ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/6

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-01-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκρότηση Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Στρατό Ξηράς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συγκρότηση Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου"
1.  
  Στο Στρατό Ξηράς, συγκροτείται και λειτουργεί Σχολή Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΣΗΠ), με έδρα και υπαγωγή που θα καθορίζεται με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 2
1.  
  Η Σχολή Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΣΗΠ ) του Στρατού Ξηράς, έχει ως αποστολή:
 1. Την παροχή θεωρητικής τακτικής και τεχνικής εκπαίδευσης, επί θεμάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου και επί των εφαρμοζομένων τεχνικών και τακτικών, κατά τις χερσαίες επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Πολέμου, των αξιω­ματικών Διαβιβάσεων, άλλων Όπλων – Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, καθώς και των αξιωματικών των λοιπών Κλάδων και Επιτελείων (Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας, Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς)
 2. Τη βασική και συμπληρωματική εκπαίδευση των ανθυπασπιστών, μονίμων και εθελοντών υπαξιωματικών και επαγγελματιών οπλιτών, που υπηρετούν στις μονάδες Ηλεκτρονικού Πολέμου, επί των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εφαρμοζόμενων τεχνικών και τακτικών, σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Πολέμου
 3. Τη βασική εκπαίδευση των επαγγελματιών οπλιτών και οπλιτών, ειδικότητας χειριστή μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου – ακροατή, στα πλαίσια της λειτουργίας, ειδικού κέντρου εκπαιδεύσεως Ηλεκτρονικού Πολέμου
 4. Τη λειτουργία ενός Πεδίου Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΠΕΗΠ), με σκοπό τη μελέτη, την έρευνα και αξιολόγηση νέων τεχνικών και συστημάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου, σε συνεργασία και με εθνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα
 5. Την εκπαίδευση του προσωπικού χειρισμού στην υποδειγματική συντήρηση των μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου
 6. Την οργάνωση παρουσιάσεων και σεμιναρίων με αντικείμενο τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο
2.  
  Η Σχολή λειτουργεί μόνον σε καιρό ειρήνης. Σε καιρό πολέμου αναστέλλεται η λειτουργία της.
Άρθρο 3 "Κατηγορία – Αυτοτέλεια"
1.  
  Η Σχολή ανήκει στην κατηγορία των Σχολών Ειδικής Εκπαιδεύσεως του Στρατού Ξηράς, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 1394/1983 (ΦΕΚ Α΄ 125). Είναι επιπέδου Συγκροτήματος, διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη.
Άρθρο 4 "Οργανισμός Σχολής"
1.  
  Τα σχετικά με τον προορισμό, λειτουργία, εκπαιδευτικό, και εκπαιδευόμενο προσωπικό, προσόντα, επιλογή, εξετάσεις, ίδρυση νέων τμημάτων και λοιπά συναφή αντικείμενα, ρυθμίζονται από τον Οργανισμό της σχολής, ο οποίος εκδίδεται και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 1394/1983 (ΦΕΚ Α΄ 125).
Άρθρο 5 "Λεπτομέρειες Εφαρμογής"
1.  
  Κατά την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν όλες οι διατάξεις του ν. 1394/1983 (ΦΕΚ Α΄ 125), που διέπουν τις Σχολές Ειδικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς.
Άρθρο 6 "Έναρξη Ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 και της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1394/1983 «Εκπαίδευση των Στελεχών του Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ Α΄ 125).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται δαπάνη ύψους 70.000 ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2008 του Στρατού Ξηράς (ΚΑΕ 1711,1699, 1723,1925, 0851).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 εδάφιο ε΄ και του άρθρου 17 παρ. 1, εδάφιο ι΄ του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
 • Την υπ’ αριθμ. 13/Σ 1η/9 Ιαν 2007 Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιω-τικού Συμβουλίου.
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.454/17 Μαϊ 2007/ Εισήγηση του Αρχηγού ΓΕΣ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 250/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-02-08 Συγκρότηση Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Στρατό Ξηράς.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/18
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1394 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1394 1983
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διάλυση της Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Στρατό Ξηράς. 2014/24 2014