ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/58

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-05-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-05-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1698 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνονται, από την 31η Ιουλίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1698 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μέχρι την 31η Ιουλίου 2007, τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 55/2005 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε )» (Α΄ 86), τα οποία είχαν παραταθεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 27η Ιουλίου 2004 μέχρι την 31η Ιουλίου 2005, βάσει του άρθρου Μόνου του Προεδρικού διατάγματος 218/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1552 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262), όπως τροποποιήθηκαν και επεκτάθηκαν δυνάμει του άρθρου 1 του π.δ. 227/2006 «Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 229) και στη συνέχεια παρατάθηκαν για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 29η Ιουλίου 2005 μέχρι την 31η Ιουλίου 2006, βάσει του άρθρου Μόνου του Προεδρικού διατάγματος 239/2006 «Εφαρμογή της απόφασης 1616 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 252), όπως τροποποιήθηκαν και επεκτάθηκαν δε εκ νέου βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 93/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1649 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 115), λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στην υπ’ αριθμ. 176586/Ε3/26586/2.8.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1147).
Άρθρο 2
1.  
  Επιβεβαιώνεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 6 και 7 του π.δ. 227/2006 «Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 229), του άρθρου 2 του π.δ. 93/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1649 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» και του άρθρου 1 του π.δ. 87/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1671 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 104).
Άρθρο 3
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 6 και 7 του Προεδρικού διατάγματος 227/2006 «Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 229), επεκτείνονται, έως την 31η Ιουλίου 2007, και στα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες και οργανισμούς, τα οποία δρουν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και καθορίζονται από την Επιτροπή που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 8 της απόφασης 1533 (2004):.
 1. πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά σε ένοπλες συρράξεις κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου
 2. άτομα που διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που αφορούν τη στοχοποίηση παι­διών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού, της δολοφονίας, της σεξουαλικής βίας, της απαγωγής και της αναγκαστικής εκτόπισης
2.  
  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες και οργανισμοί που προσδιορίζονται από την Επιτροπή που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 1183/2005 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L193/2005), όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει των Κανονισμών 1824/2005 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L294/2005), 84/2006 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L14/2006), 201/2007 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L59/2007) και 400/2007 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L98/2007) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στην ίδια Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 1.9.2006 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1698 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 200).
 • Το π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 171/2007 και 79/2008. γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Αμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/176586/Ε3/26586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/176586_Ε3_26586 2005
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/218 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/218 2005
Περί εφαρμογής της απόφασης 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/55 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/227 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1616 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/239 2006
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Εφαρμογή της υπ’αριθμ. 1671 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/87 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1649 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/93 2007