ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/56

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-05-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-05-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1731 (2006) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνεται, από την 20η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1731 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, η ισχύς των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Προεδρικού διατάγματος 217/2005, η οποία είχε παραταθεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 21η Δεκεμβρίου 2004, βάσει του άρθρου 1 του Προεδρικού διατάγματος 143/2006 και στη συνέχεια παρατάθηκε εκ νέου, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 20η Δεκεμβρίου 2005, βάσει του άρθρου 1 του Προεδρικού διατάγματος 55/2007, όπως αυτά τροποποιήθηκαν βάσει των άρθρων 1 και 2 του Προεδρικού διατάγματος 152/2007
2.  
  Παρατείνεται, από την 20η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1731 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, η ισχύς του άρθρου 8 του Προεδρικού διατάγματος 217/2005, η οποία είχε παραταθεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 21η Δεκεμβρίου 2004, βάσει του άρθρου 1 του Προεδρικού διατάγματος 143/2006 και στη συνέχεια παρατάθηκε εκ νέου, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 20η Δεκεμβρίου 2005, βάσει του άρθρου 1 του Προεδρικού διατάγματος 55/2007
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέτρα, τα οποία επιβλήθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του Προεδρικού διατάγματος 217/2005, δεν ισχύουν για προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού, εξαιρουμένου των μη θανατηφόρων όπλων και πυρομαχικών, όπως γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή που συστήθηκε με την παράγραφο 21 της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από τα μέλη των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας της Κυβέρνησης της Λιβερίας, οι οποίες επιθεωρήθηκαν και εκπαιδεύθηκαν μετά την έναρξη της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL), τον Οκτώβριο του 2003
Άρθρο 3
1.  
  Παρατείνεται, από την 20η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1731 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, η ισχύς του άρθρου 9 του Προεδρικού διατάγματος 217/2005, η οποία είχε παραταθεί, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, από την 21η Δεκεμβρίου 2004, βάσει του άρθρου 3 του Προεδρικού διατάγματος 143/2006 και παρατάθηκε εκ νέου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, από την 21η Ιουνίου 2005, βάσει του άρθρου Μόνου του Προεδρικού διατάγματος 23/2007. Η ισχύς του άρθρου αυτού παρατάθηκε στη συνέχεια για χρονικό διάστημα 6 μηνών, από την 20η Δεκεμβρίου 2005, βάσει του άρθρου 3 του Προεδρικού διατάγματος 55/2007 και παρατάθηκε εκ νέου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, από την 20ή Ιουνίου 2006, βάσει του άρθρου 6 του Προεδρικού διατάγματος 152/2007. Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στην ίδια δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το π.δ. 55/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86).
 • Το π.δ. 152/2007 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1683 (2006), 1688 (2006) και 1689 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 194).
 • Το π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Τις υπ’ αριθμ. 230/2007 και 78/2008 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.3467/7/ΑΣ 66/11.1.2007 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1731 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λιβερίας» (Α΄ 12).
 • Το π.δ. 217/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262).
 • Το π.δ. 143/2006 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1579 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 157).
 • Το π.δ. 23/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1607 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 14).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/3467/7/ΑΣ66 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/3467_7_ΑΣ66 2007
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (ΟΗΕ). 2005/217 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1579 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.) 2006/143 2006
Εφαρμογή των αποφάσεων 1683 (2006), 1688 (2006) και 1689 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/152 2007
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1607 (2005) του Συμβου-λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2007/23 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 2007/55 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1753 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/58 2009
Περί εφαρμογής της απόφασης 1792 (2007) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας του ΟργανισμούΗνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/73 2009
Εφαρμογή της απόφασης 1854 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/35 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1903 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/14 2013
Εφαρμογή της απόφασης 1961 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/166 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 2079 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/124 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2025 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/36 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2128 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/15 2015
Εφαρμογή της απόφασης 2237 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/121 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2188 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/16 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2288 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2017/125 2017