ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/54

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-05-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 138/1995 «θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για την φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων…» (Α΄ 88) σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 2007/10/ΕΚ Οδηγία της Επιτροπής της Ε.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός."
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ/τος 138/1995 «Θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 92/119/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου» (Α΄88), σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 2007/10/ΕΚ Οδηγία της Επιτροπής της ΕΕ της 21ης Φεβρουαρίου 2007 (ΕΕ αρ. L.63 σελ. 24).
Άρθρο 2 "Το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 22, κεφάλαιο 7, τουπ. δ/τος 138/1995 (Α΄ 88) τροποποιείται ως ακολούθως:"
1.  
  Η περίπτωση ζ) της παραγράφου 2 του κεφαλαίου 7 του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 22 του π.δ/τος 138/1995 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως εξής: 1 κρέας που λαμβάνεται από χοίρους που αναφέρονται στη περίπτωση στ) σημείο i) i) απαγορεύεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό ή στο διεθνές εμπόριο και πρέπει να φέρει το σήμα καταλληλότητας για το νωπό κρέας που προβλέπεται στο άρθρο 13 Παράρτημα ΙΙ του π.δ/τος 178/2005 «κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση…» (Α΄ 229), ii) λαμβάνεται, τεμαχίζεται, μεταφέρεται και αποθηκεύεται χωριστά από κρέας το οποίο προορίζεται για το ενδοκοινοτικό ή το διεθνές εμπόριο και χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή του σε προϊόντα με βάση το κρέας που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό ή το διεθνές εμπόριο, εκτός αν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που καθορίζεται στο άρθρο 13 Παράρτημα ΙΙΙ του π.δ/τος 178/2005 (Α΄ 229).
2.  
  Μετά την ως άνω περίπτωση ζ) προστίθεται νέα περίπτωση η), ως εξής: 1 κατά παρέκκλιση από την περίπτωση ζ) για το κρέας που λαμβάνεται από χοίρους που αναφέρονται στην περίπτωση στ) σημείο i είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η χρησιμοποίηση διαφορετικού σήματος αναγνώρισης από το ειδικό σήμα αναγνώρισης που καθορίζεται στο άρθρο 13 Παράρτημα ΙΙ του π.δ/τος 178/2005 (Α΄ 299), υπό την προϋπόθεση ότι το σήμα αυτό διακρίνεται σαφώς από τα άλλα σήματα αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται για το κρέας των χοίρων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2076/2005 της Επιτροπής της ΕΕ Για την απόφαση αυτή ενημερώνεται η Επιτροπή της Ε.Ε. στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Το εν λόγω σήμα αναγνώρισης είναι ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, οι χαρακτήρες του διαβάζονται με ευκολία και διακρίνεται με σαφήνεια Έχει σχήμα τετράγωνο, πλευράς 4cm., εντός του οποίου αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα μόνο οι χαρακτήρες GR, οι οποίοι υποδηλώνουν τη χώρα και ο κωδικός αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης του σφαγείου Τα γράμματα και οι αριθμοί πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1cm Το πάχος της γραμμής του τετραγώνου πρέπει να είναι 3mm .
3.  
  Μετά τη παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής: 5 Όταν οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περίπτωση στ) διατηρούνται για περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών, λόγω της εμφάνισης περαιτέρω κρουσμάτων της ασθένειας και κατά συνέπεια προκύπτουν προβλήματα για τη διατήρηση των ζώων, η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη στην οποία εξηγούνται οι λόγοι υποβολής της και υπό την προϋπόθεση ότι ο επίσημος κτηνίατρος διαπίστωσε την πραγματικότητα των γεγονότων, να επιτρέψει με απόφασή της την μεταφορά των ζώων από την εκμετάλλευση εντός της ζώνης προστασίας Η παράγραφος 2 σημεία στ) και η) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.
Άρθρο 3 "(άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 2007/10/ΕΚ Οδηγίας)Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), β) του άρθρου 20 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 110), που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. 23/24.1.1936 (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200). γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 68/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1995/138 1995
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου και τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 200[...]" 2005/178 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία