ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/67

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0034-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-05-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της από 29.6.2007 Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών», για την τροποποίηση των τμημάτων 1, 2 και 4 του Παραρτήματος 1 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου ν. 2338/ 1995 (Α΄ 202).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυρούται η τροποποίηση της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 29.6.2007 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφενός και αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ», το κείμενο της οποίας ακολουθεί στα ελληνικά και [...]"
1.  
  Η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου υπεγράφη στις 31.7.1995 στην Αθήνα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, αφενός, και, αφετέρου, των εταιρειών με τις επωνυμίες: (α) «Ηοchtief Αktiengesellschaft νοrm. Gebr. Ηelfmann, (β) ΑΒΒ Calοr Εmag Schaltanlagen ΑG, (γ) Η. Κrantz-ΤΚΤ GmbΗ και (δ) Flughafen Αthen-Spata Ρrοjektgesellschaft mbΗ, και κυρώθηκε με το ν. 2338/ 1995 (ΦΕΚ Α΄ 202/14.9.1995) (και θα αναφέρεται εφεξής ως ΣΑΑ), σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία Αεροδρομίου και οι ως άνω υπό (α) μέχρι και (δ) ανέλαβαν το έργο της μελέτης, χρηματοδότησης, κατασκευής, ολοκλήρωσης, θέσης σε λειτουργία, συντήρησης, λειτουργίας και ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας, όπως προβλέπεται στην ως άνω ΣΑΑ.
2.  
  Προστίθεται παράγραφος στο τέλος της ενότητας Α του Τμήματος 2 του Παραρτήματος 1 (Ακίνητο και Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης) με το ακόλουθο περιε­χόμενο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα: «Δυνάμει της από 29.6.2007 Συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία κυρώθηκε με το υπ’ αριθμ. . π.δ. (ΦΕΚ . .) κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2338/1995 (Α΄ 202) αποσβέστηκε το δικαίωμα επικαρπίας της Εται­ρείας του Αεροδρομίου επί των τμημάτων Α, Β και Γ του Ακινήτου εμβαδών: Α=2.317,11 τετραγωνικών μέτρων, Β=3.088,13 τετραγωνικών μέτρων και Γ=9.448,42 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα.».
3.  
  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Αεροδρομίου, σύμφωνα με τα Άρθρα 15 και 20.2(δ) του Καταστατικού της, απεφάσισε παμψηφεί στις 26.4.2007 να προχωρήσει στην υπογραφή Συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο, όπως ρητά προβλέπεται στο Άρθρο 7.4 της ΣΑΑ, για την τροποποίηση των ορίων του Ακινήτου του Αεροδρομίου, όπως έχουν οριστεί στην ΣΑΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Σπάτων Λούτσας, όπως ζητήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Με εξαίρεση όσων τροποποιούνται παραπάνω δια του παρόντος και της από 20.7.2000 τροποποιήσεώς της, το κείμενο της ΣΑΑ παραμένει εν ισχύ, όπως αυτή υπεγράφη στις 31.7.1995. DCΝ 112701/ 8.3.2007. Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την Εταιρεία Αεροδρομίου Γεώργιος Αλογοσκούφης Ιωάννης Παράσχης Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γενικός Διευθυντής.
4.  
  Σύμφωνα με το άρθρο 40.2.1(α) της ΣΑΑ οποιαδήποτε διάταξη της ΣΑΑ δύναται να τροποποιηθεί, συμπληρωθεί ή μεταβληθεί μόνον κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και της Εταιρείας Αεροδρομίου. ΗΔΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: Η ΣΑΑ τροποποιείται δια του παρόντος, όπως ακολουθεί:.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 29.6.2007, ημερομηνία υπογραφής της τροποποίησης της ΣΑΑ. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 7.4 και 40.2.1 του άρθρου 1 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2338/1995 (Α΄ 202).
 • Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98)».
 • Το γεγονός ότι υπεγράφη στις 29.6.2007 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΕ «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» και ύστερα από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εν λόγω εταιρείας της 26.4.2007, Συμφωνία για την τροποποίηση των ορίων του ακινήτου του αεροδρομίου, όπως αυτά έχουν ορισθεί στη ΣΑΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Σπάτων Λούτσας, όπως ζητήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.
 • Το γεγονός ότι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45.1 της ΣΑΑ αυτή συντάχθηκε σε αμφότερες την ελληνική και την αγγλική γλώσσα και αμφότερα τα κείμενα θα έχουν την ίδια ισχύ και αποτέλεσμα.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ/γματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ40/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1995/2338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2338 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία