ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/7

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-02-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, Ν.Π.Δ.Δ., αποτελεί υποχρεωτική αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική και επαγγελματική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Νομού Αρκαδίας. 2.Σκοπός του Επιμελητηρίου Αρκαδίας είναι: 1)η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια του μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας, καθώς και η οικονομική πρόοδος αυτής, β) η γνωμοδότηση για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, στην πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της Εθνικής Οικονομίας, γ) η γνωμοδότηση και η παροχή πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο. Οργάνωση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Άρθρο 2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Αρκαδίας λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, οποία συγκροτείται ως εξής: α. Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων β. Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού γ. Τμήμα Μητρώου – Πληροφορικής – Μηχανογραφικών Εφαρμογών Άρθρο 3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα τα οποία κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: Α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων ανήκουν: α. Η μελέτη κάθε θέματος που αφορά τη Βιομηχανία, το Εμπόριο, τη Βιοτεχνία και τα επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητη­ρίου. β. Η παρακολούθηση κάθε θέματος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας, καθώς και στη βιομηχανία της Περιφέρειας του Επιμελητηρίου, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα. γ. Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής και βιομηχανικής κίνησης, η συγκέντρωση και μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης στο μηνιαίο Δελτίο του Επιμελητηρίου. δ. Η συγκέντρωση στοιχείων για την προβολή της Ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής στην αγορά του εσωτερικού και του εξωτερικού, η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν από το εμπόριο και τη βιομηχανία. ε. Η μελέτη, αντιμετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά τα επαγγέλματα και τις Βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιμελητηρίου και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστικών γενικά πράξεων, καθώς και η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. στ. Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και η οργάνωση εμπορικών αποστολών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. ζ. Η επιμέλεια της σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραίωσης του μηνιαίου Δελτίου που μπορεί να εκδίδει το Επιμελητήριο. Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού ανήκουν: α. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. β. Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού γ. Η διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. δ. Η εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας. ε. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης και ο εμπλουτισμός της με έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή υλικό. στ. Η διακίνηση της ηλεκτρονικής και μη αλληλογραφίας, η επεξεργασία κειμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) και αναπαραγωγή εγγραφών και εντύπων, η διεκπεραίωση και η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων καθώς και η αρχειοθέτηση. ζ. Η παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων. η. Η επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων. θ. Η φύλαξη και ο καθαρισμός του καταστήματος της Υπηρεσίας. ι. Η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλεομοιοτυπικών συσκευών (FΑΧ), πληροφοριακών συστημάτων και των λοιπών μέσων επικοινωνίας. ια. Η παρακολούθηση του ημερησίου, περιοδικού, οικονομικού και του ξένου τύπου και η ενημέρωση των Υπηρεσιών για δημοσιεύματα σχετικά με τις αρμοδιότητες τους. ιβ. Η τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. ιγ. Η κατάρτιση και τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. ιδ. Η κατάρτιση του Απολογισμού του Επιμελητη­ρίου ιε. Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων του προσωπικού. ιστ. Η είσπραξη κάθε εισόδου. ιζ. Η προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού αναλώσιμου ή μη, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ιη. Η εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρηση κτιρίων εγκαταστάσεων και μηχανημάτων). ιθ. Η εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. κ. Η στέγαση της Υπηρεσίας. κα. Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών μέσα στο Επιμελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. κβ. Η ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, η έκδοση δελτίων τύπου, η επαφή με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και γενικά κάθε ενέργεια σχετική με την ενημέρωση του κοινού και τις δημόσιες σχέσεις της Υπηρεσίας. Γ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ–ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ– ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου–Πληροφορικής Μηχανογραφικών Εφαρμογών ανήκουν: α. Η τήρηση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσή του, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. β. Η τήρηση πρωτοκόλλου Εμπορικών και Βιομηχανικών Επωνυμιών, καθώς και η τακτική παρακολούθηση της ίδρυσης, μεταβολής και διάλυσης των κάθε φύσεως και μορφής εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας του Επιμελητηρίου. γ. Η τήρηση ειδικού μητρώου εξαγωγέων και βιομηχανιών κατά τα κλάδους, η σύνταξη ετήσιας έκθεσης περί της βιομηχανικής και εμπορικής κίνησης της περιφέρειας του Επιμελητηρίου και κάθε ενέργεια για την εφαρμογή νομοθεσίας περί των εμπορικών αντιπροσώπων δ. Η τήρηση ειδικού Μητρώου Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επωνυμιών. ε. Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές. στ. Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας Ασφαλιστικών Συμβούλων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μεσιτών Ασφαλειών και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. ζ. Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. η. Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως. θ. Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας. Άρθρο 4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέσεις τρεις (3) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Θέσεις δύο (2) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Θέση μία (1) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων Θέσεις τρεις (3) Μία (1) θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κατηγορίας ΥΕ Εισπρακτόρων, η οποία δημιουργήθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ12/86/2651/27.7.1990 (ΦΕΚ 495/Β΄/1990) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και κυρώθηκε με το άρθρο 78 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄). Άρθρο 5 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 (Α΄ 315), το π.δ. 44/2005 (Α΄ 63) και το π.δ. 116/2006 (Α΄ 115) και ισχύει κάθε φορά. Πρόσθετα προσόντα πρόσληψης θα καθορίζονται κάθε φορά με τη σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Επιμελητηρίου. Άρθρο 6 1.Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Αρκαδίας προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και εν ελλείψει αυτού, υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει αυτού, υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων. 2.Των Τμημάτων του Επιμελητηρίου, πλην του Τμήματος Μητρώου – Πληροφορικής – Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων. 3.Του Τμήματος Μητρώου – Πληροφορικής – Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει αυτού, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει αυτού, υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων. Άρθρο 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΣΥΜ) ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΕ ΕΙΣΠΡΑΚ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ.ΔΙΚ.ΑΟΡΙ.ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝ. ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 1 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 1 1 3 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 3 2 1 3 1 10 Άρθρο 8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά κλάδους και κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το π.δ. 454/1985 (ΦΕΚ 162Α΄) περί «Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αρκαδίας» και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα της οργάνωσης των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου και της διάρθρωσης των θέσεων του προσωπικού αυτού. Άρθρο 9 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3ζ παρ. 1 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) που προστέθηκαν με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και Εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950/Β΄/2007).
  • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/Β΄/2007).
  • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/8.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ 1982/Β΄/ 2007).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ύψους 4.886 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις, που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
  • Τις υπ’ αριθμ. 242/2006 και 211/2007 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-02-08 Οργανισμός του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/18
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Δ15/Α/Φ.19/19955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Δ15_Α_Φ_19_19955 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία