Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 (ΕΕL261/24 της 6.8.2004), σχετικά με την υποχρέωση των αερομεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή του εθνικού δικαίου στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/82 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση των συνοριακών ελέγχων, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, διά της διαβίβασης εκ των προτέρων των στοιχείων των επιβατών από τους αερομεταφορείς στις αρμόδιες εθνικές αρχές και στην εναρμόνιση των χρηματικών κυρώσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό
2.  
  Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους αερομεταφορείς, δυνάμει του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 88 του νόμου 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α΄/23.8.2005).
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται: α) ως «αερομεταφορέας» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει κατ’ επάγγελμα τη μεταφορά προσώπων αεροπορικώς. β) ως «εξωτερικά σύνορα» νοούνται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών με τρίτες χώρες. γ) ως «συνοριακός έλεγχος» νοείται ο έλεγχος που ασκείται στα εξωτερικά σύνορα αποκλειστικώς, επειδή υπάρχει πρόθεση διάβασης των συνόρων αυτών, ανεξαρτήτως οιωνδήποτε άλλων παραμέτρων. δ) ως «σημείο διάβασης των συνόρων» νοείται οποιοσδήποτε αερολιμένας εγκεκριμένος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 των άρθρων 4 και 5 του ν. 3386/2006 για τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων. ε) οι όροι «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και «αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» έχουν την έννοια που ορίζεται στα εδάφια (α), (δ) και (ε) του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) στ) ως «Αεροπορική Αρχή» νοείται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Άρθρο 3
1.  
  Οι αερομεταφορείς, που εκτελούν πτήσεις προς την Ελλάδα, προερχόμενοι από αερολιμένες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το δρομολόγιο που ακολουθούν μέχρι το αεροδρόμιο τελικού προορισμού τους, υποχρεούνται, ύστερα από πράξη της οικείας Υπηρεσίας Ελέγχου διαβατηρίων αερολιμένα, που διατυπώνεται είτε άπαξ του ημερολογιακού έτους ή και κατά περίπτωση, να διαβιβάζουν αμέσως μετά το πέρας του ελέγχου εισιτηρίων των επιβατών κάθε πτήσης, τα ακόλουθα δεδομένα για τους επιβάτες υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ως σκοπό την είσοδο στην ελληνική επικράτεια: — Τον αριθμό και το είδος του χρησιμοποιούμενου από τον επιβάτη ταξιδιωτικού εγγράφου, τη χώρα έκδοσης, καθώς και τις ημερομηνίες έκδοσης και λήξης αυτού. — Την υπηκοότητα του επιβάτη. — Το πλήρες ονοματεπώνυμό του. — Την ακριβή ημερομηνία γέννησής του. — Τον αερολιμένα εισόδου στην ελληνική επικράτεια. — Τον κωδικό μεταφοράς του επιβάτη. — Τον αριθμό, την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης - άφιξης της πτήσης μεταφοράς. — Το συνολικό αριθμό των επιβατών που μεταφέρονται με την πτήση αυτή στην Ελλάδα. — Τον αερολιμένα επιβίβασης.
2.  
  Η υποχρέωση της ανωτέρω παραγράφου δεν αφορά επιβάτες, που είναι υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν τα πρόσωπα αυτά επιβιβάζονται σε πτήσεις από αερολιμένες που βρίσκονται στο έδαφος κάποιου από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.  
  Η διαβίβαση των προαναφερόμενων δεδομένων δεν συνεπάγεται απαλλαγή του αερομεταφορέα ή του νομίμου εκπροσώπου του από τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που ορίζονται στις διατάξεις του άρ. 88 του ν. 3386/2005 για τους αερομεταφορείς.
Άρθρο 4
1.  
  Η πράξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 διατυπώνεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων:
 1. Το πρώτο διαβιβάζεται με ειδικό έντυπο, ο τύπος του οποίου θα καθορισθεί από την Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον πιο πρόσφορο τρόπο, στον αερομεταφορέα που εκτελεί πτήσεις από τρίτες χώρες προς την Ελλάδα ή στον αρμόδιο κατά περίπτωση εκπρόσωπό του στον αερολιμένα
 2. Το δεύτερο, ως αντίγραφο, κοινοποιείται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση
 3. Το τρίτο, ως αντίγραφο, κοινοποιείται στη Μονάδα Αερολιμενικού Ελέγχου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα
 4. Το τέταρτο παραμένει στο αρχείο της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας
2.  
