ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/64

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-05-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-05-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-05-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας, σύσταση θέσεων προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Τμήματος"
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στο Παράρτημα Γρεβενών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Δυτ. Μακεδονίας. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του παραπάνω Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων σπουδαστών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
Άρθρο 2
1.  
  Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης για την τροποποίηση, βελτιστοποίηση και ολοκλήρωση όλων των επιμέρους διαδικασιών που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν, και αποτελούν το σύστημα εφοδιαστικής διοίκησης, διανομής και μεταφορών με τελικό στόχο τη μείωση του χρόνου και κόστους, την αύξηση της αξίας προϊόντων και υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών
2.  
  Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων στους σπουδαστές του, η εκπαίδευση στη χρήση μεθόδων και τεχνολογικών εργαλείων για την αντιμετώπιση και επίλυση πρακτικών προβλημάτων στον τομέα τους και γενικότερα η ανάπτυξη των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων τους στο γνωστικό πεδίο της εφοδιαστικής διοίκησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που θα τους καταστήσουν ικανούς να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
3.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος καθώς και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Επίσης, περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της επιστήμης της διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου της ροής αγαθών, ενέργειας, πληροφοριών και μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα έρευνας ή σε αντικείμενο εφαρμογής των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
Άρθρο 3
1.  
  Το Τμήμα που ιδρύεται με το άρθρο 1 του παρόντος διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1404/1983 και του ν. 2916/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν, για όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του.
2.  
  Κατ’ εξαίρεση και, μέχρι να εκλεγούν όργανα διοίκησης στο νέο Τμήμα, ισχύουν κατά παρέκκλιση οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
 1. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Δυτ.
 2. Μακεδονίας ορίζεται μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. ή μέλος Ε.Π. άλλου Τ.Ε.Ι., ως Προϊστάμενος του Τμήματος, με θητεία μέχρι τη λήξη του επομένου από τον ορισμό ακαδημαϊκού έτους.
 3. Αν ορίζεται μέλος Ε.Π. άλλου Τ.Ε.Ι. τότε απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. αυτού.
 4. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η θητεία του Προϊσταμένου που διορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο και μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος που ιδρύεται με το παρόν και, ειδικότερα, μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει καθήκοντα ο νέος Προϊστάμενος του Τμήματος.
 5. Η θητεία του Προϊσταμένου που θα εκλεγεί κατά τα ανωτέρω λήγει τον ίδιο χρόνο που λήγει και η θητεία των Προϊσταμένων Τμημάτων των λοιπών ΤΕΙ της χώρας που έχουν εκλεγεί στις καθορισμένες εκλογές.
 6. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος του άρθρου 1 και, οπωσδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, το Συμβούλιο του ΤΕΙ κινεί τις διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος και συγκρότησης των λοιπών οργάνων του Τμήματος.
 7. Αν το διδακτικό έτος έχει λήξει, η πιο πάνω προθεσμία αρχίζει από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.
 8. Μέχρι να εκλεγούν και να συγκροτηθούν τα ατομικά και συλλογικά όργανα κατά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο του ΤΕΙ ασκεί και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, εκτός από τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Τμήματος
 9. Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος του άρθρου 1, οι κενές θέσεις Ε.Π. του Τμήματος προκηρύσσονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ.
 10. Η εκλογή μελών Ε.Π. γίνεται από εκλεκτορικά σώματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 11. Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας ή ανωτέρας και ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου και, αν δεν υπάρχουν, από μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων με τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ.
Άρθρο 4
1.  
  Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις, οι οποίες προσαυξάνουν τις υφιστάμενες θέσεις προσωπικού. Α. Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.).
 1. Καθηγητών 3 θέσεις
 2. Αναπληρωτών Καθηγητών 2 θέσεις
 3. Επίκουρων Καθηγητών 2 θέσεις
 4. Καθηγητών Εφαρμογών 3 θέσεις Β. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού(Δ.Π.).
Άρθρο 5 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Μαϊου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 152), και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 69), καθώς και του άρθρου 71 παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 167). β. Του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε με την περ. β της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3404/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 260). γ. Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α΄, β΄, και θ΄ του ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141). δ. Του άρθρου 1, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 περ. ββ΄ του ν .3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 152) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄69), και του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114). ε. Του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄107). στ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/25873/1.10.2007 (Β΄1950) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄1948) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1944) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 8/6.6.2007.
 • Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας με τις από 2/15.11.2006 και 3/4.6.2007 συνεδριάσεις της.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται: α) Εφάπαξ δαπάνη ύψους 350.000 ΕΥΡΩ περίπου, από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του ιδρυόμενου Τμήματος. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). β) Ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 142.000 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2008 και 450.000 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, από την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη των συνιστώμενων θέσεων Ε.Π., Ε.Τ.Π. και διοικητικού προσωπικού του ιδρυόμενου Τμήματος και από την καταβολή εξόδων παράστασης στον Προϊστάμενο του ιδρυόμενου Τμήματος. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ειδ. Φορέας 19-240, ΚΑΕ Ομάδας 0200). Η δαπάνη των επομένων ετών θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο, κατ’ έτος, στον ανωτέρω προϋπολογισμό. γ) Ετήσια δαπάνη, από την κάλυψη της προμήθειας των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές, τη σίτιση των φοιτητών και την κάλυψη των λοιπών λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου Τμήματος, η οποία διαμορφώνεται κατ’ έτος ως εξής: 460.000 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2008, 200.000 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2009, 300.000 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2010, 400.000 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2011 και 420.000 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2012 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση προς το Ίδρυμα (Ειδ. Φορέας 19-240, ΚΑΕ 2422 και 2425).
 • Την υπ’ αριθμ. 28/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Υ251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Υ251 2007
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005