό όχημα.
  23. Η λήψη των μέτρων αυτών παύει έξι (6) μήνες μετά τη διεκπεραίωση της χειριζόμενης υπόθεσης ή παρατείνεται για έξι (6) ακόμη μήνες, με αιτιολογημένη νέα διάταξη του αρμοδίου Εισαγγελέα Εφετών.
  24. Για την ασφάλεια των διπλωματών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφαλείας, διατίθενται μέχρι δύο (2) αστυνομικοί και ένα (1) συνοδευτικό όχημα.
  25. Για την ασφάλεια των προσώπων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου διατίθενται μέχρι δύο (2) αστυνομικοί και ένα (1) συνοδευτικό όχημα.
  26. Οι ειδικοί λόγοι ασφαλείας των περιπτώσεων δ΄, στ΄ και ι΄ αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 68.
  7.  
   Ο αριθμός των διατιθεμένων στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου αστυνομικών και οχημάτων, δύναται να προσαυξάνεται, εφόσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι ασφαλείας.
  8.  
   Το αστυνομικό προσωπικό που διατίθεται για τη συνοδευτική ασφάλεια προσώπων επιλέγεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν εκτελεί άλλα καθήκοντα πέραν της αποστολής του. Αξιωματικοί και λοιποί βαθμοφόροι διατίθενται ως συνοδευτική ασφάλεια μόνο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, στον Πρόεδρο της Βουλής και στους Αρχηγούς των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στη συνοδευτική ασφάλεια προσώπου διατίθενται πέραν των τεσσάρων (4) ατόμων, ο ένας εξ΄ αυτών είναι βαθμοφόρος μέχρι του βαθμού του ανθυπαστυνόμου.
  9.  
   Το χρονικό διάστημα που διατίθεται το αστυνομικό προσωπικό για συνοδευτική ασφάλεια, δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, ο ίδιος αστυνομικός δεν δύναται να διατεθεί εκ νέου σε συνοδευτική ασφάλεια πριν την παρέλευση τριών (3) ετών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τους αστυνομικούς που διατίθενται στην συνοδευτική ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Βουλής και των Αρχηγών των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή.
  10.  
   Το αστυνομικό προσωπικό που διατίθεται σε συνοδείες ασφαλείας
  1. Δεν επιτρέπει στα προστατευόμενα πρόσωπα να επιβαίνουν στα υπηρεσιακά συνοδευτικά οχήματα.
  2. Δεν εκτελεί καθήκοντα οδηγού του προστατευομένου προσώπου, ή άλλες υπηρεσίες πέραν εκείνων που ανάγονται στην αποστολή του.
  3. Δεν αντικαθίσταται όταν κάνει χρήση των προβλεπόμενων αδειών του.
  4. Υποβάλλει στην Υπηρεσία του κάθε μήνα αλλά και έκτακτα όταν απαιτείται αναφορά για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την επανεξέταση των μέτρων
Άρθρο 5
1.  
  Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος για προστατευτική φύλαξη των στόχων που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων δ΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 70 και της παραγράφου 2 του άρθρου 156 του π.δ/τος 141/1991, όπως αντικαθίστανται με τα άρθρα 2 και 4 αντίστοιχα, παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι φορείς και τα πρόσωπα στα οποία έχει παρασχεθεί η ως άνω προστατευτική φύλαξη δικαιούνται όπως, εντός της ως άνω δίμηνης προθεσμίας, υποβάλουν αίτηση προς εξέταση της συνδρομής των λόγων ασφαλείας που επιβάλλουν τη συνέχιση της φύλαξης αυτής.
2.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 70 του π.δ/τος 141/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ/τος 309/2001, καταργείται.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
 • Το άρθρο 1 του π.δ/τος 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 241).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 77/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων. 2001/2928 2001
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ - 58). 2001/309 2001
Ίδρυση Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων. 2005/30 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007