  Προς υλοποίηση της διαδικασίας, που περιγράφεται στο εδάφιο (α) της προηγούμενης παραγράφου:
 1. ο αερομεταφορέας, για την έγκριση των πτήσεών του κάθε μορφής, έστω και μεμονωμένων, υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια για τη σχετική έγκριση Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αεροπορικής Αρχής το διορισμό του νομίμου εκπροσώπου του με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του, όπως αναφέρονται στο επόμενο εδάφιο, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης των πτήσεων και
 2. Η Μονάδα Αερολιμενικού Ελέγχου της Αεροπορικής Αρχής κάθε αερολιμένα διαβιβάζει στην Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων αυτού κατάλογο με την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας των αερομεταφορέων ή των νομίμων εκπροσώπων τους, που δραστηριοποιούνται στον υπόψη αερολιμένα.
 3. Οι πληροφορίες του καταλόγου αυτού επικαιροποιούνται, με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα, σε κάθε τυχόν μεταβολή και διαβιβάζονται στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων για τον έλεγχο των συνόρων.
3.  
  Άμα τη λήψει της σχετικής πράξης ο αερομεταφορέας υποχρεούται να προβεί στη διαδικασία συγκέντρωσης και αποστολής των στοιχείων των υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρόκειται να ταξιδέψουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο
4.  
  Με τη λήξη της διαδικασίας του ελέγχου των εισιτηρίων και πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος στην αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων, η οποία είναι ο παραλήπτης των στοιχείων για κάθε σημείο διάβασης των συνόρων της χώρας. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάζονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία, κρυπτογραφημένη και υπογεγραμμένη με ψηφιακό πιστοποιητικό, στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έγγραφο της πράξης για την υποβολή των στοιχείων της παραγράφου 1 α) του παρόντος άρθρου. Στο ίδιο έγγραφο θα αναγράφεται και αριθμός τηλεομοιοτυπίας στον οποίο θα διαβιβάζονται τα δεδομένα σε περίπτωση βλάβης του ανωτέρω συστήματος. Ως αποδεικτικό επιβεβαίωσης λήψης των δεδομένων από την αστυνομική αρχή θεωρείται η ηλεκτρονική επιβεβαίωση ανάγνωσης του μηνύματος.
Άρθρο 5
1.  
  Οι υπεύθυνες για την άσκηση των ελέγχων των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα αρχές διατηρούν τα δεδομένα του άρθρου 3 σε ειδικό μηχανογραφικό αρχείο για χρονικό διάστημα 24 ωρών εκτός των περιπτώσεων που χρειάζονται στο μέλλον περαιτέρω επεξεργασία, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος της ταξιδιωτικής κίνησης, καθώς και για εκείνες στις οποίες έχει προωθηθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Τα δεδομένα των πτήσεων που οδήγησαν σε κλήσεις προς απολογία, τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Κατά τα λοιπά τηρούνται οι διατάξεις του ν. 2472/1997.
2.  
  Οι αερομεταφορείς, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος, υποχρεούνται να διαγράφουν, εντός 24 ωρών από την άφιξη του μεταφορικού μέσου στα νομοθετημένα σημεία εισόδου των επιβατών στην Ελλάδα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είχαν συλλέξει και διαβιβάσει στην αρμόδια Υπηρεσία της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος
3.  
  Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997, δεν απαγορεύεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 για τη λήψη μέτρων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 6
1.  
  Οι αερομεταφορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν τους επιβάτες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για την εξέταση των προσωπικών δεδομένων τους από τις κρατικές αρχές.
2.  
  Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει και τις πληροφορίες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 και το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ν. 2472/1997. Προς τούτο, κατά τον έλεγχο του εισιτηρίου, θα παραδίδεται, με ευθύνη του αερομεταφορέα, στον επιβάτη σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο στο οποίο θα αναγράφονται οι ανωτέρω πληροφορίες, περιλαμβανομένων και των τυχόν συνεπειών της αρνήσεώς του να προσφέρει την συνδρομή των στοιχείων του.
Άρθρο 7
1.  
  Σε περιπτώσεις μη νόμιμης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 21 του ν. 2472/1997.
2.  
 1. Στους αερομεταφορείς, οι οποίοι εξ υπαιτιότητάς τους ή εξ υπαιτιότητας των νομίμων εκπροσώπων τους δεν διαβιβάζουν τα προβλεπόμενα στο παρόν δεδομένα ή τα διαβιβάζουν ελλιπώς ή/και ανακριβώς, εφόσον τούτο προκύπτει από τα αναγκαία κάθε φορά επιδεικνυόμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου προϊσταμένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα, χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 3000 ευρώ και μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε πτήση, για την οποία δεν γνωστοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν εσφαλμένως τα στοιχεία των μεταφερθέντων επιβατών υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Ειδικότερα, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 3000 ευρώ για κάθε πτήση, στην οποία έχει επιβιβασθεί επιβάτης υπηκόου τρίτης χώρας τα δεδομένα του οποίου απεστάλησαν ελλιπώς ή/και ανακριβώς.
 3. Το πρόστιμο αυτό προσαυξάνεται κατά 200 ευρώ για κάθε επιβάτη υπήκοο χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης της ίδιας πτήσης πλέον του ενός, τα δεδομένα του οποίου απεστάλησαν ελλιπώς ή/και ανακριβώς, μέχρι και του ποσού των 5000 ευρώ.
 4. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος των αερομεταφορέων στις περιπτώσεις όπου η διαβίβαση των στοιχείων δεν καθίσταται τεχνικά δυνατή λόγω βλάβης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παραλήπτη.
 5. Η ευθύνη απόδειξης της αδυναμίας διαβίβασης των στοιχείων ανήκει στον αερομεταφορέα.
4.  
  Αν διαπιστωθεί παράβαση, η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων αερολιμένα της Ελληνικής Αστυνομίας εισηγείται άμεσα την επιβολή προστίμου στην αρμόδια Μονάδα Αερολιμενικού Ελέγχου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα, ενημερώνοντας παράλληλα εγγράφως τον αερομεταφορέα
5.  
  Η αρμόδια Μονάδα Αερολιμενικού Ελέγχου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα καλεί εγγράφως τον αερομεταφορέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του σε απολογία. Η κλήση σε απολογία πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από τη λήψη της εισήγησης, ενώ η προθεσμία για την υποβολή της δεν μπορεί να απέχει συνολικά περισσότερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της κλήσης προς απολογία. Μετά την υποβολή της απολογίας ή την εκπνοή της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η αρμόδια Μονάδα Αερολιμενικού Ελέγχου του αερολιμένα προωθεί τον σχετικό φάκελο στον προϊστάμενο της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα για την έκδοση της σχετικής καταλογιστικής ή απαλλακτικής απόφασης, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών.
6.  
  Στις περιπτώσεις επανειλημμένων παραβάσεων από αερομεταφορείς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δύνανται, μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα ή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αεροπορικής Αρχής προς τον Διοικητή της, να επιβάλλονται με απόφασή του κυρώσεις, όπως ακινητοποίηση, κατάσχεση και δήμευση του μεταφορικού μέσου ή προσωρινή αναστολή ή ανάκληση της χορηγηθείσας έγκρισης εκτέλεσης πτήσεων προς Ελλάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 8
1.  
  Κατά των αποφάσεων των παραγράφων 2, 5 και 7 του άρθρου 7 είναι δυνατή η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την πράξη, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα της κοινοποίησης της απόφασης
2.  
  Οι θιγόμενοι αερομεταφορείς δύνανται να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του ν.2789/2000 (Α΄ 21) και του άρθρου 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)
 • Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 (Α 238) «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212)
 • Τη διάταξη του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98)
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 18/2008 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΝΟΜΟΣ 2006/3386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/3386 2006
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία